Retningslinjer for tjenestefrihed

Vejen Kommune finder det værdifuldt og vigtigt, at medarbejderne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Formålet med retningslinjerne er, at give medarbejderen mulighed for, under hensyn til arbejdets udførelse, at få den frihed, som er betydningsfuld for den enkelte, samtidig med, at kerneopgaven varetages på den bedst mulige måde. Retningslinjerne bygger på en forventning om gensidig fleksibilitet, hvor frihed som udgangspunkt håndteres af medarbejderen gennem afspadsering, ferie, omsorgsdage/seniordage eller selvbetalt frihed.


1. Frihed uden løntræk

Særlige begivenheder

Medarbejdere har ret til fri på dagen ved:

  • Egen runde fødselsdag fra medarbejderen fylder 40 år
  • Eget 25, 40 og 50 års jubilæum
  • Eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup

Alvorlig sygdom og dødsfald

Ved alvorlig sygdom i den nærmeste familie (ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre og søskende) gives 1 fridag. Ved sammes død og begravelse/bisættelse gives 1 fridag på begravelsesdagen. Der gives ikke fri med løn til eventuel efterfølgende urnenedsættelse.

Egen læge/tandlæge/speciallæge/kiropraktor/ fysioterapeut

Ikke akutte lægebesøg mv.

Hvis fraværet skyldes ”ikke-akutte” undersøgelser, som generelle lægebesøg/tandlægeeftersyn af forebyggende karakter mv., gives der ikke fri med løn. Kan lægebesøget ikke lægges udenfor arbejdstiden vil medarbejderen skulle bruge ferie, afspadsering eller selv betale for fraværet.

Akut opståede lægebesøg mv.

Skyldes fraværet akut opstået lægebesøg eller situationer hvor medarbejderen ikke selv har indflydelse på tidspunkt for konsultation eller behandling, herunder ambulant hospitalsbehandling, undersøgelse eller behandling hos speciallæge, ordineret besøg hos fysioterapeut eller kiropraktor, som medarbejderen er blevet henvist til af egen læge, eller som er en del af medarbejderens helbredelse, gælder følgende:

  1. Medarbejderen har pligt til at forsøge at få lagt lægebesøg mv. uden for arbejdstiden
  2. Er det ikke muligt, har medarbejderen pligt til at forsøge at få lagt lægebesøg til mindst mulig gene for arbejdspladsen
  3. Er ingen af ovenstående løsninger muligt, gives medarbejderen fri med løn til lægebesøget

Hvis medarbejderen gives fri med løn til lægebesøg mv. gives tilsvarende fri med løn til transporttiden til og fra lægebesøget.

Skærmbriller:

Link til bestemmelser i forhold til skærmbriller.

Bloddonor:

Som bloddonor skal medarbejderen så vidt muligt planlægge afgivelsen af blod udenfor arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, kan medarbejderen få frihed uden løntræk. Det forudsættes samtidig, at medarbejderen forsøger at placere fraværet til mindst muligt gene for arbejdets udførelse.

Borgerligt ombud:

Link bekendtgørelse om borgerligt ombud o.lign.

2. Orlov uden løn

Såfremt en medarbejder ansøger om orlov, kan lederen som har ansættelseskompetencen bevilge orlov i op til 12 måneder, hvis det er foreneligt med afdelingens/institutionens tarv.
Den leder, som bevilger orloven, skal sikre, at der udarbejdes en konkret aftale, og at den pågældende medarbejder kan vende tilbage til en stilling i Vejen Kommune på samme timeantal.

Link til bekendtgørelse om tjenestefrihed uden løn.

Orlov/frihed af familiemæssige årsager med/uden løntræk:

Herunder bl.a. frihed til graviditetsundersøgelser.
Link til aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Godkendt i Hovedudvalget 9. april 2021
Godkendt i Økonomiudvalget 4. maj 2021

Ovenstående i printvenlig version.