Afrapportering om Whistleblowerordning 2022

Der kan foretages indberetninger om overtrædelser af dele af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser af gældende dansk ret samt øvrige alvorlige forhold. Som eksempler på forhold der vil falde indenfor ordningen kan nævnes: Bestikkelse, tyveri, bedrageri, tilsidesættelse af tavshedspligter, overtrædelse af reglerne om magtanvendelse m.fl.

Vi etablerede en løsning til håndtering af henvendelserne via Whistleblowerordningen i samarbejde med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, som har en webbaseret løsning, som blandt andet sikrer, at der kan kommunikeres med eventuelle whistleblowere samtidigt med, at anonymiteten kan bevares.

Samtidig blev etableret en whistleblowerenhed i Vejen Kommune som består af: Leder af HR & Personale, Sekretariat og Borgerservice, Næstformand i Hovedudvalget og en Personalejurist (varetager også sekretæropgaven).

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere § 27, skal der en gang årligt offentliggøres oplysningerne om hvilken aktivitet der har været i ordningen i det forgangne år. Nærværende offentliggørelse omfatter kalenderåret 2023.

Der har været to henvendelser, som er blevet vurderet i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere. Henvendelsen kom ind via whistleblowerportalen hosted af BDO.

Henvendelserne faldt uden for lovens anvendelsesområde og er efterfølgende i stedet blevet behandlet på anden vis.