Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 17-09-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Afrapportering af vederlagsfrit fysioterapi (B)

Sagsnummer: 18/3414

Afrapportering af vederlagsfrit fysioterapi (B)

Administrativ indstilling

Konstitueret Sundhedschef Kirstine Gottlieb indstiller, at

  • Udvalget drøfter status på udviklingen og tager orienteringen til efterretning
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-09-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ordningen om lægehenvist vederlagsfri fysioterapi til personer med et svært fysisk handicap blev indført i 1989. I 2008 blev ordningen udvidet så den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Samtidigt hermed blev myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overført til kommunerne. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter. Siden 2008 har kommunerne også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Personer der er henvist til vederlagsfri fysioterapi kan frit vælge mellem tilbuddene hos de praktiserende fysioterapeuter eller eventuelle kommunale tilbud.

 

Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Børn og unge er omfattet på lige fod med voksne. For personer med et svært fysisk handicap omfatter tilbuddet - efter en konkret lægelig vurdering - derudover ridefysioterapi på hold. 

 

Vejen Kommune har haft et tilbud om vederlagsfri fysioterapi siden 2011.

Udviklingen i ordningen følges siden 2012 med en årlig analyse. Analyserne skitserer dels udviklingen af området over årene med hensyn til udgifter, antal personer i ordningen og antallet og type af ydelser, dels fokuserer analyserne på skiftende, udvalgte emner med relation til ordningen.

 

Status i 2018

De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi i 2018 er på 6.513.985 kr. Udgifterne er stigende fra 2013-18, med undtagelse af en stagnering fra 2016 til 2017. Stigningen fra 2017 til 2018 er på 4,08 %. Udgiften til den vederlagsfri fysioterapi er på 5.071.758 kr. i 2018. Stigningen i udgifterne fra 2017 til 2018 lyder på 4 %. Udgifterne til ridefysioterapi er på 1.442.227 kr. i 2018, eller en stigning på 4,55 %.

 

Samlet set kan stigningen i udgiftsniveauet til vederlagsfri fysioterapi i praksis forklares med en stigning i antal ydelser, og dermed højere gennemsnitspris pr. person. Antallet af personer i ordningen er med 461 på niveau med. foregående år. Den gennemsnitlige udgift pr. person i ordningen i 2018 er 11.002 kr.

 

Stigningen i udgiftsniveauet til ridefysioterapi fra 2017 til 2018 forklares med en stigning i antal ryttere fra 92 i 2017 til 99 i 2018. Det gennemsnitlige antal ydelser - og dermed prisen pr. person - er lavere end i foregående år. Den gennemsnitlige udgift pr. person i ordningen er 14.568 kr. i 2018.

 

I 2018 deltog 58 personer i kommunens tilbud, mod 62 i 2017.

 

Under halvdelen (46 %) af personerne som modtager vederlagsfri fysioterapi i praksis, gør dette i form af udelukkende individuelle behandlinger. 38 % kombinerer holdtræning med individuelle behandlinger.

 

I det kommunale tilbud modtog 57 % af deltagerne udelukkende individuelle behandlinger mod 64 % i 2017 og 72 % i 2016. 34 % af deltagerne modtager udelukkende holdtræning.

41% af personerne som får vederlagsfri fysioterapi, modtager flere end 20 individuelle behandlinger i praksis i 2018. Andelen er stabil gennem årene. I det kommunale tilbud er andelen af personer der modtog flere end 20 individuelle behandlinger faldet for 2. år i træk. Andelen er i 2018 på hver fjerde.

 

Som led i handleplanen for området har der været fokus på muligheden for i højere grad at benytte holdtræning frem for individuelle behandlinger. Dette fokus har der været positive resultater med, så omfanget af holdtræning har være stigende.

 

Vejen Kommune har løbende dialog med privatpraktiserende fysioterapeuter og ridefysioterapeuter for at afklare og drøfte udviklingen i brugen af ordningen. Oplevelsen er, at dialogen er med til at kvalificere og styrke det gensidige samarbejde.

 

Ny overenskomst pr. 1. januar 2019

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en ny overenskomst om bl.a. vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Den træder i kraft 1.1.2019, og aftalen er 3-årig.

 

Hidtil er den økonomiske ramme for vederlagsfri fysioterapi blevet fuldt ud korrigeret i forhold til udviklingen i antallet af patienter. Med den nye aftale indføres en fast økonomisk ramme som betyder, at rammen ikke længere reguleres fuldt ud for udviklingen i antallet af patienter. Hvis den økonomiske ramme overskrides, nedsættes honorarerne i ét år svarende til overskridelsen.

 

Undtagelsesredegørelserne ved behov for mere end 20 individuelle behandlinger årligt afskaffes fra den 1. januar 2019.

 

Parterne ønsker at styrke den dialogen mellem kommuner og klinikker. Det gælder både den overordnede dialog i fx et kontaktudvalg samt dialogen om konkrete patienter.

Tidligere behandling

20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og Fritid

19.02.2019 Udvalget for sundhed, kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Grundlag for ny strategiplan for kunstmuseet (B)

Sagsnummer: 18/35665

Grundlag for ny strategiplan for kunstmuseet (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M Rexen indstiller, at

  • Udvalget har en temadrøftelse om ny strategiplan for Vejen Kunstmuseum.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-09-2019

Udvalget har drøftet rammer og retning til en ny strategiplan og givet input til administrationen. Administration laver på baggrund af drøftelsen et oplæg til næste udvalgsmøde. Derefter ser udvalget frem til et dialogmøde med Kunstmuseets bestyrelse.

Sagsfremstilling

Den 25. april 2019 blev der holdt visionsmøde på Vejen Kunstmuseum, hvor der deltog omkring 30 personer fra det lokale erhvervsliv, kunstforeningen, museet, byrådet og kommunens administration. Deltagerne drøftede museets fremtidige fokus- og indsatsområder til brug i forbindelse med en ny flerårig strategi.

 

På baggrund af visionsmødet skal der laves en strategiplan. Strategiplanen skal beskrive de strategiske retninger, som museet vil arbejde med for at styrke potentialet og sikre museets fortsatte virke som et fyrtårn for kommunen. Med udgangspunkt i strategien skal kunstmuseet udarbejde konkrete handleplaner som indskrives i de årlige drifts- og udviklingsaftaler. 

 

Efter visionsmødet er deltagernes input blevet bearbejdet og analyseret. Det forslås, at strategien tager udgangspunkt i fire fokusområder:
 

1)      Formidling

2)      Oplevelser

3)      Nye samarbejdspartnere

4)      Synlighed

 

Før mødet fremsendes bilag, og Udvalget skal have en temadrøftelse om de politiske intentioner og retninger for strategiplanen.

 

Efter behandlingen i Udvalget for sundhed, kultur og fritid samler administrationen alle input til en strategiplan. Strategiplanen bliver behandlet i en styregruppe bestående af formandskabet for Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Borgmesteren inden den sendes til endelig godkendelse hos kunstmuseets bestyrelse, Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt i Byrådet.

 

Efter godkendelse skal en proces igangsættes med henblik på at afdække, hvordan den fremtidige bestyrelsessammensætning skal være for at understøtte strategien bedst muligt. Herunder en proces for revidering af vedtægterne.

Tidligere behandling

21.01.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

3.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.08.2019 (B)

Sagsnummer: 19/11

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.08.2019 (B)

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

  • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-09-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring

Taget til efterretning.

Bilag

4.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-09-2019

Intet.

5.Eventuelt (B) - Fortrolig

Offentlig beslutning

Intet.