Svarfrister

Vejen Kommune bestræber sig på at behandle borgernes henvendelser så hurtigt som muligt.

Henvender du dig via e-mail, vil du få svar i forhold til de svarfrister, der er gældende for de enkelte områder. Du kan se svarfristerne herunder.

Via Borger.dk kan du sende Digital Post til Vejen Kommune, og her kan du få sikker post fra Vejen Kommune

Svarfrister for Arbejdsmarkedsafdelingen - Jobcenter
Her kan du se frister for afgørelser i Arbejdsmarkedsafdelingen - Jobcenter
Emne Sagsbehandlingsfrist
   
Lov om social pension  
§ 17.2 – Førtidspension på det foreliggende grundlag 1 uge
   
Sygedagpengeloven  
§ 32-34 Udbetaling af sygedagpenge 6 uger
§ 54-55 Arbejdsgiverrefusion 6 uger
§ 56 kroniske syge, særlig aftale om dagpengerefusion fra første sygedag 6 uger
Flyttesager 8 uger
   
Lov om aktiv socialpolitik - LAS  
§ 22, 23 og 25 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp § 24 Aktivitetstillæg 4 uger
§ 27a Supplerende kontanthjælp brøkpension 4 uger
§ 34 Særlig støtte 4 uger
§ 51 Revalideringsydelse 4 uger
§ 63 Særlig støtte under revalidering 4 uger
§ 64 og 64 a Særlig boligtillæg til unge revalidender og forrevalidenter 4 uger
§ 65 Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed 3 måneder
§ 68 og 69 Ressourceforløbsydelse 4 uger
§ 74e og 74 f Ledighedsydelse og Ledighedsydelse under ferie 4 uger
§ 81-85 Hjælp i særlige tilfælde og Ansøgninger behandlet af jobcenter 4 uger
   
Lov om aktiv beskæftigelsespolitik - LAB  
§ 44 Fleksjob- behandlingstid fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse 2 uger
§ 66 Løntilskud til førtidspensionister 3 måneder
§ 107 Jobafklaringsforløb 4 uger
§ 112 Ressourceforløb 4 uger
§ 115 Førtidspensionister i ressourceforløb 3 måneder
§ 116 Fleksjob 4 uger
§ 118 Afgørelse om fleksjob på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del 4 uger
§ 119 Fleks fastholdelsesjob 4 uger
§ 142 Revalidering 3 måneder
§ 144 Forrevalidering 4 uger
§ 147 Selvstændig virksomhed 4 uger
§ 162 Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob 2 uger
§ 167-170 Mentorstøtte 4 uger
§ 172-174 Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning 4 uger
§ 175 Befordringsgodtgørelse 4 uger
§ 178-179 Hjælpemidler ifm. ansættelse og beskæftigelse mv. 4 uger
§ 206 Klage over offentlig arbejdsgivers beregninger ved ansættelse med løntilskud 4 uger
   
Socialt frikort  
§ 2 Socialfrikortsloven 4 uger
   
Handicapkompenserende ordninger  
§ 3 Fortrinsret 2 uger
§§ 4 og 4a Personlig assistance 4 uger
§ 14 Støtte til personlig assistance til mennesker med handicap under efter- og videreuddannelse    4 uger
§ 15 Tilbud om ansættelse med løntilskud for nyuddannet person med handicap 4 uger
§ 15 stk. 2 Opkvalificering i forbindelse med ansættelse 4 uger

 

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning. 

Sagsbehandlingsfristen forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt og at al den påkrævede dokumentation foreligger, eller er fremskaffet til tiden, når kommunen har anmodet om det.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil ansøger få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Svarfrister for Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forebyggende indsatser
Lovgrundlag:
Serviceloven § 11, stk. 3
30 dage

VISO – anmodning om udredning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 13
4 uger ved udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse er det efter endt undersøgelse

Hjemmetræning af børn
Lovgrundlag:
Serviceloven § 32a stk. 1

4 uger efter børnefaglig undersøgelse er afsluttet, samt at alle relevante oplysninger er modtaget i sagen.

Træningsredskaber, kurser, supervision og hjælpere ved hjemmetræning Lovgrundlag:
Serviceloven § 32a stk. 6

6 uger efter børnefaglig undersøgelse er afsluttet, samt at alle relevante oplysninger er modtaget i sagen.

Tabt arbejdsfortjeneste
Lovgrundlag:
Serviceloven § 42

12 uger

Afløsning eller aflastning
Lovgrundlag:
Servicelovens §§ 44/84 og 84, stk. 2

12 uger

Merudgifter
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 41/100

12 uger

Børnefaglige undersøgelser
Lovgrundlag:
Servicelovens § 50

4 måneder

Økonomisk støtte, fx ifm. efterskoleophold
Lovgrundlag:
Servicelovens § 52 a
4 uger, fra alle oplysninger er modtaget fra forældremyndighed

Iværksættelse af hjælp

Lovgrundlag:
Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 1-9

1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

4) Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 6 og 7, eller i et botilbud, jf. § 107.

5) Aflastningsordning, jf. § 55, i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie eller i en netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7.

6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66.

8) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.

9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.


4 uger efter afsluttet børnefaglig undersøgelse

Støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet
Lovgrundlag:
Servicelovens § 52, stk. 2

4 uger

Opfølgning på handleplan
Lovgrundlag:
Servicelovens § 70

1. gang efter 3 måneder,
derefter hver 6. måned.

Tilbud til unge 18-22 år – Efterværn
Lovgrundlag:
Servicelovens § 76, stk. 2 og 4

Hjemmeboende - Stk. 2 Støttekontaktperson fortsætter § 52, stk. 3, nr. 6

Udeboende /anbragte børn/unge - Stk. 4 Anbragt op til det 18. år


30 dage

Botilbud med Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 85/105

12 uger

Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven § 85

6 uger

Borgerstyret personlig assistance
Lovgrundlag:
Serviceloven § 96

12 uger

Ledsagerordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 97/45

8 uger

Kontaktperson for Døvblinde
Lovgrundlag:
Serviceloven § 98

6 uger

Tilbud af behandlingsmæssig karakter
Lovgrundlag:
Serviceloven § 102

6 uger

Beskyttet beskæftigelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 103

6 uger

Samværs- og aktivitetstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 104

6 uger

Botilbud - midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 107

12 uger

Botilbud – varigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 108

12 uger

Krisecenter
Lovgrundlag:
Serviceloven § 109

Ingen sagsfrist, bliver løbende håndtereret

Herberg/forsorgshjem – midlertidigt husly
Lovgrundlag:
Serviceloven § 110

Ingen sagsfrist, bliver løbende håndtereret

Behandlingstid af underretninger
Lovgrundlag:
Serviceloven § 155, stk. 2

24 timer til vurderingen af underretningen.

30 dage til behandlingen af underretningen.

4 måneder for at udfører en eventuel børnefaglig undersøgelse.


Betaling af døgnophold
Lovgrundlag:
Serviceloven § 159
Umiddelbart i forlængelse af anbringelsen

Pensionssager
Lovgrundlag:
Lov om social pension, kap. 3

3 måneder
Svarfrister for Borgerservice
Her kan du se frister for afgørelser i Borgerservice
Emne Sagsbehandlingstider
Beboerindskudslån 6 uger
Fribefordring - godtgørelse 6 uger
Fribefordring - ansøgning 8 uger
Hjælp i særlige tilfælde 6 uger
Ledighedsydelse 6 uger
Personlige tillæg til pensionister 6 uger
Helbredstillæg til pensionister         6 uger 


Kan den generelle frist ikke overholdes, fordi der f.eks. mangler økonomiske eller andre oplysninger, får ansøgeren besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. 

Svarfrister for Sundhed & Sammenhæng
Her kan du se frister for afgørelser i Sundhed & Sammenhæng
Emne   Frist
Serviceloven § 86 stk. 1   10 hverdage til opstart
Serviceloven § 86 stk. 2   10 hverdage til opstart
Serviceloven § 101a   14 hverdage til opstart
Svarfrister for Teknik & Miljø
Her kan du se frister for afgørelser i Teknik & Miljø
Emne Sagsbehandlingstider
Landbrug  
Anmeldeordning § 10-19 2 måneder
Anmeldelse af små dyrehold § 25-26 2 måneder
Tilladelse til dyrehold § 16b 90 dage
Miljøgodkendelse til dyrehold
§ 16a
90 dage
   
Industri  

Miljøgodkendelse, Bilag 1 virksomheder

180 dage*
Miljøgodkendelse, Bilag 2 virksomheder 130 dage*
  * gennemsnitstider, som tilstræbes overholdt i hver sag
   
Natur  
Anmeldelse af 15-års genopdyrkningsret 4 uger
Anmeldelse af aktiviteter i Natura 2000 4 uger
Anmeldelse af skovrejsning 4 uger
Status på naturbeskyttede arealer 4 uger
Dispensation til gennembrud/fjernelse af beskyttede diger 14 uger
Godkendelse af søer efter planloven og naturbeskyttelsesloven 14 uger
Øvrige ansøgninger på naturområdet 26 uger
   
Byggeri  
Simple konstruktioner 31 dage
Enfamiliehuse 17 dage
Industri- og lagerbygninger 34 dage
Etagebyggerier, erhverv 48 dage
Etagebyggerier, bolig 27 dage
  I øjeblikket er sagsbehandlingstiden for byggesager som ovenstående tider fra vi har modtaget alle nødvendige oplysninger i sagen, til din sag bliver behandlet.

Hvis det er nødvendigt at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring.

Byrådet har vedtaget følgende servicemål for byggesager
Læs servicemål for byggesager

 

Svarfrister for Ældre & Rehabilitering
Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Ældre & Rehabilitering
Aktivitets- og samværstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 79
1 hverdag

Personlig pleje
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, nr. 1
5 hverdage

Praktiske opgaver
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, nr. 2
7 hverdage

Madservice
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, nr. 3
3 hverdage

Rehabiliteringsforløb
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83a
henholdsvis 5 eller 7 hverdage

Aflastning uden for hjemmet
Lovgrundlag:
Serviceloven § 84 , stk. 1
7 hverdage

Midlertidigt ophold
Lovgrundlag:
Serviceloven § 84 , stk. 2
7 hverdage
Hjælperordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 95
3 måneder
Pasning af nærtstående
Lovgrundlag:
Serviceloven § 118
3 måneder

Hjælpemidler
Udlånes i forbindelse med arbejdsmiljøvurderinger og BASH-forløb (rehabilitering), enkelte genbrugshjælpemidler som eks. albuestokke, badebænke, toiletforhøjere og toiletstole.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112, Arbejdsmiljøloven § 38, Serviceloven § 83a
3 dage

Genbrugshjælpemidler
Eksempelvis rollatorer, kørestole m.fl.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
8 uger

Servicehunde
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
16 uger

El-køretøjer / El-scootere / Cykler
Lovgrundlag:
Servicelovens § 112
16 uger

Medicinsk optiske synshjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112

6 uger hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 9 uger)

Optiske svagtsyns-hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

6 uger hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 9 uger)

Informationsteknologiske hjælpemidler - særlige

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

5 måneder hos Kommunikationscentret og 4 uger hos Vejen Kommune (samlet 24 uger)

Høretekniske hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

6 uger hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 9 uger)

Hjælpemidler og forbrugsgoder – midlertidigt

Lovgrundlag:
Serviceloven § 113b
2 uger

Kropsbårne hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 112/113
4 uger

Forbrugsgoder

Lovgrundlag:
Serviceloven § 113
3 måneder

Individuel befordring

Lovgrundlag:
Serviceloven § 117
1 hverdag

Støtte ved hastigt fremadskridende sygdom
Lovgrundlag:
Serviceloven § 117a.
5 hverdage

Terminalregistrering

Lovgrundlag:
Serviceloven § 120
2 dage

Plejevederlag

Lovgrundlag:
Serviceloven § 119
1 uge

Hjælp til sygeartikler og lignende
Lovgrundlag:
Serviceloven § 122
1 uge

Omsorgstandpleje og specialtandpleje

Lovgrundlag:
Sundhedslovens § 131
2 uger

Boligændring mindre

Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
2 måneder

Boligændringer større

Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
9 måneder

Handicapbil og afgiftsfritagelse – erhverv/uddannelse

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
6 måneder

Handicapbil og afgiftsfritagelse – trivsel

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 måneder

Særlig indretning af bil uden kørekortskrav

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 måneder

Særlig indretning af bil med kørekortskrav

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
4 uger

Reparation af handicapbil

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
1 uge