Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Byrådet

Mødedato: 12-01-2021

Mødested: Skype

1.Den fælles kommuneplan med Trekantområdets kommuner (C)

Sagsnummer: 20/22311

Den fælles kommuneplan med Trekantområdets kommuner (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget for Teknik & Miljø drøfter de dele af forslaget til Kommuneplan 2021-33, der er fælles for Trekantområdets kommuner,
 • Udvalget for Teknik & Miljø oversender eventuelle forslag til ændringer til Økonomiudvalgets videre behandling,
 • Økonomiudvalget drøfter forslaget til kommuneplan 2021-33 med henblik på indstilling til Byrådet omkring eventuelt høringssvar til Trekantområdet
 • Økonomiudvalget drøfter, hvilke emner, der skal behandles særskilt inden kommuneplanens godkendelse, herunder drøfter behov for eventuel høring i konkrete fagudvalg.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Udvalget for teknik og miljø foreslår, at formuleringerne vedrørende overskudsvarme i afsnit 7 ændres, således at de også dækker andre fjernvarmeselskaber end TVIS.

Udvalget ønsker at have mulighed for at drøfte den lokale del af kommuneplanen.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstillingen fra Udvalget for teknik og miljø indstilles godkendt.

Der udarbejdes forslag til høringssvar til Trekantområdet med politiske og administrative bemærkninger til behandling i Byrådet.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Indstillingen fra Udvalget for teknik og miljø og høringssvaret godkendt.

Bilag 4 suppleres med bemærkning om, at tiltrækning af arbejdskraft også skal omfatte kloge hænder samt at samarbejder kan etableres med flere parter, eksempelvis Esbjerg og Odense.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af byrådsperioden vedtage en ny kommuneplan. De 7 kommuner i Trekantområdet har igen udarbejdet et forslag til enslydende og dermed fælles dele af kommuneplanen. De dele af kommuneplanen, som foreslås at være fælles for kommunerne i Trekantområdet, er aktuelt i politisk og administrativ høring blandt alle kommunerne.

 

Forslaget til kommuneplanen for 2021-2033 indeholder en helt ny og forkortet hovedstruktur, herunder et forstærket fokus på grøn omstilling. Herudover er ”Kommuneplanen kort fortalt” udarbejdet som et nyt ikke teknisk resumé og dermed ikke en formel del af kommuneplanen.

 

Herudover indeholder forslaget en lang række fælles retningslinjer, heraf er de fleste uændrede i forhold til Kommuneplan 2017-2029, mens enkelte retningslinjer er nye. En række retningslinjer, især i kapitel 2, foreslås fremover udformet lokalt.

 

I forslaget er indarbejdet nye retningslinjer omkring:

 • Arealer forbeholdt produktionsvirksomheder (jf. ændringer i planlov)
 • Konsekvensområder (jf. ændringer i planlov)
 • Større sammenhængende landskaber (jf. ændringer i planlov)
 • Ferie og fritidsanlæg (sammenskrivning af to retningslinjer)
 • Solenergianlæg (jf. stigende antal ansøgninger i kommunerne)
 • Arealer belastet af lugt, støv og anden forurening (jf. ændringer i planlov)

 

Ændringer i forslaget til de fælles dele af kommuneplanen er oplistet i vedlagte notat.

 

Administrationen har gennemgået forslaget til fælles retningslinjer. Administrationen vurderer, at den nye struktur giver en kortere og mere målrettet kommuneplan.

 

Administrationen foreslår, at byrådet indgiver et høringssvar til Trekantområdet, hvor Vejen Kommune dels bakker op om forslaget til kommuneplan og til kommuneplanen kort fortalt, dels foreslås retningslinjen om rekreative stier og friluftområder udvidet til også at inddrage interessenter, mens redegørelsens formuleringer omkring offentlighedens adgangsforhold og muligheden for nedlæggelse af stier skal præciseres jf. anden lovgivning.

 

Kommuneplanens arealudlæg, kortudpegninger og rammer indgår ikke i den fælles del af kommuneplanen, og disse behandles derfor efterfølgende.

 

Økonomiudvalget vil i januar og februar drøfte følgende lokale retningslinjer og udpegninger: Kulturmiljøer, Arealudpegninger til boliger og erhverv, Grøn omstilling og Vejen midtby jf. potentialerapporten. Hele Kommuneplanen behandles i Byrådet i marts.

 

Jens Josephsen fremlægger planen på Udvalget for teknik og miljøs møde.

Tidligere behandling

12.11.2020 Temadrøftelse.

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven.

Høring

Kommuneplanen kommer i offentlig høring i maj og juni – i den forbindelse planlægges en udstilling i flexrummet på rådhuset samt afholdelse af et borgermøde.

Bilag

2.Potentialeplan for Vejen midtby (C)

Sagsnummer: 20/6107

Potentialeplan for Vejen midtby (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

 • potentialeplanen godkendes som grundlag for den videre udvikling af midtbyen.
 • administrationen anmodes om at komme med forslag til handleplan, til organisering af arbejdet og til prioritering af indsatser til Økonomiudvalgets møde i februar.
 • at administrationen anmodes om at udarbejde forslag til justering af forslaget til kommuneplan til Økonomiudvalgets møde i februar.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Økonomiudvalget indstiller potentialeplanen til godkendelse.

 

I det videre arbejde skal det sikres, at Banegårdspladsen indrettes med byrum, hvor der er tilstrækkelige p-pladser i hverdagen, som kan understøtte handlen i midtbyen. Udviklingen af Banegårdspladsen sker med tæt inddragelse af Vejen for dig og andre aktører i området.

 

Administrationen anmodes om at komme med forslag til handleplan, til organisering af arbejdet og til prioritering af indsatser til Økonomiudvalgets møde i februar.

 

Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til justering af forslaget til kommuneplan til Økonomiudvalgets møde i februar.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har i februar 2020 indgået et samarbejde med Realdania om analyse, kortlægning og udvikling af Vejen midtbys potentialer. Målet er at sikre et grundlag for, at Vejen Kommune og private aktører kan handle proaktivt for at fastholde en levende bymidte med et aktivt handelsliv.

 

Urland har været rådgiver på opgaver, og de har nu afleveret vedlagte potentialeplan for Vejen midtby. Potentialeplanen er udarbejdet med input fra en bredt sammensat kerneaktørgruppe bestående af centrale interessenter i Vejen midtby. Potentialeplanen er løbende drøftet i den nedsatte interne styregruppe bestående af kommunaldirektør Ole Slot, direktør Henrik B. Larsen, chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen, chef for Teknik & Miljø Peter Hansen samt projektchef i Realdania Björn Emil Härtel Jensen.

 

Potentialeplanen indeholder:

 • En analyse og kontektsbeskrivelse af Vejen midtby vedrørende
  • Handel og service
  • Trafik og parkering
  • Boliger, investeringer og nybyggeri
  • De fysiske rum
 • En potentialeplan med 4 konkrete udviklingsområder
  • Banegårdsområdet
  • Posthusområdet
  • Hærvejstorvet (området ved Rema1000)
  • Søndergade
 • En implementeringsplan med fokus på
  • Lavthængende frugter
  • Organisering af de videre arbejder
  • Prioritering af anlægsprojekter

 

Administrationen vurderer, at potentialeplanen indeholder mange spændende projektideer, som enkeltvist og i fællesskab kan bidrage til at fastholde og styrke Vejen som aktiv levende hovedby i årene fremover. Projekterne og indsatserne skal realistisk set prioriteres og udvikles over en årrække, ligesom de skal samtænkes med eksisterende planer; f.eks. parkeringsstrategi og trafikplaner. I det videre arbejde vil et styrket samarbejde mellem kommune og private aktører, herunder fonde, kunne være en central del af indsatsen.

 

På kort sigt giver potentialeplanen anledning til at overveje ændringer i forslaget til Kommuneplan 2021-2033. Det gælder særligt angående mulighed for at bygge højere end 4 etager i den centrale del af midtbyen ud fra en Manhattenmodel med faldende byggehøjde ud fra et centralt højt punkt som eks. Alfa Tower.

Tidligere behandling

03.02.2020 Økonomiudvalget.

02.06.2020 Økonomiudvalget.

11.08.2020 Økonomiudvalget.

18.11.2020 Temamøde for Byrådet.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til analysen afholdes inden for eksisterende budgetter. Med godkendelsen af potentialeplanen er der ikke godkendt budget til konkrete projekter. Disse udgifter behandles som særskilte budgetsager. Det foreslåede ambitionsniveau for anlægsprojekterne vil ikke kunne gennemføres inden for eksisterende budgetter.

Personalemæssige konsekvenser

Udvikling af Vejen midtby er en så kompliceret design og koordineringsopgave, at der kan overvejes af ansætte midler til en flerårig projektstilling.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven, vejloven og kommunalfuldmagten.

Høring

Potentialeplanen formidles aktivt efter Økonomiudvalgets møde i februar. Mange aktører har som del af kerneaktørgruppen været inddraget undervejs i udarbejdelsen af planen.

Bilag

3.Forslag til Cykelruteplan 2021-2024 (C)

Sagsnummer: 20/1498

Forslag til Cykelruteplan 2021-2024 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • forslag til Cykelruteplan 2021-2024 sendes i 6 ugers offentlig høring.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en ny cykelruteplan for Vejen Kommune. Cykelruteplan 2021-2024 skal erstatte den nuværende Cykelruteplan 2016-2019.

 

Cykelruteplanen er baseret på en baggrundsrapport, indeholdende en skolevejsanalyse, en uheldsanalyse og en cyklistundersøgelse. I baggrundsrapporten findes desuden et løsningskatalog til korte beskrivelser af de forskellige sti- og krydstyper, samt forslag til hvordan cykelparkering kan gøres mere attraktivt.

Den primære målsætning i Vejen Kommunes Cykelruteplan 2021-2024 er, at vende tidens kedelige udvikling, og få flere af Kommunens borgere til at vælge cyklen som transportmiddel.

 

Ved at flytte Kommunens borgere fra bilen til cyklen, kan vi ikke alene medvirke til at reducere CO²-udslippet, men også reducere antallet af sygedage, som følge af forbedret folkesundhed. I Cykelruteplan 2021-2024 er fokus derfor bl.a. rettet mod, hvor der med optimale cyklistforhold potentielt kan færdes flere cyklister.

 

Cykelruteplanen indeholder forslag til, hvor der med fordel kan etableres nye cykelstier, som kan medvirke til, at målsætningen opnås. Planen indeholder desuden forslag til, hvordan stikrydsninger og cykelparkeringspladser kan forbedres, så det gøres mere sikkert og attraktivt, at vælge cyklen.

 

Offentligheden er undervejs i arbejdet med Cykelruteplan 2021-2024 forsøgt inddraget. Der har således været nedsat en interessentgruppe, ligesom der har været rettet kontakt til lokalrådene.

 

Inden Cykelruteplan 2021-2024 kan godkendes endeligt, ønsker Teknik & Miljø, at sende planen i offentlig høring. Grundet Corona-situationen vælges det, at sende planen i seks ugers offentlig høring.

 

Link til planen: https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/

 

Thomas McCulloch og Anders Hørkjær Pedersen fremlægger forslaget på Udvalget for teknik og miljøs møde.

Tidligere behandling

26.05.2020 Udvalget for teknik og miljø.

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Cykelruteplan 2021-2024 sendes i offentlig høring i 6 uger.

 

Efterfølgende vil eventuelle høringssvar blive vurderet og indarbejdet i planen, inden den endeligt kan politisk godkendes.

4.Delegation af godkendelseskompetence - Ændring af sagsforløbet for behandling af projektforslag, Varmeplan 2020 (C)

Sagsnummer: 20/22837

Delegation af godkendelseskompetence - Ændring af sagsforløbet for behandling af projektforslag, Varmeplan 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Teknik & Miljø får delegeret kompetence til administrativt, at godkende projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme i henhold til Varmeplan 2020.
   
 • Sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Varmeplan 2020 beskriver den kollektive varmeforsyning i Vejen Kommune. I varmeplanen er der angivet muligheder for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Vejen, Brørup og Holsted. Den 22. juni 2020 indgik parterne bag klimaloven en klimaaftale, hvor der åbnes for forskellige tilskudspuljer til konvertering/udfasning af olie- og gasfyr. Fjernvarmeselskaberne får med aftalen mulighed for, at søge om tilskud til konvertering til fjernvarme. Forudsætningen for tilskud er, at der er tale om nye fjernvarmeområder.

 

Puljerne, skal søges af fjernvarmeværkerne, åbner for ansøgning efter 1. januar 2021, og tildeles efter ”først til mølle” princippet. Tilskuddet, der kan opnås er 20.000 kr. pr. husstand og vil være afgørende for, at sikre en god økonomi i projekterne. Den afsatte pulje på 145 mio. kr. i 2021, 2022 og 115 mio. kr. i 2023, forventes ikke at være tilstrækkelig til at imødekomme alle ansøgninger. Tidsforløbet for godkendelse af de indkomne projektforslag, kan dermed være af afgørende betydning om ansøgninger fra varmeværker i Vejen Kommune imødekommes allerede i 2021.

 

Godkendelsesprocessen for større konverterings projekter er i dag, at indkomne projektforslag behandles administrativt og sendes i 4 ugers høring. Herefter godkendes projektforslagene i Udvalget for teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Ved mindre projekter, er kompetencen delegeret til administrationen. Fælles for begge er, at projektforslagene er i overensstemmelse med den gældende varmeplan.

 

I dialogen om de kommende konverteringer, er der forespurgt om muligheden for at minimere sagsbehandlingstiden. Dette er der vurderet på, og da konverteringsprojekterne er indeholdt i den gældende varmeplan, vil der for disse kunne reduceres i sagsbehandlingstiden, ved også at delegere den endelige godkendelse til administrationen.

 

Konkret betyder det, at projektforslag som modtages vurderes/behandles administrativt og sendes herefter i høring ved berørte borgere og interessenter. Det skal bemærkes, at tilslutningen til fjernvarme er et tilbud og ikke tvang. Ved godkendelse af projektforslaget, er der heller ikke taget stilling til elementer, som garantistillelse er vilkår herfor.

 

Vejen Varmeværk har anmodet Vejen Kommune om, at undersøge muligheden for at ændre sagsforløbet ved behandling af projektforslag for konvertering af boligområder fra naturgas til fjernvarme. Ændringen af sagsforløbet omfatter naturgasområder, som er udpeget til konvertering i Varmeplan 2020.

 

Teknik & Miljø ser velvilligt på anmodningen, da det vurderes, at give en kortere og mere smidig sagsbehandling.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Projektbekendtgørelsen, BEK 1794 af 2. december 2020.

Varmeforsyningsloven, LBK 1215 af 14. august 2020.

Høring

Ingen.

5.Anlægsbevilling - Sanering af belægninger (C)

Sagsnummer: 20/22265

Anlægsbevilling - Sanering af belægninger (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 1,319 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til sanering af belægninger i forbindelse med Vejen Forsynings arbejder.

 

 • rådighedsbeløbet på 1,319 mio. kr. finansieres af puljen ”Sanering af belægninger i forbindelse med Vejen Forsynings kloaksaneringer” omk. sted 223.705. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2020.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø søger om frigivelse af et rådighedsbeløb på 1,319 mio. kr. til sanering af belægninger i forbindelse med Vejen Forsynings arbejder på vejarealer.

 

Teknik & Miljø og Vejen Forsyning koordinerer løbende Vejen Forsynings kloakarbejder og kommunens drifts- og anlægsarbejder, sådan at de udføres samtidig. I forbindelse med Vejen Forsynings arbejder har Kommunen mulighed for, at få fornyet slidte belægninger og vejafvandingssystemer samt at få udført mindre trafiksikkerhedsarbejder. Dette er en fordel for alle parter både økonomisk og i forhold til at minimere generne ved gravearbejderne mest muligt.

 

Der udføres i 2020/2021 blandt andet afsluttende fortovsarbejder i Hovborg og på Fr. d. 7´s Gade i Vejen. Derudover planlægges belægningsarbejder i Lindknud til udførelse i 2021, herunder tilretninger på de eksisterende hastighedsdæmpere som ønsket af lokalråd og borgere i byen.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 1,319 mio. kr. finansieres af puljen ”Sanering af belægninger i forbindelse med Vejen Forsynings kloaksaneringer” omk. sted 223.705. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2020.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

6.Ny indvindingsboring på Gammelby Kildeplads - Råvandsledning mellem Vestre og Østre Vandværk (C)

Sagsnummer: 20/19845

Ny indvindingsboring på Gammelby Kildeplads - Råvandsledning mellem Vestre og Østre Vandværk (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • forslag til tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Vejen Vand A/S har etableret en ny råvandsledning mellem Vejen Vestre og Østre vandværk og ønsker at etablere en ny indvindingsboring på Gammelby kildeplads. Boringen skal anvendes til indvindingsboring til drikkevandsformål og kobles til den eksisterende forsyning fra kildepladsen.
 

Vejen Kommune har valgt at udarbejde et tillæg til den gældende vandforsyningsplan, da der er tale om en væsentlig nyetablering af et ledningsanlæg.

Samtidig vil tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2011 - 2030 danne grundlag for, at Vejen Forsyning A/S kan erhverve sig de nødvendige rettigheder til etablering af boringen.

Tillæg nr. 9 omfatter ingen ændringer i vandværkernes forsyningsområder.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om vandforsyning nr. 1450 af 5. oktober 2020.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27. juni 2016.

Cirkulære om vandindvindings- vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25.februar 1980.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020.

Høring

Forslag til tillæg nr. 9 sendes i 4 ugers offentlig høring før endelig godkendelse.

Bilag

7.Natura 2000 indsats, forberedelse til afgræsning (C)

Sagsnummer: 19/8302

Natura 2000 indsats, forberedelse til afgræsning (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 246.548 kr. til forberedelse til afgræsning i områder i Holsted Ådal.
   
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 246.548 kr.
   
 • rådighedsbeløbet finansieres med 221.548 kr. af tilskud fra Landbrugsstyrelsen og 25.000 kr. af driftsbudgettet under Naturforvaltningsprojekter - Natur og stipuljen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Handleplanen for Sneum Å og Holsted Å beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

 

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne rigkær, hængesæk, tidvis våd eng, kildevæld og surt overdrev. Indsatsen i denne planperiode er rettet mod en sammenbinding af spredte naturtypeforekomster og pleje af alle naturtyper.

 

Det er Vejen Kommunes opgave, at sikre gennemførelse af handleplanen sammen med lodsejere i området og indsatserne gennemføres gennem frivillige aftaler. I 2019 er der indgået frivillige aftaler om rydning og opsætning af hegn på områder, som ikke afgræsses i dag, samt fornyelse af hegn på allerede afgræssede områder, for at sikre afgræsningen i årene fremover.
Der er udarbejdet 5-årige græsningsaftaler.

 

Der er søgt tilskud til rydning og hegning af fem projektområder på i alt 12 ha ved Landbrugsstyrelsen i september 2019 og i juni 2020 er der givet tilsagn om tilskud til indsatsen. Indsatsen koster 221.548 kr. Og der er bevilget tilskud til det fulde beløb. Rammerne for tilskudsordningen er meget snævre og det har i to af projektområderne ikke været muligt at søge tilskud til hegn til et sammenhængende areal. Derfor skal der bruges et beløb på 25.000 kr. fra Natur- og Stipuljen som supplement. For dette beløb ryddes og hegnes der på yderligere 9 ha. I alt hegnes der således 21 ha for 246.548 kr.

Tidligere behandling

Vedtagelse af Natura 2000-handleplanerne i 2016.

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Samlet udgifter til gennemførelse af projektet er 246.548 kr. hvoraf 221.548,00 kr. finansieres af Landbrugsstyrelsen. Det resterende beløb på 25.000 kr. finansieres af driftsbudgettet under

Naturforvaltningsprojekter (050001) - Natur- og Stipuljen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 1150 af 17. december 2003 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).

Høring

Ingen.

Bilag

8.Forundersøgelse af lavbundsprojekt i Kulmosen (C)

Sagsnummer: 20/7273

Forundersøgelse af lavbundsprojekt i Kulmosen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 41.712,50 kr. til supplerende forundersøgelse af lavbundsprojekt i Kulmosen.

 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 41.712,50 kr. til supplerende forundersøgelse af lavbundsprojekt i Kulmosen.

 

 • rådighedsbeløbet på 41.712,50 kr. finansieres 100% af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Vejen Kommune gennemførte i 2017 en forundersøgelse af et muligt lavbundsprojekt i Kulmosen. Forundersøgelsen omfattede 53 lodsejere og et areal på 160 ha. Undersøgelsen viste, at der var god opbakning til projektet blandt de involverede lodsejere, og at det var teknisk muligt at gennemføre projektet. Forundersøgelsen viste dog også, at projektet ikke ville reducere tilstrækkelig CO2 i forhold til de krav, der på daværende tidspunkt var gældende i bekendtgørelsen.

 

Siden forundersøgelsen er der udgivet nye kort med udbredelse af lavbundsjorder og nye beregningsmetoder for reduktion af CO2. Vejen Kommune har i april 2020 ansøgt Landbrugsstyrelsen om midler til at lave en supplerende forundersøgelse til at udtage 15 jordprøver og foretage nye CO2 beregninger. Ansøgningen blev imødekommet.

 

Når den supplerende forundersøgelse er gennemført, afrapporteres resultatet til Landbrugsstyrelsen. Hvis undersøgelsen viser, at projektet opfylder bekendtgørelsens krav, ansøges der efterfølgende om midler til at realisere lavbundsprojektet.

 

Lavbundsprojekter er klimaprojekter, der bidrager til at mindske udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Effekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved hævning af vandstanden og ophør af dyrkning. Lavbundsprojekter bidrager til den nationale og lokale målsætning om, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 % inden 2030. Desuden er lavbundsprojekter med til at opfylde Danmarks EU-forpligtigelser på natur- og miljøområdet.

Tidligere behandling

14.03.2016 Udvalget for Teknik og Miljø.

05.04.2016 Udvalget for Økonomiudvalget.

12.04.2016 Byrådet.

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den supplerende forundersøgelse er beregnet til 41.712,50 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1523 af 16. december 2019 om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.

Høring

Ingen.

Bilag

9.Forundersøgelse af vandplanprojekt i Skudstrup Bæk og Grænsebækken (C)

Sagsnummer: 20/21862

Forundersøgelse af vandplanprojekt i Skudstrup Bæk og Grænsebækken (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 182.120 kr. til forundersøgelse af Skudstrup Bæk og Grænsebækken.

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 182.120 kr.

 

 • rådighedsbeløbet på 182.120 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

I Statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Miljøstyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Udlægning af groft materiale i Skudstrup Bæk og Grænsebækken er et af disse projekter. Projektet omfatter udlægning af gydegrus og skjulesten. Vejen Kommune har ansøgt om tilskud til projektet under den nationale ordning ved Miljøstyrelsen. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 182.120 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er et år og slutter den 23. juni 2021.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 182.120 kr.

Hele beløbet finansieres af Miljøstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Høring

Ingen.

Bilag

10.Forundersøgelse af vandplanprojekt i Trolddal Bæk (C)

Sagsnummer: 20/21863

Forundersøgelse af vandplanprojekt i Trolddal Bæk (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 36.284 kr. til forundersøgelse af Trolddal Bæk.
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 36.284 kr.
 • rådighedsbeløbet på 36.284 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

I Statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Miljøstyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Udlægning af groft materiale i Trolddal Bæk er et af disse projekter. Projektet omfatter udlægning af skjulesten. Vejen Kommune har ansøgt om tilskud til projektet under den nationale ordning ved Miljøstyrelsen. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 36.284 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er et år og slutter den 17. juli 2021.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 36.284 kr.

Hele beløbet finansieres af Miljøstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Høring

Ingen.

Bilag

11.Forundersøgelse af vandplansindsats i Bodil Aires Bæk (C)

Sagsnummer: 20/21833

Forundersøgelse af vandplansindsats i Bodil Aires Bæk (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på

55.955,00 kr. til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Bodil Aires Bæk.

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 55.955,00 kr. til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Bodil Aires Bæk.

 

 • rådighedsbeløbet på 55.955,00 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen giver, som noget nyt i 2020, tilskud til restaureringer af mindre vandløb under en national ordning. Som led i gennemførelse af Statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til Miljøstyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder restaurering af Bodil Aires Bæk, over en strækning på 2,5 km. Bodil Aires Bæk er en del af Kongeå-systemet, som er et vigtigt opvækstområde for både ørred, laks og snæbel.

 

Vejen Kommune ansøgte i april 2020 om tilskud til forundersøgelse i Bodil Aires Bæk. Ansøgningen blev imødekommet, og Vejen Kommune har et år til at gennemføre forundersøgelsen. Vandløbsindsatsen er en såkaldt strækningsbasseret indsats. Det betyder, at der skal udlægges groft materiale i form af sten, grus og dødt ved, i et sådant omfang, at vandløbets fysiske forhold ikke er til hinder for målopfyldelse.

 

Forundersøgelsens formål er at afklare lodsejernes holdning til projektet, samt at udarbejde et detailprojekt, som kan være grundlag for en evt. realisering. En evt. realisering af indsatsen kan der søges tilskud til, hvis forundersøgelsen viser, at lodsejerne er positive og det er teknisk muligt at gennemføre indsatsen.

 

Vejen Kommune udarbejder selv den ejendomsmæssige forundersøgelse samt detailprojekt. Hvis det viser sig nødvendigt, kan Vejen Kommune købe enkeltydelser fra et rådgivende firma.

Alle udgifter til forundersøgelse af projektet finansieres af Staten, herunder også den tid Vejen Kommune anvender på projektet.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 55.955,00 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vandløbsrestaurering- National orden. Vejledning om tilskud til Kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2020-02.

 

Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Høring

Ingen.

Bilag

12.Forundersøgelse af vandplansindsats i Tilløb 3 til Kongeåen (C)

Sagsnummer: 20/21382

Forundersøgelse af vandplansindsats i Tilløb 3 til Kongeåen (C)

Administrativ indstilling

 Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på

70.760,00 kr. til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb 3 til Kongeåen. 

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på

70.760,00 kr. til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb 3 til Kongeåen.

 

 • rådighedsbeløbet på 70.760,00 kr. finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen med

70.760,00 kr.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Som led i gennemførelse af Statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til

Fiskeristyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder restaurering af Tilløb 3 til Kongeåen, over en strækning på 1,9 km. Tilløb 3 til Kongeåen er en del af Kongeå-systemet, som er et vigtigt opvækstområde for både ørred, laks og snæbel.

 

Vejen Kommune ansøgte i april 2020 om tilskud til forundersøgelse i Tilløb 3 til Kongeåen. Ansøgningen blev imødekommet, og Vejen Kommune har et år til at gennemføre forundersøgelsen. Vandløbsindsatsen er en såkaldt strækningsbasseret indsats. Det betyder, at der skal udlægges groft materiale i form af sten, grus og dødt ved, i et sådant omfang, at vandløbets fysiske forhold ikke er til hinder for målopfyldelse.

 

Forundersøgelsens formål er at afklare lodsejernes holdning til projektet, samt at udarbejde et detailprojekt, som kan være grundlag for en evt. realisering. En evt. realisering af indsatsen kan der søges tilskud til, hvis forundersøgelsen viser, at lodsejerne er positive og det er teknisk muligt at gennemføre indsatsen.

 

Vejen Kommune udarbejder selv den ejendomsmæssige forundersøgelse samt detailprojekt. Hvis det viser sig nødvendigt, kan Vejen Kommune købe enkeltydelser fra et rådgivende firma.

 

Alle udgifter til forundersøgelse af projektet finansieres af Staten, herunder også den tid Vejen Kommune anvender på projektet.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 70.760,00 kr. finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 252 af 20. marts 2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

 

Bekendtgørelse nr. 425 af 11. april 2019 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

13.Forundersøgelse af vandplansindsats i Tilløb til Andst Å (C)

Sagsnummer: 20/21840

Forundersøgelse af vandplansindsats i Tilløb til Andst Å (C)

Administrativ indstilling

 

 Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på

48.586,00 kr. til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb til Andst Å.

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på

48.586,00 kr. til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb til Andst Å.

 

 • rådighedsbeløbet på 48.586,00 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen med

48.586,00 kr.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen giver, som noget nyt i 2020, tilskud til restaureringer af mindre vandløb under en national ordning. Som led i gennemførelse af Statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til Miljøstyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder restaurering af Tilløb til Andst Å, over en strækning på 2,17 km. Tilløb til Andst Å er en del af Kongeå-systemet, som er et vigtigt opvækstområde for både ørred, laks og snæbel.

 

Vejen Kommune ansøgte i april 2020 om tilskud til forundersøgelse i Tilløb til Andst Å. Ansøgningen blev imødekommet, og Vejen Kommune har et år til at gennemføre forundersøgelsen. Vandløbsindsatsen er en såkaldt strækningsbasseret indsats. Det betyder, at der skal udlægges groft materiale i form af sten, grus og dødt ved, i et sådant omfang, at vandløbets fysiske forhold ikke er til hinder for målopfyldelse.

 

Forundersøgelsens formål er at afklare lodsejernes holdning til projektet, samt at udarbejde et detailprojekt, som kan være grundlag for en evt. realisering. En evt. realisering af indsatsen kan der søges tilskud til, hvis forundersøgelsen viser, at lodsejerne er positive og det er teknisk muligt at gennemføre indsatsen.

 

Vejen Kommune udarbejder selv den ejendomsmæssige forundersøgelse samt detailprojekt. Hvis det viser sig nødvendigt, kan Vejen Kommune købe enkeltydelser fra et rådgivende firma.

Alle udgifter til forundersøgelse af projektet finansieres af Staten, herunder også den tid Vejen Kommune anvender på projektet.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 48.586 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vandløbsrestaurering – National ordning. Vejledning om tilskud til Kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2020-02.

 

Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Høring

Ingen.

Bilag

14.By- og landsbyfornyelse - afsluttende status Økonomi 2020 (C)

Sagsnummer: 20/23280

By- og landsbyfornyelse - afsluttende status Økonomi 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen om status på By- og landsbypuljen 2019/2020 tages til efterretning.

 

 • der søges frigivet et rådighedsbeløb på 0,288 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til igangværende og nye nedrivningsprojekter.

 

 • rådighedsbeløbet på 0,288 mio. kr. finansieres af puljen 2019 med statstilskud og som er til stede på investeringsoversigten.(omk. sted 015850)

 

 • der søges frigivet et rådighedsbeløb på 0,861 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling, til afsluttede, igangværende og nye projekter.

 

 • rådighedsbeløbet på 0,861 mio. kr. finansieres af puljen uden statstilskud og som er til stede på investeringsoversigten for 2020. (omk. Sted 015851)

 

 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt med 25 stemmer for.

 

Anni Grimm (Løsgænger) stemte imod med følgende begrundelse: Økonomien omfatter blandt andet tilskud, der kan opfattes som skjult erhvervsstøtte.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Vejen Kommune arbejder i dag med 3 puljer, som alle hører under By- og landsbyfornyelse.

 

By- og landsbypuljerne anvendes til nedrivningsprojekter, facaderenoveringer og kondemneringssager ud fra Byfornyelseslovgivningen og Vejen Kommunes handleplan for området.

 

Den 3. maj 2019 fik Vejen Kommune tildelt statstilskud på 1,133 mio. kr. og kan gøre brug af denne ramme til og med 3. maj 2021. Denne pulje udgør landsbyfornyelsespuljen 2019. Udgiftsbudgettet er 1,888 mio. kr. og fremgår af investeringsoversigten for 2020. Der er tidligere søgt frigivet et beløb på 1,6 mio. kr. og der søges nu frigivet det resterende beløb på 0,288 mio. kr. til igangværende projekter. 

 

Den 22. februar 2020 fik Vejen Kommune tildelt statstilskud på 1,305 mio. kr. og kan gøre brug af denne ramme til og med 20. februar 2022. Denne pulje udgør landsbyfornyelsespuljen 2020. Midler fra denne pulje vil blive søgt frigivet på et senere møde i forbindelse med disponering af midlerne.

 

Begge rammer med statstilskud kan anvendes i byer under 4000 indbyggere og kan derfor ikke anvendes i byerne Brørup og Vejen.

 

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2020 afsat en pulje for By- og landsbyfornyelse på 2,034 mio. kr. uden statstilskud og kan anvendes i hele kommunen, dog primært til byer over 4000 indbyggere (Brørup og Vejen). Der blev ved regnskabsafslutningen for 2019 overført 1,547 mio. kr. til denne pulje. Der er således disponeret projekter for 3,581 mio. kr. og denne pulje er nu fuldt disponeret.

 

Der gives hermed en status for projekter i 2020, der er gennemført, igangværende og disponeret af puljerne til By- og landsbyfornyelse både projekter med statstilskud og uden statstilskud.

 

I 2020 er der igangsat/afsluttet/disponerede i alt 12 nedrivnings- eller facaderenoveringsprojekter fra Landsbypuljen 2019 med statstilskud og i alt 14 nedrivnings- eller renoveringsprojekter fra By- og Landsbypuljen 2020 uden statstilskud. Projekterne fremgår af vedhæftede bilag.

 

Vi oplever fortsat en stigende interesse for at søge om tilskud til større eller mindre projekter som facaderenoveringer, nedrivninger og henvendelser omkring dårlige boliger, som kan ende som kondemneringssager med et påbud om nedrivning.

 

Teknik & Miljø vil fortsætte arbejdet ind i 2021 ud fra handleplanen og tilpasse det opsøgende arbejde ud fra fristerne på rammerne og indenfor budgettet. Samtidigt skal det opsøgende arbejde tilpasses efter de fornødne ressourcer på området.

 

Der er i finanslovsaftalen 2021 afsat i alt 175 mio. kr. ekstra til nedrivning, byfornyelse mv. i en ny pulje, der ligger oveni den, der allerede var med i forslaget på 86 mio. kr. Det giver en samlet pulje på i alt 261 mio. kr.

 

Refusionssatsen for de nye midler bliver 80%, mens refusionssatsen for puljen på 86 mio. kr. fortsat er på 60%. Puljerne vil ikke kunne kombineres.

 

Vi afventer udmeldinger om tildelingsnøglen for de nye rammer i 2021 fra Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen.

Tidligere behandling

07.01.2020 Økonomiudvalget.

14.01.2020 Byrådet.

11.08.2020 Økonomiudvalget.

18.08.2020 Byrådet.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

06.10.2020 Byrådet.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Puljen for Landsbyfornyelse 2019 med statstilskud (omk.sted 015850)

Der søges frigivet det resterende rådighedsbeløb på 288.000 af den samlede pulje til nye disponerede nedrivningsprojekter. Rådighedsbeløbet er til stede på investeringsoversigten for 2020 under omk.sted 015850. Der er tidligere søgt frigivet 1,6 mio. kr. til projekter.

 

Puljen er hermed fuldt disponeret inden for fristen den 3. maj 2021. De disponerede projekter fremgår af bilaget.

 

Puljen for By- og landsbyfornyelse 2020 uden statstilskud (omk.sted 015851)

Der søges frigivet det resterende rådighedsbeløb på 0,861 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til nye disponerede nedrivningsprojekter. Rådighedsbeløbet er til stede på investeringsoversigten for 2020 under omk.sted 015851. Der er tidligere søgt frigivet 2,450 mio. kr.

 

Puljen er hermed fuldt disponeret inden årsskiftet. De disponerede projekter fremgår af bilaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lovbekendtgørelse 2020-02-21 nr. 144 om byfornyelse og udvikling af byer.

Høring

Ingen.

15.Tillæg til Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2018/2019 (C)

Sagsnummer: 20/2456

Tillæg til Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2018/2019 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • tillæg til Kvalitetsrapport godkendes.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Henny Schøler (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 10. marts 2020 Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2018/2019.

 

Undervisningsministeriet udsendte imidlertid en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter på skoleområdet den 13. marts 2020 med ikrafttrædelse den 18. marts 2020.

 

Den nye bekendtgørelse medfører derfor behov for at udarbejde dette tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019.

 

Konkret medfører den nye bekendtgørelse et behov for et tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019, hvor der redegøres for:

1) Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasses prøver (til og med skoleåret 2018/2019).

2) Skolernes ændringer i skoleugens længde i medfør af § 16 b og 16 d samt anvendelse af frigivne ressourcer (skoleåret (2019/2020).

3) Skolernes anvendelse af frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning (skoleåret 2019/2020).

 

Resultater:

1) Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse i Vejen Kommunes folkeskoler, i skoleåret 2018/2019 er 96,9 %. Andelen er 1,7 procentpoint højere end landsgennemsnittet. I alle tre skoleår fra 2016/2017 til 2018/2019 ligger Vejen Kommune højere end landsgennemsnittet, og andelen er stigende i Vejen Kommune og på landsplan.

 

2) 13 ud af 14 skoler afkortede skoleugen jf. § 16 d stk. 1. Midlerne fra afkortningen af skoleugen er primært anvendt til to-lærer-ordning og holddeling.

 

3) I forbindelse med ændringen af folkeskoleloven i 2019 blev skoleugens længde for 0.–3. kl., fastsat til 27,75 ugentlige klokketimer, hvilket var en forkortelse på 2,25 klokketimer.

Skolerne har primært benyttet de frigivne midler til to voksne i undervisningen, to-lærer-ordning og holddeling.

Tidligere behandling

25.02.2020 Udvalget for skoler og børn.

03.03.2020 Økonomiudvalget.

10.03.2020 Byrådet.

15.12.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, BEK. Nr. 204 af 13. marts 2020.

Høring

Har været til udtalelse i Skolebestyrelserne fra den 16. november til den 30. november.

Bilag

16.Nedbringelse af ventetiden i Tandplejen (C)

Sagsnummer: 20/23293

Nedbringelse af ventetiden i Tandplejen (C)

Administrativ indstilling

Chefen for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

 

 • Tandplejen kompenseres med 1.450.000 kr. på baggrund af en opstået ventetid på 10 mdr. til tandeftersyn og behandling
 • udgiften betragtes som en COVID-19 udgift
 • der gives en tillægsbevilling til drift på 1.450.000 kr., som finansieres af likvide aktiver.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 22-12-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)

Beslutning Byrådet den 12-01-2021

Indstillingen godkendt med 24 stemmer for.

 

Claus Grimm (Løsgænger) og Anni Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Siden starten af foråret 2020 er der i Tandplejen opstået en ventetid på 10 mdr. til tandeftersyn til børn og unge i alderen 0-18 år. Ventetiden er opstået på baggrund af tre måneders nedlukning hen over foråret pga. COVID-19, og en langsom opstart frem mod sommerferien på grund af hygiejnerestriktioner. Herudover udfordringer med at rekruttere medarbejdere til ubesatte stillinger.

 

Ledelsen i Tandplejen vurderer, at en ventetid på mere end 3 måneder er kritisk i forhold til, at børn og unge udvikler en dårlig tandsundhed blandt andet med risiko for huller i tænderne, som efterfølgende kræver større og længere behandlinger. Dette ses allerede nu, hvorfor ventetiden stadig øges. Samtidigt kan for lang tid mellem tandeftersyn have en social slagside, eksempelvis hos familier, som har andre ting at slås med end tandhygiejne. Her kan det ramme børnene særligt hårdt. På nuværende tidspunkt opfylder Tandplejen ikke de nationale kliniske retningslinjer for diagnostiske undersøgelser. 

 

Tandplejen har selv igangsat en proces i afdelingen, som skal bidrage til at nedbringe ventetiden blandt andet ved at se på, hvordan arbejdsgangene kan optimeres, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, fokus på at nedbringe antallet af afbud og udeblivelser, samt hvordan dokumentationen kan styrkes.

 

Det vurderes, at selv om Tandplejen sætter gang i disse tiltag for at nedbringe ventetiden, så er det ikke tilstrækkeligt. Da målet er at nedbringe ventetiden til under tre måneder, er der brug for at tilføre flere ressourcer i form af at kunne gennemføre flere undersøgelser og behandlinger.

Tidligere behandling

22.12.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling på 1.450.000 kr. som benyttes til et års opnormering. Det vurderes, at ventetiden vil kunne nedbringes inden for et år.

Personalemæssige konsekvenser

Tillægsbevillingen skal bruges til at ansætte flere medarbejdere, forventeligt en tandlæge, en tandplejer og en klinikassistent. Hvis muligt ønskes en klinikassistent, der kan ansættes som voksenelev. Desuden kan der være mulighed for, at flere af medarbejderne går op i tid i en periode, eller at der tilkøbes ydelser i privat regi.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven,

National Kliniks Retningslinje:  Fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen. (Sundhedsstyrelsen 2016),

Vejledning om omfanget af og kravene til Den Kommunale Tandpleje (Sundhedsstyrelsen 2020).

Høring

Ingen.

17.By- og landsbyfornyelse (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

18.Areal i Brørup (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

19.Referater fra Borgmesterens møder i december 2020 (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

20.Eventuelt - Lukket

Offentlig beslutning

Borgmesteren orienterede om status i TrekantBrand.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).