Struktur, omsorg og information

Struktur

I arbejdet med den tidlige kriseindsats handler det om i første omgang at skabe overblik over situationen, så en samlet koordineret indsats kan iværksættes. Følgende punkter er vigtige at medinddrage:

 • Sørg for fysisk at sikre barnets sikkerhed
 • Find et sted, hvor det er muligt at skabe et roligt og trygt ’rum’
 • Forsikre barnet om det voksne nærvær og beskyttelse, således at uro og angst dæmpes. Giv børnene besked om at deres forældre
 • Beskyt børnene mod unødvendig stress, bl.a. så som:

₋ Pågående journalister

₋ Stærke sensoriske indtryk

₋ Hjælpsomme, men overaktive personer

Omsorg

Når begrebet omsorg anvendes i forbindelse med kriseinterventionen, handler det om at skabe et varmt omsorgsklima, hvor voksne og andre giver en tryg ramme for hjælpen gennem omsorg, forståelse og accept. Sørg derudover for at:

 • Give fysisk kontakt til de berørte børn – hold om dem, hold dem i hånden.
 • Sæt tid af til at lytte og støtte
 • Hav vand, tæpper, tilgængeligt for de berørte
 • Når situationen kræver det og det er muligt, så sørg for at barnet hurtigst muligt kan få støtte fra egne forældre eller andre primære omsorgspersoner
 • I dagene efter hændelsen er det vigtigt, så hurtigt som muligt at få genoptaget de vante rutiner, således at de berørte kan falde til ro i den genkendelighed, som den kendte dagligdag tilbyder

 Information

Med information menes helt konkret information om, hvad der er sket, og hvad vi ved. Jo tidligere vi kan informere om de faktuelle hændelser, jo større sandsyn- lighed for at stoppe eventuelle alternative – og måske meget dramatiske - fortæl- linger, som i værste fald kan skabe mere utryghed blandt de implicerede. Husk at tilpasse sproget til den eller de aldersgrupper, som er berørt.

 Man kan med fordel bidrage med information omkring:

 • Hvad er der sket, hvornår skete det og hvad skete der
 • Hvad skal der ske fremadrettet
 • Tilpas informationerne til barnets alder
 • Undgå abstrakte forklaringer