Inden du går i gang

Inden du går i gang skal du huske at:

 • Søge om byggetilladelse

Kontakt os før du planlægger din affaldsløsning. Teknik & Miljø skal altid godkende valget af type, kapacitet og placering. Så før du kommer for langt med din planlægning, anbefaler vi, at du giver os et ring. Så kan vi sammen drøfte, hvilken løsning der vil passe bedst til netop dine behov.

Søg om byggetilladelse via Byg og Miljø

 • Regulativet for husholdningsaffald skal overholdes

Det til enhver tid gældende regulativ for husholdningsaffald altid skal overholdes. Du kan finde Vejen Kommunes husholdningsregulativ her.

 • Undersøge ledningsforhold

Du har pligt til at undersøge ledningsforholdene på det sted, hvor beholderne skal graves ned. Du kan finde oplysninger om ledningsforhold på www.ler.dk. Bemærk, at ikke alle ledninger nødvendigvis kan findes på denne hjemmeside. Bliver du i tvivl om hvor ledningerne ligger, kan du altid kontakte eventuelle ledningsejere.

 • Lokalplanen skal overholdes

Indretning og udformning af affaldsløsningen skal overholde de gældende bestemmelser i lokalplanen for området. Se om der gælder en lokalplan for dit område her: https://planportal.vejen.dk.

 • Tænke fremad

I følge den netop indgåede, politiske aftale om en ny organisering af affaldssektoren, skal indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav om ens indsamling af 10 forskellige slags affald.

Det drejer sig om: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. De nedgravede affaldsløsninger skal kunne leve op til dette krav. 

Se mere om hvordan du kommer i mål med krave i Vejen Kommune her

Hvis nødvendigt, så vælg en placering og indretning, der gør det muligt senere at etablere flere nedgravede beholdere ved de valgte placeringer.

 • De skal stå på ejerens matrikel

Beholdere som udgangspunkt kun må etableres på ejerens egen matrikel.
I særlige tilfælde kan Vejen Kommune dog tillade, at beholdere etableres på offentligt areal. I sådanne tilfælde skal du først søge om, og opnå, gravetilladelse fra Vejen Kommune.

 • Overskudsjord skal anmeldes

Overskudsjord fra etableringen af systemet skal anmeldes til kommunen. Du kan finde en vejledning på: www.vejen.dk/flytjord.

 • Ejer skal selv finansiere beholderne

Ejer afholder omkostningerne til indkøb, etablering og drift af de nedgravede
affaldsløsninger, inklusive følgende:

 • Køb af beholdere
 • Planlægning
 • Eventuel arkitektrådgivning
 • Anlægsarbejde
 • Drift
 • Rengøring
 • Vedligeholdelse med videre


Det er ejers ansvar at betale de til enhver tid fastsatte affaldsgebyrer for tømning af affaldsløsningen. Der betales for tømning på baggrund af beholdervolumen og tømningsfrekvens i henhold til Vejen Kommunes takstblad.

Vær opmærksom på, at ved valg af todelte beholdere betales der pr. affaldsfraktion, det vil sige pr. tømt rum. De aktuelle takster for tømning og bortskaffelse fremgår af takstbladet, kan ses på kommunens hjemmeside. Se priser for affaldstømning her