Kørselskontor

Kørselskontoret varetager følgende kørsels-opgaver inden for den individuelle transport:

Kørsel til læge, speciallæge og genoptræning

Transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning

Kontakt Kørselskontoret ved transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning på et af kommunens genoptræningssteder.

Transport til sygehus

Kontakt sygehuset ved transport til sygehus.

Hvis du selv sørger for transport

Hvis du selv sørger for transport til genoptræning, skal du først aftale det med Kørselskontoret.
Når du bagefter søger om at få udgiften refunderet, skal du sende dokumentation med fra lægen eller genoptræningsstedet for, at du har været der.

Kontakt

Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Send Digital Post til Kørselskontoret

Kørsel: Merudgifter efter servicelovens § 41

Såfremt et barn/ung er omfattet af Serviceloven § 41, kan det betyde, at der kan bevilges handicap kompenserende ydelser.

I forbindelse med fritids kørsel til og fra en SFO på en special skole, kan der være tale om en nødvendig merudgift ved forsørgelse af et barn med særlige behov. Der kan være mulighed for kørsel til og fra en aflastnings institution.

Børn og unge, der går på en special skole er ikke nødvendigvis omfattet af de handicapkompenserende ydelser. Målgruppe afklaring foregår ved henvendelse til Familie, Handicap & Socialpsykiatri.

Har du spørgsmål til selve befordringen

Kontakt vedr. den praktiske udførelse af kørslen skal ske til Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Digital Post til Kørselskontoret

Handicapkørsel

Læs mere om ordningen på Sydtrafiks hjemmeside 

Ansøgning

Hvis du vil søge om optagelse i handicapkørsel, skal du sende et ansøgningsskema til Kørselskontoret, som afgør, om du kan blive optaget i ordningen.

Send ansøgning om handicapkørsel

Er du bevilliget handicapkørsel

Når Kørselskontoret har bevilget handicapkørsel modtager du en skriftlig afgørelse, og der gives automatisk besked til Sydtrafik om bevillingen.

Bestilling af kørsel

Kontakt Sydtrafik tlf. 76 60 86 08 eller via booking på sydtrafik.dk

Syge og invaliderede elever

Syge og invaliderede elever i folkeskolen

Distriktsskolen vurderer ud fra indsendte ansøgningsskema om eleven er berettiget til kørsel.

Kørselskontoret kan bede dig indhente lægeerklæring som dokumentation.

Syge og invaliderede elever i ungdomsuddannelse

Uddannelsesstedet bistår uddannelsessøgende og deltagere med henvendelse til kommunen, herunder med fornøden dokumentation for indskrivning, studieaktivitet og eventuelle eksaminer og prøver. 

Kørselskontoret vurderer ud fra indsendte ansøgningsskema fra eleven, hvorvidt eleven er berettiget til kørsel.

Har du spørgsmål

Kontakt vedr. kørslen skal ske til Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Digital Post til Kørselskontoret

Kørsel til specialundervisning

Nye elever visiteres til et specialundervisningstilbud i løbet af foråret, og bevillingen revurderes én gang årligt i november/december måned. 

Bevilling til kørsel til specialundervisningstilbud gives som udgangspunkt for et skoleår eller den resterende del af et skoleår.  

Afgørelsen træffes af specialundervisningstilbuddets visitationsudvalg.

Har du spørgsmål

Kontakt vedr. kørslen skal ske til Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Digital Post til Kørselskontoret

Kørsel til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse

Der tilbydes befordring fra bopæl/opholdsadresse til det visiterede tilbuds adresse og retur. 

Hvis der udføres lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, afholder du selv udgiften til den daglige befordring til og fra virksomheden, så længe det er inden for en afstand af 10 km fra virksomheden.
Nødvendige kørselsudgifter (den billigste mulighed) derudover afholdes af kommunen.

Aktivitets- og samværstilbud

I forbindelse med befordring til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104 afholder kommunen udgiften til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Visitation

Visitationen til befordring sker samtidig med visitation til aktivitets- og samværstilbud i Familie, Handicap & Socialpsykiatri. 

Har du spørgsmål til selve befordringen

Hvis du har spørgsmål til selve kørslen kan du kontakte Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Digital Post til Kørselskontoret

Kørsel til aktivitets- og dagcentre indenfor ældreområdet

Aktivitets- og dagcentre samt aktivitetstilbud.

Det er medarbejderne på tilbuddene, der skal kontaktes vedr. visitering til kørsel. 

Specialiserede tilbud

Det er personalet ved de specialiserede tilbud, der afgør, hvilket tilbud du kan deltage i, herunder visitering til kørsel. 

Til REHAB Fredenshjem i Brørup

Det er tilbuddets ergoterapeuter der visiterer til REHAB Fredenshjem.

Har du spørgsmål til selve befordringen

Hvis du har spørgsmål til selve kørslen kan du kontakte Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Digital Post til Kørselskontoret

Kørsel: Hjælpemidler / forbrugsgoder

Har du behov for kørsel i forbindelse med afprøvning og udlevering af bevilgede hjælpemidler, kan du søge om kørselsgodtgørelse.

Kørselsgodtgørelse

Ansøgning om kørselsgodtgørelse sendes til Kørselskontoret. 

Du afholder i første omgang selv udgiften til kørslen og indsender dokumentation for konsultationen Kørselskontoret.
Dokumentationen skal være påført med navn, CPR. nr., adresse og stempel fra leverandøren.

Herefter beregner Kørselskontoret kørselsgodtgørelsen. 

Har du spørgsmål

Kontakt vedr. kørselsgodtgørelse skal ske til Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Digital Post til Kørselskontoret

Kørsel: Elever i folkeskolen

Se hvornår dit barn kan få skolekørsel

Ansøgning

Bevilling til kørsel gives som udgangspunkt for et skoleår ad gangen eller den resterende del af et skoleår. Der skal søges om kørsel til et nyt skoleår, ansøgningsfristen er 31. maj hvert år.  

Ansøgning om befordring sendes til Kørselskontoret. 

Har du spørgsmål

Kontakt vedr. kørslen skal ske til Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Digital Post til Kørselskontoret

Kørsel til specialdagtilbud Sløjfen, Brørup

Såfremt et barn er omfattet af Serviceloven § 41, kan det betyde, at der kan bevilges handicap kompenserende ydelser.

I forbindelse med kørsel til og fra special institutionen Sløjfen, kan der være tale om en nødvendig merudgift ved forsørgelse af et barn med særlige behov. Der kan også være mulighed for kørsel til og fra en aflastnings institution.

Børn og unge, der går i en special børnehave, er ikke nødvendigvis omfattet af de handicapkompenserende ydelser. Målgruppe afklaring foregår ved henvendelse til Familie, Handicap & Socialpsykiatri.

Har du spørgsmål til selve kørslen

Kontakt vedr. den praktiske udførelse af kørslen skal ske til Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Digital Post til Kørselskontoret