Huslejenævn

Er der tale om en almennyttig bolig, se Beboerklagenævnet - Læs mere om Beboerklagenævnet

Medlemmer af huslejenævnet er:
Steen Bøjlund (formand)
Marianne Petersen (lejerrepræsentant)
Knud Fredslund (udlejerrepræsentant)

Hvilke sager behandler Huslejenævnet?

 • boligens stand ved indflytning
 • huslejens størrelse
 • varsling af lejeforhøjelse og opsigelse
 • vedligeholdelse af det lejede
 • istandsættelse ved fraflytning
 • tilbagebetaling af depositum
 • forbrugsregnskaber
 • betaling til fællesantenner
 • overtrædelser af husorden

Huslejenævnet tager ikke stilling til opsigelser.

Råd og vejledning

For at være neutral i en sag giver Huslejenævnet ikke råd og vejledning. Dog giver nævnets sekretariat vejledning om hvilke typer sager der kan indbringes samt hvordan.

Ønsker du råd og vejledning kan du f.eks. henvende dig til 

 • Lejer eller udlejer organisationer.
 • Advokat
 • Gratis retshjælp

Hvordan indbringes en sag for Huslejenævnet?

En sag til Huslejenævnet skal ske skriftligt via indberetnings formularen øverst i højre side og der skal vedlægges følgende:

 • Sagsindbringelse, med oplysninger om lejemålets adresse, oplysninger på modparten samt beskrivelse af hvad Huslejenævnet skal tage stilling til.
 • Lejekontrakt

samt alt efter tvistens emne:

 • Opsigelse
 • Indflytningsrapport
 • Fraflytningsrapport
 • Dokumentation for indkaldelse til fraflytningssyn
 • Flytteopgørelse
 • Forbrugsregnskaber
 • Rykker
 • Indsigelser
 • Diverse korrespondancer 
 • Evt. fuldmagt

Hvis der vedlægges fotomateriale bedes disse begrænset til max. 20 stk., samt sendes som jpg-fil eller pdf-fil.

Send Digital Post til Huslejenævnet, hvis du er borger

Send Digital Post til Huslejenævnet, hvis du er virksomhed

Gebyr

Der skal betales et gebyr for at Huslejenævnet behandler sagen.

Pr. 1. januar 2021 er gebyret for at få en sag behandlet i huslejenævnet på 315 kr.

Beløbet indbetales til Danske Bank Reg. nr. 4394 kontonr. 3737 588777.

Huslejenævnet starter først sin behandling af sagen når gebyret er indbetalt.

Sags forløb

Den skriftlige klage sendes inden en uge til modparten til udtalelse (partshøring). Modparten får 14 dages frist, men kan søge om frist forlængelse. Modpartens høringssvar sendes til klager til udtalelse (partshøring) med en frist på en uge. Dette fortsætter indtil sagen er ordentlig oplyst og der ikke fremkommer nye oplysninger. Nogle gange foretager Huslejenævnet besigtigelse af lejemålet, hvor begge parter får mulighed for at deltage. Herefter behandler nævnet sagen og træffer afgørelse på et møde. Efterfølgende får begge parter en skriftlig afgørelse.

OBS alt korrespondance fra nævnet bliver sendt til din E-boks.

Gebyr til udlejer

Hvis lejer får fuld medhold i sagen, skal udlejer betale et gebyr til Huslejenævnet. (OBS. det er kun udlejer, der skal betale gebyr)

Pr. 1. januar 2021 er gebyret 6.024 kr.

Klageinstans

Huslejenævnets afgørelse kan af begge  parter indbringes for Boligretten i Esbjerg inden 4 uger efter modtagelsen af huslejenævnets afgørelse. 

Forhåndsgodkendelse af lejens størrelse

Hvis du som udlejer kun udlejer et lejemål, kan du får Huslejenævnets forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse. Dog skal der betales et gebyr.

Pr. 1. januar 2021 er gebyret 526 kr.