Befordring af syge og invaliderede elever i ungdomsuddannelse

Uddannelsessøgende som midlertidigt har behov for befordring og som er blevet visiteret til befordring enten pga. sygdom, herunder tilskadekomst eller invaliditet har ret til befordring, hvis

  • Eleven ikke har mulighed for at anvende offentlige transportmidler.
  • Eleven har folkeregisteradresse i Vejen Kommune.
  • Eleven, der på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i ungdomsuddannelse, hvis eleven befordres til og fra uddannelsesinstitutionen.

Befordringen omfatter:

  • Befordringen tager udgangspunkt i billigste mulige transportform.
  • Hvis eleven har mulighed for befordring i bil, vil der være godtgørelse svarende til Statens laveste sats pr. kilometer.
  • Befordringen gælder fra hjemmet til uddannelsesinstitutionen eller nærmeste tilslutningssted til offentligt befordringsmiddel.
  • Der gives kun befordring på skoledage.
  • Der ydes kun befordring hvor befordringsbehovet skønnes at vare udover 1 uge, medmindre der i den pågældende uge afholdes prøver, eksaminer el.lign.

Elever der ikke er berettiget til befordring

  • Befordringen omfatter én kørsel fra hjemmet og én kørsel til hjemmet.
  • Der bevilges befordring til og fra folkeregisteradressen. Der kan således ikke skiftes adresse for befordringen f.eks. hver anden uge.

Uddannelsesstedet bistår uddannelsessøgende og deltagere med henvendelse til kommunen, herunder med fornøden dokumentation for indskrivning, studieaktivitet og eventuelle eksaminer og prøver. Uddannelsesstedet giver kommunen underretning om eventuelt langvarigt fravær eller studieafbrud.

Afgørelse om kørsel foretages i Kørselskontoret. Kørselskontoret vurderer ud fra indsendte ansøgningsskema fra eleven, hvorvidt eleven er berettiget til kørsel.

Afgørelsen træffes på baggrund af en lægeerklæring eller anden sagkyndig erklæring til brug for vurdering af befordringsbehovet. Den uddannelsessøgende eller deltageren indhenter selv erklæringen.

 

Tilbage til siden om kørsel