Befordring af syge og invaliderede elever i folkeskolen

Elever som er blevet visiteret til befordring enten pga. sygdom, herunder tilskadekomst eller invaliditet har ret til befordring, hvis

 • Eleven ikke har mulighed for at anvende offentlige transportmidler.
 • Eleven har folkeregisteradresse i Vejen Kommune.
 • Eleven, der på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole.
 • Eleven kan fremvise en udtalelse fra skolelægen, eventuelt en lægeerklæring, hvis nødvendigt.
 • Eleven er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, såfremt der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed.
 • Elever der er optaget inden den 1. august 2012 eller forblevet i en anden skole end distriktsskolen.
 • Elever der er optaget inden den 1. august 2012 eller forblevet i en skole i en anden kommune end bopælskommunen.

Elever der ikke er berettiget til befordring

 • Elever, der efter den 1. august 2012 er optaget eller forblevet i en skole i en anden kommune end bopælskommunen.
 • Elever der efter den 1. august 2012 som led i det frie skolevalg vælger en anden skole end distriktsskolen, vil ikke have krav på befordring. I disse tilfælde vil kommunen alene være forpligtiget til at dække transporten til det tilbud, som eleven er visiteret til af bopælskommunen eller distriktsskolen.
 • Befordringsbehovet er ikke nødvendigvis den samlede rejsestrækning mellem bopæl og skole, men kan også være tilslutningskørsel, hvor der transporteres fra bopæl til nærmeste offentlige befordringsmiddel.
 • Der køres ikke fra privat dagpleje og hjem.
 • Der køres ikke til/fra SFO og hvis eleven med rimelighed kan benytte offentlige befordringsmidler er kommunen ikke forpligtiget til at yde særskilt transport.
 • Befordringen omfatter én kørsel fra hjemmet og én kørsel til hjemmet.
 • Der bevilges befordring til og fra folkeregisteradressen. Der kan således ikke skiftes adresse for befordringen f.eks. hver anden uge.

Afgørelse om kørsel foretages af distriktsskolen. Distriktsskolen vurderer ud fra indsendte ansøgningsskema om eleven er berettiget til kørsel.

Kørselskontoret kan bede borgeren indhente lægeerklæring som dokumentation.

 

Tilbage til siden om kørsel