Vedtægter for Fritidsrådet i Vejen Kommune

Ifølge Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kap. 3 – ”fordeling af tilskud”, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.

Udvalget kaldes Fritidsrådet.

Ansvarsområde

Fritidsrådet arbejder med de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Rådet repræsenterer mangfoldigheden i kommunens folkeoplysende virke indenfor organiserede foreningsaktiviteter og aftenskoler til selvorganiserede grupper og aktiviteter.

Det er Fritidsrådets rolle gennem en dialog med de aktører de repræsenterer at være inspirator for nytænkning og udvikling.

Samtidig skal de understøtte rammevilkårene for aktørerne hvad angår økonomi og faciliteter.

§ 1. Fritidsrådets sammensætning

Stk. 1: Fritidsrådet består af 9 medlemmer:

  • 2 medlemmer og 2 stedfortrædere udpeges af byrådet i forbindelse med konstitueringen.
  • 1 medlem og 1 stedfortræder fra hovedområde 1 ”Den folkeoplysende voksenundervisning” (Aftenskoler).
  • 1 medlem og 1 stedfortræder fra de lokale handicapforeninger.
  • 5 medlemmer og 5 stedfortrædere fra hovedområde 2 ”Det frivillige foreningsarbejde”.
    • 3 repræsentanter fra idrætsforeninger 
    • 1 repræsentant fra ikke idrætslige foreninger (spejder/modeltog) 
    • 1 medlem fra senioraktiviteter (bridge/radioamatører/senior-madhold).

Stk. 2. Rådet bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd og afspejle mangfoldigheden af de aktører, rådet repræsenterer.

Stk. 3. Rådet kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper efter behov og efter aktuelle temaer og indsatsområder i udvalgets arbejde. Personer udpeget til disse underudvalg og arbejdsgrupper kan efter behov deltage i Fritidsrådets møder; dog uden stemmeret.

§ 2. Valg til Fritidsrådet

Stk. 1. Valg til Fritidsrådet finder sted i november måned året før ny valgperiode. Indkaldelsen sker med minimum 1 måneds varsel.

Udvalget fungerer i en 4-års valgperiode fra 1. januar til 31. december.

Valgmødet er åbent for alle, og valgbar er enhver, som konstruktivt vil arbejde for fritidslivet i Vejen Kommune ud fra de til en hver tid gældende love/bestemmelser.

Om fritagelse for valg for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg.

Der kan ikke gives indstillinger pr. fuldmagt.

Stk. 2. Opnås der på valgmødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til udvalget, vil disse blive indstillet til byrådet.

Stk. 3. Såfremt der ikke opnås enighed, skal dette meddeles straks på valgmødet. Byrådet vælger da medlemmer og stedfortrædere til udvalget på grundlag af de på valgmødet, eller senest 7 dage efter dette, fremkomne indstillinger fra de stemmeberettigede foreninger.

Hvis et medlem udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.

§ 3. Valg af formand og næstformand

På fritidsrådet første møde vælger medlemmerne formand og næstformand ved simpel stemmeflertal.

Indtil formanden er valgt, ledes mødet af en medarbejder fra den pågældende kommunale afdeling, som Fritidsrådet er tilhørende.

Formand og Næstformand udgør formandsskabet.

§ 4. Sekretariat

Vejen Kommune varetager sekretariatsfunktionen fra den pågældende kommunale afdeling, som Fritidsrådet er tilhørende

§ 5. Stedfortræder

Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, kan stedfortræderen deltage.

§ 6. Afholdelse af møder

Udvalgets mødeplan vedtages af Fritidsrådet for et kalenderår ad gangen.

Formandskabet kan vælge at aflyse møder efter en vurdering af de aktuelle sager til udvalgets behandling.

Dagsorden

Formandskabet er i samarbejde med udvalgets sekretærfunktion ansvarlig for at indkalde og udarbejde dagsorden til udvalgets møder med mindst 6 dages varsel.

I helt særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

Formanden skal da så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Udvalgets medlemmer kan fremsætte sager på udvalgets møder.

Formanden leder mødet og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

Formanden må referere til pressen.

Ekstraordinært møde

Såfremt formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent, kan der indkaldes til et ekstraordinært møde.

Fritidsrådet kan invitere andre til at deltage i møderne, når der behandles sager af særlig interesse. 

§ 7. Beslutningsdygtighed

Fritidsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 8. Protokol

Der føres protokol over Fritidsrådet beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen.

En medarbejder fra den pågældende kommunale afdeling, som Fritidsrådet er tilhørende, er Fritidsrådets sekretær og fører protokol.

§ 9. Fortolkning af vedtægterne

Eventuel tvivl om forståelse eller tolkning af Fritidsrådets kompetence forelægges Byrådet i Vejen til afgørelse.

Ændringer af vedtægten for Fritidsrådet kan kun foretages af Byrådet i Vejen efter indstilling fra eller indhentet udtalelse i Fritidsrådet. 

Ikrafttrædelse

Denne vedtægt er godkendt i Byrådet og trådt i kraft i kraft den 12. december 2023.