Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 22-10-2019

Mødested: Kongeåen (3. sal)

1.Tilpasset forslag til lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)

Sagsnummer: 17/16788

Tilpasset forslag til lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 293 tages til efterretning, og at lokalplanen tilrettes jf. bilag ”Behandling af høringssvar Lokalplan 293”
   
 • det tilrettede forslag til lokalplan 293 vedtages og sendes i fornyet høring i 4 uger.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 293 har været i offentlig høring i perioden 27. juni 2019 til 22. august 2019. I forbindelse med høringen har en nabo gjort opmærksom på, at der findes Stor vandsalamander i området. Dette er efter besigtigelse blevet bekræftet af Teknik & Miljø. Stor vandsalamander er en EU beskyttet dyreart (Bilag IV-art). På den baggrund har der været behov for at tilpasse lokalplanforslaget med udlæggelse at et areal til levesteder for Bilag IV-arter, samt at lave en fornyet miljøscreening af det tilpassede lokalplanforslag. Det tilpassede lokalplanforslag og screeningsafgørelsen skal udsendes i en fornyet 4-ugers høring.

 

Lokalplanen udlægger området til rekreative formål med generel anvendelse til sports- og fritidsanlæg med mulighed for ferie- og kongrescenter og kulturelle institutioner. Ved Jacob Gades Allé kan der derudover etableres arealer til uddannelse, sundhedsinstitutioner og kontor- og serviceerhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at det eksisterende skydebaneanlæg kan bevares og udvides. Formålet med lokalplanen er blandt andet at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering og fremtræden, mens det samtidig sikres, at området udvikles under hensyntagen til de fredede skeldiger og deres beplantning.

 

Der er i høringsperioden indkommet 6 høringssvar. På baggrund af høringssvarene foreslås at der foretages enkelte ændringer og tilføjelser til lokalplanen før den sendes i fornyet høring. Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ” Behandling af høringssvar Lokalplan 293.

 

Bilag IV-arter

Idrætscenterets nabo til på Petersmindevej 5 oplyser, at der i området er observeret flere overvintrende individer af Stor Vandsalamander og stor aktivitet af flagermus i området.

 

På den baggrund foreslås det at lokalplanforslaget tilpasses med udlæggelse at et areal til levesteder for Bilag IV-arter og at afsnittet om disse arter i redegørelsen tilføjes en beskrivelse af salamanderen og dette tiltag.

 

Miljøscreening

Der er foretaget en ny miljøscreening på baggrund af de nye oplysninger om Stor Vandsalamander i området. I lokalplanen nedlægges ingen vandhuller, der kunne være ynglested for salamanderen. Skulle det vise sig at realiseringen af lokalplanen får indvirkning på salamanderens rasteområder, er der udlagt et særligt areal i planen til erstatning af disse områder. Således sikres det at vandsalamanderens økologisk funktionalitet kan opretholdes ved udbygning af idrætscenterets faciliteter. På baggrund af dette vurderes det, at realiseringen af lokalplanen ikke vil påvirke miljøet for Stor Vandsalamander væsentligt, og at lokalplanen derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Dette foreslås beskrevet i et ekstra afsnit i lokalplanens redegørelse under ”Miljøvurdering”.

 

Fremtidigt byggeprojekt og ekspropriation/køb

Samme nabo stiller spørgsmål til det på bilag 3 skitserede byggeri, som ligger på hans grund. Der bliver spurgt til Vejen Kommunes mulighed for at ekspropriere og grundlaget herfor, samt til et muligt køb af ejendommen.

 

Vejen Idrætscenter arbejder på en helhedsplan for den fremtidige udvikling, hvori der er skitseret en udvidelse af centeret på Petersmindevej 5. Dog foreligger der aktuelt ikke noget konkret projekt og det er uvist hvornår og i hvilket omfang udvidelsen kommer til at blive realiseret. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at nye udvidelser til centeret skal opføres i direkte tilknytning til eksisterende bygninger, men der er ikke indskrevet noget byggefelt eller beskrivelser om hvor der præcist kan udvides. Derfor vil der kunne udvikles andre løsningsmuligheder udover den i idrætscenterets helhedsplan skitserede tilbygning.

En eventuel ekspropriation eller aftale om køb af Petersmindevej 5 vil blive behandlet som en individuel sag adskilt fra lokalplanprocessen såfremt dette bliver aktuelt.

 

 

Mulighed for bebyggelse nær Grønvangsallé

I tre høringssvar fra naboer til Delområde 2, udtrykkes bekymring for at der kan opføres bebyggelse nord for Grønvangsparkens sti, på et område, som i dag er beplantet.

 

Det omtalte område er en del af Grønvangsparken og fremtidig bebyggelse her ville ikke være hensigtsmæssig. Det foreslås derfor, at der defineres et byggefelt B mellem stien og boligområdet Grønvangsallé, som ikke må bebygges (se forslag til revideret bilag 2). En ny bestemmelse §6.10 omkring bebyggelses omfang og placering præciserer dette. Desuden tilrettes §6.4 og §6.5 så det tydeliggøres, at bestemmelserne omhandler placering af bebyggelse fremfor anvendelse.

 

Højde på bygninger

Vejen Idrætscenter ønsker mulighed for at bygge i op til 16 m højde -  særligt i forbindelse med et fremtidigt ketchercenter, som kræver øget frihøjde i hallen.

 

Det foreslås at der gives tilladelse til bygninger på op til 16 m højde, men kun omkring eksisterende centerbebyggelse i delområde 1.

 

Beskyttelseszoner

Vejen Idrætscenter foreslår, at beskyttelseszoner ved fredede og beskyttede skeldiger ændres fra 15 meter til 12 meter. Eksisterende bebyggelse øst for tennisanlægget overskrider i dag de beskrevne zoner, og der ønskes i dette område at udvide paddeltennis-faciliteterne.

 

Vejen Kommune og Vejen Idrætscenter har aftalt i vid udstrækning at fastholde beskyttelseszonerne, og kun indskrænke dem til 12 m i området øst for tennisbanerne (se forslag til revideret Bilag 2).

 

Servicebygninger

Vejen Idrætscenter foreslår at øge maksimumsstørrelsen på servicebygninger indeholdende opholdslokale, depotrum og toilet/bad fra 80 m² til 100 m².

 

Vejen Idrætscenters bygninger er etableret som en samlet bygningsmasse med en central hovedindgang. Inde i bygningen er store centrale fællesarealer, som kan benyttes til flere aktiviteter, men som er kendetegnet som åbne og fulde af liv. Ved fremtidige udvidelser af centerets bygninger skal der arbejdes videre med dette princip, så den centrale indgang bevares og man møder hinanden i centerets hjerte. Herfra går man videre til den aktivitet, som man kom for at udøve. Det er derfor vigtigt at ophold, klubsammenkomster el.lign. foregår i centeret og ikke decentralt ude i området.

Det er derfor indskrevet i lokalplanens bestemmelser, at servicebygninger kan indeholde redskabsdepot, toiletfaciliteter og lignende og må ikke benyttes til ophold. Det foreslås dermed at fastholde en størrelse på maksimum 80 m².

 

Skilte. Vejen Idrætscenter foreslår at ændre den tilladte maksimums bredde på fritstående skilte fra 1,5 m til 2 m. De nyeste LED-pyloner på markedet er 2 meter i bredden og 450 cm – 500 cm.

 

Bestemmelsen i lokalplanforslaget om at fritstående skilte må have en maks. højde på 4 m og maks. bredde på 1,5 m. tager afsæt i Vejen Kommunes skilteguide. Vejen Kommune ser ingen begrundelse for at tillade større fritstående skilte indenfor området og det foreslås at bestemmelsen fastholdes som i lokalplanforslaget.

 

Camping

Vejen Idrætscenter ønsker mulighed for helårscamping, autocampere og udvidelse af campingområdet. Dette begrundes med at et resort skal kunne tilbyde flere forskellige typer af overnatning – året rundt - og derfor vil campingpladsen på sigt være for lille.

 

Mulighed for helårscamping fastlægges ikke i lokalplanen, men vurderes i forhold til reglerne i campingreglementet i forbindelse med en revision af campingtilladelsen. Lokalplanen indeholder ikke udlægning af konkret område til udvidelse af campingplads, og derfor skal en fremtidig udvidelse foregå efter en konkret vurdering. Der foreslås ingen ændringer til lokalplanen.

 

Redaktionelle rettelser

 • Vestlige sø benævnes som §3 beskyttet
 • På matrikelkort indsat i planen rettes matr. nr. 10vh til 10ah
Tidligere behandling

05.09.2017 Økonomiudvalget

08.01.2019 Økonomiudvalget

03.06.2019 Teknik & Miljø

18.06.2019 Økonomiudvalget

25.06.2019 Byrådet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Der er indkommet 6 høringssvar.

 

Det tilpassede forslag sendes i fornyet høring i 4 uger.

Bilag

2.Forslag til lokalplan 310 - boligformål, Rødding Vestergade, Rødding (C)

Sagsnummer: 19/4236

Forslag til lokalplan 310 - boligformål, Rødding Vestergade, Rødding (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • forslag til Lokalplan 310 samt Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring.
   
 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Indstilles godkendt.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Rødding Andelsboligforening om at opføre almene boliger i området.

Udvikling af arealet som et boligområde vurderes at være positivt for Rødding, da den bymæssige bebyggelse koncentreres, og boligerne vil medvirke til at skabe mere liv og handel i lokalområdet. Boliger på dette sted vil skabe og vedligeholde liv i det lokale område og vil være attraktive på grund af nærheden til bymidten og de grønne områder.


Formålet med lokalplanen er, at arealet omdannes til et boligområde med tæt-lav bebyggelse samt, at der langs Rødding Vestergade skabes mulighed for etablering af etagebebyggelse, der tilpasser sig den eksisterende bystruktur omkring bymidten.

I lokalplanen er der skabt plads til en grøn kilde, der åbner området op mod byen, og som får karakter af et parkområde med opholdslommer.

En sti gennem den grønne kilde vil skabe en ny forbindelse mellem Rødding Vestergade og Møgelmosevej forbeholdt de bløde trafikanter.

 

Forslag til lokalplan 310 kan ses på linket Forslag til lokalplan 310.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af lokalplan.

Tidligere behandling

18.06.2019 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

3.Tillæg nr. 25 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 - transportledning Hovborg - Lindknud - Holsted(C)

Sagsnummer: 19/19157

Tillæg nr. 25 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 - transportledning Hovborg - Lindknud - Holsted(C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • forslag til tillæg nr. 25 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring,
   
 • Tillæg nr. 22 til spildevandsplanen aflyses,
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Charlotte Klausen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Renseanlæg i Hovborg og Lindknud skal nedlægges, og spildevandet fra de to byer skal pumpes til Holsted renseanlæg. Vejen Byråd har tidligere vedtaget tillæg nr. 22 til spildevandsplanen for en transportledning mellem Hovborg, Lindknud og Holsted. Under projektering er der fundet en bedre løsning med et væsentligt ændret ledningstracé. Derfor er der behov for en ny offentlig høring af det planlagte forløb. Med den her foreslåede ledningsføring bliver en større del af transportledningen placeret i vejareal, hvor der i den tidligere ledningsføring var flere udfordringer med passage af vandløb, §3 arealer og flere private arealer.

 

Med tillægget aflyses samtidig tillæg nr. 22.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.

Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

4.Budgetopfølgning pr. 31.08.2019 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - Udvalget for teknik og miljø (C)

Sagsnummer: 19/21167

Budgetopfølgning pr. 31.08.2019 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - Udvalget for teknik og miljø (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevillinger under Udvalget for teknik og miljø område.
   
 • Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Indstilles godkendt.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 31. august 2019 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og

finansforskydninger. Direktionen har gennemgået budgetopfølgningen på mødet den 1. oktober 2019.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 0,5 mio. kr. i merudgifter.

 

På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 1,9 mio. kr. På

overførselsområdet udgør det samlede behov for tillægsbevillinger -0,2 mio. kr.

Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -3,1 mio. kr. Der er behov for en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsområdet.

 

På anlægsområdet udgør behovet for tillægsbevillinger netto 6,5 mio. kr.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -0,1 mio. kr.

 

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 6,8 mio. kr.

 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,3 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a.

efterregulering af betaling til Sydtrafik vedrørende 2018.

 

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til -4,9 mio. kr.

Der er mindreudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af

integrationsprogrammet. Der er mindreudgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende kontanthjælp og

uddannelseshjælp.

Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 3,1 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der under Finansforskydning og finansiering hensættes 2,4 mio. kr. til forventet efterregulering af

beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2019. Dette vil først blive afregnet i 2020.

 

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på 2,9 mio. kr.

folkeskoleområdet er der samlet merudgifter på 1,1 mio. kr. Merudgiften vedrører primært

betaling for mellemkommunale elever i 2018.

Der er merudgifter til STU-elever på 2,6 mio. kr. som følge af et stigende antal elever.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter på 0,9 mio. kr. Heri indgår merudgifter til

særlige dagtilbud på 1,7 mio. kr., jf. Byrådsmødet den 25/6 2019.

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -0,8 mio. kr. Heraf udgør -1,8 mio. kr. en teknisk flytning af budgettet til vedligeholdelse af klimaskærme til Bygningsservice & Beredskab under

Økonomiudvalget.

På sundhedsområdet er der bl.a. indarbejdet en merudgift på netto 0,5 mio. kr. Merudgiften

skyldes blandt en stigning i antallet af borgere, som har behov for genoptræning.

 

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 1,4 mio. kr.

Vedrørende serviceområder er behovet for tillægsbevilling opgjort til 0,2 mio. kr.

På overførselsområdet er der merudgifter for 1,2 mio. kr. 0,8 mio. kr. vedrører udgifter til

kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Herudover er der merudgifter til førtidspension på 1,5 mio. kr. som følge af en højere tilgang til ordningen.

 

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 1,6 mio. kr. I beløbet indgår 1,8 mio. kr.

vedrørende vedligeholdelse af hallernes klimaskærme mv.

 

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

 

Samlet opgørelse

Udvalg (I hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for tillægsbevilling

Skattefinansieret drift

 

 

1) Serviceområder

 

1.887

Udvalget for teknik og miljø

 

261

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-422

  Heraf Arbejdsmarked

-422

 

Udvalget for skoler og børn

 

2.883

  Heraf Dagtilbud & Skoler

2.884

 

  Heraf Borgerservice

-1

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

 

-2.715

  Heraf Udvikling & Erhverv

-2.084

 

  Heraf Sundhed & Familie

480

 

  Heraf Borgerservice

-1.111

 

Udvalget for social og ældre

 

244

  Heraf Social & Ældre

244

 

Økonomiudvalget

 

1.636

2) Overførselsområder

 

-199

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-1.390

  Heraf Borgerservice

-1752

 

  Heraf Arbejdsmarked

362

 

Udvalget for social og ældre

 

1.191

  Heraf Borgerservice

397

 

  Heraf Social & Ældre

794

 

3) Forsikrede ledige

 

-3.101

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-3.101

4) Øvrige området

 

0

5) Kommunal medfinansiering

 

1.900

1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt

487

6) Overførselspulje (serviceramme)

 

0 

7) Forsyningsvirksomhed

 

0

1-7 Samlede tillægsbevillinger

 

487

 

Anlæg

På anlægsområdet er der et samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr.
 

Under Udvalget for teknik og miljø er 2,4 mio. kr. af budgettet til salg af bolig- og erhvervsgrunde fordelt til de respektive omkostningssteder.

Vedrørende salg af materielgårde er der indarbejdet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. Alle de

tidligere materielgårde er nu solgt, og salgsindtægterne er samlet ca. 2,3 mio. kr. lavere end den oprindelige budgetterede salgsindtægt på 9,0 mio. kr.
 

På Økonomiudvalgets område er der indarbejdet en 10,6 mio. kr. vedrørende det nye rådhus. Der er tale om en fremrykning af det rådighedsbeløb, som oprindeligt var afsat i 2020.

Herudover er der indregnet salgsindtægter på tre ejendomme på i alt 6,6 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen gives anlægsbevillinger til de konkrete projekter svarende til de beløb, der fremgår af bilaget.

 

Finansiering og finansforskydninger

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til -0,1 mio. kr.

 

Under Generelle tilskud og udligning er der hensat 2,4 mio. kr. til forventet efterregulering af

beskæftigelsestilskuddet for 2019. Efterreguleringen foretages i 2020. Herudover er indarbejdet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af de generelle tilskud i 2019, jf. Økonomiaftalen for 2020.

Tidligere behandling

01.10.2019 Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering 6,8 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

 

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

 

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

2.116

Drift – overførselsområder

-199

Drift – forsikrede ledige

-3.101

Drift - øvrige områder

-229

Drift - kommunal medfinansiering

1.900

I alt skattefinansieret drift

487

 

 

Drift i alt

487

Anlæg

6.409

Finansforskydninger og finansiering

-75

I alt

6.821

 

I forbindelse med budgetopfølgningen gives anlægsbevillinger til de konkrete projekter svarende til de beløb, der fremgår af bilaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ

Høring

Ingen.

Bilag

5.Månedlig budgetopfølgning september 2019 (B)

Sagsnummer: 19/247

Månedlig budgetopfølgning september 2019 (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • budgetopfølgningen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Budgetrapporten for september måned for Teknik & Miljø er gennemgået.

Der er ingen bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning på området.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

6.Lokalplanforhold - etageantal (B)

Sagsnummer: 19/22966

Lokalplanforhold - etageantal (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller at,

 

 • Udvalget drøfter, hvorvidt der skal meddeles dispensation til, at boligbebyggelsen kan opføres i op til 4 etager.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Der meddeles ikke dispensation til, at boligbebyggelsen kan opføres i op til 4 etager. Der er mulighed for at ansøge om, at der igangsættes ny lokalplanlægning for området.

Der meddeles dispensation til, at byggeriet kan trækkes tilbage på grunden.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

A.B. Vejen Byggeselskab har via Rambøll fremsendt projektforslag til almen boligbebyggelse ved Askovvej 2, 6600 Vejen.

 

Der planlægges opførelse af ca. 3.000 m2 boliger - ca. 33 lejligheder ved Askovvej 2, 6600 Vejen. Byggeriet ønskes opført i indtil 4 etager – en del af byggeriet i fulde 4 etager og en del med 3 etager med tagterrasse.

 

I kommuneplanrammen, der dækker området, at hvis der beskrives i en lokalplan op til 4 etager, kan det tillades. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 98 for Vejen bymidte og er beliggende i delområde 2, hvoraf det fremgår, bebyggelsen højst må opføres i 3 etager.

 

Byggeriet ønskes endvidere trukket tilbage på grunden, hvor lokalplan nr. 98 foreskriver, at ny bebyggelse skal opføres som sluttet i facadelinjen mod vej, gade eller torv.

 

Vejen Kommune har bedt ansøger om, at beskrive projektet og har efterfølgende haft det i nabohøring hos berørte ejendomme i området ved Askovvej og Allegade.

 

De indkomne bemærkninger går primært på:

 

-         Indsigelser mod 4 etager

-         Bygningens placering på grunden.

 

Øvrige bekymringer, der ikke omhandler selve høringen er bl.a. trafikbelastningen, p-pladser og bebyggelsesprocent.

 

De indkomne bemærkninger er i vedlagte notat kommenteret af ansøger.

 

Ved Søndergade 23 er der tidligere meddelt dispensation til 4 etager og til at fravige facadelinjen. Dispensationen og dermed byggeprojektet er dog ikke udnyttet efterfølgende. Søndergade 20 har tidligere forespurgt til 4 etager, men her kunne krav til p-pladser og udearealer ikke opfyldes.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om planlægning.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Ansøgning om kørsel med modulvogntog til Nordic Waterproofing A/S i Vejen (B)

Sagsnummer: 19/3719

Ansøgning om kørsel med modulvogntog til Nordic Waterproofing A/S i Vejen (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • Udvalget vurderer, om ansøgningen om tilslutning af Nordic Waterproofing A/S via Boulevarden og Skovvej til modulvogntogsnettet skal imødekommes.
 • udgifterne til en eventuel ombygning af vejnettet afholdes af virksomheden.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Forudsat Vejdirektoratets godkendelse imødekommes ansøgningen med bemærkningen, at udgifterne til en eventuel ombygning af vejnettet skal afholdes af virksomheden.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Nordic Waterproofing A/S, Vester Allé 1 i Vejen, har søgt om, at virksomheden bliver tilsluttet modulvogntogsnettet via virksomhedens indkørsel på Skovvej ved nr. 35.

 

Et modulvogntog er et op til 25 m langt vogntog koblet sammen af 2-3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre, som samlet må veje op til 60 ton.

Folketinget har besluttet, at der må køre modulvogntog på et udvalgt vejnet, hvor det er sikkert. Modulvogntogsordningen er et forsøg frem til 2030. Modulvogntogsordningen har til formål at forbedre produktiviteten, øge trafiksikkerheden, forbedre miljøet og mindske trængslen.

 

Tilslutning af virksomheden medfører, at modulvogntogsnettet i Vejen Kommune udvides langs

Boulevarden - fra Industrivej Vest til Skovvej - og langs Skovvej til indkørslen til Skovvej 35, som det er vist på bilag.

 

Der er både langs Boulevarden og Skovvej etableret dobbeltrettet cykelsti, og over Skovvej er der stibro. Krydset Boulevarden/Skovvej er ombygget i 2018, sådan at det blev sikkert for lette trafikanter. De lette trafikanters krydsning af den ønskede rute for modulvogntog vurderes derfor allerede tilstrækkeligt sikret.

 

Der kan være gener ved at få modulvogntog tæt på bycentrum. Teknik & Miljø vurderer dog, at generne fra modulvogntogene er begrænsede på selve ruten, da en tælling fra 2018 viser, at der allerede i dag kører 660 lastbiler i døgnet på strækningen. Godkendes ruten for modulvogntog, ventes lastbilantallet på strækningerne nedbragt, idet modulvogntog medfører mere gods pr. enhed.

 

Der kan dog opstå større gener ved modulvogntogene, såfremt chaufførerne overser indkørslen til Nordic Waterproofing, og i stedet kører for langt ind mod centrum. Her er vejnettet ikke indrettet til manøvrer med modulvogntog. Derfor kan der opstå uhensigtsmæssige situationer for bløde trafikanter og påkørsel af materiel med driftsudgifter til følge.

 

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik og Miljø 16. februar 2015. Udvalget besluttede her at meddele afslag til kørsel med modulvogntog på strækningen. Udskrift af beslutningsprotokol er vedhæftet som bilag.

 

Der er desuden i 2012 meddelt afslag til virksomheden Grønvang ApS, som ønskede at køre med modulvogntog til virksomhedens adresse på Vestergade i Vejen. Det er dog i den forbindelse Teknik og Miljøs vurdering, at trafikforholdene på Vestergade ikke er sammenlignelige med Skovvej, idet Vestergade er skolevej til Grønvangskolen, ligesom der ikke er cykelstier på hele strækningen.

 

Strækningen til Nordic Waterproofing A/S er screenet for kørsel med modulvogntog af Vejdirektoratet. Besluttes det at imødekomme ansøgningen fra Nordic Waterproofing A/S, er det med baggrund i screeningen vurderet nødvendigt at foretage mindre ombygninger på Skovvej for ca. 300.000 kr.

 

Det er ifølge ”virksomhedsordningen” (en del af aftalegrundlaget for modulvogntog), kommunen og/eller den ansøgende virksomhed alt efter individuel aftale, der afholder udgiften til projektet. Praksis i Vejen Kommune er, at kommunen afholder udgifter til rute for modulvogntog til/fra udlagte erhvervsområder med god tilgængelighed til det overordnede vejnet.

 

I den aktuelle ansøgning er der tale om en rute til en enkelt virksomhed. Selvom det trafiksikkerhedsmæssigt kan forsvares at etablere ruten, er det ikke i kommunens interesse at adgangen med modulvogntog etableres til erhvervsarealer tæt på bycentre.

 

Ud fra denne vurdering vil udgifterne til ombygning for modulvogntog kunne pålægges virksomheden uden at bryde med Vejen Kommunes gældende praksis på området.

 

Besluttes det at gennemføre projektet, igangsættes detailprojekteringen af de nødvendige ændringer. Herefter indstilles strækningen til Vejdirektoratets godkendelse. Vejdirektoratet beslutter herefter endeligt, om strækningen kan godkendes til modulvogntog.

Tidligere behandling

16.02.2015 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

De nødvendige ombygninger på Skovvej skønnes overslagsmæssigt at koste omkring 300.000 kr. Der er ikke afsat budgetmidler i 2019 til opgradering af vejnettet til modulvogntog.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bek. 857 af 02.07.2014, Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt.

Høring

Ingen.

Bilag

8.Ansøgning om byggetilladelse til butik på Merkurvej i Brørup (B)

Sagsnummer: 19/18904

Ansøgning om byggetilladelse til butik på Merkurvej i Brørup (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller at,
 

 • Udvalget meddeler afslag på ansøgningen.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Der meddeles afslag på ansøgningen.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

’Vin for dig’ har ansøgt om byggetilladelse til at etablere butik og E-handelsbutik i lejede lokaler på Merkurvej 1A i Brørup. Området er ikke udpeget til detailhandelsområde i kommuneplanen, så derfor forelægges sagen til Udvalgets afgørelse.

 

’Vin for dig’ er en butik, der sælger bl.a. vin, spiritus og specialiteter. Butikken er i dag beliggende i Brørup bymidte. Butikken har fremgang og har derfor brug for nye og større lokaler, da især butikkens nethandel vokser. Butikken oplyser, at der ikke kan findes egnede lokaler i midtbyen og søger derfor om tilladelse til at flytte butik, showroom og lager til Merkurvej 1A.

 

Planloven er relativ stram i forhold til planlægning af detailhandel. Der kan kun gives tilladelse til butik i midtbyen og i de særlige områder, der er udpeget til butik. Merkurvej 1A er beliggende i et område, der i kommuneplanen er rammelagt som erhvervsområde og ved lokalplan nr. 83 udlagt for et område til erhvervsformål i den nordlige del af Brørup by. Området skal anvendes til erhverv som industri-, lager- og værkstedsvirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. Området er ikke udpeget som detailhandelsområde, så der kan ikke gives tilladelse til butik.

 

Området er omkredset af erhvervsområder, hvor det er tilladt at etablere butikker til pladskrævende varer. Det er Teknik & Miljø’s vurdering, at der ikke vil være mulighed for lovligt at justere i de planmæssige rammer i området, så den konkrete ansøgning kan imødekommes.

 

Teknik & Miljø har i dialogen med virksomheden gjort opmærksom på, at de planmæssige rammer ikke tillader butik i området, men at der kan tillades en E-handelsbutik. Ansøger er derfor blevet vejledt om, at virksomhedens forretningsplan skal vedlægges ansøgningen, hvis den ikke skal vurderes på grundlag af den eksisterende butik.

 

Den konkrete ansøgning fra ’Vin for dig’ viser, at ansøger i dag er en virksomhed, hvor de private kunder i den fysiske butik udgør klart den største del af omsætning og kundeflow. ’Vin for dig’ er derfor i planmæssig sammenhæng en dagligvarebutik, da omsætningen i høj grad stammer fra produkter, der forsvinder ved forbrug. Vejen Kommune har i flere tilfælde sagt nej til etablering af dagligvarebutikker nær Merkurvej.

 

’Vin for dig’ anfører i ansøgningen, at deres forretningsplan er, at internethandel skal fylde en stadigt større del af virksomhedens salg, og at de fremover også vil sælge pladskrævende varer som vinkøleskabe og vintønder.

 

I vurderingen af ansøgningen er det afgørende, om ansøger er en butik eller en E-handelsbutik, da E-handelsbutikker ikke er omfattet af detailhandelsbestemmelserne, men derimod betragtes som erhverv på linje med eksisterende lagervirksomhed. Teknik & Miljø vurderer, at både den eksisterende butik og den fremlagte forretningsplan for virksomhedens udvikling viser, at ’Vin for dig’ både har og vil have et ikke ubetydeligt salg til private kunder, der kommer fysisk i butikken. Dermed er ’Vin for dig’ omfattet af detailhandelsbestemmelserne, hvorved butikken ikke må etableres uden for de kommuneplanlagte detailhandelsområder.

 

Teknik & Miljø har desuden vurderet på, om det er muligt at godkende ansøgningen gennem en justering af kommunens afgrænsning af området til butikker med pladskrævende varer. Dette vil ikke være muligt, da ansøgers varesortiment gør, at de fortsat vil skulle betragtes som en dagligvarebutik, selvom de også begynder at sælge pladskrævende varer.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven.

Høring

Ingen.

9.Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - september 2019 (B)

Sagsnummer: 18/748

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - september 2019 (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • referatet tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 6. september 2019.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

 

Bilag

10.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Intet.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

11.Lukket punkt