Status for realiseringer

Aktuelle realiseringer

Vejen Kommune arbejder i øjeblikket med følgende realiseringsprojekter:

Det oplyste RIB-nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under Indsatsprogram og prioriteringer.

Vejen Lille Vandmølle - Vejen Å (RIB-0023)

Vejen Lille Vandmølle ligger ved Vejen Å og er ikke længere i funktion som dambrug. Opstemningen ved dambruget er på ca. 0,5 meter og udgør en væsentlig spærring for optrækkende fisk. Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 52 kilometer vandløb opstrøms.

Realiseringen omfatter fjernelse af stemmeværk og genslyngning af vandløbet på det nedlagte dambrugsareal.

Vejen Store Vandmølle - Vejen Å (RIB-00234)

Vejen store Vandmølle ligger ved Vejen Å og er et dambrug i drift. Opstemningen ved dambruget er på ca. 2 meter og udgør en delvis spærring for optrækkende fisk. Der er i dag etableret et mindre omløbsstryg, som vurderes at være både for stejlt og for kort til at skabe gode muligheder for faunapassage. Samtidigt går der meget fiskeyngel tabt i mølledammen, når de er på vej ned ad vandløbet.

Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 50 kilometer vandløb opstrøms. Dambruget skal fortsat være i drift og processen med at ombygge dambruget foregår sideløbende med realiseringen af vandplansprojektet.

Realiseringen omfatter fjernelse af stemmeværket, sænkning af vandløbsbunden opstrøms stemmeværket og genslyngning af vandløbet ind over dambrugsarealet. 

Vandløbsrestaurering i Øster Lindet Bæk (o3949)

Øster Lindet Bæk er et mindre tilløb til Jels Å, som er en del af Ribe Å-systemet. Vandløbet er kanaliseret og overbredt, samt præget af kraftig sandvandring. På en strækning med tidligere udlagte gydebanker gror vandløbet desuden kraftigt i store områder med smalbladet mærke.

Der foretages strækningsbaserede restaureringstiltag i form af udlægning af groft materiale. Materialet kan være i form af gydegrus og større sten, der både skal fungere som skjulesten og indsnævre vandløbet, så vandet får fart nok på til at kunne vedligeholde en strømrende med varieret forløb.

Desuden plantes der flere mindre grupper af træer langs vandløbet. De skal skygge noget af grødevæksten væk, særligt ved de kraftige forekomster af smalbladet mærke, samt medvirke til på sigt at stabilisere brinkerne, så brinkerosionen bliver mindre.  

Faunapassage i Klelund Bæk (RIB-01130)

Klelund Bæk er et lille tilløb beliggende i den øvre del af Nørrebæk-Terpling Å, som er et vigtigt tilløb til Sneum Å. Spærringen udgøres af en gammel rørbro, hvor røret er for lille og ligger med et stort fald. Markoverkørslen med rørbroen er ikke længere i brug.

Rørbroen og markoverkørslen nedlægges og der udlægges en 10 meter lang gydebanke.

Faunapassage i Lindknud Bæk (RIB-00902)

Lindknud Bæk udgør den øvre del af Stilde Å, som er et vigtigt tilløb til Holsted Å. Spærringen udgøres af et betonbygværk, som tidligere har stemmet vandet op, men nu ikke længere er i brug. Her indsnævres gennemstrømningsarealet og vandet falder ca. 30 cm, hvilket resulterer i hurtigt strømmende vand og dårlige passagemuligheder for vandrefisk.

Bygværket fjernes og der etableres en ny rørbro ved en markoverkørsel. Desuden genslynges vandløbet på engarealet syd for kirken, hvor der også udlægges gydebanker og skjulesten.

Faunapassage i Fuglebæk (RIB-00419)

Fuglebæk er et tilløb til Kongeåen. Fuglebæk løber under Kongeåvej i et 25 meter langt rør, hvor udløbet af røret ligger for højt i forhold til vandløbets bund. Når der er lidt vand i bækken, er der en meget lille vanddybde ind gennem røret. Røret fungerer som en spærring for fisk og smådyr, der vil vandre op ad vandløbet.

På begge sider af røret under Kongeåvej er der to mindre rørbroer. Særligt den rørbro, der ligger opstrøms for Kongeåvej har et meget brat fald på 38,5 promille. Dette udgør også en spærring for vandrende fisk og smådyr.

Rørets spærrende effekt fjernes ved at udlægge sten og grus nedstrøms, så vandløbsbunden hæves og der kommer en større vanddybde gennem røret - også når der er lidt vand i bækken. Den opstrøms rørbro fjernes, da den ikke længere er i brug, mens den nedstrøms rørbro skiftes til et Ø80 cm stålrør.

Faunapassage i Blå Å (RIB-00505)

Blå Å er et tilløb til Jelssøerne. Spærringen i vandløbet udgøres af et gammelt betonbygværk. Hen over bygværket er der et fald på 20 cm, hvor vandhastigheden øges kraftigt. Bygværket fungerer som en spærring for fisk og andre smådyr, der gerne vil op i vandløbet.

Bygværket bevares efter ønske fra lodsejer, men faldet udlignes ved at udlægge ca. 40 meter gydebanker i vandløbet.