Beboerklagenævn

Er der tale om en privat udlejningsejendom, se huslejenævnet - 

Læs om huslejenævnet


Medlemmer af beboerklagenævnet:
Steen Bøjlund (formand)
Britta Knudsen
Per Kronvold

Hvilke sager behandler Beboerklagenævnet?

 • boligens stand ved indflytning
 • vedligeholdelse af det lejede
 • færdiggørelse af arbejder
 • installationer i og forbedring af det lejede
 • formalia i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser
 • forbrugsregnskaber
 • betaling til fællesantenner
 • bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • husordensovertrædelser
 • istandsættelse af det lejede ved fraflytning
 • tilbagebetaling af indskud eller depositum
 • lovlighed af beslutninger, truffet af beboerdemokratiet
 • afslag på anvisning af en ledig lejlighed.

Råd og vejledning:

For at være neutral i en sag giver Beboerklagenævnet ikke råd og vejledning. Dog giver nævnets sekretariat vejledning om hvilke type sager der kan indbringes samt hvordan.

Ønsker du råd og vejledning kan du f.eks. henvende dig til:

 • Lejer og udlejer organisationer.
 • Advokat.
 • Gratis retshjælp

Hvordan indbringes en sag for Beboerklagenævnet?

En sag til Beboerklagenævnet skal ske skriftligt via digital post, og der skal vedlægges følgende:

 • Sagsindbringelse, med oplysninger om lejemålets adresse, oplysninger på modparten samt beskrivelse af hvad nævnet skal tage stilling til.
 • Lejekontrakt

Samt alt efter tvistens emne:

 • Opsigelse
 • Indflytningsrapport
 • Fraflytningsrapport
 • Dokumentation for indkaldelse til fraflytningssyn
 • Flytteopgørelse
 • Forbrugsregnskaber
 • Klager over husordensovertrædelser
 • Advarsler over husordensovertrædelser
 • Rykker
 • Indsigelser
 • Diverse korrespondancer
 • Evt. fuldmagt

Hvis der vedlægges fotomateriale bedes disse begrænset til max. 20 stk., samt sendes som jpg-fil eller pdf-fil.

Send Digital Post til Beboerklagenævnet, hvis du er borger

Send Digital Post til Beboerklagenævnet, hvis du er virksomhed

Gebyr:

Der skal betales et gebyr før Beboerklagenævnet behandler en sag.

pr. 1. januar 2021 er gebyret på 147 kr. 

Beløbet indbetales til Danske Bank reg. nr. 4394 kontonr. 3737 588777.

Beboerklagenævnet starter først sin sagsbehandling når gebyret er indbetalt.

Sagens forløb:

Den skriftlige klage sendes inden en uge til modparten til udtalelse(partshøring). Modparten får 14 dages frist, men kan søge om frist forlængelse. Modpartens høringssvar sendes til klager til udtalelse(partshøring) med en frist på en uge. Dette fortsætter indtil sagen er ordentlig oplyst og der ikke fremkommer nye oplysninger. Herefter behandler Nævnet sagen og træffer afgørelse på et møde. Efterfølgende får begge parter en skriftlig afgørelse.

OBS: alt korrespondance fra Nævnet bliver sendt til din E-boks.

Klageinstans:

Beboerklagenævnets afgørelse kan af begge parter indbringes for Boligretten i Esbjerg inden 4 uger efter modtagelsen af Beboerklagenævnets afgørelse.