Kørsel: Merudgifter efter servicelovens § 41

Med handicap menes en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser.

Nødvendige merudgifter til befordring som følge af barnet/den unges lidelse omfatter

  • Kørsel til behandlinger, der ikke dækkes af sundhedsloven.
  • SFO kørsel, befordring til/fra SFO tilbydes dette kun på specialundervisningstilbuddets åbningsdage.
  • Kørsel til aflastning, hvis det vurderes som en nødvendig merudgift.
  • Der gives normalt afslag til ansøgninger, når børnene er i almindelig SFO alder eller uden for SFO alder og bor i samme by, hvor skolen er placeret. Der kan være nogle individuelle vurderinger, som gør, at det vurderes som en merudgift og derfor bevilliges.

Der kan ikke gives befordring/befordringsgodtgørelse hvis der er tale om, at udgifterne dækkes af anden lovgivning eksempelvis Folkeskoleloven eller Sundhedsloven.

Visitation/kørsel

Afgørelse om dækning af merudgifter til befordring træffes i Familie, Handicap & Socialpsykiatri.

Kontakt vedr. den praktiske udførelse af befordringen skal ske til Kørselskontoret.

 

Tilbage til siden om kørsel