Spildevand

Her offentliggøres afgørelser vedrørende spildevand.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket.

Spildevandsbekendtgørelsen

Klagefrist onsdag d. 9. juni 2021

Udledningstilladelse - overfladevand fra Kærvej til Hougrøften. Vejarealet udvides - overfladevand neddrosles til 1 l/s red.ha. Sagsnr.: 21/8399

Forslag til ny spildevandsplan i høring frem til 21. maj 2021 

Forslag til Spildevandsplan 2021 er vedtaget i Vejen Byråd ved møde d. 9. marts 2021. Planperioden er 2021-2028.
Spildevandsplanen forholder sig til spildevandsafledningen i de områder, der i kommuneplanen er planlagt til by- og erhvervsområder.

Centralisering af rensestrukturen til rensning på fire centrale rensningsanlæg er stort set gennemført. I spildevandsplanen er der planlagt ændringer i mindre kloakoplande i byerne. Det kan være områder, hvor kloaksystemet er overbelastet af den større mængde overfladevand, eller områder hvor det i forbindelse med en kloakrenovering vil være hensigtsmæssigt at separatkloakere. Områderne ses i planen.
Der tages i planen hånd om områder i det åbne land, hvor der skal ske en indsats for forbedret rensning af husspildevand. Det er Staten, der i Vandområdeplanen udpeger indsatsområderne.

I forslaget til spildevandsplan er der en række retningslinjer til administration af miljølovgivningen ved aktiviteter, der kan påvirke tilstanden af vandløb og søer. Herunder en bestemmelse med krav om tilslutningstilladelse for tilslutning af overfladevand fra erhvervsejendomme, offentlige bygninger og større befæstede arealer. Tiltaget er en konsekvens af klimaændringer, med større og hyppigere regnskyl, der medfører risiko for oversvømmelser i byområder.

Læs forslaget til spildevandsplan på kommunens hjemmeside: spildevandsplan.vejen.dk Spildevandsplanen sendes i offentlig høring i otte uger frem til den 21. maj 2021.
Du kan sende dit høringssvar direkte via planen eller på mail: teknik@vejen.dk hvor du skriver "Spildevandsplan" i emnefeltet.