Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier

- herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå, at der sker forurening af luft, vand, jord, undergrund og kloaksystem. Spild af olie og kemikalier kan føre til forurening af det omkringliggende miljø. Oprydning og rensning efter en forurening kan være både tidskrævende og dyr.

Typiske situationer der kan medføre forurening kan være:

  • Påfyldning, omhældning, og aftapning af olie og kemikalier eller farligt affald.
  • Tæring af beholdere der indeholder olie og kemikalier eller farligt affald.
  • Påkørsel og stød der skader emballagen der indeholder olie og kemikalier eller farligt affald.

Forskriften er udfærdiget og håndhæves af Vejen Kommune, Teknik & Miljø.

Lovgrundlag

Denne forskrift har hjemmel i den til enhver tid gældende bekendtgørelse fra Miljøministeriet om miljøregulering af visse aktiviteter.

Formål

§ 1 Forskriften skal sikre forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald, for at undgå forurening af luft, vand, jord, undergrund og kloaksystem.

Gyldighed

§ 2 Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Vejen Kommune.

Stk. 2 Undtaget er virksomheder, der er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, medmindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Undtaget er også oplag af olier og kemikalier herunder råvarer, halvfabrikata færdigvarer og affald, der er reguleret i anden lovgivning f.eks. om opbevaring af olieprodukter i olietanke, om opbevaring af farligt affald på autoværksteder eller om opbevaring af giftige kemikalier.

Stk. 3 Undtaget fra forskriften er et samlet oplag af olier og kemikalier herunder råvarer, halvfabrikata færdigvarer og affald på under 100 liter eller enkeltbeholdere under 25 liter.

§ 3 Forskriften fastsætter retningslinjer for opbevaring og håndtering af olier og kemikalier herunder råvarer, halvfabrikata færdigvarer og affald. Forskriften omfatter også fast affald så som motordele eller metalspåner, hvorfra der kan ske udvaskning af olie og kemikalier. Forskriften gælder ligeledes midlertidige oplag.

§ 4 Vejen Kommune afgør om en virksomhed eller et oplag af farligt affald, olieprodukter eller kemikalier er omfattet af forskriften.

§ 5 Vejen Kommune kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.

Emballage og opbevaring generelt

§ 6 Olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal opbevares i emballage/forhold godkendt til formålet.

Stk. 2 Beholderne, tromler og tanke skal være beregnet og egnet til formålet og skal være tætte og bestandige med tætsluttende låg, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Beholderne, tromler og tanke skal tydeligt mærkes med, angivelse af indhold jf. gældende lovgivning. Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde. Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

§ 7 Opbevaring af olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal ske, så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget, f.eks. aflåst.

Stk. 2 Al oplag af olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal opbevares således, at der ikke sker forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild.

Stk. 3 Oplaget må ikke medføre risiko for eksplosion eller dannelse af giftige luftarter.

Opbevaring af flydende uemballeret affald

§ 8 Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og tæt, så spild og fordampning undgås.

Stk. 2 Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.

Stk. 3 Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.

Stk. 4 Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm.

Stk. 5 Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 6 Vejen Kommune kan til enhver tid forlange tæthedsprøvning af en tank og evt. tilhørende rørsystem, der anvendes til opbevaring af kemikalier og farligt affald.

Omhældning og spild

§ 9 Arealer hvorpå der forekommer spild fra omhældning og aftapning, skal udføres med tæt belægning og mulighed for opsamling af spild. Fliser, SF-sten, asfalt og lignende belægninger anses ikke som tætte belægninger.

Stk. 2 Spild af olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal straks opsamles og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Stk. 3 Brugte absorberingsmidler skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Indretning af mindre tankpladser

§ 10 Tankpladsen skal etableres med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Indendørs opbevaring

§ 11 Beholdere med olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal opbevares på tæt bund der er resistent overfor de oplag der opbevares (f.eks. væske tæt betongulv). Fliser, SF-sten, asfalt og lignende belægninger anses ikke som tætte belægninger.

Stk. 2 Der må ikke være mulighed for afløb til kloak, vand, jord, eller undergrund fra opbevaringspladsen.

Stk. 3 Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld og efterfølgende opsamles, dvs. olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden udenfor bygningen.

Stk. 4 Opbevaringspladsen skal være indrettet så uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang til det der opbevares heri, f.eks. aflåst og opbevaringspladsen skal være sikret mod påkørsel.

Stk. 5 olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal opbevares på virksomhedens egen grund, medmindre virksomheden har indgået en skriftlig aftale med den part hvorpå det opbevares.

Eksempel på indendørs opbevaring

Figur 1: Tæt spildbakke i bestandigt materiale med stabil rist indrettet til tromler med eller uden stabilt stativ. Spildbakker står på tæt gulv uden afløb eller med tæt opkant omkring opbevaringsstedet.

Figur 1. Eksempel på indendørs opbevaring

Udendørs opbevaring

§ 12 Udendørs opbevaringspladser til olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal være overdækkede og afskærmet mod direkte sollys, nedbør, overfladevand og smeltevand.

Stk. 2 Opbevaringspladsen skal være indrettet så uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang til det der opbevares heri f.eks. aflåst og opbevaringspladsen skal være sikret mod påkørsel.

Stk. 3 Beholdere med olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal opbevares på tæt bund der er resistent overfor de oplag der opbevares (f.eks. væske tæt betongulv).
Fliser, SF-sten, asfalt og lignende belægninger anses ikke som tætte belægninger. Der må ikke være mulighed for afløb til kloak, vand, jord, eller undergrund fra opbevaringspladsen.

Stk. 4 Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld dvs. olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden. Dette kan ske ved at lave en væsketæt opkant.

Eksempel på udendørs opbevaring

Figur 2: En overdækket plads med tæt bund uden afløb og tæt opkant. Pladsen skal være afskærmet mod sollys, nedbør og overflade-og smeltevand. Pladsen er sikret mod påkørsel og kan aflåses.


Figur 3: En container med væske tæt opsamlingsbeholder under stabil rist. Container kan aflåses.


Figur 4: Et lukket skur med tæt bund uden afløb og tæt opkant. Skuret kan aflåses.

Midlertidige oplag

§ 13 Midlertidig oplag af olier og kemikalier – herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald f.eks. på byggepladser skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forskrift. Det kan f.eks. være i mindre special containere med spildbakke.

Stk. 2 Opbevaringspladsen skal være indrettet så uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang til det der opbevares heri f.eks. aflåst og opbevaringspladsen skal være sikret mod påkørsel.

Tilsyn

§ 14 Vejen Kommune, Teknik & Miljø fører tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser.

Klage

§ 15 Vejen Kommune, Teknik & Miljøs afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 16 Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Vejen Kommune, Teknik & Miljø efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 42 og 46 eller Olietankbekendtgørelsens § 43 kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger eller forbyde oplaget.

§ 17 Vejen Kommune, Teknik & Miljø kan dispensere fra reglerne i denne forskrift, hvis individuelle forhold taler herfor. En dispensation kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overtrædelse af forskriften

§ 18 Overtrædelse af forskriftens bestemmelser kan blive meldt til politiet med krav om bødestraf.

Uheld som medfører forurening

Enhver, der forårsager eller konstaterer forurening, har pligt til at begrænse uheldet og straks anmelde dette til alarmcentralen på tlf. 112.

Andre lovbestemmelser, ikke udtømmende liste

Byggetilladelser

Al bebyggelse herunder opførelse af bygninger, overdækninger, containere og skure kræver en godkendelse efter byggeloven. Ansøgning sendes til www.bygogmiljoe.dk

Brand

Oplag af brandfarlige væsker kræver desuden tilladelse fra brandmyndighederne.

Giftige kemikalier

Klassificeringsbekendtgørelsen stiller blandt andet krav om, at gifte skal opbevares forsvarligt, under lås og utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets regler vedrørende olier og kemikalier.

Transport af farligt gods

Vejtransport af farligt gods skal overholde reglerne herfor.