Whistleblowerordning

Vejen Kommunes whistleblowerordning giver ansatte og leverandører mulighed for at indberette ulovligheder og andre alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med Vejen Kommunes virksomhed.

Vi anbefaler, at du læser nedenstående oplysninger, samt Retningslinjer for Vejen Kommunes whistleblowerordning igennem, inden du laver en indberetning. 

Hvem kan indberette?

Whistleblowerordningen er en portal, hvor du som medarbejder eller leverandører til Vejen Kommune kan indberette alvorlige forhold, som er af betydning for kommunens varetagelse af sine opgaver.

Er du borger eller virksomhed, der ikke er leverandør til Vejen Kommune, er du ikke omfattet af whistleblowerordningen. Det betyder, at en indberetning fra dig vil blive afvist, og du og dine oplysninger ikke vil være omfattet af de regler, der ellers gælder omkring beskyttelse af whistleblowere.

Hvor kan jeg indberette?

Du kan indberette igennem Vejen Kommunes Whistleblowerportal, som sikrer dine oplysninger og hindrer uautoriseret adgang. Der vil være mulighed for at vedlægge sagsakter og dokumentation.

Du kommer til Vejen Kommunes Whistleblowerportal her.

Vælger du at være anonym, skal du være opmærksom på, at der ikke er kontaktoplysninger eller andet, der kan forbindes med dig i indberetning eller vedlagte dokumenter. Vi vil også opfordre dig til at benytte en computer, der ikke er på Vejen Kommunes netværk.

Alt kommunikation omkring din indberetning, vil fremover forgå via portalen, for at beskytte dig og dine oplysninger. Derfor er det vigtigt, at du gemmer den sikkerhedskode, som du får ved oprettelsen portalen, og at du jævnligt går ind og følger op. Det er nemlig via portalen, at al fremtidig kommunikation fra os omkring sagen vil foregå, herunder evt. uddybende spørgsmål, feedback mv.

Hvad kan der indberettes om?

Der kan indberettes om overtrædelser af EU-retten, så som databehandling, udbud, miljø, samt om alvorlige lovovertrædelse og andre alvorlige forhold, som har med kommunens opgavevaretagelse at gøre.

Alvorlige forhold kan være:

  • Strafbare forhold
  • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning –
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Der kan ikke indberettes om mindre forseelser, dit eget ansættelsesforhold, samarbejdsproblemer af mindre alvorlig karakter. Det vil du som hidtil skulle tage med din leder, og/eller tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

Det er ikke en udtømmende liste.

Hvem modtager min indberetning?

I Vejen Kommune har vi valgt, at det er BDO, der stiller whistleblowerportalen til rådighed. Der vil komme en autogenereret kvitteringsmail herfra, ligesom det vil være en medarbejder ved BDO, der sender besked til Vejen Kommunes whistleblowerudvalg om, at der er kommet en indberetning i portalen.

Vejen Kommunes whistleblowerudvalg vurderer alle indberetninger, sætter opfølgning i gang og giver dig en feedback på sagen.

Status på Whistleblowerordningen

Vejen Kommunes whistleblowerordning trådte i kraft den 17. december 2021.

En gang årligt skal Økonomiudvalget orienteres om status på whistleblowerordningen. Dette skete d. 31. januar 2023.

Formålet med Vejen Kommunes whistleblowerordning er, at: 

  • give ansatte og leverandør mulighed for at indberette ulovligheder og andre alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med Vejen Kommunes virksomhed.
  • beskytte ansatte og samarbejdspartnere, der vælger at indberette forhold igennem ordningen, mod repressalier.
  • forebygge ulovligheder og grove eller gentagne forsømmelser i Vejen Kommune med henblik på at højne kvaliteten af kommunes virksomhed.

I Vejen Kommune lægger vi vægt på gennemsigtighed, åbenhed og løbende dialog ledere, medarbejdere og samarbejdssystemet imellem. Whistleblowerordningen skal ses som et supplement til denne interne dialog.

Indberetning til whistleblowerordningen sker via kommunens hjemmeside. Det er revisionsfirmaet BDO, der administrerer selve portalen, hvori indberetningen sker.

Whistleblowerudvalget, der behandler indkomne indberetninger, består af: - Leder af HR & Personale, Sekretariat og Borgerservice, Næstformand i Hovedudvalget samt en personalejurist, der også varetager sekretæropgaven.

Orienteringen gives under varetagelse af den særlige tavshedspligt, jf. lovens § 25.

Den særlige tavshedspligt betyder, at identiteten af whistlebloweren og indholdet af indberetningen skal holdes fortroligt.

Tavshedspligten gælder for den, der modtager og følger op på indberetningen. Tavshedspligten finder tilsvarende anvendelse for personer, der ved videregivelse får kendskab til oplysningerne og for virksomheder, der driver whistleblowerordningen.
Sluttelig skal beskrivelsen af de overordnede temaer udformes på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere whistlebloweren.
Forvaltningslovens kapitel 4-6 om partsaktindsigt, partshøring og begrundelse finder heller ikke anvendelse.

Overtrædelse af den særlige tavshedspligt kan straffes med bøde.

Fra whistleblowerlovens trådte i kraft 17. december 2021 indtil 31. december 2022 er der modtaget tre indberetninger til whistleblowerordningen.

Alle indberetninger falder uden for whistleblowerordningen, og de har ikke givet anledning til politianmeldelse.