Tilladelse efter jordforureningslovens § 8

Byggeri på kortlagt ejendom

Hvis din grund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter lov om forurenet jord, og du vil ændre arealanvendelsen til følsom arealanvendelse, skal du søge om § 8-tilladelse til bygge/anlægsarbejde i forbindelse med byggetilladelse.

Indsatsområde

Hvis arealet er fastlagt som indsatsområde af regionen, må bygge- og anlægsarbejdet ikke fordyre regionens senere indsats. Det fremgår af kortlægningsbrevet fra Region Syddanmark hvorvidt det kortlagte areal ligger i indsatsområde.

Formål

Formålet med en § 8 tilladelse er at sikre, at den planlagte ændrede arealanvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde sker på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. 

Derfor skal du søge om § 8 tilladelse efter lov om forurenet jord

Hvis arealanvendelsen ændres til et af følgende formål  

 • Boliger
 • Institutioner
 • Legepladser
 • Kolonihaveområde
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område
 • Hvis arealanvendelsen ændres til anden følsom arealanvendelse, eller erhverv ændres til bolig. 

Hvis bygge/anlægsarbejdet ligger inden for et af de arealer, som er omfattet af Region Syddanmarks indsatsområder efter Lov om forurenet jord   

 • Område med særlige drikkevandsinteresser
 • Vandindvindingsopland til et alment vandforsyningsanlæg
 • Områder, der kan have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads
 • Overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder.
   

Hvis bygge- og anlægsarbejdet omfatter et kortlagte areal, der på ansøgningstidspunktet anvendes til 

 • Bolig
 • Børneinstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område
 • Institution.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger 

 • Angivelse af projektets formål, adresse, matrikelnumre, ejerforhold, bygherreoplysninger med mere.
 • Relevant kortmateriale, herunder oversigtstegninger som beskriver indretning af udearealer, placering af kloaksystemer, olieudskillere, tanke med mere.
 • Samtlige relevante byggetegninger med relevans for vurdering af forureningsproblematikken. Tegningerne skal fremsendes i kopi, så Vejen Kommune kan beholde dem, og de må maximalt foreligge i A3 format.
 • Bygherrens oplysninger om forureningsforhold, herunder historik for grunden, eventuelle forureningsundersøgelser
 • Evt. konfliktkort i forhold til konstateret forurening.
 • Oplysninger om, hvilke tiltag bygherre vil iværksætte for at håndtere eventuel forurening i forhold til indeklima og anvendelsen af udearealer.
 • En redegørelse for, at projektet kan gennemføres uden risiko for mennesker og miljø ved følsom arealanvendelse, herunder er beskrivelse af hvilke foranstaltninger der påtænkes for at sikre, dels at folk ikke kan komme i kontakt med det forurenede jord og dels at forureningen ikke vil medføre et ude/indeklimaproblem. I en risikovurdering anbefaler vi JAGG 2.0 anvendt som beregningsmodel. 
 • Oplysninger om eventuel indbygning af forurenet jord eller slagge på ejendommen.  

Ansøgningsskema 

Du kan kontakte team vandmiljø og få sendt et ansøgningsskema. Udfyld skemaet og send det til Teknik & Miljø sammen med relevant materiale og en projektbeskrivelse. I skemaet fremgår, hvad ansøgning, materiale og projektbeskrivelse skal indeholde. Du afgiver kun de oplysninger, der er relevante for dit konkrete projekt. 

Oplysningerne sendes til:

Vejen Kommune, Teknik & Miljø, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Du kan også sende det via Digital Post:

Afrapportering af gennemført projekt 

Når projektet er gennemført, skal ansøger fremsende en dokumentationsrapport over det udførte arbejde. Rapporten skal indeholde oplysninger i forhold til det konkrete projekt.

Ibrugtagning

Kommunens godkendelse af dokumentationsrapport/afslutnings- rapport/afslutningsnotat er en forudsætning for ibrugtagning.