Regulativ for erhvervsaffald (forældet, det nye er på vej)

Affaldsregulativerne beskriver de regler Vejen Kommune har fastlagt for håndteringen af affald og brugen af de kommunale affaldsordninger.

Regulativet er vedtaget d. 04-06-2012 og er trådt i kraft d. 06-06-2012

§ 1 Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Vejen Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§ 5 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.
Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Vejen Kommunes hjemmeside.

§ 6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 • voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 • opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

§ 8 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Vejen Kommunes administration til at træffe de administrative beslutninger, der er nødvendige for den daglige drift, herunder:

 • administration af ordningerne i §§ 10 – 17
 • administration af bestemmelserne i bilag 3
 • opdatering af de tilknyttede bilag 1-2
§ 9 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 06-06-2012.
Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:
Vejen Kommunes Regulativ for husholdningsaffald af 15. januar 2008
samt
Fællesregulativ for farligt affald i Billund, Blåbjerg, Blåvandshuk, Bramming, Brørup, Esbjerg, Fanø, Helle, Holsted, Ribe, Varde, Vejen og Ølgod kommuner, Januar 2006.
Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 04-06-2012.

Borgmester Egon Fræhr

Kommunaldirektør Ole Slot

§ 10 Ordning for dagrenovationslignende affald

§ 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af
dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.
Dagrenovationslignende affald omfatter blandt andet:

 • Letfordærveligt affald, eksempelvis affald med animalsk eller vegetabilsk indhold.
 • Affald som giver miljømæssige og hygiejniske problemer i form af lugt, fluer, skadedyr eller
  lignende.
 • Madaffald fra storkøkkener.


Dagrenovationslignende affald må ikke indeholde affald til genanvendelse eller specialbehandling.

Se desuden beskrivelsen af dagrenovationslignende affald i bilag 1 til dette regulativ.

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejen Kommune.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Vejen Kommune har etableret en indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald fra erhverv.

Virksomheder må ikke håndtere dagrenovationslignende affald sammen med virksomhedens forbrændingsegnede affald.

Dagrenovationslignende affald, der ikke indsamles særskilt med henblik på genanvendelse eller særlig behandling, skal indsamles gennem den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald.

Ingen må benytte en privat ordning til indsamling af dagrenovationslignende affald.
Madaffald fra storkøkkener kan efter aftale med Vejen Kommune indsamles af en godkendt
transportør/indsamler og behandles på et godkendt modtageanlæg.

§ 10.4 Beholdere

Af gældende takstblad fremgår, hvilket opsamlingsmateriel der kan benyttes i Vejen Kommune.
Det påhviler virksomheden at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen fastsatte
beholdere til dagrenovation.
Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejen Kommune.
To eller flere virksomheder kan, efter anmodning til kommunalbestyrelsen, dele beholdere til
dagrenovation.
Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen
træffer til sikring af beholdere.
Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og
slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af virksomheden.

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

På enhver bebygget ejendom skal der som udgangspunkt være mindst en beholder til
dagrenovationslignende affald pr. virksomhed. Flere virksomheder kan dog være fælles om en
beholder som beskrevet i § 10.4
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående
skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, således at
overfyldning undgås.

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

Opsamlingsmateriellet skal placeres på et for virksomheden og transportøren let tilgængeligt sted
på ejendommen.

Hvis der på en ejendom er flere husstande eller virksomheder, skal opsamlingsmateriellet være til
stede i et sådant antal, at placeringen er hensigtsmæssig i forhold til de enkelte borgere eller
virksomheder.

Vejen Kommune kan fastsætte nærmere regler vedrørende placering af opsamlingsmateriel.

Andre forhold

Hvis opsamlingsmateriellet er placeret, så Vejen Kommunes retningslinjer ikke kan overholdes ved afhentning, kan virksomheden enten:

 • sørge for, at adgangsforholdene bringes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, eller
 • på tømningsdagen placere opsamlingsmateriellet ved skel mod offentlig vej på et af Vejen Kommune nærmere fastsat tidspunkt.

Såfremt kørevejen til ejendommen er spærret, for eksempel på grund af sne eller lignende, kan Vejen Kommune kræve at opsamlingsmateriellet på tømningsdagen placeres ved nærmeste, ryddede vej.

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.
Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i
beholderen.
Uhygiejnisk affald skal være tilstrækkeligt emballeret i lukkede og tætte emballager.
Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen.

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler virksomheden at renholde beholderen forsvarligt.

Hvis opsamlingsmateriellet ikke renholdes forsvarligt, kan Vejen Kommune lade det rengøre for
virksomhedens regning.

§ 10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald

Indsamling

Indsamling af dagrenovationslignende affald på de enkelte ejendomme udføres af en eller flere
transportører, som har kontrakt med Vejen Kommune.

Tømningsinterval

Vejen Kommune fastsætter hvor ofte dagrenovationslignende affald skal indsamles på de enkelte
ejendomme.

Der kan fastsættes forskellig tømningshyppighed for de enkelte ejendomme og for forskellige
områder, ligesom det kan bestemmes, at indsamling kun foretages i bestemte perioder i årets løb.

Tømningsdag

Tømning af dagrenovationslignende affald vil så vidt muligt altid finde sted samme ugedag på den
enkelte ejendom. I forbindelse med helligdage kan der midlertidig ske forskydning, så affaldet
indsamles enten før eller efter den normale tømningsdag.

Ved permanent ændring af den faste tømningsdag vil virksomhederne blive orienteret af
transportøren eller af Vejen Kommune.

Sommerhusområder

I sommerhusområder kan Vejen Kommune fastsætte særskilt tømningsordning.

§ 10.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunen.

Virksomheden har ansvaret for at tilmelde sig Vejen Kommunes dagrenovationsordning, hvis der
fremkommer dagrenovationslignende affald på virksomheden.

Tilmelding vedrørende afhentning af dagrenovationslignende affald, herunder regulering af opsamlingskapaciteten, sker ved henvendelse til Vejen Kommune med 2 ugers varsel.

Midlertidige afmeldinger skal være af mindst 6 måneders varighed. Afmelding kan kun ske, hvis særlige forhold gør sig gældende og kun med Vejen Kommunes godkendelse.

Fritagelse

Alle virksomheder i Vejen Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning.

Vejen Kommune kan indenfor lovgivningens rammer meddele fritagelse for bestemmelserne i dette regulativ.

Vejen Kommune kan efter forudgående skriftlig ansøgning fritage virksomheden helt eller delvist for deltagelse i dagrenovationsordningen, hvis virksomheden kan godtgøre, at der ikke produceres dagrenovation på ejendommen.

Ved fritagelse fra dagrenovationsordningen hjemtager Vejen Kommune det materiel, der er stillet til rådighed til dagrenovationslignende affald på ejendommen.

Der kan opkræves gebyr i forbindelse med hjemtagning og efterfølgende udbringning af opsamlingsmateriel i henhold til gældende priser.

Fritagelse gives ikke med tilbagevirkende kraft.

Virksomheder, der meddeles fritagelse for deltagelse i dagrenovationsordningen, kan fritages for betaling af dagrenovationsbidrag.

En fritagelse bortfalder, hvis der sker ændring i forudsætningerne, eller hvis den misbruges.

Det påhviler virksomheden at underrette Vejen Kommune, når der sker ændringer i forudsætningerne for fritagelsen.

§ 11 Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald.

§ 11.1 Hvem gælder ordningen for

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til mindst én genbrugsplads i kommunen til
modtagelse af affald fra virksomheder.

Genbrugspladserne er forbeholdt borgere og grundejere i Vejen Kommune, samt de
virksomheder, der tilmelder sig den kommunale ordning.

§ 11.2 Adgang til genbrugspladserne

Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal virksomheden, hvis kommunens repræsentant
anmoder om det, dokumentere, at denne er tilmeldt ordningen.

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til genbrugspladserne i indregistrerede
køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

§ 11.3 Sortering på genbrugspladserne

Affaldet skal sorteres i de affaldstyper, der er opstillet opsamlingsmateriel til. De nuværende affaldstyper er nærmere beskrevet i bilag 2 til dette regulativ. Der kan løbende ske ændringer i de udsorterede affaldstyper.
Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra personalet på genbrugspladserne skal følges.

Nogle affaldstyper modtages ikke på genbrugspladserne. Det gælder for eksempel dagrenovation, forurenet jord og klinisk risikoaffald.

Bygge- og anlægsaffald kan i mindre mængder afleveres på genbrugspladserne

Vejen Kommune kan i øvrigt fastlægge begrænsninger på aflevering af andre affaldstyper på
genbrugspladserne.
Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af
personalet på genbrugspladserne.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.
Ordensreglement for genbrugspladserne er nærmere beskrevet i bilag 3 til dette regulativ.

§ 11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald

om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.
Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige
affald.
Der er desuden følgende begrænsninger på virksomhedernes aflevering af materialer på
genbrugspladserne:

Der må højst medbringes 1 m3 affald pr. gang

Der må højst afleveres 30 stk. eternittagplader pr. dag

Der må højst afleveres 1 m3 ren jord fra samme lokalitet

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejen Kommune.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Ikke-genanvendeligt farligt affald fra erhverv anvises til I/S Esbjerg Modtagestation og andre godkendte modtage- eller behandlingsanlæg.

Sortering

Virksomheden har pligt til at frasortere ikke-genanvendeligt farligt affald.

Emballering

Virksomheder, som frembringer farligt affald, skal sikre, at affaldet er forsvarligt emballeret.
Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

 • Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
 • Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne
  indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.
 • Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.
 • Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.


Opbevaring

Opbevaringen skal følge retningslinjerne:

 • Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
 • Beholdere skal være løftet fra gulvet, så evt. utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere.
 • Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.
 • Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning.
 • Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres. Afhentningsstedet skal ligeledes have tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Opbevaringsrum og adgangsforhold

 • Opbevaringsrum skal overholde byggelovens krav, de skal kunne aflåses og holdes aflåst.
 • Opbevaringsrum og adgangsforhold skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets
  anvisninger.
 • Opbevaringsrum og adgangsforhold skal vedligeholdes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets
  anvisninger.

Transportører

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør, om indsamling og levering af ikkegenanvendeligt farligt affald til de anviste anlæg.


Virksomheden skal, hvis Vejen Kommune kræver det, dokumentere, at der er indgået en sådan aftale om indsamling og levering.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret.

Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og skal indberette data til Affaldsdatasystemet.


Betaling

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og modtage- eller
behandlingsanlæg.

Andet

Opbevaring af flydende farligt affald kan ske på følgende måder:

 • Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og
  så tæt, at spild og fordampning undgås.
 • Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.
 • Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion, hævet
  over underlaget således at inspektion af bunden kan finde sted. Afstanden fra tanken til væg eller
  anden konstruktion skal være mindst 15 cm.
 • Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag
  som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken.
 • Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på en af Vejen Kommunes genbrugspladser. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald

§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald omfatter affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved
håndtering.

Det kan være:

 • Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling.
 • Smitteførende affald, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr.
 • Vævsaffald.

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle producenter af klinisk risikoaffald i Vejen Kommune.

Affaldsproducenter kan være sygehuse, fødeklinikker, behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, dyrlæger, svineproducenter m.fl. samt tatovører, akupunktører og andre alternative behandlere, som benytter stikkende eller skærende instrumenter.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Vejen Kommune har etableret en anvisningsordning for klinisk risikoaffald fra erhverv.

Klinisk risikoaffald anvises til I/S Esbjerg Modtagestation og andre godkendte modtage-/behandlingsanlæg.

Klinisk risikoaffald modtages ikke på kommunens genbrugspladser.

Sortering

Sortering skal ske efter følgende retningslinjer:

 • Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i
  egnede emballager.
 • Affaldsproducenten er ansvarlig for, at klinisk risikoaffald frasorteres og holdes adskilt fra andet
  affald.
 • Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og
  håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.
 • Sorteringen skal opfylde modtage/behandlingsanlæggets sorteringskrav.

Emballering

Virksomheder, som frembringer klinisk risikoaffald, skal sikre, at affaldet er forsvarligt emballeret.

Emballering skal ske efter følgende retningslinjer:

 • Klinisk risikoaffald skal opsamles i specielt mærkede beholdere eller engangsemballager på en
  sådan måde, at opsamlingen opfylder transportørens retningslinjer og modtage/behandlingsanlæggets sorterings- og modtageregler.
 • Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage. Emballagen skal være
  UN-godkendt.
 • Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for
  perforering. Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af
  affaldet.
 • Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager
  skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske
  forhold.
 • I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.
 • Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet emballage.

Opbevaring

Opbevaringen skal ske efter følgende retningslinjer:

 • Klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.
 • Opbevaring og intern håndtering af klinisk risikoaffald skal foregå på en sådan måde, at beskadigelse af emballagen undgås.
 • Når flere affaldstyper opbevares samme sted, skal affaldstyperne holdes adskilte.

Opbevaringsrum og adgangsforhold

 • Opbevaringsrum skal overholde byggelovens krav, de skal kunne aflåses og holdes aflåst.
 • Opbevaringsrum og adgangsforhold skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisninger.
 • Opbevaringsrum og adgangsforhold skal vedligeholdes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets
  anvisninger.

Håndtering

Håndtering af klinisk risikoaffald, herunder valg af emballage, tekniske hjælpemidler m.v., skal være i overensstemmelse med arbejdstilsynets anvisninger.

Transportører

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør, om indsamling og levering af klinisk risikoaffald til de anviste anlæg.

Virksomheden skal, hvis Vejen Kommune kræver det, dokumentere, at der er indgået en sådan aftale om indsamling og levering.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret.

Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og skal indberette data til Affaldsdatasystemet.

Betaling

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og modtage- eller
behandlingsanlæg.

§ 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

Ikke-genanvendeligt PVC-affald er affald af produkter fremstillet af blød PVC.
Det kan for eksempel være vinylgulve, tagfolier, ventilationsslanger, presenninger mm.

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejen Kommune.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Vejen Kommune har etableret en anvisningsordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald fra erhverv.

Ikke-genanvendeligt PVC-affald skal afleveres på et godkendt deponi, som anvises af Vejen Kommune.
Virksomheden sørger selv for transport af ikke-genanvendeligt PVC-affald til det anviste deponi.

Virksomheden kan ikke benytte andre modtageanlæg til ikke-genanvendeligt PVC-affald end dem,
Vejen Kommune anviser til.

 

§ 15 Ordning for forbrændingsegnet affald

§ 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.
Dagrenovationslignende affald er dog ikke omfattet af ordningen for forbrændingsegnet affald, men skal håndteres som beskrevet i § 10 Ordning for dagrenovationslignende affald.

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejen Kommune.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

Vejen Kommune har etableret en anvisningsordning for forbrændingsegnet affald fra erhverv.

Forbrændingsegnet affald skal afleveres på et godkendt forbrændingsanlæg, som anvises af Vejen Kommune.
Virksomheden sørger selv for transport af forbrændingsegnet affald til det anviste anlæg.
Virksomheden kan ikke benytte andre modtageanlæg til forbrændingsegnet affald end dem, Vejen Kommune anviser til.

Forbrændingsegnet affald skal til enhver tid opfylde kravene på det aktuelle modtageanlæg.

Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde, størrelse og karakter ikke opfylder modtageanlæggets krav, skal virksomheden selv sørge for, at affaldet bringes til at opfylde betingelserne for forbrændingsegnet affald.

Kommunen kan anvise stort forbrændingsegnet affald til forbehandling på et af kommunen angivet anlæg.

Virksomheder må ikke foretage afbrænding af nogen affaldstype, medmindre den er optaget i biomassebekendtgørelsens bilag 1.

§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald

§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejen Kommune.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Vejen Kommune har etableret en anvisningsordning for deponeringsegnet affald fra erhverv.

Deponeringsegnet affald skal afleveres på et miljøgodkendt deponeringsanlæg eller specialdepot, som anvises af Vejen Kommune.

Virksomheden sørger selv for transport af deponeringsegnet affald til det anviste anlæg.

Virksomheden kan ikke benytte andre modtageanlæg til deponeringsegnet affald, end dem Vejen Kommune anviser til.

Deponeringsegnet affald skal til enhver tid opfylde kravene på det aktuelle modtageanlæg.

Hvis en virksomheds deponeringsegnede affald i mængde, størrelse og karakter ikke opfylder modtageanlæggets krav, skal virksomheden selv sørge for, at affaldet bringes til at opfylde betingelserne for deponeringsegnet affald.

Virksomheden, eller i dennes fravær den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget.
Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

Hvis affaldsproducenten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af bilag om grundlæggende karakterisering af affald i deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsproducentens ansvar at sikre,
at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterisering.

Udtagning af prøver i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestningen skal udføres som beskrevet i deponeringsbekendtgørelsen.

Testning og analyser i forbindelse med den grundlæggende karakterisering skal udføres som
beskrevet i deponeringsbekendtgørelsen.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget.

§ 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere, magasinbrønde og sandfang

§ 17.1 Hvad er affald fra olie- og benzinudskillere, magasinbrønde og sandfang

Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere, magasinbrønde og sandfang er blandet farligt affald

og består af en blanding af sand, olie/benzin, vand og eventuelle sæberester m.v.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejen Kommune.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en fælleskommunal indsamlingsordning i form af en henteordning, som
administreres af I/S Esbjerg Modtagestation.

Ordningen omfatter tømning af udskillere med tilhørende magasinbrønde og sandfang, samt
nyttiggørelse eller bortskaffelse af det affald, der opstår i forbindelse hermed.

Kontrol- og tømningsordning

Enhver udskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang skal være tilmeldt kontrol og tømningsordningen med en frekvens på minimum et årligt kontrolbesøg og en årlig tømning, dog således at kommunen kan fastsætte forskellig kontrol- og tømningsfrekvens på henholdsvis udskillere, magasinbrønde og sandfang.

Vejen Kommune kan efter behov ændre den planlagte tømningsfrekvens efter forudgående varsel på 4 uger til affaldsproducenten/ejeren af udskilleren.

Minimum en gang årligt foretages måling og registrering af udskilte affaldsmængder i udskiller/magasinbrønd og i sandfang samt oplysning om synlige fejl og mangler.

Ved fejl eller mangler på udskiller/magasinbrønd har affaldsproducenten og modtagestationen pligt til, at informere kommunen herom.

Ved manglende mulighed for at tømme udskiller/magasinbrønd og sandfang har modtagestationen pligt til at informere kommunen herom.

Affaldsproducentens ansvar

Affaldsproducenten skal føre løbende kontrol med, at udskiller, magasinbrønd og sandfang fungerer efter hensigten, og påse at udskilleren altid er vandfyldt.

Affaldsproducenten er ansvarlig for, at udskilleren fyldes med vand straks efter tømning.

Hvis den planlagte tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, skal affaldsproducenten rekvirere ekstra tømning hos I/S Esbjerg Modtagestation.

Affaldsproducenten skal, uanset tømningsfrekvens, rekvirere tømning hvis udskilleren er fyldt mere end 70 % af kapaciteten eller i henhold til vilkårene i en meddelt tilslutningstilladelse.

Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke virksomheden for ansvar som følge af forurening.

Etablering af udskiller

Olie- og benzinudskillere skal etableres hvis benzin eller andre olieprodukter forekommer i processpildevand eller i afløbsvand fra arealer, hvor der er risiko for et væsentligt spild af sådanne stoffer.

Inden et olieudskilleranlæg etableres, skal der søges om tilslutningstilladelse til spildevandsafledning hos Vejen Kommune.

Etablering af olieudskilleranlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester efter gældende normer.

Til- og afmelding af udskillere til tømningsordningen

Kommunen tilmelder og afmelder udskiller, magasinbrønd og sandfang til indsamlingsordningen.

I tvivlstilfælde afgør kommunen, om udskilleren er omfattet af ordningen.

Kommunen giver tilladelse til at udskilleren afblændes eller sløjfes. Udskilleren skal derefter afmeldes fra indsamlingsordningen.

Virksomheden kan søge om fritagelse for benyttelsespligten hos Vejen Kommune.

Bilag 1

Beskrivelse af affaldssortering i Vejen Kommune

Dagrenovation

Ved dagrenovation forstås eksempelvis:

 • Bleer
 • Glødepærer (indpakket forsvarligt)
 • Gulvopfej
 • Hygiejnebind
 • Kattegrus (indpakket forsvarligt)
 • Kød, fisk, og pålæg
 • Kødbakker
 • Madrester
 • Papir, pap og plast som er tilsmudset
 • Pizzabakker
 • Plastemballage til ketchup, remoulade mv.
 • Porcelæn og keramik (små mængder, indpakket forsvarligt)
 • sammensatte produkter (eksempelvis mælke- og juiceemballage)
 • Skarpe genstande (indpakket forsvarligt)
 • Sod og aske (indpakket og koldt)
 • Sovs og fedtrester
 • Tandpastatuber
 • Urent metal (konservesdåser, stanniol mv.)
 • Vegetabilsk affald, der ikke hjemmekomposteres.

Vegetabilsk affald til hjemmekompostering

Ved vegetabilsk affald til hjemmekompostering forstås eksempelvis:

 • Affald fra grøntsager
 • Aske af rent træ i mindre mængder
 • Blomster/potteplanter
 • Frugt
 • Haveaffald, neddelt
 • Kaffegrums og teblade inklusive papirfiltre
 • Kartoffelskræller og andre skræller
 • Skaller, for eksempel fra nødder og æg
 • Strøelse og gødning fra små husdyr
 • Vådt papir uden tryksværte

Eksempler på affaldstyper, der ikke bør hjemmekomposteres: 

Mælkeprodukter, sovs, fiske- og kødretter, store mængder citrusfrugter, papir med tryksværte og farvestoffer, plastik. 

Genbrugsbeholder

De følgende affaldstyper indsamles ved den enkelte husstand i to fraktioner:

Fraktion 1 indeholder papir, pap og plastfolier
Fraktion 2 indeholder flasker, glas, metaldåser og plastdunke

Papir og pap

Ved papir og pap affald forstås rene materialer, der ikke har været i kontakt med fødevarer, eksempelvis:

 • Adresserede og adresseløse forsendelser
 • Aviser
 • Brev- og printerpapir
 • Bølgepap til indpakning
 • Karton
 • Papkasser (foldes samen)
 • Reklamer
 • Telefonbøger
 • Uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade

Eksempler på affaldstyper, der ikke er omfattet:

Plastbelagte papirvarer (for eksempel mælkekartoner), ringbind, gavepapir, indbundne bøger samt tilsmudsede papirvarer

Af kommunens årlige information om håndtering af affald fremgår, hvordan papir og pap skal sorteres og hvordan det skal afleveres. 

Plastfolier

Plastfolier, der kan genanvendes er f.eks.:

 • Klar og farvet folie, der er rent
 • Plastposer og plastsække

Eksempler på affaldstyper, der ikke er omfattet:

Plastfolier, der har været i direkte kontakt med madvarer.
Plastfolier, der er forurenet med olie, maling eller lignende.

Af kommunens årlige information om håndtering af affald fremgår, hvordan plastfoler skal sorteres, og hvordan de skal afleveres. 

Flasker og glas

Ved flasker og glasaffald forstås tomme og rene:

 • Glasflasker
 • Husholdningsglas

Eksempler på affaldstyper, der ikke er omfattet:

Hvide (ikke gennemsigtige) flasker, urene eller fyldte flasker og glas, drikkeglas, glasfade, hærdet glas, spejlglas, glas fra møbler, vinduer og døre, el-pærer, lysstofrør mm.

Af kommunens årlige information om håndtering af affald fremgår, hvordan flasker og glas skal sorteres, og hvordan de skal afleveres. 

Metaldåser

Ved metadåser forstås eksempelvis:

 • Tomme og rene konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser

Eksempler på affaldstyper, der ikke er omfattet:

Konservesdåser, der ikke er rengjort.
Malerbøtter og lignende.

Af kommunens årlige information om håndtering af affald fremgår, hvordan flasker og glas skal sorteres, og hvordan de skal afleveres.

Plastemballage

Ved plastdunke til genanvendelse forstås skyllede plastemballager fra:

 • Vaske-, skylle- og rengøringsmidler
 • Flydende sæbe og shampoo
 • saftevand, kildevand og andre læskedrikke

Eksempler på affaldstyper, der ikke er omfattet:

Plastemballage, der har indeholdt madvarer, eller olie og kemikalier.
Plastemballage med faremærker eller gitmærkat
Andre plastemner.

Af kommunens årlige information om håndtering af affald fremgår, hvordan flasker og glas skal sorteres, og hvordan de skal afleveres.

Bilag 2

Affaldstyper der kan afleveres på genbrugspladserne

På Vejen Kommunes genbrugspladser kan borgere og grundejere
aflevere de fleste affaldstyper. Undtaget er for eksempel dagrenovationslignende affald, forurenet jord og specielle typer farligt affald. Der kan desuden være forskel på sorteringskravene på de
enkelte genbrugspladser.

Ordensregler for de kommunale genbrugspladser fremgår af
bilag 4.

Følgende affaldstyper kan afleveres på genbrugspladserne:

 • Asbest 
 • Batterier 
 • Blyakkumulatorer 
 • Deponi
 • Dæk
 • Elektronik (kun husholdningselektronik)
 • Farligt affald
 • Gipsplader
 • Glas og flasker
 • Haveaffald
 • Hård plast
 • Hårde hvidevarer (kun husholdningsprodukter)
 • Imprægneret træ
 • Jern og metal
 • Jord og muld (ren)
 • Lysstofrør og elsparepærer
 • Møbler og tæpper
 • Murbrokker
 • Pap
 • Papir
 • Planglas
 • Plastfolie
 • Plasthavemøbler
 • PVC (hård)
 • Rent træ
 • Små brændbart
 • Tøj og sko

Følgende genbrugsmateriale kan afhentes på genbrugspladserne,
hvis det er på lager:

 • Kompost

Listen er ikke udtømmende.
Der kan løbende ske ændringer i sorteringskravene.
Spørg pladspersonalet hvis du er i tvivl om sorteringen.

Bilag 3

Genbrugsbeholder – husholdninger

Samtlige private husstande er omfattet af den kommunale ordning
for indsamling af genbrugeligt affald.

Ordningen omfatter indsamling af genbrugeligt affald ved den enkelte husstand og mulighed for benyttelse af de kommunale genbrugspladser.
Der indsamles følgende affaldstyper ved den enkelte husstand:

Papir/pap/plastfolie

Hentes normalt hver 4. uge. 

Flasker/glas/metaldåser/plastdunke

Max. vægt pr. enhed: 48 kg

Vejen Kommune stiller 2-delt 240 l beholder til rådighed.

Der henvises til bilag 1 for nærmere beskrivelse af de enkelte affaldstyper.

Hvis genbrugsbeholderen anvendes til andet affald end det beskrevne, kan Vejen Kommune pålægge borgeren eller grundejeren at få foretaget en ekstra tømning som dagrenovation.

Genbrugeligt affald der ikke indsamles via den kommunale genbrugsordning, skal bortskaffes til en af de kommunale genbrugspladser, se bilag 2, eller til anden godkendt modtager.

Information om tømningsdage for den enkelte ejendom og hvordan affald omfattet af indsamlingsordningen skal sorteres og afleveres, fremgår af kommunens årlige informationsmateriale.

Yderligere information om de kommunale affaldsordninger og gebyrer fås ved henvendelse til Vejen Kommune, Affald og Genbrug eller på Vejen Kommunes hjemmeside.

Bilag 4

Ordensreglement for genbrugspladserne

Generelle bestemmelser

På Vejen Kommunes genbrugspladser kan borgere, grundejere og tilmeldte virksomheder og institutioner aflevere de fleste affaldstyper. Undtaget er for eksempel dagrenovationslignende affald, forurenet jord og specielle typer farligt affald.

Transport af affald må kun ske med indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg + en trailer.

Der er adgang til genbrugspladserne med sorteret affald i klare sække.
Sorte sække og anden ikke-gennemsigtig emballage bliver afvist af pladspersonalet.

Besøgende på genbrugspladserne må kun foretage aflæsning med håndkraft, og skal placere affaldet i henhold til skiltning og efter personalets anvisning.
Affaldet skal være sorteret i de affaldstyper, der er anført i regulativet.

Hvis du er i tvivl om korrekt sortering eller lignende, skal du henvende dig til personalet.

Der må højst medbringes 1 m3 affald pr. besøg på genbrugspladsen.

Der må højst afleveres 30 stk. eternittagplader pr. dag. Hele plader stables forsigtigt. Mindre stykker dobbeltemballeres i kraftige, klare plastposer.

Der må højst afleveres 1 m3 ren jord fra den samme lokalitet.

Farligt affald skal afleveres direkte til personalet på genbrugspladsen. Det må kun afleveres i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg i hver beholder.

Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i den originale emballage og altid i lukkede beholdere, som er tydeligt mærkede med, hvad de indeholder og med eventuelle faresymboler.

Brugere af genbrugspladserne skal gøre rent efter sig. Kost og skovl stilles til rådighed på pladsen.

Enhver der benytter genbrugspladserne, er forpligtet til at følge personalets anvisninger.

Personalet på genbrugspladserne kan bortvise personer, der overtræder dette ordensreglement, fra pladsen og om nødvendigt tilkalde politiet.

Henkastning af affald uden for pladsen er strengt forbudt. Der kan opkræves et gebyr for oprydning hos affaldsproducenten.

Klunsning

Det er ikke tilladt at klunse.
Det er ikke tilladt at fjerne ting fra containerne, eller at omlaste ting fra ét køretøj til et andet på genbrugspladsen.


Bestemmelser om færdsel, ophold mv.

Ophold på genbrugspladserne er kun tilladt i forbindelse med aflevering af affald.
Børn må ikke opholde sig eller lege på pladsen.

Parkér bilen, så den ikke er til gene for trafikken på pladsen. Det gælder både i forhold til de øvrige besøgende på pladsen og det personale, som afhenter/tømmer containerne. Det kan være nødvendigt at lukke pladserne i kortere perioder ved afhentning af containere.

Stop motoren før aflæsning.

Det er forbudt at opholde sig på pladsen uden for åbningstiden.

Overtrædelse af ordensreglementet

Overtrædelse af dette ordensreglement kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Hvis overtrædelsen medfører udgifter til oprydning, skade på containere, skilte mm., kan udgiften kræves erstattet af de ansvarlige.

Bilag 5

Retningslinjer for fritagelse for indsamlingsordninger

Alle ejendomme i Vejen Kommune skal være tilmeldt dagrenovationsordningen, husstandsindsamlingen af genanvendeligt affald og genbrugspladsordningen, uanset om ejendommen er benyttet eller ej.

Vejen Kommune kan efter forudgående ansøgning fra grundejeren fritage ejendomme helt eller delvist for deltagelse i dagrenovationsordningen og husstandsindsamlingen af genanvendeligt affald.

Private husstande kan som udgangspunkt kun fritages, hvis ejendommen har været ubenyttet i mindst 6 måneder.

Genbrugspladsordningen kan ikke afmeldes på en ejendom, der er registreret i BBR-registeret.

Ved fritagelse fra dagrenovationsordningen og husstandsindsamlingen af genanvendeligt affald hjemtager Vejen Kommune alt materiel, der er stillet til rådighed på ejendommen, det vil sige dagrenovations- og genbrugsbeholdere.

Der kan opkræves gebyr i forbindelse med hjemtagning og efterfølgende udbringning af opsamlingsmateriel i henhold til gældende takstblad.