Sammenhængsplan 0 - 18 års området

Indledning

Med Sammenhængsplanen sætter vi høje forventninger og ambitioner for børn og unge, deres forældre, medarbejdere og ledere samt det politiske system. Vores ambition og håb er, at alle børn og unge på 0-18-års området trives og bliver uddannelses- eller erhvervsparate.

Ambitionen med Sammenhængsplanen er at understøtte de seneste års politiske intention om at anlægge et tværgående 0-18-års perspektiv frem for et områdeopdelt perspektiv. Med denne Sammenhængsplan vil de tidligere helhedsplaner for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet blive erstattet af én samlet plan, som går på tværs af 0-18-års området. 

Formålet med Sammenhængsplanen er at sikre en stærk sammenhæng mellem de politiske mål, Byrådet, fagudvalgene og de øvrige afdelinger med tydelig kobling til dagtilbuds- og skoleområdet i et fællesfagligt perspektiv. Ved at koble dagtilbuds- og skoleområdet med blandt andet byudvikling, bosætning, infrastruktur, bygningsmasse, arbejdsmarked, handicap og sundhed udfolder Sammenhængsplanen ambitionen om at skabe større sammenhæng for 0-18-års området.

Sammenhængsplanen gælder alle børn og unge på 0-18-års området uanset deres talenter, ønsker, udfordringer og behov. Det betyder, at vi forventer, at alle medarbejdere og ledere møder børn og unge ud fra deres forudsætninger og behov.

Trivsel, erhvervs- og uddannelsesparathed er vigtig for, at man som barn og ung kan udvikle sig både til at være ’nogen’ og blive til ’noget’. Et centralt omdrejningspunkt er, hvordan vi sammen kan understøtte det i udviklingen af varierende og motiverende læringsmiljøer i Vejen Kommune. Læringsmiljøer handler om den måde, vi tænker på, den måde vi indretter vores fysiske rum på og den måde vi organiserer og arbejder sammen på. Et andet centralt omdrejningspunkt for børn og unges trivsel, erhvervs- og uddannelsesparathed er fysisk, social og mental sundhed.

Børn og unge møder mange overgange gennem deres opvækst. Med en sammenhængende indsats på 0-18-års området giver vi børn og unge de bedste forudsætninger for at lykkes i disse overgange. Sammenhængsplanen understøtter derfor den sammenhængende kommunale målsætning om trivsel, og at alle unge bliver uddannelses- eller erhvervsparate. På den måde sikrer vi, at alle børn og unge i Vejen Kommune får de bedste forudsætninger for overgangen til voksenlivet.

Sammenhængsplanen er udarbejdet i Udvalget for Sammenhængsplanen – et §17.4-udvalg nedsat fra september 2020 til februar 2021. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Økonomiudvalget, fagudvalgene, landdistriktsudvalget, skole- og dagtilbudsområdet, administrative afdelinger samt eksterne eksperter og bidragsydere. Hertil har der været en bred inddragelse af interessenter, herunder lokalråd, forældrebestyrelser, elevrepræsentanter, faglige organisationer, Handicaprådet og Hovedudvalget, som har haft mulighed for at give input til udvalgets arbejde med Sammenhængsplanen.

Vision

I Vejen Kommune ønsker vi at fremme et sammenhængende børne- og ungeliv på 0-18-års området. Sammenhængsplanen handler om alle børn og unge på 0-18-års området. Derfor vil vi på tværs af politik- og fagområder sammen arbejde på at skabe rammer og miljøer, som indbyder alle børn, unge og deres familier til deltagelse i at udvikle meningsfulde fællesskaber. Vi vil styrke samspillet mellem institutioner, skoler, fritid, kultur- og foreningslivet. Med en bred involvering vil vi skabe rum til, at børn og unge kan udvikle sig i mangfoldige fællesskaber.

Sammenhængsplanen skal være understøttende for arbejdet med de syv politikområder, vedtaget af Vejen Byråd (2018-2021), og den skal bidrage til at realisere den politiske vision på 0-18-års området:

I Vejen Kommune har vi derfor også høje forventninger til vores medarbejdere og ledere på 0-18-års området. Vores børn og unge bliver mødt af medarbejdere og ledere med en positiv og anerkendende tilgang, som styrker børn og unges oplevelse af egne kompetencer, samhørighed og handlefrihed. Børn og unge skal opleve glæden ved at lære.

I Vejen Kommune vil vi både bidrage til børn- og unges dannelse og uddannelse. På den måde vil vi understøtte børns og unges udvikling af praksisfaglighed og de 21. århundredes kompetencer, bestående af kreativitet, innovation, kritisk tænkning, samarbejdsevne og problemløsning. Vi vil støtte dem i deres aktuelle og fremtidige forventninger samt det liv, de drømmer om.

Hvad kan sammenhængsplanen

Sammenhængsplanen er en samling af mål og indsatser, som viser retningen til at opnå ovenstående vision. Realiseringen af denne sker sammen med børn og unge og i samarbejde med aktører, som forældre, medarbejdere, ledere, lokalsamfundet, foreninger, erhvervslivet og på tværs af kommunens byråd, fagudvalg og afdelinger.

Sammenhængsplanen består af tre dele; Sammenhængsplanen med tilhørende handlingskatalog og appendiks.

Sammenhængsplanen er inddelt i fem temaer, som hver indeholder tre emner. Under hvert emne beskrives ambitionen, nuværende retning og mulige fremtidige elementer til at realisere ambitionerne. Desuden er der til hvert emne angivet de involverede kommunale parter. Fælles for alle indsatserne er, at opfølgning sker på tværs af relevante politiske og administrative fora. På den måde skal Sammenhængsplanen fremme tværgående koordinering og samarbejde, når indsatser i berøring med 0-18-års området skal iværksættes. For eksempel ved et institutionsbyggeri, hvor der skal koordineres på tværs af aktører for at opnå både udvikling af læringsmiljøer, attraktiv bygningsmasse som understøtter bosætning samt frivilliges brug af lokalerne uden for åbningstid.

Handlingskataloget skitserer hertil en række konkrete indsatser, som Udvalget for Sammenhængsplanen anbefaler.

I tillæg til Sammenhængsplanen skitserer appendiks 1 de strukturelle og organisatoriske rammer for 0-18-års området, mens appendiks 2 skitserer tildelingsmodellerne for dagtilbud og skole. Disse vil danne det strukturelle grundlag

Læringsmiljøer i et 0-18 års perspektiv

I Vejen Kommune er det politiske mål om varierende og motiverende læringsmiljøer omdrejningspunktet for en lang række fælleskommunale og lokale indsatser. Hensigten med mål og indsatser er tæt samspil og bidrag til kommunens øvrige politiske mål om øget trivsel og øget uddannelsesparathed.

Videreudvikling af læringsmiljøer i 0-18-års perspektiv har yderligere til hensigt at understøtte børns og unges udvikling af praksisfaglighed og de 21. århundredes kompetencer, bestående af kreativitet, innovation, kritisk tænkning, samarbejdsevne og problemløsning. Vi vil støtte dem i deres aktuelle og fremtidige forventninger samt det liv, de drømmer om.

Læringsmiljøer i et 0-18-års perspektiv støtter op om Byrådets politikområder ’Sunde børn’, ’Kultur, medborgerskab og dannelse’ og ’Natur og miljø’.'

Læringsmiljøer – som mindset

Ambition

Læringsmiljøer som mindset handler om måden, hvorpå alle børn og unge mødes, engageres, motiveres og inkluderes af vores medarbejdere og ledere. Læringsmiljøer som mindset og videreudvikling heraf har afgørende betydning for børn og unges trivsel, erhvervs- og uddannelsesparathed.

Retning

 • Alle institutioner på 0-18-års området er omfattet
 • Understøttelse af læringsmiljøer som mindset gennem kompetenceudvikling
 • Afsæt i for eksempel forskning og viden, børn og unges stemmer samt involvering af familier
 • Ekspertgruppe med deltagere fra Vejen Kommune og eksterne eksperter inspirerer indsatsen
 • Ekspertgruppens bud på inspiration suppleres med børne- og forældrepanel

Fremtidige elementer

 • Videndeling med nysgerrighed på andre perspektiver
 • Kompetenceudvikling tæt på praksis
 • Involvering af tværgående kompetencer
 • Involvering af et digitalt/virtuelt mindset

Involvering

 • Udvalget for skoler og børn
 • Afdelingerne Børn, PPU & Sundhedspleje samt Skoler, Kultur & Fritid

Læringsmiljøer – som fysisk størrelse

Ambition

Læringsmiljøer som fysisk størrelse handler om rum, plads, indretning, teknologier og inventar. Aktuelle tendenser går for eksempel på mere fleksible rum, udnyttelse af alle kvadratmeter, organisering af rum-i-rum og involvering af elementer fra naturen. Læringsmiljøer som fysisk størrelse understøtter både læringsmiljøer som mindset samt børn og unges motivation og trivsel.

Retning

 • Alle institutioner på 0-18-års området er omfattet
 • Læringsmiljøer som fysiske størrelser videreudvikles, så de understøtter læringsmiljøer som mindset og involverer familier, børn og unge samt medarbejdernes stemmer
 • Ekspertgruppe med deltagere fra Vejen Kommune og eksterne eksperter inspirerer indsatsen
 • Ekspertgruppens bud på inspiration suppleres med børne- og forældrepanel

Fremtidige elementer

 • Vedligehold eller fornyelse af basale elementer, for eksempel temperaturregulering, isolering og udskiftning af forældet inventar
 • Videndeling med nysgerrighed på andre perspektiver
 • Øget involvering af tværgående kompetencer
 • Etablering af teknologirige miljøer
 • Etablering af praksisfaglige miljøer
 • Etablering af miljøer, der inspirerer til bevægelse

Involvering

 • Udvalget for teknik og miljø, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 • Afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid, Børn, PPU & Sundhedspleje, Teknik & Miljø, Sekretariat & Borgerservice samt Sundhed & Sammenhæng

Læringsmiljøer – som samspil med omverdenen

Ambition

Læringsmiljøer er meget mere end det, der foregår inden for rammerne af dagpleje, vuggestuer, børnehaver, skoler og ungdomsskole. Læringsmiljøer er alle steder, og de bliver mere autentiske for børn og unge, hvis læringsmiljøet udvikles i tæt samspil med omverdenen.

Retning

 • Samarbejde med kulturinstitutioner og samarbejde med forskellige aktører om udarbejdelse af undervisningsmaterialer
 • Samarbejde med virksomheder
 • Involvering af fritidsliv
 • Involvering af familier
 • Involvering af og relationsopbygning i det omkringliggende samfund

Fremtidige elementer

 • Styrket samarbejde med kulturinstitutioner
 • Større involvering af fritidsliv med henblik på øget sundhed
 • Øget involvering af familier
 • Fokuseret relationsopbygning med det omkringliggende samfund
 • Samarbejde med virksomheder, som gør læring mere autentisk og virkelighedsnær
 • Eksperimentarium for test, innovation og iværksætteri, så børn og unge bliver nysgerrige og entreprenante

Involvering

 • Udvalget for teknik og miljø, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 • Afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid, Børn, PPU & Sundhedspleje, Sundhed & Sammenhæng, Teknik & Miljø samt Sekretariat & Borgerservice

 

Byen og lokalsamfundet i et 0-18 års perspektiv

De offentlige rum og arealernes indretning har afgørende betydning for tilgængelighed og anvendelighed – både den ønskede og uønskede anvendelse. Med fokus på borgerne og indretning af rummene kan ønskede aktiviteter fremmes i forhold til læring og bevægelse, hvormed læring, udvikling af motorikken og sundhed generelt understøttes og styrkes.

Byen og lokalsamfundet i et 0-18-års perspektiv støtter op om Byrådets politikområder ’Bosætning, erhverv og infrastruktur’, ’Miljø og natur’ samt ’Kultur, medborgerskab og dannelse’.

Ophold, leg og læring i det offentlige rum

Ambition

Byrum, rekreative arealer, naturen og grønne områder er aktive, levende og skaber rammerne for trivsel, mental og fysisk sundhed. De skal invitere, inspirere og tilskynde til livslang bevægelse og læring. Lege- og aktivitetspladser skal målrettes alder og livsfaser, så alle børn og unge kan finde inspiration og have lyst til at bruge og bevæge sig i dem. Naturen i kommunen skal indgå som læringsmiljøer.

Retning

 • Udvikling og omdannelse af byrum og rekreative arealer
 • Indretning af byrum og rekreative arealer, som inviterer alle til bevægelse og skaber plads til mangfoldighed – uanset alder, fysiske og psykiske forudsætninger
 • Indgåelse af aktivitetsaftaler med foreninger og institutioner

Fremtidige elementer

 • Lærings- og bevægelsesperspektivet indgår i planlægningen, når der etableres nyt
 • Udformning og indretning revurderes ved renoveringer i forhold til læringsmiljøer
 • Principper for udvikling af byrum udarbejdes via fælles faglighed i samarbejde med børn og unge
 • Eksisterende muligheder synliggøres

Involvering

 • Udvalget for teknik og miljø, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 • Afdelingerne Teknik & Miljø, Børn, PPU & Sundhedspleje, Sekretariat & Borgerservice samt Skoler, Kultur & Fritid

Bosætning

Ambition

Bosætning både påvirker og påvirkes af 0-18-års området. Gennem øget bosætning kommer der flere børn til, som skal have del i tilbuddene på området og samtidig kan bidrage til udviklingen af området. Bosætning påvirkes også af de tilbud, der er. Jo højere kvalitet i både tilbud, bygninger og muligheder i lokalsamfundet, desto mere attraktiv vil Vejen Kommune være over for kommende tilflyttere.

Retning

 • Flere nye borgere
 • Attraktiv og høj kvalitet i de fysiske rammer
 • Høj kvalitet i de pædagogiske og læringsmæssige tilbud
 • Adgang til faciliteter i og uden for bygningsmassen

Fremtidige elementer

 • Høj arkitektonisk og bygningsmæssig kvalitet i både nybyggeri og ombygninger, så bygningsmassen er attraktiv og et konkurrenceparameter for bosætning
 • Engagerende, motiverende og inkluderende læringsmiljøer, der understøtter børn og unges udvikling af de 21. århundredes kompetencer
 • Lokale faciliteter i form af bygninger og uderum til rådighed for lokalsamfundet
 • Fyrtårn, som adskiller os.

Involvering

 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for skoler og børn, Udvalget for teknik og miljø samt Økonomiudvalget
 • Afdelingerne Sekretariat & Borgerservice, Børn, PPU & Sundhedspleje, Teknik & Miljø samt Skoler, Kultur & Fritid

Involvering og samspil med lokalsamfundet

Ambition

Et sammenhængende børne- og ungeliv rummer mange sammenhænge. En af dem er at skabe praksisnære fællesskaber og brobygning til arbejdslivet. På den måde oplever børn og unge, at de er en del af en større virkelighed og omgivelserne ser, hvad de kan bidrage med til børn og unge. Samtidig er der et særskilt perspektiv med deltagelse og samspil mellem unge og ældre i det fysiske rum, som beror på gensidig forståelse og respekt.

Vejen Kommune har 110.000 kvadratmeter institutions- og skolebyggeri. Kvadratmeter, som udfylder mange funktioner til understøttelse af dagtilbud og skoler, men som kan udvikles til attraktive tilbud og faciliteter, der kan bruges lokalt til bedre sammenhæng mellem institutions- og fritidslivet i lokalsamfundet.

Retning

 • Lokale partnerskaber med foreninger og erhvervsliv om læring og dannelse
 • Den åbne og udadvendte skole og institution, der inviterer foreninger og erhvervsliv ind i læringen
 • Lokalområderne, herunder foreningsliv og lokalråd, samt tilflyttere knyttes tættere til institutioner ved at give adgang til bygningerne

Fremtidige elementer

 • POP-UP foreninger, virksomheder og job
 • Fællesaktiviteter mellem institutioner, centre og foreninger
 • Profil- og tilbudskatalog over kommunens faciliteter
 • Principper for brug af lokalerne med henblik på fleksibilitet
 • Eksperimentarium for test, innovation og iværksætteri, så børn og unge bliver nysgerrige og entreprenante
 • Unges uddannelses- og erhvervsparathed styrkes gennem fritidsjob

Involvering

 • Udvalget for skoler og børn, Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Økonomiudvalget
 • Afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid, Børn, PPU & Sundhedspleje, Sekretariat & Borgerservice samt Arbejdsmarkedsafdelingen
Sundhed i et 0-18 års perspektiv

Sundhed og trivsel i barndommen og videre op i ungdomslivet er afgørende for, hvordan voksenlivet udfolder sig, og hvordan børn og unge kan lykkes med at skabe et godt liv. Et sundt børne- og unge-liv er et fælles ansvar mellem børn, unge, forældre og kommunale afdelinger. Børn og unge er en del af en familie, derfor skal der også være fokus på familiens samlede sundhed.

Sundhed i et 0-18-års perspektiv støtter op om Byrådets politikområder ’Sunde børn’ og ’Sunde voksne’.

Det brede og positive sundhedsbegreb

Ambition

Sundhed i et 0-18-års perspektiv skal forstås og arbejdes med ud fra det brede og positive sundhedsbegreb, der både omfatter fysisk, mental og social sundhed. Sundhed er en ressource, som vi kan skabe både for os selv og for andre gennem hele livet. Når vi taler om børn og unge, handler sundhed i høj grad om at trives. Børn og unge har brug for sociale fællesskaber, hvor sundheden kan skabes sammen med andre. Familien er, særligt i barnets første år, det vigtigste fællesskab - det er her, sundheden starter.

Retning

• Deltagelse i det frivillige foreningsliv styrkes
• Sundhedsambassadører med interesse i at igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter til børn og familier
• Aktiv deltagelse i partnerskabet for mental sundhed
Fremtidige elementer
• Trivsel og sundhed blandt børn og unge er et fælles ansvar i styrket dialog mellem forældre, medarbejdere og ledere
• Let adgang til fællesskaber – uanset alder, fysiske og psykiske forudsætninger. Herunder medtænkes digitale løsningsmuligheder
• Strategisk arbejde med Sundhedsprofilen
• Gode fysiske rammer, der indbyder til fællesskaber og bevægelse i daginstitutioner, skoler og børnenes lokalområder

Involvering

• Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for skoler og børn
• Afdelingerne Sundhed & Sammenhæng, Børn, PPU & Sundhedspleje samt Skoler, Kultur & Fritid

Sammenhæng mellem læring og sundhed

Ambition

Der er en stærk sammenhæng mellem sundhed, trivsel og forudsætningerne for at lære og udvikle sig.

Særligt bevægelse samt gode mad- og søvnvaner er vigtige for børn og unges evne til at koncentrere sig og lære nyt. Et godt samarbejde med børn og deres forældre har en positiv indflydelse på skolegang og videre uddannelse. Samarbejdet kan bidrage til at forbedre børn og unges søvnvaner, forebygge rygestart og tidlig alkoholdebut.

Retning

• Trivsel og sundhed blandt børn og unge som fælles ansvar i styrket dialog mellem forældre, medarbejdere og ledere
• Fælles opmærksomhed på børn og unges mad og søvnvaner
• Bevægelse som en naturlig del af leg og læring i daginstitution og skole
• Røgfri skoletid og visionen om en røgfri generation af unge i 2030

Fremtidige elementer

• Dialog med børn, unge og forældre om gode kost- og søvnvaner
• Udvikling af læringsmiljøer, som indbyder til bevægelse
• Røg- og snusfrie miljøer og kreative pauseaktiviteter, som de unge vælger
• Forebyggelse af tidlig alkoholdebut
• Digitalt kompetente børn og unge, forebyggelse af digital krænkelse og mobning
Involvering
• Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for skoler og børn
• Afdelingerne Sundhed & Sammenhæng, Børn, PPU & Sundhedspleje samt Skoler, Kultur & Fritid

Tilknytning og sammenhæng – barnets første 1.000 dage

Ambition

Tilknytningen til forældrene og barnets opvækst i de første 1.000 dage af livet er grundlæggende for barnets muligheder for at udvikle sig både kognitivt, socialt og adfærdsmæssigt. Det er veldokumenteret, at social ulighed i sundhed har negativ betydning allerede under graviditeten og særligt i barnets første leveår. Det er derfor vigtigt i endnu højere grad at fokusere på tidlige forebyggende indsatser sammen med kommende eller nye forældre.

Retning

• En tidlig og helhedsorienteret indsats sammen med kommende og nye forældre
• God kommunikation mellem fagpersoner, som møder familien og barnet i de første leveår, - også jordemødre og praktiserende læger

Fremtidige elementer

• En forebyggende og sammenhængende indsats hos familier i sårbare situationer
• Tidlig forebyggelse, som skaber større lighed i børne- og tandsundhed
• Motorisk usikre børn både i dagtilbud og i skoler styrkes
Involvering
• Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for skoler og børn
• Afdelingerne Sundhed & Sammenhæng, Børn, PPU & Sundhedspleje samt Skoler, Kultur & Fritid

Kultur og fritid i et 0-18 års perspektiv

Kultur og fritid er afgørende for børn og unges udvikling. Gennem et aktivt fritidsliv motiveres og inspireres børn og unge til at blive en del af fællesskaber, og det er med til at styrke deres selvværd og trivsel. Kultur danner børn og unge, giver dem kompetencer og et ståsted samt gavner deres indlæring og mentale sundhed.

Kultur og fritid i et 0-18-års perspektiv støtter op om Byrådets politikområder ’Kultur, medborgerskab og dannelse’.

Dannelsestornyster

Ambition

Alle kommunens børn og unge i dagtilbud og skole får systematisk kulturelle og dannende oplevelser. Kulturarven sættes i spil over for børn og unge, så de bliver bevidste om deres kultur, historie og værdier og får et stærkt rodfæste. Børn og unge bliver stolte ambassadører for hjemegnen. De får nye perspektiver og adgang til en kreativ verden, hvor børn og unge kan opleve succeser og øget selvværd. Det har en positiv effekt på læring, trivsel, fordybelsesevne og kreativ tænkning. Der skal være lige adgang til kulturelle oplevelser uanset forældres ressourcer. Alle børn og unge får muligheden for at udleve deres potentiale og talenter udi det kreative – til gavn for individet og samfundet.

Retning

• Kulturinstitutioner og foreninger knyttes tættere sammen med åbent dagtilbud og åben skole
• Dannelses- og uddannelsesforløb med kulturinstitutioner udvikles
• Andre kommuners erfaringer inddrages
• Fremtidige elementer
• Koncept for, hvad de enkelte klassetrin og alderstrin i dagtilbud skal opleve og lære udvikles
• Undervisningsmateriale af høj kvalitet udvikles
• Studietur til kommuner, der er lykkedes godt med en kulturel rygsæk
• Involvering
• Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid
• Afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid samt Børn, PPU & Sundhedspleje

Samspil med foreninger

Ambition

Ved at samarbejde med foreninger om at få dannelse og læring ind i åbent dagtilbud og åben skole, møder børnene nye indtryk og fritidsmuligheder, og foreningerne møder potentielle medlemmer. Ved at foreninger og fritidsliv får glæde af faciliteterne i bygninger og udearealer, også uden for åbningstiden, understøttes et aktivt foreningsliv i lokalsamfundene.

Retning

• Foreninger og institutioner har et gensidigt udbytterigt samarbejde
• Bygninger og udearealer udnyttes
• Fremtidige elementer
• Dialog med foreninger om, hvordan vi gør det attraktivt for foreningerne at være på institutionerne i dagtimerne, når mange frivillige er på arbejde. Herunder medtænkes digitale løsningsmuligheder
• Løsninger på, hvordan institutionerne i højere grad åbnes op som base for foreningslivet uden for dagtimerne. Synlighed og fleksibilitet i brugen af lokaler, der understøtter foreningslivet sikres
• Børn og unges kobling til foreningslivet tilskyndes og styrkes i samarbejde med institutioner
Involvering
• Udvalget for skoler og børn, Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for teknik og miljø
• Afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid, Børn, PPU & Sundhedspleje samt Teknik & Miljø

Samspil med frivillige og fritidsliv

Ambition

At invitere samfundet ind i institutionerne kan både være gavnligt for børn, unge og lokalsamfundet. Ved at involvere frivillige i dannelse og læring i institutioner kan ildsjæle med noget på hjertet gøre en forskel for børn og unge. Derudover kan et samspil med institutioner også give frivillige og borgere bedre muligheder for at finde steder at samle og opholde sig. Samtidig skal det være sjovt at bevæge sig til gavn for børn og unges sundhed og trivsel, og derfor skal frivillige understøttes i at udvikle bevægelsestilbud til børn og unge.

Hertil har Vejen Kommune kulturelle fyrtårne, som kan gøre kommunen til noget særligt og attraktivt både for egne borgere og besøgende.

Retning


• Frivillige i fritidslivet indgår sammen med institutioner i samarbejde, der beriger alle parter
• Friluftsmuligheder udnyttes i højere grad i arbejdet med børn og unge, og der arbejdes med sammenhæng, faciliteter, opgraderinger og oplevelser undervejs på stierne i kommunen
• Frivillige understøttes i at skabe bevægelsesaktiviteter for børn og unge, og det meningsfyldte samarbejde mellem kommune, institutioner, foreningslivet og frivillige styrkes

• Fremtidige elementer

• Frivillige, der ønsker at indgå i et gensidigt udbytterigt samarbejde, bydes inden for i institutionerne
• Fritidslivet og grupper uden vedtægter får lov at bruge bygninger og udeområder uden for åbningstid
• Attraktive udendørs opholds- og læringsmiljøer, som alle inviteres til at bruge skabes
• Vandretilbud udvikles, så de får en kaliber, folk kommer kørende efter og lokale flittigt bruger til udflugter, ophold, lejrskoler, undervisning og fritid
• Børn og unge involveres i at skabe målrettede aktiviteter sammen med frivillige
Involvering
• Udvalget for skoler og børn, Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for teknik og miljø
• Afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid, Børn, PPU & Sundhedspleje samt Teknik & Miljø

Alle i fællesskabet i et 0-18 års perspektiv

Børn og unge har ret til at være ’nogen’ og blive til ’noget’. Dette gælder alle børn og unge – uanset særlige behov og muligheder. Meningsfulde fællesskaber samt varierende og motiverende læringsmiljøer understøtter, at børn og unge lever og udvikler sig. Alle børn og unge skal opleve et sammenhængende børne- og ungeliv, fordi sammenhæng sikrer gode overgange og en helhedsorienteret indsats.

Alle i fællesskabet i et 0-18-års perspektiv støtter op om Vejen Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik samt Byrådets politikområder ’Kultur, medborgerskab og dannelse’, ’Miljø og natur’, ’Sunde børn’ samt ’Uddannelse og arbejdsmarked’.

Alle har ret til at være ’nogen’ og blive til ’noget’

Ambition

Udviklende relationer og meningsfulde fællesskaber bidrager til børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det samme gælder for varierende og motiverende læringsmiljøer. Fællesskabernes og læringsmiljøernes potentiale skal udnyttes, så alle børn og unge er aktive deltagere i eget liv.

Alle børn og unge i Vejen Kommune bliver mødt i at være sig selv og ved at erhverve sig viden, færdigheder og holdninger dannes børn og unges personlighed. Dermed bliver de til ’nogen’.

I sammenhæng med at blive til ’nogen’ skal børn og unge have muligheder for at få kompetencer til at kunne varetage et job og tage en relevant uddannelse. Dermed bliver de til ’noget’.

Retning

• Alle børn og unge indgår i meningsfulde fællesskaber
• Alle børn og unge oplever varierende og motiverende læringsmiljøer
• Alle børn og unge mødes med høje og positive forventninger
• Alle børn og unge mødes med en ressourceorienteret tilgang
• Alle børn og unge skal være uddannelses- eller erhvervsparate


Fremtidige elementer

• Tidlige, koordinerede og fællesfaglige indsatser der, hvor børn og unge er
• Tværfaglige mødefora og fælles indsatsplaner, der skaber læring for de aktører, der er tæt på børn og unge i dagligdagen
• Differentierede indsatser med afsæt i de enkelte børn og unges behov og muligheder
Involvering
• Udvalget for skoler og børn, Udvalget for social og ældre samt Udvalget for arbejdsmarked og integration
• Afdelingerne Børn, PPU & Sundhedspleje, Skoler, Kultur & Fritid, Familie, Handicap & Socialpsykiatri samt Arbejdsmarkedsafdelingen


Alle skal opleve et sammenhængende børne- og ungeliv

Ambition

Børn og unge indgår i mange sammenhænge i løbet af livet og vil opleve mange overgange fra ét miljø til et andet. Et nyt miljø kan være udfordrende – især for børn med særlige behov. Omvendt kan en vellykket overgang være udviklende. Oplevelsen af sammenhæng fremmer børn og unges udvikling og trivsel, og derfor er en stærk tværgående sammenhængskraft central.

Retning

• Fællesfaglige sammenhænge og helhedsorienterede indsatser
• Løbende pædagogisk udvikling
• Alle børn og unge bliver mødt med positive og anerkendende forventninger
• Børn og unge skal opleve glæden ved at lære


Fremtidige elementer

• Udarbejdelse og implementering af en handleguide for forebyggelse
• Etablering af tværfaglige mødefora og fælles indsatsplaner med fokus på at skabe læring for de aktører, der er tæt på børn og unge i dagligdagen
• Styrkelse af børn og unges oplevelse af egne kompetencer, samhørighed og handlefrihed
• Udvikling af medarbejdernes specialpædagogiske kompetencer
• Sikring af sammenhæng fra dagtilbud til skole i gode læringsmiljøer
• Sikring af sammenhæng fra unge- til voksenliv
• Styrkelse af koblingen i givtige fællesskaber mellem special- og almenområdet
Involvering
• Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for arbejdsmarked og integration
• Afdelingerne Børn, PPU & Sundhedspleje, Familie, Handicap & Socialpsykiatri, Skoler, Kultur & Fritid samt Arbejdsmarkedsafdelingen

Fysiske miljøer

Ambition

Bevægelse har positiv betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring, herunder selvværd, selvtillid og samspil med andre. Bevægelse styrker også den motoriske udvikling og forudsætningerne for læring. Bygninger, byudvikling, infrastruktur og udearealer skal derfor inspirere til bevægelse, og alle børn og unge skal have let adgang til bevægelse - uanset særlige behov og muligheder.

Retning

• Tilgængelighed sidestilles med anvendelighed for alle børn og unge uanset alder, fysiske og psykiske forudsætninger ved nybyggeri af institutioner og videreudvikling af byrum
• Tilskyndelse til bevægelse skal medtænkes
Fremtidige elementer
• Lærings- og bevægelsesperspektivet medtages tidligt i planlægningsfasen ved anlæg og byggerier
• Lokaler og arealer gennemgås og screenes i forbindelse med de ordinære bygningsgennemgange
• Lokale foreninger inviteres ind til at skabe aktivitet og deltage i dagligdagen
• Udvikling af gade-idrætsmiljøer

Involvering

• Udvalget for teknik og miljø, Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre
• Afdelingerne Teknik & Miljø, Sundhed & Sammenhæng, Børn, PPU & Sundhedspleje, Familie, Handicap & Socialpsykiatri samt Skoler, Kultur & Fritid

Afsluttende bemærkninger

Med Sammenhængsplanen har vi sat høje forventninger og ambitioner for både børn og unge, deres forældre, medarbejdere og ledere samt det politiske system. Vores ambition og mål er, at alle børn og unge på 0-18-års området trives og bliver uddannelses- eller erhvervsparate. Dermed vil de få de bedste forudsætninger for at lykkes i overgangen til voksenlivet.

For at indfri forventningerne og ambitionerne tager vi udgangspunkt i, at børn og unge har forskellige forudsætninger. Derfor er Sammenhængsplanen rettet mod alle børn og unge uanset deres talenter, ønsker, udfordringer og behov.

Børn og unge trives i et aktivt by- og lokalsamfund, der med et attraktivt kultur- og fritidsliv medvirker til fysisk, social og mental sundhed i udviklende miljøer. Sammenhængsplanen skal derfor være afsæt for et styrket børn og unge-perspektiv, med plads til forskellighed til fælles værdi for alle involverede.

Udvalget for Sammenhængsplanen giver med denne Sammenhængsplan sine anbefalinger til det videre arbejde på 0-18-års området i Vejen Kommune.