Bygge- og anlægsaffald

Som bygherre skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald senest to uger før du går i gang med et renoverings- eller nedrivningsprojekt hvis:

 • Dit projekt frembringer 1 ton affald eller over
 • Dit byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder fra perioden 1950 til 1977

Alle anmeldelser skal vedlægges en bygningskortlægning, som gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele.

Er der tale om oliepåvirkede gulve i tidligere værksteder, bør der samtidig kortlægges for kulbrinteforurening.

Vejen Kommune guider dig igennem herunder.

Gældende regler

1. Bygherre skal inden frembringelse af 1 ton byggeaffald og derover få foretaget en screening for at få afdækket, om der kan være problematiske stoffer som eksempelvis PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller mv. i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives. (Se hvilke problematiske stoffer Vejen Kommune bl.a. kigger på i vores "Gode råd" ark, som du finder længere nede på siden).

2. På baggrund af screeningen skal der laves en kortlægning, som påviser, hvor og hvor meget af de problematiske stoffer i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

3. Når screening og kortlægning er foretaget, skal bygherren senest 14 dage før projektet ønskes startet, indsende en anmeldelse af byggeaffald inde på www.bygningsaffald.dk. Den skal blandt andet indeholde screening og kortlægning.

4. Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977, skal uanset vægt og størrelse anmeldes til kommunen af bygherren.

5. På baggrund af det anmeldte byggeaffald vil Vejen Kommune give anmeldelsen et unikt løbenummer.

6. Først ved Vejen Kommunes accept af anmeldelsen og ved modtagelse af løbenummeret fra kommunen kan arbejdet påbegyndes og byggeaffaldet produceres.

7. Du har som bygherre pligt til, at det løbenummer kommunen giver anmeldelsen, bliver givet videre til affaldstransportøren sammen med din digitale anmeldelse.

8. Når affaldstransportøren videretransporterer affaldet, skal løbenummeret og den sidste anmeldelse oplyses til det første modtageanlæg, registreret til at kunne håndtere bygge- og anlægsaffald.

9. Affaldstransportøren skal også oplyse til modtageanlægget, hvornår det sidste læs fra en ombygnings-, renoverings- eller nedrivningssag er afleveret.

10. Det første modtageanlæg, som er registreret til at kunne modtage og håndtere bygge og anlægsaffaldet, skal senest fire uger efter, at affaldsmodtageren har modtaget hele affaldsmængden, indberette digitalt til kommunalbestyrelsen:
a: anmeldelsens løbenummer,
b: modtagne affaldsmængder fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner, og
c: dato for modtagelse af affaldet.

Bygningskortlægning

Som bygherre skal du inden dit projekt (renovering, ombygning, nedrivning) påbegyndes få foretaget en screening for at få afdækket, om der kan være problematiske stoffer som eksempelvis PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller mv. i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

På baggrund af denne screeningen skal der laves en bygningskortlægning, som detaljeret beskriver, hvor og hvor meget af de problematiske stoffer der forekommer i din bygning. Din bygningskortlægning vil derfor typisk indbefatte prøvetagning af materialer, for at finde indholdet og udbredelsen af stofferne, så de kan sorteres fra og blive bortskaffet korrekt.

Du skal også huske at være opmærksom på bygningens alder, og hvilke anvendelser bygningen gennem tiden har tjent.

Har du styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen. Dette er dels fordi man forebygger miljø- og sundhedsmæssige risici og dels fordi man undgår risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.

For råd og vejledning kan du læse Vejen Kommunes "Gode råd" ark.

For udarbejdelse af en bygningskortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Vejen Kommune anbefaler også Dakofas "Viden om" Den gode kortlægningsrapport.

Bygningskortlægningen skal sendes ind til Vejen Kommune

Bygningskortlægningen sendes ind til Vejen Kommune. Dette kan gøres direkte via mail, via nedrivningsansøgningen i Byg og Miljø, eller i den digitale affaldsanmeldelse inde på www.bygningsaffald.dk, (her skal den under alle omstændigheder vedhæftes). For hurtigere sagsbehandling anbefaler Vejen Kommune, at bygningskortlægningen sendes ind i god tid.

Bemærk, at Vejen Kommune kan kræve supplerende oplysninger, hvis dette vurderes nødvendigt af hensyn til den videre sagsbehandling.

Hvad skal Vejen Kommune bruge din bygningskortlægning til?

Din bygningskortlægning danner grundlag for Vejen Kommunes klassificering og potentiel anvisning af dit byggeaffald. Herunder retningslinjer for sortering. Det er derfor vigtigt at den bliver vedlagt når du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald inde på www.bygningsaffald.dk.

Husk, at Vejen Kommune anbefaler at du sender din bygningskortlægning ind i så god tid som muligt, for at undgå unødige forsinkelser af dit projekt.

Hvis det ved bygningsgennemgangen vurderes at bygningen ikke indeholder PCB eller andre problematiske stoffer, skal dette ligeledes vedlægges og dokumenteres i anmeldelsen. Dette vil oftest være i form af billeder af din bygning indefra og udefra. 

Anmeld dit byggeaffald

Hvis du producerer 1 ton byggeaffald eller over for dit samlede projekt, så skal du som bygherre anmelde alt dit byggeaffald inde på www.bygningsaffald.dk. Dette skal gøres 14 dage før du ønsker at påbegynde dit projekt. 

Hvis du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977, skal du uanset vægt og størrelse anmelde det til kommunen.

I din anmeldelse skal du vedhæfte din bygningskortlægning, som så vil blive behandlet af kommunen.

Husk, at det er dig som bygherre, der har ansvaret for at anmelde alt dit byggeaffald til kommunen. Du må gerne få assistance af din håndværker, entreprenør, transportør eller andre. 

Anvender du Vejen Kommunes asbesthenteordning, så kan du se hvordan du skal anmelde eternit- og asbestaffaldet og bestille bigbags her.

Anmeld alt dit byggeaffald

Du skal benytte MitID for at anmelde byggeaffald. Den første gang du benytter systemet, skal du efter MitID klikke på "Tilmeld" og oprette dig som bruger.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstyperne, transportør og modtager.

Husk, at Kommunens behandling af din anmeldelse går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

På baggrund af det anmeldte byggeaffald vil Vejen Kommune give anmeldelsen et unikt løbenummer.

Unikt løbenummer

Når din anmeldelse inde på www.bygningsaffald.dk bliver behandlet, så vil Vejen Kommune tildele din sag et unikt løbenummer. 

Du må først påbegynde arbejdet når din anmeldelse er færdigbehandlet, samt du har modtaget dit unikke løbenummer.

Du har endvidere som bygherre pligt til, at dit unikke løbenummer bliver givet videre til affaldstransportøren, sammen med din færdigbehandlede digitale anmeldelse.

Dit unikke løbenummer vil også blive videregivet til modtageanlægget, som er angivet i din anmeldelse. Dette både via din transportør, men der sker også automatisk via programmet du anmelder i.

De unikke løbenumre sørger for at der er sporbarhed i alt bygge- og anlægsaffaldet, og modtageanlæggene kan tilbage-rapportere til kommunen, hvad de har modtaget af affald fra præcist dit renoverings- eller nedrivningsprojekt. 

Afrensning

Er dine tungvægge, betongulve i din bygning behandlet med materialer der kan indeholde problematiske stoffer, som for eksempel tungmetaller, PCB, klorparaffiner med mere, så skal materialerne renses af. Dette kan eksempelvis være maling eller tapet. 

Dette er for at undgå at sprede de miljøfremmede stoffer til miljøet, men også så beton og mursten kan gå videre til genanvendelse. Jo mere vi kan genanvende jo bedre.

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede bygningsdel er ren i forhold til gældende grænseværdier. Dette vil være i form af billeder som du sender ind til din sagsbehandler. 

Specielt for PCB

Finder du høje koncentrationer af det meget sundhedsskadelige stof PCB i malingen, så vil det kræve at du får taget en renhedsprøve når du har afrenset din tungvæg eller dit betongulv. Dette er så vi er sikre på, at der ikke er noget af det skadelige stof tilbage. Om der er høje koncentrationer af PCB i netop din bygning, vil fremgå af den kortlægning du får lavet. 

Genbrug dine rene byggematerialer

Rene, afrensede og sorteret byggeaffald fra dit renoverings-, ombygnings- eller nedrivningsprojekt skal genbruges.

Dette kan f.eks. genanvendes:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Ren træ
 • Rene klinker og fliser

Direkte genbrug

Det kan være du har byggeaffald, som kan bruges direkte i nye kreative projekter. Eksempelvis som hele tagplader (uden asbest), vinduer, døre, mursten, flotte træplanker, PVC-trapezplader og så videre. Dette kan være en rigtig god ide at undersøge og kan eventuelt tjene lidt penge tilbage til dit projekt. 

Husk, at byggeaffald som indeholder PCB eller asbest, aldrig må gives videre til nye projekter, dette skal du bortskaffe efter kommunens anvisning. 

Genanvendelse og nyttiggørelse

Det kan også være at dit byggeaffald skal renses af før det kan blive genanvendt. Dette vil eksempelvis ofte gøre sig gældende for beton, mursten og tegl. En god huskeregel her er, at dine tungvægge og dit betongulv, som skal videre til genanvendelse, ikke må indeholde PCB, tjære, sod eller rester af maling og lak.

Det rene tegl og beton, samt mursten, må efter nedknusning anvendes som fyldmateriale i stedet for nye råstoffer. Dette kan f.eks. være som stabilunderlag eller vejfyld. Her må det nedknuste byggeaffald ikke indeholde f.eks. træ, kabelrester, kobberrør, plastfolie, sanitet, glaserede fliser, eternit uanset alder og andre materialer der kan være indstøbt eller skjult i vægge og gulve.

Kommunen kan stille krav om, at du får taget prøver af byggeaffaldet, inden du genanvender det.

Hvis du er i tvivl kan du til en hver tid kontakte kommunen for vejledning. 

Dette skal du også huske

Nedrivningstilladelse:

Du skal huske at søge om tilladelse til nedrivningen af din bygning

Læs mere om tilladelser til nedrivninger

Ansøgning til nedrivning af bygning

Midlertidig aktivitet:

Midlertidige aktiviteter, såsom nedrivninger og renoveringer, støver og støjer. Denne form for aktivitet er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen

Læs mere om midlertidige aktiviteter

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Gode råd

Vejen Kommunes vejledning

Her kan du læse Vejen Kommunes vejledning til, hvordan undersøgelser for miljøfarlige stoffer fra bygninger gennemføres.
(Senest opdateret december 2020)

Gode råd fra Vejen Kommune

Der kan komme ændringer i lovgivningen eller vejledninger fra Miljøstyrelsen, der medfører at dette notat forældes.

Det er derfor altid den enkelte bygherre og dennes rådgiver, der skal sikre sig, at der undersøges for relevante stoffer.

Information og vejledninger:

Herunder kan du finde vejledninger og information til, hvordan du håndterer de mest kritiske materialer.