Hvad er farligt affald?

Det er affald der udgør en brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare.

Farligt affald kan for eksempel være spildolie, syrer og baser, opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler, maling, spraydåser, trykflasker, klinisk risikoaffald osv.

Farligt affald kan også være affald fra renoverings og nedrivningsprojekter hvor byggeaffaldet indeholder høje koncentrationer af eksempelvis PCB, klorparaffiner eller tungmetaller.

Farligt affald er også asbestholdigt affald.

Læs mere om farligt affald fra byggeaffald

Er du i tvivl så kontakt Vejen Kommune.