Retningslinjer for rusmidler

Vejen Kommune ønsker at være en attraktiv og velfungerende arbejdsplads både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed. Vejen Kommune understøtter derfor en arbejdspladskultur, som forebygger rusmiddelproblemer.

Når du er på arbejde i Vejen Kommune, må du ikke under nogen form indtage alkohol og andre rusmidler. Dette gælder også i indlagte pauser og under rådighedsvagter. Det accepteres ikke under nogen form, at du under udførelse af dit arbejde er påvirket af rusmidler, uanset at disse er indtaget udenfor arbejdstid.

Ved rusmidler forstår vi i Vejen Kommune stoffer, som påvirker nervesystemet og giver en rus f.eks. øl, vin spiritus, hash, narkotiske stoffer, m.v.

Indtager du lægeordineret medicin der kan give en ruslignende tilstand, bør du orientere din leder og kolleger, så der om nødvendigt kan tages hensyn.

Det hænder, at en medarbejder eller kollega kommer i situationer, hvor misbrug forekommer. Hvis det sker er det vigtigt, at vi som arbejdsplads og kollega tager fat om situationen for både at hjælpe vores kollega og Vejen Kommune.

En medarbejders misbrug af alkohol eller andre rusmidler er et personligt anliggende – men et misbrug påvirker arbejdspladsen. Vejen Kommune tilstræber derfor, at der tages hånd om misbrug af rusmidler.
Ledelsen bestemmer i hvilket omfang og under hvilke forhold, alkohol undtagelsesvis kan indtages på arbejdspladsen.

Denne retningslinje gælder for alle medarbejdere ansat ved Vejen Kommune uanset beskæftigelsesart og varighed. Den gælder på alle kommunens adresser samt overalt hvor medarbejdere opholder sig i forbindelse med arbejdet.


Roller og ansvar

Leder

Det er vigtig at lederen tager signaler om misbrug alvorligt. Det kan være lugt, men også ændret adfærd, som lederen bør reagere på og undersøge, hvad der er sket.
Som leder kan du inddrage arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsmandrepræsentanten eller HR.
Ved et erkendt problem kan lederen, afhængig af situationen, være behjælpelig i forhold til løsning af problemet. Hjælpen kan f.eks. bestå i råd og vejledning om:

  • Kontakt til Vejen Kommunes rusmiddelkonsulent (For ansatte bosiddende i Vejen Kommune)
  • Henvisning til hjemkommunens rusmiddelkonsulent eller behandlingstilbud
  • Privat behandling
  • Orlov

Kollega

Ved bekymring om en kollegas evt. misbrugsproblem er det vigtigt, at du henvender dig til din leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentanten. Det er misforstået kollegial adfærd at dække over et misbrugsproblem.
Som kollega til en misbruger forventer vi, at du bakker op om og støtter en kollega, der er i misbrugsbehandling.

Misbrugeren

Misbrugeren arbejder positivt på at løse misbrugsproblemet og overholder indgåede aftaler, herunder behandling.

Ansættelsesretlige konsekvenser

Du skal vide, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser for dig at have et misbrugsproblem. Vejen Kommune forsøger at få en medarbejder, som har eller er ved at opbygge et misbrugsproblem, i behandling.

Vejen Kommune betragter det, at en medarbejder lugter af, indtager eller er påvirket af rusmidler i arbejdstiden, som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det kan derfor få ansættelsesretlige sanktioner ud fra et konkret skøn og under hensyntagen til situationen. Det kan i sidste ende lede til en bortvisning.

Kontrolforanstaltning

Ved en konkret og aktuel mistanke om, at en ansat er påvirket, vil ledelsen kunne teste medarbejderen, for derigennem at af- eller bekræfte mistanken. Testen skal være formålstjenlig, driftsmæssigt begrundet og må ikke være unødigt krænkende eller indgribende.

Medarbejderen må have en bisidder med, medmindre det forhindrer at testen kan tages rettidigt. Deltagelse i test er frivillig. Såfremt en medarbejder afviser at lade sig teste, skal medarbejderen oplyses om, at en afvisning vil indgå i ledelsens vurdering af sagen i forhold til eventuelle sanktioner. Det skal af et referat fremgå, at medarbejderen ikke ønsker at medvirke i en test.

Rusmiddeltest må ikke bruges til generel eller rutinemæssig kontrol.

Godkendt i Hovedudvalget 23. juni 2021
Godkendt i Økonomiudvalget 10. august 2021

Ovenstående i printvenlig version