Almene boligorganisationer

Se liste over boligforeninger samt private udlejere

Kommunen holder hvert år møde med boligforeninger hjemmehørende i kommunen.

Tilsynets hovedopgave er at sikre en forsvarlig drift i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lovgivningen.

Tilsynet ser blandt andet på, om økonomien og ejendommenes vedligeholdelsestilstand er forsvarlig, om der henlægges tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og om lovgivningens bestemmelser om f.eks. beboerdemokrati, udlejning og vedtægter overholdes.

Det er også en del af tilsynets opgave at holde dialogmøder med de almene boligselskaber.

Møderne holdes i henhold til lov om almene boliger (§ 164 stk. 3 og § 109 stk. 3 og stk. 6).

Referater fra styringsdialogmøderne skal offentliggøres på kommunes hjemmeside.