Handicapkørsel

Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede og eller blinde og stærkt svagsynede borgere på 18 år og derover.

  • ved svært bevægelseshæmmede forstås kørestolsbrugere og personer, der bruger ganghjælpemidler som krykkestokke og gangbukke og lignende.
  • ved blinde og stærkt svagsynede forstås personer med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre samt personer med komplikationer – fx synsfeltsindskrænkning – der gør, at man ser mindre end 10 pct.

Kørselsordningen er for borgere i den jyske del af Region Syddanmark, og er en del af Flextrafik hos Sydtrafik.

Læs mere om ordningen på Sydtrafiks hjemmeside 

Ansøgning

Hvis du vil søge om optagelse i handicapkørsel, skal du sende et ansøgningsskema til Kørselskontoret, som afgør, om du kan blive optaget i ordningen.

Ansøgning om handicapkørsel

Visitationen foretages af Kørselskontoret på baggrund af indsendt ansøgningsskema samt indhentede oplysninger hos interne samarbejdspartnere og evt. egen læge, efter en konkret, individuel vurdering.

Kriterier for at blive optaget: 

Du skal være over 18 år og opfylde nedenstående:

  • Skal være svært bevægelseshæmmet
  • Skal være vurderet til at have behov for ganghjælpemidler (min. 2 krykstokke)
  • Skal - ved ansøgning pga. hjerte-/lungelidelser - være vurderet til at have behov for at benytte kørestol
  • Skal være længerevarende fysisk handicappet - i en periode på minimum 12 måneder.

Eller

  • Skal være blind eller stærkt svagsynet med en synsstyrke på 10 pct. 6/60 eller mindre med komplikationer – fx synsfeltindskrænkning – der gør, at du ser mindre end 10 pct.

Bemærk, at følgende handicap ikke alene berettiger til visitation til ordningen: Døvhed, psykisk handicap, demens og andre lidelser som f.eks. hjerte-/lungelidelse og alder.

Der kan visiteres til:

  • Midlertidig bevilling for indeværende og efterfølgende år. Du skal selv søge om ny bevilling ved udløb af nuværende bevilling
  • Permanent bevilling

Sagsbehandlingstiden er 6 uger efter, at ansøgningen er modtaget.

Er du bevilliget handicapkørsel

Når Kørselskontoret har bevilliget handicapkørsel modtager du en skriftlig afgørelse og der gives automatisk besked til Sydtrafik om bevillingen.

Henvendelse om bestilling af kørsel m.v. skal ske til:

Sydtrafik tlf. 76 60 86 08 eller via booking på sydtrafik.dk

 

Tilbage til siden om kørsel