Svarfrister

Vejen Kommune bestræber sig på at behandle borgernes henvendelser så hurtigt som muligt.

Henvender du dig via e-mail, vil du få svar i forhold til de svarfrister, der er gældende for de enkelte områder. Du kan se svarfristerne herunder.

Via Borger.dk kan du sende Digital Post til Vejen Kommune, og her kan du få sikker post fra Vejen Kommune

Svarfrister for Arbejdsmarkedsafdelingen - Jobcenter
Her kan du se frister for afgørelser i Arbejdsmarkedsafdelingen - Jobcenter
Emne Sagsbehandlingsfrist
   
Lov om social pension  
§ 17.2 – Førtidspension på det foreliggende grundlag 1 uge
   
Sygedagpengeloven  
§ 32-34 Udbetaling af sygedagpenge 6 uger
§ 54-55 Arbejdsgiverrefusion 6 uger
§ 56 kroniske syge, særlig aftale om dagpengerefusion fra første sygedag 6 uger
Flyttesager 8 uger
   
Lov om aktiv socialpolitik - LAS  
§ 22, 23 og 25 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp § 24 Aktivitetstillæg 4 uger
§ 27a Supplerende kontanthjælp brøkpension 4 uger
§ 34 Særlig støtte 4 uger
§ 51 Revalideringsydelse 4 uger
§ 63 Særlig støtte under revalidering 4 uger
§ 64 og 64 a Særlig boligtillæg til unge revalidender og forrevalidenter 4 uger
§ 65 Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed 3 måneder
§ 68 og 69 Ressourceforløbsydelse 4 uger
§ 74e og 74 f Ledighedsydelse og Ledighedsydelse under ferie 4 uger
§ 81-85 Hjælp i særlige tilfælde og Ansøgninger behandlet af jobcenter 4 uger
   
Lov om aktiv beskæftigelsespolitik - LAB  
§ 44 Fleksjob- behandlingstid fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse 2 uger
§ 66 Løntilskud til førtidspensionister 3 måneder
§ 107 Jobafklaringsforløb 4 uger
§ 112 Ressourceforløb 4 uger
§ 115 Førtidspensionister i ressourceforløb 3 måneder
§ 116 Fleksjob 4 uger
§ 118 Afgørelse om fleksjob på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del 4 uger
§ 119 Fleks fastholdelsesjob 4 uger
§ 142 Revalidering 3 måneder
§ 144 Forrevalidering 4 uger
§ 147 Selvstændig virksomhed 4 uger
§ 162 Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob 2 uger
§ 167-170 Mentorstøtte 4 uger
§ 172-174 Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning 4 uger
§ 175 Befordringsgodtgørelse 4 uger
§ 178-179 Hjælpemidler ifm. ansættelse og beskæftigelse mv. 4 uger
§ 206 Klage over offentlig arbejdsgivers beregninger ved ansættelse med løntilskud 4 uger

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning. 

Sagsbehandlingsfristen forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt og at al den påkrævede dokumentation foreligger, eller er fremskaffet til tiden, når kommunen har anmodet om det.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil ansøger få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Svarfrister for Borgerservice
Her kan du se frister for afgørelser i Borgerservice
Emne Sagsbehandlingstider
Beboerindskudslån 6 uger
Fribefordring - godtgørelse 6 uger
Fribefordring - ansøgning 8 uger
Hjælp i særlige tilfælde 6 uger
Ledighedsydelse 6 uger
Personlige tillæg til pensionister 6 uger
Helbredstillæg til pensionister         6 uger 


Kan den generelle frist ikke overholdes, fordi der f.eks. mangler økonomiske eller andre oplysninger, får ansøgeren besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. 

Svarfrister for Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Botilbud – varigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 108
12 uger
Botilbud - midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 107
12 uger
Botilbud m. Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 85/105
12 uger
Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven § 85
6 uger
Borgerstyret personlig assistance
Lovgrundlag:
Serviceloven § 96
12 uger
Ledsagerordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 97/45
8 uger
Merudgifter
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 41/100
12 uger
Tabt arbejdsfortjeneste
Lovgrundlag:
Serviceloven § 42
12 uger
Beskyttet beskæftigelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 103
6 uger
Samværs- og aktivitetstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 104
6 uger
Pensionssager
Lovgrundlag:
Lov om social pension, kap. 3
 
Afløsning eller aflastning
Lovgrundlag:
Servicelovens §84
12 uger
Børnefaglige undersøgelser
Lovgrundlag:
Servicelovens §50
4 måneder
Opfølgning på handleplan
Lovgrundlag:
Servicelovens § 70
1. gang efter 3 måneder,
derefter hver 6. måned.

 

Svarfrister for Ældre & Rehabilitering
Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Ældre & Rehabilitering

Personlig pleje
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, stk. 1
5 hverdage

Praktiske opgaver
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, stk. 2
7 hverdage

Madservice
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, stk. 3
3 hverdage

Rehabiliteringsforløb
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83a
henholdsvis 5 eller 7 hverdage

Aflastning uden for hjemmet
Lovgrundlag:
Serviceloven § 84 , stk. 1
7 hverdage

Midlertidigt ophold
Lovgrundlag:
Serviceloven § 84 , stk. 2
7 hverdage

Hjælpemidler
Udlånes i forbindelse med arbejdsmiljøvurderinger og BASH-forløb (rehabilitering), enkelte genbrugshjælpemidler som eks. albuestokke, badebænke, toiletforhøjere og toiletstole.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112, Arbejdsmiljøloven § 38, Serviceloven § 83a
3 dage

Genbrugshjælpemidler
Eksempelvis rollatorer, kørestole m.fl.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
8 uger

El-køretøjer / El-scootere / Cykler
Lovgrundlag:
Servicelovens § 112
16 uger

Medicinsk optiske synshjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112

3 måneder hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 15 uger)

Optiske svagtsyns-hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

3 måneder hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 15 uger)

Informationsteknologiske hjælpemidler - særlige

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

5 måneder hos Kommunikationscentret og 4 uger hos Vejen Kommune (samlet 24 uger)

Høretekniske hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

3 måneder hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 15 uger)

Hjælpemidler og forbrugsgoder – midlertidigt

Lovgrundlag:
Serviceloven § 113b
2 uger

Kropsbårne hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 112/113
4 uger

Forbrugsgoder

Lovgrundlag:
Serviceloven § 113
3 mdr.

Terminalregistrering

Lovgrundlag:
Serviceloven § 120
2 dage

Plejevederlag

Lovgrundlag:
Serviceloven § 119
1 uge

Omsorgstandpleje og specialtandpleje

Lovgrundlag:
Sundhedslovens § 131
2 uger

Boligændring mindre

Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
2 mdr.

Boligændringer større

Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
9 mdr.

Handicapbil og afgiftsfritagelse – erhverv/uddannelse

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
6 mdr.

Handicapbil og afgiftsfritagelse – trivsel

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 mdr.

Særlig indretning af bil uden kørekortskrav

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 mdr.

Særlig indretning af bil med kørekortskrav

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
4 uger

Reparation af handicapbil

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
1 uge
Svarfrister for Teknik & Miljø
Her kan du se frister for afgørelser i Teknik & Miljø
Emne Sagsbehandlingstider
Landbrug  
Anmeldeordning § 10-19 2 måneder
Anmeldelse af små dyrehold § 25-26 2 måneder
Tilladelse til dyrehold § 16b 90 dage
Miljøgodkendelse til dyrehold
§ 16a
90 dage
   
Industri  

Miljøgodkendelse, Bilag 1 virksomheder

180 dage*
Miljøgodkendelse, Bilag 2 virksomheder 130 dage*
  * gennemsnitstider, som tilstræbes overholdt i hver sag
   
Natur  
Anmeldelse af 15-års genopdyrkningsret 4 uger
Anmeldelse af aktiviteter i Natura 2000 4 uger
Anmeldelse af skovrejsning 4 uger
Status på naturbeskyttede arealer 4 uger
Dispensation til gennembrud/fjernelse af beskyttede diger 14 uger
Godkendelse af søer efter planloven og naturbeskyttelsesloven 14 uger
Øvrige ansøgninger på naturområdet 26 uger
   
Byggeri  
Simple konstruktioner 31 dage
Enfamiliehuse 17 dage
Industri- og lagerbygninger 34 dage
Etagebyggerier, erhverv 48 dage
Etagebyggerier, bolig 27 dage
  I øjeblikket er sagsbehandlingstiden for byggesager som ovenstående tider fra vi har modtaget alle nødvendige oplysninger i sagen, til din sag bliver behandlet.

Hvis det er nødvendigt at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring.

Byrådet har vedtaget følgende servicemål for byggesager
Læs servicemål for byggesager