Svarfrister for Teknik & Miljø

Her kan du se frister for afgørelser i Teknik & Miljø
Emne Sagsbehandlingstider
Landbrug  
Anmeldeordning (§ 27 -37) 2 måneder
Anmeldelse af dyrehold
under 15 DE
2 måneder 
Tilladelse til dyrehold
mellem 15 -75 DE (§10)
110 dage*
Miljøgodkendelse til dyrehold
over 75 DE (§11)
150 dage*
Miljøgodkendelse til dyrehold
over 250 DE (§ 12) 
180 dage* 
Husdyrgødning på tredjemandsarealer (§16) 150 dage*
   
Industri  

Miljøgodkendelse, Bilag 1 virksomheder

180 dage*
Miljøgodkendelse, Bilag 2 virksomheder 130 dage*
  * gennemsnitstider, som tilstræbes overholdt i hver sag
   
Natur  
Anmeldelse af 15-års genopdyrkningsret 4 uger 
Anmeldelse af aktiviteter i Natura 2000 4 uger
Anmeldelse af skovrejsning 4 uger
Status på naturbeskyttede arealer 4 uger
Dispensation til gennembrud/fjernelse af beskyttede diger 14 uger
Godkendelse af søer efter planloven og naturbeskyttelsesloven 14 uger
Øvrige ansøgninger på naturområdet 26 uger
   
Byggeri  
Simple konstruktioner 35 dage

Enfamiliehuse

35 dage
Industri- og lagerbygninger 49 dage
Etagebyggerier, erhverv 49 dage
Etagebyggerier, bolig 49 dage
  Forudsat at sagerne er fuldt belyst. Læs servicemål for byggesager