Retningslinjer for sundhed

Baggrund

Det fremgår af Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (KL og Forhandlingsfællesskabet) §4 at der i kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg aftales retningslinjer vedrørende sundhed. ”Retningslinjerne skal have til formål at fremme en forebyggende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø. Retningslinjerne skal indeholde konkrete sundhedsfremmende initiativer”.

Sundhed og arbejdspladsen

WHO definerer sundhed således: ”en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velvære og ikke kun fravær af sygdom eller svaghed” . Dette betyder at sundhed både rummer en fysisk og en mental del. Vi har i dag mere viden om sammenhængen mellem mental sundhed og udvikling af en række sygdomme. Der er derfor øget opmærksomhed på mental sundhed. WHO definerer mental sundhed således:

”Mental sundhed er en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed rummer to dimensioner:

  • Oplevelsesdimensionen. At man oplever at have det godt, er overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet
  • Funktionsdimensionen. At man kan klare dagligdags gøremål som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i fællesskaber og håndtere hverdagens udfordringer”

Vejen Kommune tilslutter sig WHO´s brede definition af sundhed og har fokus på såvel det fysiske som det mentale velbefindende.

I Vejen Kommune ser vi medarbejdernes fysiske og mentale sundhed som en vigtig del af det der gør det muligt for medarbejderne at yde deres til den fælles løsning af kerneopgaven

Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle i den samlede indsats i forebyggelsen af en række livsstilssygdomme. Ud over vores hjem er arbejdspladsen det sted hvor vi opholder os mest og hvor vi har mange vigtige sociale relationer. Arbejdspladsen er derfor en velegnet arena for indsatser som kan fremme sundheden .

Fællesskabet kan motivere den enkelte til at indgå i sundhedsfremmende initiativer. Sundhedsfremmende initiativer med kollegaer kan også foregå i fritiden. Sundhed bør dog tænkes ind over hele dagen og ikke kun i fritiden. At deltage i sundhedsfremmende aktiviteter i arbejdspladsens fællesskaber bidrager til styrkelse af den sociale kapital.

Rammer og organisering

Sundhedsfremme indarbejdes i og er en del af arbejdspladsernes daglige drift. Udgifterne relateret til afholdelse af aktiviteter afholdes af arbejdsstedet. Der kan være aktiviteter på tværs af kommunen som finansieres centralt. De enkelte arbejdspladser finder den organisering som passer bedst i forhold til lokale forhold. Der er fokus på at aktiviteterne initieres af ledere og engagerede ildsjæle blandt medarbejderne.

Roller og ansvar

Arbejdspladserne

Arbejdspladserne drøfter og fastlægger årligt, fx på MED udvalgsmøder, personalemøder, teammøder, TRIO- møder, hvordan de vil arbejde med sundhedsfremme i året frem over. Aktiviteterne skal bidrage til at styrke sammenhold og fællesskabsfølelsen.

Hovedudvalget

Hovedudvalget beslutter hvilke konkrete sundhedsfremmende aktiviteter, der sættes i værk på tværs af kommunens arbejdspladser.

Godkendt i Hovedudvalget 10. august 2021
Godkendt i Økonomiudvalget 7. september 2021

Ovenstående tekst i printvenlig version.