Status for forundersøgelser

Aktuelle forundersøgelser

Vejen Kommune arbejder i øjeblikket med følgende forundersøgelser:

Det oplyste RIB-nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under Indsatsprogram og prioriteringer.

Vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk (o4399)

Projektstrækningen omfatter hele Skodborg bæk, som er 7 km lang. Skodborg Bæk er et tilløb til Kongeåen. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre leveforholdene for fisk og smådyr i vandløbet, og derved opnå en god økologisk tilstand.

Indsatsen består som udgangspunkt i udlægning af groft materiale, som primært vil være gydegrus. Forundersøgelsen skal vurdere om indsatsen vil føre til målopfyldelse og belyse bredejernes holdning til projektet. Dermed kan det afklares, om der er basis for at arbejde videre med en realisering.