Afrapportering om Whistleblowerordning 2023

Vejen Kommunes whistleblowerordning trådte i kraft den 17. december 2021.

En gang årligt skal Økonomiudvalget orienteres om status på whistleblowerordningen. Dette skete d. 31. januar 2023.

Formålet med Vejen Kommunes whistleblowerordning er, at: 

  • give ansatte og leverandør mulighed for at indberette ulovligheder og andre alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med Vejen Kommunes virksomhed.
  • beskytte ansatte og samarbejdspartnere, der vælger at indberette forhold igennem ordningen, mod repressalier.
  • forebygge ulovligheder og grove eller gentagne forsømmelser i Vejen Kommune med henblik på at højne kvaliteten af kommunes virksomhed.

I Vejen Kommune lægger vi vægt på gennemsigtighed, åbenhed og løbende dialog ledere, medarbejdere og samarbejdssystemet imellem. Whistleblowerordningen skal ses som et supplement til denne interne dialog.

Indberetning til whistleblowerordningen sker via kommunens hjemmeside. Det er revisionsfirmaet BDO, der administrerer selve portalen, hvori indberetningen sker.

Whistleblowerudvalget, der behandler indkomne indberetninger, består af: - Leder af HR & Personale, Sekretariat og Borgerservice, Næstformand i Hovedudvalget samt en personalejurist, der også varetager sekretæropgaven.

Orienteringen gives under varetagelse af den særlige tavshedspligt, jf. lovens § 25.

Den særlige tavshedspligt betyder, at identiteten af whistlebloweren og indholdet af indberetningen skal holdes fortroligt.

Tavshedspligten gælder for den, der modtager og følger op på indberetningen. Tavshedspligten finder tilsvarende anvendelse for personer, der ved videregivelse får kendskab til oplysningerne og for virksomheder, der driver whistleblowerordningen.
Sluttelig skal beskrivelsen af de overordnede temaer udformes på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere whistlebloweren.
Forvaltningslovens kapitel 4-6 om partsaktindsigt, partshøring og begrundelse finder heller ikke anvendelse.

Overtrædelse af den særlige tavshedspligt kan straffes med bøde.

Fra whistleblowerlovens trådte i kraft 17. december 2021 indtil 31. december 2022 er der modtaget tre indberetninger til whistleblowerordningen.

Alle indberetninger falder uden for whistleblowerordningen, og de har ikke givet anledning til politianmeldelse.