Retningslinjer for voldsomme hændelser

Voldsomme hændelser er en fælles betegnelse for oplevelsen af både fysisk vold og psykisk vold som trusler, krænkende handlinger, mobning og alle former for chikane. Medarbejderne kan blive udsat for voldsomme hændelser fra borgere, kollegaer og ledelse. Psykisk vold kan fremsættes både mundtligt og skriftligt, herunder, for eksempel via sociale medier.

Vejen Kommune tolererer ikke vold, trusler om vold, krænkende handlinger, mobning og chikane overfor kommunens ansatte og anser hændelserne for at være et fælles problem og et fælles ansvar.

Den enkelte arbejdsplads eller enhed skal arbejde aktivt med at skabe en kultur, der gør at man er i stand til at forebygge og håndtere vold, trusler, krænkende handlinger, mobning og chikane.

Arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg

De enkelte MED-udvalg skal drøfte hvilken betydning voldsomme hændelser har i deres arbejdsmæssige sammenhæng.

Arbejdsmiljøgruppen og det enkelte MED-udvalg har ansvaret for at udarbejde klare retningslinjer og en handleplan, der er tilpasset lokale forhold for indsatsen omkring voldsomme hændelser. Arbejdsmiljøgruppen og det enkelte MED-udvalg skal en gang årligt forholde sig til indholdet i ”Beredskabsplan for forebyggelse af vold, trusler og chikane” samt ”Beredskabsplan for håndtering af vold, trusler og chikane”. Se bilag.

På de af Vejen Kommunes institutioner og enheder, hvor det skønnes nødvendigt, skal der suppleres med relevante uddannelsestilbud som f.eks. konflikthåndtering og supervision til ledere og medarbejdere.

Alle episoder, hvor der forekommer voldsomme hændelser skal registreres og indberettes til nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant, som derefter foretager indberetning og undersøgelse via SafetyNet.

Politianmeldelse

Voldssituationer og trusler om vold hvor lovgivningen formodes overtrådt skal politianmeldes. I mobbe-og chikanesammenhæng skal det indgå i sagsbehandlingen, at der f.eks. kan være krav om anmeldelse i forbindelse med en senere forsikringssag. Som udgangspunkt er det den ansatte som anmelder. Det forventes at den enkelte leder anmelder i samarbejde med den ansatte, hvis den ansatte har behov for bistand.

Rollefordeling for håndtering af vold, trusler om vold, krænkende handlinger, mobning og chikane

Alle medarbejdere:

  • Alle har pligt til at gøre opmærksom på vold, trusler om vold, krænkende handlinger, mobning og chikane
  • Nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant orienteres hurtigst muligt

Ledelse og medarbejderrepræsentant:

  • Lederen er forpligtet til at handle på problemer med vold, trusler om vold, krænkende handlinger, mobning og chikane
  • MED-udvalget gennemgår/orienteres om hændelsen med henblik på at undgå gentagelse og at forebygge. Der skal tages hensyn til den enkeltes ret til at være ”unavngiven”
  • Ved vold og trusler om vold tager ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten sammen stilling til den videre bearbejdning af episoden og evt. efterfølgende handleplan
  • For at undgå usikkerhed på arbejdspladsen, herunder rygtedannelse, skal hele personalegruppen hurtigst muligt orienteres om hændelsen. Igen under hensyntagen til den enkeltes eventuelle ønske om anonymitet og andre personlige hensyn

Ledere og medarbejdere kan hente inspiration til arbejdet med forebyggelse og håndtering af voldsomme hændelser på MedarbejderIntra under ”Arbejdsmiljø”.

Godkendt i Hovedudvalget den 23. november 2020.
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2021.

Ovenstående tekst i en printvenlig version