Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 19-08-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Ekspropriation til vandløbsindsatser (C)

Sagsnummer: 19/17047

Ekspropriation til vandløbsindsatser (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • de fornødne arealer og rådigheder erhverves om nødvendigt ved ekspropriation for at kunne realisere vandområdeplanprojekter.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune skal, i overensstemmelse med Statens Vandområdeplan for planperioden 2015-2021, realisere projekterne omfattet af planen. Med henblik realiseringen skal der tages stilling til ekspropriation i forbindelse med disse projekter. Der er søgt og opnået finansiering til flere projekter i Vejen Kommune.

 

Projekterne skal jf. aftale mellem KL og Staten gennemføres af kommunerne. Alle udgifter til projekterne, herunder udgifter til eventuel erstatning, betales af Staten.

 

I de fleste tilfælde opnås der enighed med lodsejerne om projekterne og de erstatningerne, der skal udbetales.

 

Er en lodsejer ikke enig i projektet, kan der efter vandløbslovens regler eksproprieres til de fornødne arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger. Sagen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Kan der ikke opnås enighed med en lodsejer om størrelsen af erstatningen, forelægges sagen for taksationskommissionen og eventuelt overtaksationskommissionen.

 

For at sikre, at alle behandles ens, uanset om der kan opnås enighed om projektet og erstatningens størrelse eller ej, foreslår Teknik & Miljø, at Byrådet beslutter at være indstillet at foretage fornødne arealerhvervelser samt erhvervelser af rådigheder om nødvendigt ved ekspropriation for at gennemføre projekterne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Staten afholder alle udgifter ved realisering af projekterne også erstatninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 1522 af 15.12.2017 og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 1521 af 15.12.2018.

Bekendtgørelse af lov om vandløb lbk. nr. 127 af 26. januar 2917 kap. 13.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Endelig lokalplan 304 - Boligområde ved Landbogården, Brørup (C)

Sagsnummer: 18/18334

Endelig lokalplan 304 - Boligområde ved Landbogården, Brørup (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den endelige lokalplan 304 vedtages.
 • lokalplanen tilrettes jf. bilag ”Behandling af høringssvar – lokalplan 304”.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplan 304 er at sikre, at ny bebyggelse ved den gamle landbogård i Brørup opføres i proportioner, der passer ind i det omkringliggende boligområde samt at sikre, at der ved tæt-lav bebyggelse etableres grønne fællesområder og stiforbindelser til de omkringliggende boligområder. Forslag til lokalplan 304 kan ses på linket Forslag til lokalplan 304.

 

Forslag til lokalplan 304 har været i offentlig høring i to perioder.

 

Første periode var fra 6. februar 2019 til 6. marts 2019, og i denne høring lavede Erhvervsstyrelsen indsigelse med krav om, at lokalplanen skulle indeholde et afsnit om vurdering af den nærliggende risikovirksomhed (SB Pork).

 

Erhvervsstyrelsens indsigelse bevirkede, at planen blev sendt i høring hos relevante risikomyndigheder efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 vedr. planlægning omkring risikovirksomheder. På baggrund af bemærkninger fra Miljøstyrelsen samt en dialog med Trekantområdets Brandvæsen og Syd- og Sønderjyllands Politi er det oprindelige lokalplanforslag suppleret med en vurdering for den nærliggende risikovirksomhed.

 

Herefter har det nye og supplerede forslag til lokalplan været i fornyet høring i perioden fra 16. maj til 13. juni 2019. Erhvervsstyrelsen har ikke bemærkninger til det nye forslag.

 

Der er indkommet tre høringssvar fra naboer i den første høringsperiode, og der er ikke indkommet yderlige høringssvar i den anden høringsperiode.

 

Høringssvarene omfatter forskellige naboforhold, etageantal og højde samt håndtering af spildevand. Det foreslås, at der laves enkelte ændringer i den endelige lokalplan, så åbent lav bebyggelse ikke kan laves i to hele etager, men kun i én etage med udnyttelig tagetage. Denne ændring vil forhindre, at der laves to-etagers bygninger, som ikke er i harmoni med de omkringliggende boligområder. Herudover foreslås det, at der ikke kan laves bjælkehuse i området. Ændringerne konflikter ikke med ejernes interesser.

 

På baggrund af drøftelse i Økonomiudvalget, suppleres redegørelsen med et eksempel på en tæt-lav bebyggelse med en lav bebyggelsesprocent. Figuren på side 33 i lokalplanen udskiftes med figuren på vedhæftede bilag.

Tidligere behandling

19.06.2018 Økonomiudvalget.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 4 uger fra 6. februar 2019 til 6. marts 2019, og i fornyet offentlig høring i 4 uger fra 16. maj til 13. juni. 2019.

Der er indkommet 3 høringssvar.

Bilag

3.Endelig lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 - Rekreativt område ved Kongeåen, Skodborg (C)

Sagsnummer: 18/36548

Endelig lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 - Rekreativt område ved Kongeåen, Skodborg (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den endelige lokalplan 307 og tillæg 11 til kommuneplan 2017 vedtages.
 • afsnittet i lokalplanens redegørelse om forhold til anden lovgivning suppleres med Erhvervsstyrelsen krav til udformning af shelters og sommerhuslovens krav om udlejningstilladelse.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 har været i offentlig høring i perioden 29. maj 2019 til 26. juni 2019 og fremlægges hermed til vedtagelse.

 

Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 kan ses på linket: Forslag til lokalplan 307.

 

Formålet med lokalplanen er at sikre robuste rammer for udvidelse af virksomheden (Vejen Fodboldgolf og Kanocenter) samt at skabe en sammenhængende planlægning for den samlede bebyggelse i området. Ligeledes skal lokalplanen sikre, at der tages hensyn til Kongeåen og dens omgivelser.

 

Der er ikke indkommet egentlige indsigelser i høringsperioden, men Erhvervsstyrelsen har som ansvarlig myndighed for Sommerhusloven anbefalet, at Vejen Kommune i lokalplanens afsnit om forhold til anden lovgivning beskriver Campingreglementets og Sommerhuslovens krav til hhv. udformning af shelters og udlejningstilladelser.

 

Anbefalingen fra Erhvervsstyrelsen er faglig relevant, og i den endelige lokalplan bør der indarbejdes et kortfattet afsnit om de relevante regler, samt om at det er Erhvervsstyrelsen og ikke kommunen, der er myndighed for området. 

Tidligere behandling

08.01.2019 Økonomiudvalget.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.

21.05.2019 Økonomiudvalget.

28.05.2019 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Bilag

4.Implementering af Plustur (Sydtrafik) (C)

Sagsnummer: 19/13011

Implementering af Plustur (Sydtrafik) (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der tages stilling til, hvorvidt Plustur skal implementeres i Vejen Kommune pr. 1. oktober 2019.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Det indstilles, at Plustur implementeres i Vejen Kommune pr. 1. oktober 2019.

 

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse besluttede på deres møde den 25. januar 2019 at tilbyde Plustur til alle kommuner i håb om, at implementeringen er afsluttet senest 1. marts 2020.

 

Plustur er udviklet af FlexDanmark, Rejseplanen og trafikselskaberne og er åben flextur, som kobles med bus/tog via Rejseplanen og dermed understøtter ønsket om at tilbyde kunderne én samlet rejse, når der benyttes kollektiv trafik.

 

Plustur er Flextrafik, som kan benyttes, når bussen eller toget ikke kører hele vejen. Det vil sige, at kunden benytter en Flextur hen til bussen/toget eller en Flextur fra bussen/toget og hen til bestemmelsesstedet. Flextur kan også ligge som start og slut med en bus/tog tur i midten.

 

Plustur er en del af Flextrafikken, og kunderne kan derfor opleve at køre med andre, og at Flexbilen kører en omvej for at hente andre kunder.

 

Plustur bestilles via Rejseplanen, hvor den også betales via et link. Den resterende del af rejsen med bus/tog betales på vanlig vis.

 

Plustur tilbydes til en pris svarende til prisen for en enkeltbillet (24 kr. pr. tur), og kunden kan tage op til 3 gæster med til halv pris pr. kunde. Benyttes Plustur både før og efter en bus/tog tur, vil prisen samlet være 48 kr. uden prisen for bus/tog turen. Kunderne afleveres/afhentes ved stoppestedet tættest mulig på afgang, men kan komme til at vente op til 15 minutter mellem skiftene fra Plustur til bus/tog og fra bus/tog til Plustur.

 

Plustur kan bestilles i tidsrummet 6 til 24 og skal bestilles minimum 2 timer før ønsket afhentning. Når kunderne bestiller turen, får de en bekræftelse på afhentning og et afhentningstidspunkt. Kort tid før afhentning (15 minutter) får kunderne en påmindelses-sms om afhentning.

 

Plustur vil kun fremgå af Rejseplanen, når det er et brugbart tilbud inden for det geografiske område samt det tidsrum, der søges efter. Plustur består af nogle stoppesteder, som er udvalgt, så der er mulighed for sammenkobling med (regional) bus eller tog.

 

I Vejen Kommune er følgende stoppesteder udvalgt:

 

Vejen Rutebilstation – sammenkobling med bus samt tog

Brørup Station – sammenkobling med tog

Holsted Station – sammenkobling med tog

Bække, Søndergade v/Lindeparken – sammenkobling med regional busser

Rødding Rutebilstation – sammenkobling med regional bus

Jels Busstation – sammenkobling med regionale ruter

Skodborg Busterminal – sammenkobling med regionale ruter

 

Stoppestederne kan ikke fremsøges på Rejseplanen, og det er dermed muligt at fjerne eller indsætte flere stoppesteder, hvis det findes nødvendigt.

 

På baggrund af erfaringer fra blandt andet Nordjylland (NT) og pilotafprøvning i Sønderborg Kommune, forventes en udgift til Plustur på 25.000-30.000 kr. årligt, når kendskabet til ordningen er udbredt.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgift på kr. 25.000-30.000, som kan indeholdes i det nuværende budget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om lov om trafikselskaber nr. 323 af 20/03/2015.

Høring

Ingen.

5.Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (C)

Sagsnummer: 17/21376

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • indsatsplanen godkendes med den foreslåede ændring.
 • tidligere indsatsplan for Bække-Klelund bortfalder.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Det undersøges, om det er lovligt for Vejen Kommune at foretage beregninger af nitratudvaskning i rodzonen på grundlag af indhentede informationer fra lodsejere, da informationerne ikke længere tilgår kommunen.

Omkostningerne ved at gennemføre beregningerne vurderes.

 

Genoptages på næste møde i Udvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 12. december 2017 besluttet at sende et forslag til indsatsplan i offentlig høring. Forslaget har forinden været drøftet i Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og har herefter været i høring i 12 uger. Der er indkommet tre høringssvar.

 

Høringssvarene har givet anledning til en enkelt tilretning. Indsatsplanen har efterfølgende været behandlet i Udvalget for teknik og miljø samt Økonomiudvalget. Den 4. september 2018 besluttede Økonomiudvalget at oversende indsatsplanen til fornyet behandling i Udvalget for teknik og miljø med henblik på udarbejdelse af konkret forslag til indsatsplan.

 

Teknik og Miljø foreslår følgende tilføjelse:

 

 • Hensigt om mindst mulig brug af pesticider på offentlige arealer.

 

Indsatsplanen kan ses på: https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/7516  og er vedhæftet som bilag.

 

Baggrund

En indsatsplans formål er at beskytte grundvandet og sikre drikkevand, der lever op til kvalitetskravene uden en kemisk rensning.

 

Miljøstyrelsen har færdiggjort den statslige grundvandskortlægning i Vejen Kommune. Kortlægningen omfatter geologi, grundvandsmagasiner og grundvandsdannelse, den geologiske beskyttelse af grundvandsmagasinerne, strømningsforhold og potentielle forureningskilder m.v.

Som et led i grundvandskortlægningen udpeger Miljøstyrelsen indsatsområder, hvor der er et særligt behov for at sikre grundvandet.

 

Når den statslige grundvandskortlægning er afsluttet, skal Kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan. Indsatsplanen skal fastlægge og prioritere den nødvendige indsats.

 

Indsatsplanen beskriver forskellige typer indsatser. Det er f.eks. sløjfning af ubenyttede boringer og brønde, forbud mod placering af nedsivningsanlæg og nedgravede olietanke i nærheden af indvindingsboringer, tilsyn med oplag af pesticider, oprensning af forurenede arealer, vandværkernes arbejde med egne boringer, udlægning af skovrejsningsarealer samt oplysningskampagner til parcelhusejere, landbrug og andre typer virksomheder.

Indsatsplanen indeholder ikke skærpede regler for landbrug og øvrige virksomheder ud over den generelle miljølovgivning.
 

Byrådet har den 31. maj 2016 vedtaget en indsatsplan gældende for Bække-Klelund-området.

Med vedtagelsen af en samlet indsatsplan for hele Vejen Kommune, vil indsatsplan for Bække-Klelund-området bortfalde.

 

I foråret 2019 indgik en bred kreds i Folketinget en aftale om, at kommunerne skal gøre en særlig indsats for at begrænse nedsivningen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Indsatsen fremgår af Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 og forventes afsluttet med udgangen af 2022. Indsatsen i BNBO iværksættes uafhængigt af denne indsatsplan.

Tidligere behandling

20.11.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.12.2017 Økonomiudvalget.

12.12.2017 Byrådet.

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

04.09.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. nr. 118 af 22.02.2018.

Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27.06.2016.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25.10.2018.

Høring

Forslag til indsatsplan har været i 12 ugers offentlig høring.

Bilag

6.Pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser for lastbiler og vogntog (C)

Sagsnummer: 19/16713

Pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser for lastbiler og vogntog (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Vejen Kommune ikke søger tilskud fra puljen til nedskiltning af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog.
   
 • beslutningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Det indstilles, at der ikke søges tilskud.

Sagsfremstilling

I finanslovsaftalen for 2019 er der indgået aftale om at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.

 

Vejdirektoratet har derfor åbnet for ansøgninger til en pulje på 29,7 mio. kr., hvorfra kommuner kan søge om midler til nedskiltning af hastighedsgrænser for lastbiler og vogntog fra 80 km/t til 70 km/t på udvalgte strækninger, hvor den øgede hastighed for de omfattede køretøjsarter ikke er forsvarlig af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Ansøgninger om tilskud fra puljen kan indsendes frem til og med fredag d. 6. september 2019, og al skiltning, der modtager støtte fra puljen, skal være indkøbt og opsat i løbet af efteråret (skiltene skal stå tildækket indtil loven træder i kraft d. 1. januar 2020).

 

Det er stadigt uklart, hvorledes de nye skilte skal se ud og tænkes anvendt, samt hvilke kategorier af vogntog, der skal være omfattet.

 

Teknik & Miljø har afholdt møde med kollegaer i de øvrige kommuner i Syd- og Sønderjyllands politikreds og med politiet. Baggrunden herfor er at sikre, at der er en ensartet skiltning og holdning til vejnettet i politikredsen, samt at sikre, at der er et samarbejde kommunerne imellem for de veje, der går igennem flere kommuner.

 

På mødet blev der ikke fundet vejstrækninger i politikredsen, hvor det vurderes nødvendigt at indføre differentierede hastigheder for biler hhv. lastbiler. Dette bl.a. fordi lastbilerne i dag i store træk allerede kører 80 km/t på de fleste overordnede veje, og at vi ved at undlade at nedskilte hastigheden derved ikke får en hastighedsspredning imellem personbiler og lastbiler.

 

Der var en fælles holdning mellem kommunerne og politiet om, at såfremt der måtte være strækninger, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt man bør nedskilte for lastbiler, da bør udgangspunktet være, at man nedskilter generelt for al trafik for netop at undgå hastighedsspredning mellem køretøjsarterne. En generel nedskiltning af hastigheden vil der ikke kunne søges midler til fra puljen.

 

Grundet uklarhed omkring skiltetype, vogntogsarter mv. opfordrer de syd og sønderjyske kommuner og politiet til, at der ikke søges om midler fra puljen.

 

I stedet opfordres Vejdirektoratet i et fælles brev til at overføre overskydende midler fra puljen til en ny pulje i 2020, hvori man kan søge mere bredt til nedskiltning generelt. Det bør desuden være muligt at søge om tilskud til at udarbejde en samlet (kommuneoverskridende) hastighedsplan, der vil kunne give et ensartet udtryk for skiltning og hastighedsgrænser generelt indenfor politikredsen.

 

Såfremt der, efter lovforslaget er vedtaget, skulle vise sig at være enkelte strækninger, der alligevel bør nedskiltes for lastbiler og vogntog, vurderer Teknik & Miljø, at udgiften vil kunne afholdes over skiltekontoen. Nedskiltes hastigheden eksempelvis igennem et enkelt firebenet kryds, skønnes det at koste omkring 10.000 kr.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Endelig delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)

Sagsnummer: 19/10369

Endelig delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den delvise aflysning af lokalplan 1.4-03 vedtages endeligt.
   
 • forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at ejendommen Rødding Engvej 10 skal afhændes.

 

Rødding Engvej 10 er omfattet af Kommuneplan 2017 – Ramme 4.D.03. Heraf fremgår, at området er udlagt til offentlig formål såsom plejehjem og andre sociale institutioner.

 

Af den gældende Lokalplan 1.4-03 for området fremgår det, at det kun må anvendes til offentlige formål i form af plejehjem, alderdomshjem og andre sociale institutioner samt private institutioner af almennyttig karakter.

 

Det har ikke været muligt at afhænde ejendommen til ovenstående formål, og for at den kan afhændes til private boligformål, besluttede Økonomiudvalget på mødet 2. april 2019, at der skulle laves forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt forslag til delvis aflysning af lokalplan 1.4-03.

 

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger, og der er ikke kommet høringssvar.

Tidligere behandling

02.04.2019 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

8.Prioritering af stiprojekter på statsvejene (B)

Sagsnummer: 19/13196

Prioritering af stiprojekter på statsvejene (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • den opdaterede liste over ønsker til cykelstier og stikrydsninger, herunder prioriteringen, godkendes.
   
 • den opdaterede liste over ønsker til cykelstier og stikrydsninger sendes til Vejdirektoratet.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 24-06-2019

Genoptages på udvalgsmødet i august.

 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Godkendt med 6 stemmer for.

Elin Winther (A) stemte imod, da flere skolebørn, som cykler til skole, kan tilgodeses ved stikrydsninger, der kan tilgodese Thorsted og Veerst.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i høringsbrev af 29. maj 2019 meddelt Vejen Kommune, at de skal i gang med at opdatere listen over ønsker til cykelstier og stikrydsninger på statsvejnettet. Den sidste store høring af cykelstiønsker blev lavet i 2014, hvorfor Vejdirektoratet gerne vil høre kommunerne om ønsker og holdninger til de registrerede stiønsker.

 

De kommuner, der har statsveje inden for kommunen, og som har ønsker til statslige cykelprojekter (stier og/eller krydsninger), bedes derfor senest 1. september 2019 sende disse ønsker til Vejdirektoratet.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en opdateret liste, blandt andet med projekter fra kommunens Cykelruteplan 2016-2019 og foreslår derfor, at vedlagte prioriterede liste sendes til Vejdirektoratet.

 

Link til Vejen Kommunes Cykelruteplan 2016-2019:

https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/29#/4444

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

En opdateret liste over ønsker til cykelstier og stikrydsninger på statsvejene i Vejen Kommune skal senest 1. september 2019 sendes til Vejdirektoratet.

Bilag

9.Kloaksanering i Lindknud (B)

Sagsnummer: 19/16354

Kloaksanering i Lindknud (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller at
 

 • orientering om processen for kloaksaneringen i Lindknud tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er planlagt at gennemføre kloaksanering i Lindknud. I den forbindelse har Vejen Forsyning A/S siden medio 2018 dels undersøgt tilstanden af de eksisterende ledninger i byen og dels udført en række geotekniske boringer for nærmere at kunne vurdere, hvilke anlægstekniske udfordringer kloaksaneringen kan medføre. Disse boringer giver også et fingerpeg om mulighederne for, om tag- og overfladevand kan håndteres lokalt på den enkelte grund, eller der skal etableres et spildevands-/regnvandssystem i hele byen. Undersøgelserne har vist, at der i dele af byen er mulighed for nedsivning af tag- og overfladevandet.

Den eksisterende fælles kloakledning til spildevand har vist sig at kunne anvendes som fremtidig spildevandsledning, såfremt den bliver strømpeforet. Der skal derfor findes en løsning for håndtering af regnvand, dels vand fra private ejendomme og dels vejvand.

 

Der er nedsat en styregruppe med medlemmer fra Vejen Kommune og Vejen Forsyning A/S, som den 13. juni 2019 holdt sit første møde. Referat fra mødet incl. tidsplan er vedlagt som bilag.

 

Forud for kloaksaneringen skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, hvor det skal fremgå, hvordan den enkelte ejendom i byen skal håndtere tag- og overfladevandet. Vejen Forsyning A/S har mulighed for at tilbyde tilbagebetaling af 40% af tilslutningsbidraget svarende til ca. kr. 25.000, såfremt ejendommen selv håndterer tag- og overfladevandet på egen grund. Det betyder, at har en ejer af en ejendom først søgt om at måtte udtræde af Forsyningen og fået tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, for selv at håndtere tag- og overfladevandet på egen grund, kan man ikke forvente efterfølgende at kunne blive tilsluttet igen, uanset at man får problemer med selv at håndtere tag- og overfladevandet. Teknik & Miljø søger derfor evt. ved supplerende undersøgelser at få fastlagt, hvor det er hensigtsmæssigt at give ejendomme mulighed for at udtræde og selv håndtere tag- og overfladevandet på egen grund.

 

Inden der træffes beslutning om muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, bør konsekvenser, muligheder og økonomi omkring håndtering af vejvandet være belyst for at sikre den optimale løsning samlet set.

 

Vejsystemet i Lindknud består fortrinsvis af gennemgående lokalveje, der mødes i en stjerneform. I lighed med aftalerne omkring Hovborg bør den fremtidig afvanding på disse veje ske ved rørføring til lokale nedsivningsområder eller til udledning i Lindknud Bæk. På strækninger med brede græsrabatter kan vandet føres i grøfter eller trug.

 

På de sekundære lokalveje, boligveje mv. undersøges mulighederne for at anvende andre løsninger såsom regnbede, transport af vand på overfladen mv. nærmere.

 

På den baggrund vil de ejendomme, som gives mulighed for at udtræde, blive kontaktet med mulighed for inden 15. november 2019 at meddele, at de ønsker at udtræde af Vejen Forsyning A/S og selv vil håndtere tag- og overfladevandet. For at projektet for Vejen Forsyning A/S skal hænge økonomisk sammen, vil det være nødvendigt at mindst 75% af ejendommene i de områder, der får mulighed for at udtræde, tilslutter sig muligheden.

 

Styregruppen har endvidere besluttet at involvere lokalrådet i Lindknud i processen omkring kloaksaneringen. Den 11. juli 2019 blev der således afholdt møde med lokalrådet, hvor der blev orienteret om tidsplanen for projektet, og om at der sandsynligvis bliver forskellige løsninger på håndtering af tag- og overfladevandet i byen. Lokalrådet havde forslag til flere arrangementer i byen, hvor Vejen Forsyning A/S og Teknik & Miljø får mulighed for at orientere borgerne om, hvad der skal ske. Dette er indarbejdet i tidsplanen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Afklares i det videre forløb.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen Bek. Nr. 1469 af 12/12/2017.

Høring

Ingen.

Bilag

10.Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til etablering af Baltic Pipe projektets anlæg på land (B)

Sagsnummer: 17/22765

Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til etablering af Baltic Pipe projektets anlæg på land (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til etablering af Baltic Pipe tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har den 12. juli 2019 meddelt Energinet, hhv. Gaz-System A. S., VVM-tilladelse til etablering af Baltic Pipe projektets anlæg på land. Eventuel klage over VVM-tilladelsen skal være modtaget senest den 9. august 2019.

 

Miljøkonsekvensrapporten samt udkast til afgørelserne har været i offentlig høring i perioden fra 15. februar til 12. april 2019. Miljøstyrelsen har i perioden modtaget i alt 142 høringssvar, der omhandler Baltic Pipe anlægsdelen på landjord. Det samlede materiale, der er fremkommet under miljøvurderingsprocessen, herunder høringsnotat, der redegør for, hvordan de indkomne høringssvar har indgået i processen, kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside:

http://www.mst.dk/Baltic-Pipe 

 

Vejen Kommunes høringssvar fremgår af høringsnotatet, der er vedlagt (søg på Vejen Kommune). Kommunens bemærkning om de beskyttede diger har medført en ændring af vilkår for gennembrud af diger, så arbejdsbæltet skal indskrænkes mest muligt. Miljøstyrelsen har desuden pointeret, at en VVM-tilladelse på ingen måde erstatter de øvrige tilladelser eller dispensationer, som projektet skal indhente i henhold til særlovgivningen på de forskellige områder, herunder beskyttet natur, diger, krydsning af vandløb, grundvandssænkning mv.

Tidligere behandling

20-08-2018 Udvalget for teknik og miljø.

08-04-2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018.

Høring

Ingen.

Bilag

11.Orientering om anvendelse af midler til trafiksikre skoleveje (B)

Sagsnummer: 19/16988

Orientering om anvendelse af midler til trafiksikre skoleveje (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at:

 

 • orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2019 afsat 0,4 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje.

 

Teknik & Miljø er løbende i dialog med kommunens skoler om trafiksikkerheden på skolevejene, og planlægger i år at anvende de 0,4 mio. kr. til følgende skolevejsprojekter i Brørup:

 

 • Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Byagervej ved indskolingen.
 • Sikring af skolepatruljerne på Søndergade i Brørup.

 

Brørup Skole har et stort ønske om, at der etableres cyklistfaciliteter på Byagervej, og at der etableres et krydsningspunkt ud for skolen (indskolingen). Særligt om morgenen er det utrygt at færdes på Byagervej for de mange små og store cyklende skolebørn. Kun på strækningen mellem Stadionvej og Brørup Hallerne er der etableret cykelbaner. Derfor anbefales det at fortsætte cykelbanerne som en 2 minus 1 vej, mellem Brørup Hallerne og Tuesbølvej. Samtidig etableres et sikret krydsningspunkt ud for Brørup Skole, samt hastighedsdæmpende tiltag pr. 150 m på 2 minus 1 vejen (krav i henhold til vejreglerne), se bilag.

Projektet er nævnt i Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 – Baggrundsrapport 2, og tænkes samtidig at medvirke til, at trafikken på Byagervej ikke stiger som følge af byggemodningen ved Tuesbøl.

 

Skolebestyrelsen på Brørup Skole gjorde i foråret 2019 opmærksom på, at skolepatruljen er utryg ved at arbejde i fodgængerfelterne ved Skolegade og Fredensvej, se bilag. Ifølge skolebestyrelsen er der alene i løbet af de første 3 måneder af 2019 sket to ulykker med skolebørn i fodgængerfeltet ved Skolegade.

Søndergade er med omkring 8.000 biler i døgnet (ÅDT) blandt de mest trafikerede strækninger i Vejen Kommune. Strækningen har desuden gennem flere år været udpeget som en sort strækning. I perioden 2014-2018 er der således registreret 9 uheld på Søndergade, mellem Torvegade og Skovbrynet. De to fodgængerfelter gøres derfor vha. blinksignaler mere synlige for trafikken på Søndergade.

 

Med tiltagene opfyldes nogle af de i Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 opstillede indsatser. Af Trafiksikkerhedsplanen fremgår det således, at Vejen Kommune vil etablere flere 2 minus 1 veje, samt forbedrede stikrydsninger.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på budget 2019 afsat 400.000 kr. til skoleveje.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

12.Orientering om status på de vestvendte ramper (B)

Sagsnummer: 16/21228

Orientering om status på de vestvendte ramper (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den eksisterende frakørselsrampe ved Vejen Ø er mandag den 4. august 2019 blevet lukket, p.g.a. arbejdet med de vestvendte ramper. Frakørselsrampen ventes genåbnet den 1. november 2019. Virksomheder og lokalråd er blevet orienteret inden lukningen. Der er på motorvejen skiltet med omkørsel via frakørsel 66 Lunderskov og videre ad Koldingvej, se bilag.

 

Den midlertidige trafikomlægning ventes at resultere i, at der flyttes mellem 1000 og 2000 køretøjer fra Gestenvej til Koldingvej.

 

Entreprenør Henning Have meddeler, at arbejdet med de vestvendte ramper skrider planmæssigt frem, og at projektet derfor fortsat ventes afsluttet medio december 2019.

 

Projektet ventes fortsat at holde sig inden for den afsatte økonomi.

Tidligere behandling

12.12.2016 Udvalget for teknik og miljø.

03.01.2017 Økonomiudvalget.

10.01.2017 Byrådet.

20.03.2017 Udvalget for teknik og miljø.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

20.11.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.12.2017 Økonomiudvalget.

12.12.2017 Byrådet.

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.

02.04.2019 Økonomiudvalget.

09.04.2019 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

I forslag til finanslov for 2017 er der afsat et statsligt bidrag på i alt 14,4 mio. kr. til etablering af vestvendte ramper ved Esbjergmotorvejens tilslutningsanlæg 67 ved Vejen Øst.

 

Det statslige bidrag skal udrulles i perioden 2017-2019, og der forudsættes lokal medfinansiering.

 

På investeringsoversigten for 2017-2019 er der afsat i alt 13,011 mio. kr. til medfinansiering af projektet. Der er frigivet 300.000 kr. i januar 2017 og ved godkendelse af budget 2019 er der frigivet 1,019 mio. kr.

Det resterende rådighedsbeløb på 11,692 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til gennemførelse af projektet er frigivet i april 2019.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

13.Sortpletanalyse 2014-2018 (B)

Sagsnummer: 17/683

Sortpletanalyse 2014-2018 (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet en sortpletanalyse for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2018. En sortpletanalyse er en systematisk metode til at udpege de mest uheldsbelastede lokaliteter på vejnettet.

 

Normalt anvendes alene politiregistrerede uheld, men i år er det for første gang muligt også at medtage skadestueregistrerede uheld. Da forsøget med registrering af trafikuheld på skadestuerne først er startet op ved udgangen af 2017, er det dog kun uheld registreret på skadestuerne i 2018, der er medtaget i analysen.

 

I Vejen Kommunes trafiksikkerhedsplan 2019-2022 er det valgt at definere kryds som sorte pletter, hvis der er registreret mindst fire uheld i løbet af en 5-årig periode.

 

I analysen er ni kryds udpeget som potentielle sorte pletter, men da tre af krydsene i løbet af analyseperioden er ombygget, kan kun følgende seks kryds betegnes som sorte pletter:

 • Fuglesangsallé/Koldingvej/Præstevænget, Vejen
 • Esbjergvej/Glejbjergvej, Glejbjerg
 • Haderslevvej/Gilbjergvej, Skodborg
 • Esbjergvej/Damgårdvej, Brørup
 • Boulevarden/Vejenvej, Vejen
 • Vejlevej/Esbjergvej, Brørup

 

Sorte strækninger er strækninger, hvor der i analyseperioden er registreret mindst fire uheld inden for 400 m. En sort strækning kan godt være kortere eller længere end 400 meter, så længe strækningen opfylder kriteriet om, at der er registreret fire uheld inden for 400 meter.

 

I analysen er følgende fire strækninger med varierende længde udpeget som sorte strækninger:

 • Fuglesangsallé, Vejen (mellem Østergade og Vamdrupvej)
 • Nørregade-Søndergade, Vejen (mellem Jyllandsgade og Korsgade)
 • Boulevarden, Vejen (mellem Industrivej V og Esbjergvej)
 • Nørregade-Søndergade, Brørup (mellem Torvegade og Skovbrynet)

 

Af vedlagte bilag findes uddybende uheldsdata, samt kortbilag, for de udpegede sorte pletter og strækninger.

 

Udover de alvorlige menneskelige omkostninger er trafikuheld forbundet med store økonomiske omkostninger. Ifølge tal fra Vejdirektoratet og COWI koster en personskade i gennemsnit samfundet ca. 600.000 kroner. Heraf udgør kommunens udgifter gennemsnitligt 2/3 eller ca. 400.000 kroner pr. personskade. Der er derfor et stort økonomisk incitament for kommunen til at bekæmpe sorte pletter/strækninger.

 

Af investeringsoversigten 2019-2022 fremgår det, at der i overslagsåret 2020 er afsat 5,2 mio. kr. til ombygning af den sorte plet i krydset Fuglesangsallé/Koldingvej/Præstevænget i Vejen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

14.Taxi - høring om kørselskontor i landdistrikter (B)

Sagsnummer: 18/31958

Taxi - høring om kørselskontor i landdistrikter (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Vejen Kommune anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der gives tilladelse til at drive kørselskontor for det ansøgte område.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft. I den forbindelse besluttede Udvalget for teknik og miljø den 19. februar 2018 at overdrage tilsynet med de kommunalt udstedte bevillinger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 1. september 2018.

 

Den nye taxilov indeholder to muligheder for at oprette kørselskontorer, hvortil alle universal tilladelser skal tilknyttes. Alle kan søge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om en tilladelse til at drive kørselskontor, såfremt de opfylder kravene dertil.

 

Man kan enten søge om en tilladelse til at drive kørselskontor med hele Danmark som geografisk område eller tilladelse til at drive kørselskontor med et nærmere afgrænset område i et landdistrikt.

 

Forskellen på de to typer kørselskontorer er, at der kræves en egenkapital på mindst 500.000 kr. til et kørselskontor med hele Danmark som geografisk område, mens der til et kørselskontor i et landdistrikt kun kræves en egenkapital på mindst 40.000 kr. Dertil kommer, at der kun må være tre biler tilknyttet et kørselskontor i et landdistrikt, mens der kan være et ubegrænset antal biler i et kørselskontor med hele Danmark som område. Kørslen i et kørselskontor for hele Danmark har ingen begrænsninger for, hvor ture skal begynde og slutte, mens ture for et kørselskontor med geografisk begrænsning skal begynde eller slutte i det pågældende geografiske område.

 

Når der ansøges om tilladelse til et kørselskontor i landdistrikt med et afgrænset geografisk område, skal de berørte kommuner høres, før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse. Høringen har til formål at afdække, at der ikke vil forekomme konkurrenceforvridende effekter.

 

I den konkrete henvendelse ønsker virksomheden H. A. taxa service Vejen at drive kørselskontor i området Vejen Kommune. Vognmanden betjener i forvejen området, da virksomheden er hjemhørende i Vejen Kommune.

 

Et kørselskontor for området kan være med til at forbedre taxi servicen i kommunen, hvorfor det bør anbefales over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at ansøgningen fra H. A. taxa service efterkommes.

Tidligere behandling

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Taxiloven lov nr. 1538 af 19. september 2017.

Høring

Ingen.

Bilag

15.Månedlig budgetopfølgning - juli 2019 (B)

Sagsnummer: 19/247

Månedlig budgetopfølgning - juli 2019 (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at 
 

 • budgetopfølgningen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forbrugsrapporten for juli måned for Teknik & Miljø er gennemgået.

 

Der er ingen bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning området.

 

Såfremt der kommer ændringer til budgettet, vil de blive medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2019. Det er tidligere besluttet, at der gennemføres to større budgetopfølgninger, pr. 31. marts og 31. august.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring

Ingen.

Bilag

16.Politisk mødekalender 2020 (B)

Sagsnummer: 19/1851

Politisk mødekalender 2020 (B)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • den politiske mødekalender 2020 godkendes for så vidt angår Udvalgets møder.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

På grundlag af Byrådets beslutning den 28. maj 2019 er vedlagte mødekalender for 2020 udarbejdet.

 

Mødekalenderen skal godkendes i de enkelte fagudvalg, Økonomiudvalget og i Byrådet, hvorefter Sekretariatet indkalder til møderne i Outlook kalenderen.

 

Der er foretaget mindre justeringer af hensyn til ferieperioder i forhold til udgaven, som Byrådet modtog til orientering den 26. juni 2019.

 

Mødekalenderen behandles sideløbende i de øvrige fagudvalg, Økonomiudvalget og i Byrådet.

Tidligere behandling

28.05.2019 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

17.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Klimakonference den 29. oktober i KL. Invitation udsendes til Udvalgets medlemmer.

18.Fortrolig

19.Fortrolig