Forundersøgelser, gennemførte

Gennemførte forundersøgelser

Vejen Kommune har gennemført følgende forundersøgelser:

Det oplyste RIB-nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under Indsatsprogram og prioriteringer. Du kan læse rapporten for hver enkelt undersøgelse ved at klikke på det projekt, du gerne vil vide mere om.

Tobøl-Bobøl Bæk, opstrøms (RIB- 1.10.01564)

Projektstrækningen omfatter 3 km af Tobøl- Bobøl Bæk opstrøms Tobøl by. Indsatsen består af udskiftning af vandløbsbund og forundersøgelsen har belyst mulighederne for at gennemføre indsatsen og vurderet om indsatsen vil føre til målopfyldelse.

Tobøl-Bobøl Bæk, opstrøms 

Tobøl-Bobøl Bæk, nedstrøms (RIB- 1.10.01562)

Projektstrækningen omfatter ca. 1,5 km af Tobøl- Bobøl Bæk nedstrøms Tobøl by. Indsatsen består af udlægning af gydegrus og forundersøgelsen har belyst mulighederne for at gennemføre indsatsen og vurderet om indsatsen vil føre til målopfyldelse.  

Tobøl-Bobøl Bæk, nedstrøms

Østerbygård Dambrug - Holme Å (RIB-00239)

Dambruget ligger ved Holme Å. Opstemningen ved dambruget er på ca. 2 meter og udgør en fuldstændig spærring for optrækkende fisk. Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 20 kilometer vandløb opstrøms. I dag udgør stuvningszonen en fælde for fiskeyngel, der er på vej ned ad vandløbet. En meget stor andel af dem går tabt i stuvningszonen. Dambruget skal fortsat være i drift og processen med at miljøgodkende det foregår sideløbende med forundersøgelsen. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at fjerne opstemningen så der skabes fri faunapassage, samtidigt med at dambruget fortsætter sin drift.

Østerbygård Dambrug

Vejen Lille Vandmølle - Vejen Å (RIB-0023)

Dambruget ligger ved Vejen Å. Opstemningen ved dambruget er på ca. 0,5 meter og udgør en væsentlig spærring for optrækkende fisk. Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 52 kilometer vandløb opstrøms. Dambruget er ikke længere i funktion, men bruges som beboelse. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at fjerne opstemningen så der skabes fri faunapassage, samtidigt med at bygningerne fortsat bruges til beboelse.

Vejen Lille Vandmølle - Vejen Å

Vejen Store Vandmølle - Vejen Å (RIB-00234)

Dambruget ligger ved Vejen Å. Opstemningen ved dambruget er på ca. 2 meter og udgør en delvis spærring for optrækkende fisk. Der er i dag etableret et mindre omløbsstryg, som vurderes at være både for stejlt og for kort til at skabe gode muligheder for faunapassage. Samtidigt går der meget fiskeyngel tabt i mølledammen, når de er på vej ned ad vandløbet. Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 50 kilometer vandløb opstrøms. Dambruget skal fortsat være i drift og processen med at miljøgodkende det foregår sideløbende med forundersøgelsen. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at fjerne opstemningen så der skabes fri faunapassage, samtidigt med at dambruget fortsætter sin drift.

Vejen Store Vandmølle - Vejen Å

Fem indsatser i Vandløb fra Skovhoved Skov (RIB-00892, RIB-00891, RIB-00893, RIB-00894 og RIB-00895)

Vandløbet er et mindre vandløb, der løber til Kongeåen tæt ved Kongeåens dambrug. I vandløbet er der fire spærringer og en rørlagt spærring, der er udpeget til genåbning. Der er store kulturhistoriske interesser knyttet til vandløbet, som sandsynligvis har været en del af et større engvandingsanlæg. Ved at fjerne de fire spærringer og åbne den rørlagte strækning skabes der adgang til 2,5 kilometer vandløb opstrøms. Forundersøgelsen skal afklare, hvilke muligheder der er for at skabe fuld faunapassage.

Vandløb fra Skovhoved Skov

 

Grene Fiskeri - Sekærbæk-Sønderbæk (RIB-00199)

Glejbjerg Fiskeri - Nørrebæk-Terpling Å (RIB-00197)

Skovbølling Dambrug - Nørrebæk-Terpling Å (RIB-00230)

Tvilho Dambrug - Nørrebæk-Terpling Å (RIB-00231)

Gørklint Mølle Dambrug - Bramming-Holsted Å (RIB-00201)

Hulkær Fiskeri - Bramming-Holsted Å (RIB-00206)

Præstkær Fiskeri - Bramming-Holsted Å (RIB-00225)

Faunapassage i Askov-Skodborghus Vandløb (RIB-00906)

Vandløbet løber under Kongeåvej i et 16 meter langt rør, der er 45 cm i diameter. Faldet inde i røret er på 21 promille. Derfor løber vandet meget hurtigt gennem røret. Rørets dimensioner og vandets hastighed gennem røret gør, at det er en spærring for vandrende fisk og anden fauna, der gerne vil op i vandløbet. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at erstatte røret med et andet og større rør, hvor der er et mindre fald gennem røret med en naturlig vandløbsbund bestående af sten og grus. Et nyt rør skal give fisk og andre smådyr frie muligheder for vandring op i vandløbet, så røret ikke længere udgør en spærring for dem.

Faunapassage i Askov-Skodborghus Vandløb (RIB-00906)

Faunapassage i Blå Å (RIB-00505)

Blå Å er et tilløb til Jelssøerne. Spærringen i vandløbet udgøres af et gammelt betonbygværk. Hen over bygværket er der et fald på 20 cm, hvor vandhastigheden øges kraftigt. Bygværket fungerer som en spærring for fisk og andre smådyr, der gerne vil op i vandløbet. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at fjerne betonbygværket og muligvis forbedre gydeforholdene ved at lægge en gydebanke ud.

Faunapassage i Blå Å (RIB-00505)

Faunapassage i Brændstrup Bæk (RIB-0032, RIB-00323, RIB-00433)

Brændstrup Bæk er et tilløb til Gram Å. Der ligger tre mindre spærringer lige efter hinanden i vandløbet. Først et stejlt stenstryg og derefter to markoverkørsler.  Vandløbet har ovenfor stenstryget eroderet kraftigt i bunden, så et rør under en markvej nu ligger for højt. Ved indløbet af den ene markoverkørsel ligger en tværgående bundbjælke, der giver et brat niveauspring i vandløbsbunden, og den øverst liggende overkørsel ligger for højt i vandløbet og med et meget kraftigt fald (24 promille). Forholdene besværliggør fisk og faunas spredning i vandløbet på grund af lave vanddybder og høje strømhastigheder. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at udbedre hældningen på stenstryget ved udlægning af sten og grus samt mulighederne for at etablere to nye markoverkørsler med gode passageforhold, alternativt for at fjerne markoverkørslerne helt, hvis de ikke længere er i brug.

Faunapassage i Brændstrup Bæk (RIB-00322, RIB-00323, RIB-00433)

Faunapassage i Fuglebæk (RIB-00419)

Fuglebæk er et tilløb til Kongeåen. Fuglebæk løber under Kongeåvej i et 25 meter langt rør, hvor udløbet af røret ligger for højt i forhold til vandløbets bund. Når der er lidt vand i bækken, er der en meget lille vanddybde ind gennem røret. Røret fungerer som en spærring for fisk og smådyr, der vil vandre op ad vandløbet. På begge sider af røret under Kongeåvej er der to mindre rørbroer. Særligt den rørbro, der ligger opstrøms for Kongeåvej har et meget brat fald på 38,5 promille. Dette udgør også en spærring for vandrende fisk og smådyr. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at fjerne rørets spærrende effekt ved at udlægge sten og grus nedstrøms, så vandløbsbunden hæves og der kommer en større vanddybde gennem røret - også når der er lidt vand i bækken. Samtidigt skal de to mindre rørbroers betydning for projektet belyses, herunder om de eventuelt skal hæves eller udskiftes.

Faunapassage i Fuglebæk (RIB-00419)

Faunapassage og genåbning af to rørlagte strækninger i Hovborg Nordre Bæk (RIB-00211, RIB-00644, RIB-00645)

Hovborg Nordre Bæk er et tilløb til Holme Å. På strækningen mellem udløbet i Holme Å og underføringen under Baldersbækvej er der tre spærringer. Det er to rørlagte spærringer på 78 meter og 42 meter og et stemmeværk til Krøgebro Dambrug. Dambruget har indgået en frivillig aftale med Vejen Kommune om opkøb af foderkvote og stemmeværk i 2015. Dambruget er nu nedlagt. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at genåbne de to rørlagte strækninger, fjerne spærringen ved dambruget og etablere naturlige faldforhold ved at genslynge vandløbet ind over dambrugsarealet samt udlægge gydebanker, så hele strækningen kan komme til at fungere som gyde- og opvækstområde for forskellige fiskearter. Projektet skal udformes i samarbejde med dambrugsejeren.

Faunapassage og genåbning af to rørlagte strækninger i Hovborg Nordre Bæk (RIB-00211, RIB-00644, RIB-00645)

Faunapassage i Lintrup Sønderbæk (RIB-00577)

Lintrup Sønderbæk løber ud i Kongeåen. Vest for Lintrup By løber bækken ind i en 65 meter lang rørledning under Lintrupvej og Gl. Møllevej. Røret ligger for højt i forhold til vandløbsbunden. Det gør at fisk og andre smådyr ikke kan passere røret, når de vil op i vandløbet. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at åbne røret, så bækken løber i et åbent vandløb, hvor det er muligt. Samtidigt skal mulighederne for at etablere bedre passageforhold, når vandløbet skal under vejene, belyses.

Faunapassage i Lintrup Sønderbæk (RIB-00577)

Genåbning af rørlagt strækning i Maltbæk Bæk (RIB-00903)

Maltbæk Bæk løber ud i Kongeåen. Vandløbet er rørlagt i to strækninger på 77 meter og 21 meter. De lange rørledninger gør det svært for fisk og andre smådyr at vandre op gennem rørene. Der er meget fart på vandet gennem rørene og når de er så lange, er der mange fisk, der ikke kan gennemføre væddeløbet hele vejen gennem røret uden pauser. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at genåbne vandløbet og skabe gode gyde- og opvækstforhold for fisk ved at udlægge gydegrus og skjulesten. Opstrøms for de rørlagte strækninger er der over 3 km fint vandløb, som rørlægningerne spærrer for.

Genåbning af rørlagt strækning i Maltbæk Bæk (RIB-00903)

Faunapassage i Nielsby Møllerende ved Nielsby Dambrug (RIB-00905)

Nielsby Møllerende løber ud i Kongeåen. Nielsby Møllerende ligger i tilknytning til Nielsby Dambrugs renselaguner. Lige efter vandløbet er løbet under Nielsbygårdsvej, er der en fuldstændig spærring for fisk og smådyrs vandring op i vandløbet. Det er et reguleringsbygværk, der er bygget sammen med vejbroen. I bygværket er der et fald på 2 meter. Derudover løber vandløbet til Kongeåen i et rør under udløbskanalen fra Nielsby Dambrug. Samtidigt er Nielsby Møllerende påvirket af okker. En sænkning af vandstanden i vandløbet vil øge okkerudledninger. Det er et ret kompliceret teknisk projekt på grund af beliggenheden ved dambruget, vejbroen og okkerpåvirkningen. Et eventuelt projekt må ikke forringe dambrugets muligheder for at rense og udlede vand eller øge udledningen af okker. Forundersøgelsen skal belyse hvilke muligheder der er for at etablere fuld faunapassage ved spærringen i Nielsby Møllerende. Forundersøgelsen vil foregå i dialog med dambrugsejeren og de øvrige lodsejere. Hvis spærringen fjernes, vil det skabe adgang til nogle fine vandløbsstrækninger i resten af Nielsby Møllerende og i Lervad-Sorrild Bæk.

Faunapassage i Nielsby Møllerende ved Nielsby Dambrug (RIB-00905)

Genåbning af rørlagt strækning i Nyby Bæk (RIB-00748)

Nyby Bæk løber sammen med Hundsbæk Bæk ud i Holsted Å. Midt på vandløbet er det rørlagt på en strækning på 210 meter. Faldet på røret er på 5 promille. Fordi røret er så langt, er det svært for fisk og andre smådyr at passere mod strømmen. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at åbne vandløbet og etablere naturlige gyde- og opvækstforhold for fisk ved at lægge gydegrus og skjulesten ud.

Genåbning af rørlagt strækning i Nyby Bæk (RIB-00748)

Genåbning af rørlagt strækning og vandløbsrestaurering i Øster Gesten Bæk (RIB-00840, 66)

Øster Gesten Bæk løber ud i Gesten Å. Øster Gesten Bæk er rørlagt i de øverste 2,4 km. 590 meter oppe ad rørlægningen løber Tybæk til. Tybæk er et åbent vandløb. Ifølge vandplanen skal de 590 rørlagte meter op til tilløbet med Tybæk genåbnes. Den lange rørlægning udgør en spærring for fisk og fauna, der vil vandre op i Tybæk. Samtidigt skal Øster Gesten Bæk have forbedret de fysiske forhold i 1050 meter nedstrøms for den rørlagte strækning. Vandløbet vurderes at have ringe livsvilkår for fisk og smådyr. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre de fysiske forhold o Øster Gesten Bæk og for at genåbne den rørlagte strækning. 

Genåbning af rørlagt strækning og vandløbsrestaurering i Øster Gesten Bæk (RIB-00840, 66)