Svarfrister

Vejen Kommune bestræber sig på at behandle borgernes henvendelser så hurtigt som muligt.

Henvender du dig via e-mail, vil du få svar i forhold til de svarfrister, der er gældende for de enkelte områder. Du kan se svarfristerne herunder.

Via Borger.dk kan du sende Digital Post til Vejen Kommune, og her kan du få sikker post fra Vejen Kommune.

Digital Post (e-mail)

 

Svarfrister for Borgerservice
Her kan du se frister for afgørelser i Borgerservice
Emne Sagsbehandlingstider
Beboerindskudslån 6 uger
Fribefordring - godtgørelse 6 uger
Fribefordring - ansøgning 8 uger
Ledighedsydelse 6 uger
Personlige tillæg til pensionister 6 uger
Helbredstillæg til pensionister         6 uger 


Kan den generelle frist ikke overholdes, fordi der f.eks. mangler økonomiske eller andre oplysninger, får ansøgeren besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. 

Svarfrister for Handicap & Psykiatri
Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Handicap & Psykiatri
Botilbud – varigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 108
3 mdr.
Botilbud - midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 107
3 mdr.
Botilbud m. Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 85/105
3 mdr.
Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven § 85
6 uger
Borgerstyret personlig assistance
Lovgrundlag:
Serviceloven § 96
3 mdr.
Ledsagerordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 97
8 uger
Merudgifter
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 41/100
8 uger
Tabt arbejdsfortjeneste
Lovgrundlag:
Serviceloven § 42
8 uger
Beskyttet beskæftigelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 103
6 uger
Samværs- og aktivitetstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 104
6 uger
Pensionssager
Lovgrundlag:
Lov om social pension, kap. 3
6 mdr.

 

Svarfrister for Jobcenter
Her kan du se frister for afgørelser i Jobcenter
Målgrupper omfattet af følgende lovgivning Sagsbehandlingstider

Lov om aktiv socialpolitik

 
Revalidering 3 måneder
Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed 3 måneder

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 
Ansættelse med løntilskud (skånejob) 3 måneder
Afgørelse om fleksjob 3 måneder
Afgørelse om arbejdsredskaber, arbejdsindretning m.v. til fleksjobmodtagere 4 uger
Tilbud til ledige selvforsørgere 3 måneder
Afgørelse om undervisningsmateriale, arbejdsredskaber  og arbejdspladsindretning 4 uger
Transportudgifter 2 uger
Godtgørelse 2 uger
Mentorordning 4 uger
Tilskud til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og introduktion til personer uden løntilskud 3 måneder

Lov om sygedagpenge

 
Afklaring af retten til sygedagpenge ved tilflytning til kommunen 8 uger
Afgørelse af om borgeren er omfattet af forlængelsesreglerne om sygedagpenge ved tilflytning til kommunen  8 uger

Lov om social pension

 
Ansøgning om overgang til behandling af førtidspension på det foreliggende grundlag 1 uge

Sagsbehandlingstider

Ifølge Retssikkerhedslovens § 3, stk.2 skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.
Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår der kan forventes afgørelse.

Afgørelse

Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på det ansøgte.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og løber indtil afgørelsen er sendt til borgeren.
Overholdelse af sagsbehandlingstiden forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt og at dokumentation, der er påkrævet foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til tiden, når man fra kommunens side anmoder om det.
Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet.

Du kan få yderligere oplysninger hos Jobcentret, tlf. 79 96 50 00, eller via e-mail jobcenter@vejen.dk.

Svarfrister for Ældre & Rehabilitering
Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Ældre & Rehabilitering
Hjælpemidler
Udlånes i forbindelse med arbejdsmiljøvurderinger og BASH-forløb (rehabilitering), enkelte genbrugshjælpemidler som eks. albuestokke, badebænke, toiletforhøjere og toiletstole.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112, Arbejdsmiljøloven § 38, Serviceloven § 83a
3 dage
Genbrugshjælpemidler
Eksempelvis rollatorer, kørestole m.fl.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
8 uger
Elkøretøjer / Elscootere
Lovgrundlag:
Servicelovens § 112
12 uger
Medicinsk optiske synshjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112

3 måneder hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 15 uger)
Optiske svagtsyns-hjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

3 måneder hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 15 uger)
Informationsteknologiske hjælpemidler - særlige
Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

5 måneder hos Kommunikationscentret og 4 uger hos Vejen Kommune (samlet 24 uger)
Høretekniske hjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

3 måneder hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 15 uger)
Hjælpemidler og forbrugsgoder – midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 113b
2 uger
Kropsbårne hjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 112/113
4 uger
Forbrugsgoder
Lovgrundlag:
Serviceloven § 113
3 mdr.
Terminalregistrering
Lovgrundlag:
Serviceloven § 120
2 dage
Plejevederlag
Lovgrundlag:
Serviceloven § 119
1 uge
Omsorgstandpleje og specialtandpleje
Lovgrundlag:
Sundhedslovens § 131
2 uger
Boligændring mindre
Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
2 mdr.
Boligændringer større
Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
9 mdr.
Handicapbil og afgiftsfritagelse – erhverv/uddannelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
6 mdr.
Handicapbil og afgiftsfritagelse – trivsel
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 mdr.
Særlig indretning af bil uden kørekortskrav
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 mdr.
Særlig indretning af bil med kørekortskrav
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
4 uger
Reparation af handicapbil
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
1 uge

 

Svarfrister for Teknik & Miljø
Her kan du se frister for afgørelser i Teknik & Miljø
Emne Sagsbehandlingstider
Landbrug  
Anmeldeordning (§ 27 -37) 2 måneder
Anmeldelse af dyrehold
under 15 DE
2 måneder 
Tilladelse til dyrehold
mellem 15 -75 DE (§10)
110 dage*
Miljøgodkendelse til dyrehold
over 75 DE (§11)
150 dage*
Miljøgodkendelse til dyrehold
over 250 DE (§ 12) 
180 dage* 
Husdyrgødning på tredjemandsarealer (§16) 150 dage*
   
Industri  

Miljøgodkendelse, Bilag 1 virksomheder

180 dage*
Miljøgodkendelse, Bilag 2 virksomheder 130 dage*
  * gennemsnitstider, som tilstræbes overholdt i hver sag
   
Natur  
Anmeldelse af 15-års genopdyrkningsret 4 uger 
Anmeldelse af aktiviteter i Natura 2000 4 uger
Anmeldelse af skovrejsning 4 uger
Status på naturbeskyttede arealer 4 uger
Dispensation til gennembrud/fjernelse af beskyttede diger 14 uger
Godkendelse af søer efter planloven og naturbeskyttelsesloven 14 uger
Øvrige ansøgninger på naturområdet 26 uger
   
Byggeri  
Simple konstruktioner 31 dage
Enfamiliehuse 17 dage
Industri- og lagerbygninger 34 dage
Etagebyggerier, erhverv 48 dage
Etagebyggerier, bolig 27 dage
  I øjeblikket er sagsbehandlingstiden for byggesager som ovenstående tider fra vi har modtaget alle nødvendige oplysninger i sagen, til din sag bliver behandlet.

Hvis det er nødvendigt at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring. 

Byrådet har vedtaget følgende servicemål for byggesager
Læs servicemål for byggesager