Servicemål for byggesag

Forhåndsdialog og forventningsafstemning

Kommunens byggesagsbehandlere vejleder alle, der har spørgsmål om godkendelse af byggesager. Vi deltager gerne i en forhåndsdialog før byggeansøgningen indsendes. Det kan dreje sig om information om gældende love og regler for de enkelte byggerier og de særlige procedurer, som en myndighedsgodkendelse kræver. Konkret rådgivning om det rent byggetekniske, herunder statiske beregninger, varmetabsberegninger m.m. må vi ifølge lovgivningen ikke rådgive om. Her henvises der til de rådgivende firmaer.

Byggesagsbehandling

Ansøgninger modtages i dag gennem Byg & Miljø, som er en digital løsning til ansøgning på internettet. Når vi modtager din ansøgning bliver den registreret og gennemgået. Der oprettes derefter en byggesag på baggrund af din ansøgning.

Hvis sagen er ukompliceret og alle nødvendige oplysninger er medsendt, vil sagen ofte kunne blive straksbehandlet i forbindelse med oprettelsen. Hvis der mangler oplysninger i det fremsendte materiale, henvender vi os til dig. Sagen bliver ikke yderligere behandlet før de supplerende oplysninger er fremsendt.

Screeningen er en overordnet gennemgang af ansøgningsmaterialet. Ved den efterfølgende byggesagsbehandling bliver sagens detaljer gennemgået mere grundigt. Dette kan betyde at der er brug for yderligere oplysninger til sagen.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dag, kommunen har modtaget alt det materiale, der skønnes nødvendigt for at behandle ansøgningen.

Servicemål for byggesagsbehandling

Byggeri Servicemål
Simple konstruktioner 35 dage
Enfamiliehuse 35 dage
Industri- og lagerbygninger 49 dage
Etagebyggerier, erhverv 49 dage
Etagebyggerier, bolig 49 dage

Du kan se de aktuelle sagsbehandlingstider under svarfrister.

Team Byg har som servicemål at yde grundig sagsbehandling indenfor de gældende svarfrister.

Byggetilladelser

Søger du om byggetilladelse til erhvervs- og etageboligbyggeri vil tilladelsen udstedes indenfor fem-syv uger. Mangler der oplysninger i sagen eller kræves der dispensation eller nabohøring, skal du regne med forlænget sagsbehandlingstid.

Søger du om byggetilladelse til ukompliceret byggeri som f.eks. boliger, garager og udhuse vil afgørelsen udstedes indenfor tre-fem uger. Mangler der oplysninger i sagen eller kræves der dispensation eller nabohøring, skal du regne med forlænget sagsbehandlingstid.

Hvis byggetilladelsen kræver godkendelse efter anden lovgivning end byggeloven, kan du forvente en længere sagsbehandlingstid end nævnt ovenfor.

Ovenstående sagsbehandlingstider vil alene være vejledende, da der ved stor byggeaktivitet i kommunen eller i ferieperioder, kan forekomme længere sagsbehandlingstider.

Dispensationer og byggeret

Ved ansøgning om dispensation eller overskridelse af byggeretten vil sagsbehandlingstiden typisk blive forlænget. I sådanne tilfælde skal der ofte sættes tid af til høring af andre parter i sagen.

Du skal som ansøger huske at oplyse kommunen hvis dit byggeri kræver dispensation. I det tilfælde skal du altid fremsende en begrundet ansøgning.

Eksempler på sager der typisk ikke kan behandles inden for svarfristen på grund af kompleksitet, høring eller godkendelse efter anden lovgivning er:

  • Projekter i landzone
  • Projekter med miljøgodkendelse
  • Projekter efter tekniske forskrifter
  • Projekter med væsentlig brandmæssige udfordringer
  • Projekter med væsentlige terrænreguleringer