Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 06-08-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30. juni 2019 (B)

Sagsnummer: 19/4531

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30. juni 2019 (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Taget til efterretning.

 

Malene K. Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 47,6. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 53,3. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 43,2 mod 45,7 sidste år.

 

Lønforbrugsprocenten er på 49,4 i år mod 49,7 sidste år.

 

Udgiftsudviklingen i juni på området Politisk organisation skyldes udgifter til afholdelse af valg.

 

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

2.Budget 2020-2023 - forslag til revideret tidsplan (B)

Sagsnummer: 19/2465

Budget 2020-2023 - forslag til revideret tidsplan (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • forslag til revideret tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Revideret tidsplan godkendt.

 

Malene K. Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Sagsfremstilling

Social- og indenrigsministeriet har den 4. juli meddelt kommunerne, at der gives dispensation for vedtagelsen af budget 2020. Fristen flyttes dermed fra den 15. oktober til den 5. november. Baggrunden er, at der som følge af Folketingsvalget i juni endnu ikke er gennemført økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL om økonomien for 2020.

 

Forhandlingerne mellem Regeringen og KL indledes i sidste halvdel af august. Det betyder sandsynligvis, at kommunernes finansieringsgrundlag for 2020 tidligst bliver meldt ud i midten af september.

 

På baggrund heraf er der nu udarbejdet et forslag til en revideret tidsplan for budgetlægningen i Vejen Kommune.


Tidligere behandling

05.02.2019 Direktionen

19.02.2019 Direktionen

05.03.2019 Økonomiudvalget


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunernes styrelse.

Vejen Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Vejen Kommunes Økonomiske politik.

Mål og procedure for budgetlægningen 2020-2023.


Høring

Ingen.

Bilag

3.TrekantBrand - Årsregnskab 2018 (C)

Sagsnummer: 17/10988

TrekantBrand - Årsregnskab 2018 (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • Årsregnskabet 2018 for TrekantBrand godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Det fremgår af regnskabet, at TrekantBrand kom ud af 2018 med et underskud på 8,66 mio. kr. på beredskabsaktiviteterne og et underskud på sideaktiviteterne på 2,74 mio. kr.

 

Af de 8,66 mio. kr. vedrører langt hovedparten - godt 6,2 mio. – transaktionsomkostninger i forbindelse med organisationstilpasninger. TrekantBrand havde desuden – grundet den meget varme sommer - store udgifter til naturbrande i 2018. Udgifterne til dette er opgjort til ca. 0,75 mio. kr. – ca. 1.850 overarbejdstimer – i lønudgifter alene til Randbøl Hede branden + ca. 0,5 mio. kr. i materiel m.v. for naturbrandene samlet set. I alt 1,25 mio. kr. Endelig modtog TrekantBrand ekstra regninger vedrørende Navision på knap 0,6 mio. kr.

 

Underskuddet har medført, at TrekantBrand i årsregnskab 2018 har negativ egenkapital på 6.196.000 kr.

 

På mødet i Beredskabskommissionen den 23. maj 2019 blev regnskabet godkendt, og det fremgår endvidere af behandlingen, at der tidligere er truffet beslutning om forbedret økonomistyring og opfølgning på tidligere års regnskaber og aftaler. Desuden pålægges ledelsen i samarbejde med PWC – så hurtigt som muligt – at redegøre nærmere for omfanget af den forskel mellem levetiden på de leasede aktiver og varigheden af kontrakterne, som er fremhævet i revisionspåtegningen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen


Høring

Ingen.

Bilag

4.Budget for 2020 for Trekantområdets Brandvæsen (C)

Sagsnummer: 17/10988

Budget for 2020 for Trekantområdets Brandvæsen (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • budget 2020 for Trekantområdets Brandvæsen indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af TrekantBrand.

 

Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i Kommunerne, jf. vedtægterne 15.3.

 

Beredskabskommissionen har den 23. maj 2019 godkendt Budget 2020 og overslagsårene.

 

TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners à conto betaling til drift af sideaktiviteter.

Vejen Kommune er ikke omfattet af sideaktiviteter.

 

Budget 2020 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter

Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent (2,8 % set i forhold til 2019, jf. KL’s seneste pris- og lønudvikling 2018 – 2023).

Budgettet indeholder en budgetreduktion på 2 % af ejerkommunernes driftsbidrag, som er indarbejdet i budgettet. Der er indarbejdet en række effektiviseringer, som er indlagt som forudsætninger for at budgettet går i balance.

 

Beredskabets samlede indtægter i 2020 er opgjort til 114,283 mio. kr. Heraf udgør det kommunale driftsbidrag 89,338 mio. kr.

 

Jf. vedtægterne fastsættes driftsbidraget i ejerkommunerne ud fra befolkningstallet i kommunerne pr. 1. januar i det foregående år.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommunes driftsbidrag kan beregnes til 10,429 mio. kr., hvilket er godt 0,2 mio. kr. mindre end det nuværende budget 2020-2023. Forskellen skyldes primært ændrede befolkningstal og indregnes som en teknisk ændring i budget 2020-2023.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.


Høring

Ingen.

Bilag

5.Vejen Byggeselskab afd. 1 - Udskiftning af tag og kloak (C)

Sagsnummer: 19/15898

Vejen Byggeselskab afd. 1 - Udskiftning af tag og kloak (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • det godkendes, at der optages lån på 5.060.191 kr.
 • Vejen Kommune yder 100 pct. garanti for lånet
 • det godkendes, at huslejen må stige med ca. 12,5 pct. som følge af kloakprojektet
 • det godkendes, at huslejen derudover må stige med ca. 14,5 pct. for de boliger som er omfattet af tagprojektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

A.B. Vejen Byggeselskab ansøger om godkendelse af et renoveringsprojekt i afdeling 1; Falkevej 1-25 og 4-18, Vibevej 1-5 samt Vester Alle 83 og 87, 6600 Vejen.

 

I ansøgningen beskrives det, at den eksisterende tagbelægning vedr. Falkevej 1-23 samt Falkevej 4-18 er nedslidt med begyndende fugtgennemtrængning. Hele afdelingens kloaknet er udtjent og skal udskiftes. Hvis projektet ikke gennemføres, vil ejendommene forfalde og det vil påvirke lejernes efterspørgsel og dermed udlejningssituationen.

 

Der søges endvidere om tilladelse til optagelse af (ustøttet) realkreditlån til projektet.

 

Renoveringsprojektet vedrører udskiftning af tagbelægning samt udskiftning af kloaknettet for boligerne på Falkevej 1-23 og 4-18. Dertil kommer udskiftning af kloaknettet for boligerne beliggende Falkevej 25, Vibevej 1-5 samt Vester Alle 83 og 87.

 

Projektsummen vedrørende tagudskiftningen beløber sig til kr. 4.749.597, der finansieres ved egne midler på kr. 1.000.000, trækningsret ved LBF på kr. 1.425.000 og et realkreditlån (30 år) på kr. 2.324.597.

 

Projektsummen vedrørende udskiftningen af kloaknettet beløber sig til kr. 4.235.594, der finansieres ved byggeselskabets dispositionsfond på kr. 1.500.000 og et realkreditlån (30 år) på 2.735.594.

 

Udskiftningen af kloaknettet medfører en budgetteret huslejestigning på ca. 12,5 pct. i forhold til den gennemsnitlige husleje i afdelingen.

 

For de boliger, der er omfattet af tagprojektet, er der yderligere en budgetteret huslejestigning på ca. 14,5 pct. i forhold til den gennemsnitlige husleje i afdelingen.

 

Projektet blev godkendt på et ekstraordinært beboermøde d. 2. juli 2019, og forventes godkendt af organisationsbestyrelsen d. 10. oktober 2019.

 

Da realkreditforeningen forventes at ville kræve garanti for lånet, og huslejestigningen er over 5%, skal Byrådet godkende begge dele.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Almenboligloven § 37 og § 98(vedr. kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder)

Driftsbekendtgørelsen Nr. 70 af 26.1.2018, § 79 stk. 4. og § 115.

Bekendtgørelse om Kommunernes låntagning nr. 1580 af 17.12.2013 §3, stk. 2, nr. 1.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Opførelse af familieboliger, Rødding Vestergade, Skema A (C)

Sagsnummer: 18/20691

Opførelse af familieboliger, Rødding Vestergade, Skema A (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • Byrådet godkender skema A.
 • Byrådet beslutter at opkræve et støttesagsgebyr på anslået kr. 164.000.
 • Byrådet godkender de ønskede fravigelser fra AB18 reglerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Kuben Management ansøger på vegne af Rødding Andelsboligforening om godkendelse af Skema A med en anskaffelsessum på kr. 63.396.900 vedr. opførelsen af 33 almennyttige familieboliger på Rødding Vestergade.

 

Økonomiudvalget fik den 19. juni 2018 en orientering om projektet og tilkendegav, at Vejen Kommune er positivt indstillet overfor etablering af op til 30 almene boliger. Det fremgik af sagsfremstillingen, at det kommunale indskud forventedes at udgøre mellem ca. 5,7 mio. kr. og 6,8 mio. kr.

 

Boligerne opføres i 5 rækkehuse og 2 lejlighedsbyggerier, med et gennemsnit på ca. 95 m².

Huslejen er beregnet til 903 kr. pr. m2. i rækkehusene, og 890 kr. i etageboligerne.

 

De samlede anlægsudgifter på 66.396.900 kr. reduceres af et tilskud fra boligforeningens dispositionsfond på 3.000.000 kr., så den finansieringsberettigede anskaffelsessum bliver 63.396.900 kr.

 

Arealet er omfattet af kommuneplanens afsnit 4 C 01, der giver mulighed for boligbebyggelse.

På området er der i dag bl.a. boliger.

 

Projektet er godkendt af organisationsbestyrelsen den 8. maj 2018.

 

Grunden købes af Vejen Kommune. 

 

 

Anskaffelsessummen finansieres ved:

88 % realkreditlån                                                                             kr. 55.789.200

10 % kommunal grundkapital                                                             kr.   6.339.700

2 % beboerindskud                                                                            kr.   1.268.000

I alt                                                                                                  kr. 63.396.900

 

Udover udgift til grundkapital påtager Vejen Kommune sig en kommunal garanti for realkreditlån. Der er på nuværende tidspunkt ikke indhentet lånetilbud, så den endelige garantiprocent vil først kunne fastsættes, når kreditforening har fastsat markedsværdien.

 

Vejen Kommune opkræver normalt et støttesagsgebyr på 2,5 Promille af anlægssummen. I dette tilfælde kr. 164.000, som er indregnet i skema A.

 

Udgangspunktet når der bygges almene boliger er, at byggeriet sker efter AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder i bygge- og anlæg). Der ansøges i dette tilfælde om en række fravigelser. Det vurderes, at Vejen Kommune kan godkende de ønskede fravigelser og præciseringer.

 

Projektet udbydes i en fag-/storenterprise i henhold til udbudsloven.

 


Tidligere behandling

19.06.2018 Økonomiudvalget

05.03.2019 Økonomiudvalget (udgik)


Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommunes andel af anlægsudgiften er 6.339.700 kr.  

Der er i budget 2019 og 2020 indarbejdet udgift på i alt 5.638.000 kr.

 

Byrådet blev den 25.juni 2019 orienteret om den samlede økonomi vedrørende Rødding Vestergade.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bek. nr. 119 af 1. februar 2019 (almenboligloven).

Bek. nr. 1226 af 14-12-2011(støttebekendtgørelsen).


Høring

Ingen.

Bilag

7.Helhedsplan for renovering af almene boliger i Gesten og Bække (C)

Sagsnummer: 13/4204

Helhedsplan for renovering af almene boliger i Gesten og Bække (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller at

 

 • Skema B godkendes.
 • optagelse af lån godkendes.
 • Vejen Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse.
 • Vejen Kommune tiltræder, at Landsbyggefonden overfører midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Vejen Boligforening ansøger om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for renovering af boliger i Bække og Gesten (Afdeling 19).

 

Planen indeholder bl.a. tagrenovering, nye vinduer og døre, køkkener og badeværelser, og bedre tilgængelighed. Udgiften finansieres hovedsageligt med lån, der er støttet af Landsbyggefonden, og et ustøttet kreditforeningslån. Der er endvidere bidrag fra Landsbyggefonden, Vejen Boligforening, afdelingens egen opsparing, kreditforening og Vejen Kommune.

 

Skema A blev godkendt af Byrådet den 9. oktober 2018 med en samlet anskaffelsessum på 34.875.000 kr.

 

Licitationsresultatet oversteg anlægsbudgettet. Ifølge ansøgningen har der været en konstruktiv dialog, hvor fokus har ligget på at levere et kvalitetsmæssigt byggeri.

 

Vejen Boligforenings bestyrelse blev orienteret den 2. maj 2019.

 

Den samlede anskaffelsessum er steget til 40.110.000 kr. Stigningen finansieres ved optagelse af større lån end forudset ved skema A, og finansieres dels af Landsbyggefonden, dels af boligforeningens dispositionsfond. Den større udgift har derfor ingen huslejemæssige konsekvenser.

 

Vejen Kommunes garantiforpligtigelse på det støttede lån bliver ca. 7,6 mio. kr.


Tidligere behandling

02.10.2018 Økonomiudvalget.

09.10.2018 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Uændret i forhold til tidligere. Vejen Kommune bidrager med et lån på 200.000 kr.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Almenboligloven

Landsbyggefondens regulativer om særlig støtte


Høring

Ingen.

Bilag

8.Frigivelse af rådighedsbeløb - Projekt Rådhus (C)

Sagsnummer: 14/25314

Frigivelse af rådighedsbeløb - Projekt Rådhus (C)


Administrativ indstilling

Chef for Bygningsservice, Steen Lauridsen indstiller, at

 

 • der frigives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 26.927.000 kr. til projekt 650.753 i henhold til investeringsplanen for det nye rådhus.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

I forbindelse med fortsættelse af aktiviteter for rådhusprojektet i 2019 søges om frigivelse af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 26.927.000 kr.

 

Frigivelse af anlægsmidlerne anmodes til dækning af udgifterne til:

 • Hovedentreprenør Jørgen Friis Poulsen
 • Rådgiverhonorar
 • Intern bygherrerådgivning
 • Uforudsete omkostninger
 • Bygherreleverancer

Tidligere behandling

21.06.2016 Økonomiudvalget.

28.06.2016 Byrådet.

12.12.2016 Udvalget for teknik & miljø.

03.01.2017 Økonomiudvalget.

10.01.2017 Byrådet.

31.01.2017 Økonomiudvalget.

07.02.2017 Byrådet.

20.06.2017 Økonomiudvalget.

27.06.2017 Byrådet.

14.08.2017 Økonomiudvalget.

15.08.2017 Byrådet.

09.10.2017 Økonomiudvalget.

10.10.2017 Byrådet.

12.12.2018 Politisk styregruppe.

08.01.2019 Økonomiudvalget.

15.01.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 26.927.000 kr. til bygning af det nye rådhus er til stede i budget 2019 under omk. Sted. 650.753.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Cafedriften på nyt biliotek (B)

Sagsnummer: 18/17073

Cafedriften på nyt biliotek (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M Rexen, chef for Integration og beskæftigelse Anneth Jensen og chef for Social og Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget godkender, at der søges indgået et samarbejde mellem Socialpsykiatrisk center og Vejen idrætscenter om at drive caféen på det nye bibliotek.
 • parterne administrativt indgår en overenskomst indenfor en non-profit ramme.
 • udgifter til flytning afholdes indenfor afdelingens ramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af café på det nye bibliotek har cafedriften været i udbud, men ved fristens udløb den 25. marts 2019, var der ikke kommet tilbud ind. I henhold til udbudsloven giver det Vejen Kommune mulighed for at gå i forhandling med en enkelt aktør, som kommunen finder egnet til forpagtningsopgaven.

 

På den baggrund er det hensigten, at Vejen Idrætscenter og Café Noget Særligt indleder et samarbejde om driften af Caféen.

 

Beskæftigelsestilbuddet Platform som Café Noget Særligt er tilknyttet er et tilbud, der er etableret i et samarbejde mellem Integration & Beskæftigelse og Socialpsykiatrisk center. Det er et tilbud til borgere med psykiske lidelser, som har til sigte gennem meningsfuld beskæftigelse, socialpædagogisk støtte og socialt fællesskab at skabe et fundament for udvikling af arbejdsidentitet, recovery og øget livskvalitet.

 

Samarbejdet betyder, at caféen flytter ind i de nye lokaler, og det giver mulighed for:

 • Flere og andre nye arbejdsopgaver som følge af anden kundegennemstrømning.
 • Flere borgere kan deltage i et recovery-forløb på grund af bedre rammer.
 • Borgernes sociale inklusion styrkes via øget synliggørelse i det offentlige rum og deltagelse i flere aktiviteter omkring biblioteket. 

 

Café Noget Særligt vil i de nye rammer forpligte sig til at sikre bemanding i caféens nuværende åbningstid og med den nuværende socialpædagogiske støtte, mens ansvaret for driften af caféen vil overgå til Vejen Idrætscenter.

 

For cafedriften og biblioteket betyder samarbejdet, at Caféen kan holde behovsåbent i weekenden og aftenerne ved arrangementer mv., idet den kan betjenes af personale fra Vejen Idrætscenter. Der vil ske særskilt betaling for weekend og aftenarrangementer.

 

Samarbejdet er baseret på en non-profit aftale for Vejen Idrætscenter. Det betyder, at Vejen Idrætscenter driver caféen i et særskilt regnskab og eventuelt overskud eller underskud ikke belaster Idrætscenterets øvrige økonomi.

 

Overenskomsten mellem parterne aftales nærmere i et forhold mellem Vejen Idrætscenter og Café Noget Særligt. Vejen Idrætscenter drøfter samarbejdet på deres bestyrelsesmøde den 28. august 2019.


Tidligere behandling

02.10.2018 Økonomiudvalget.
29.01.2019 Økonomiudvalget.

02.04.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Flytning af Café Noget Særligt til biblioteket vil betyde, at Caféens nuværende huslejeudgifter bortfalder. Der er udarbejdet et råderumsforslag på dette.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Udbudsloven

Servicelovens § 103

Lov om aktiv beskæftigelse


Høring

Ingen.

10.Igangsætning af lokalplan 311 og kommuneplantillæg 16 - Rekreativt område ved Ribehøj (B)

Sagsnummer: 19/10573

Igangsætning af lokalplan 311 og kommuneplantillæg 16 - Rekreativt område ved Ribehøj (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • udarbejdelse af lokalplan 313 for rekreativt område ved Ribehøj, samt tillæg 16 til Kommuneplan 2017, igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en ny lokalplan for Ribehøj. Projektet beskrives som Ribehøj Natur Resort, og lægger op til at udnytte de muligheder, som naturen og landskabet byder på i endnu højere grad, end tilfældet er i dag.

Ribehøj ønsker fremover at kunne tilbyde gæsterne et komplet stressless-ophold med en ny wellness-afdeling med pool og nye luksushytter. Desuden ønskes det at videreudvikle gourmetrestauranten med brug af flere lokalt dyrkede varer m.m.

 

Med vedtagelse af det nye campingreglement den 30.03.19 er der åbnet for muligheden for, at der nu kan bygges hytter op til 40% af det tilladte antal campingenheder. Derfor ønsker Ribehøj at udvide campingpladsen med flere enheder og 4 - 6 nye luksushytter.

 

Campingpladsen er i dag omfattet af lokalplan 27 til rekreative formål og omhandler fiskesø og campingplads. Da Ribehøj ønsker at udvide med flere campingenheder, nye luksushytter og wellness-område med adgang til udendørs pool, kræver det, at der udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Alle arealer ligger landzone.

 

Der skal i planlægningen tages hensyn til de §3-områder, der ligger indenfor området.

 

Den nuværende kommuneplanramme 20.F.11 ønskes udvidet fra ca. 10 ha til ca. 58. Det nye areal ejes primært af Ribehøj, og udlægges til rekreativt område for Ribehøj Natur Resort. På sigt vil arealerne kunne omdannes til ekstensivt landbrug, natur og skov. Det forventes, at projektet vil have en positiv indvirkning på natur og dyreliv. Der vil fortsat kunne drives almindelig landbrugsdrift, indtil arealer overgår til rekreativ formål. Første trin er gennemførelse af en foroffentlighed med indkaldelse af ideer og forslag efter Planlovens § 23c.

 

Forslag til afgrænsning af det udvidede lokalplanområde ses på Bilag 1. Forslag til udvidelse af kommuneplanrammen ses på Bilag 2. Afgrænsningerne fastlægges endeligt i dialog med ansøger i den videre proces.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Planerne skal i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

11.Igangsætning af lokalplan 312 og kommuneplantillæg 15 - Boligområde i Askov (B)

Sagsnummer: 19/9070

Igangsætning af lokalplan 312 og kommuneplantillæg 15 - Boligområde i Askov (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • udarbejdelse af lokalplan 312 – Boligområde i Askov, samt tillæg 15 til Kommuneplan 2017, igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget en ansøgning fra en projektinvestor om udarbejdelse af ny lokalplan til boligformål for en ny privat udstykning i det sydlige Askov mellem V. Skibelundvej og Ø. Skibelundvej. Udviklingen af boligområdet er opdelt i to etaper efter dialog med projektinvestoren, ejeren af Vejenvej 10 og Vejen Kommune.

 

Etape 1 er beliggende syd for landbrugsbygningerne på Vejenvej 10 og omfatter 11,4 ha, og etape 2 omfatter de nuværende landbrugsbygninger og er på 3,1 ha. Der skal udarbejdes en lokalplan for projektet, da projektet indeholder 100 boliger. Lokalplanen vedrører etape 1, men indeholder en samlet masterplan for både etape 1 og 2.

 

Etape 1 igangsættes nu og omfatter et nyt boligområde på ca. 11,4 ha, og det forventes, at der i området kan laves ca. 100 boliger. Området ønskes planlagt som et grønt boligområde med fritliggende boliger eller dobbelthuse e.lign. på dels almindelige parcelhusgrunde over 700 m² og på dels små grunde på 400 – 600 m². Området ønskes vejbetjent fra Ø. Skibelundvej.

 

Etape 2 er på ca. 3,1 ha og lokalplanlægningen igangsættes, efter at husdyrproduktionen på Vejenvej 10 er ophørt senest 1. juli 2024. I planlægningen vil der blive taget hensyn til de fredede bygninger på ejendommen, både ved at stille krav til facade- og tagmateriale mm. på nye boliger, og ved at hovedbygningen på Vejenvej 10 kan indgå i et bevaringsværdigt kulturmiljø på en storparcel. Nye boliger i fase 2 vil blive vejbetjent fra V. Skibelundvej.

 

Som forudsætningen for igangsætning af etape 1, har ejeren af hele området og projektinvestoren indgået en aftale om, at alt husdyrhold på Vejenvej 10 ophører senest 1. juli 2024, og at ejeren fremadrettet ikke må opføre nye bygninger eller anvende eksisterende bygninger til landbrugsformål. Det er endvidere aftalt, at projektinvestoren har forkøbsret til hele arealet i etape 2, og at projektinvestoren har til hensigt at fjerne hovedparten af landbrugsbygningerne og udvikle området til boligformål.

 

I dag ligger hele området med etape 1 og etape 2 i landzone i rammeområde 6.B.04, og anvendes til landbrugsformål. Rammeområdet er udlagt til boligformål med bebyggelse i 1 etage med udnyttelig tagetage. I etape 1 ønskes der mulighed for at lave boliger med 2 etager, og derfor kræver projektet, at der laves et tillæg til kommuneplan 2017. Øvrige boligområder i Askov er omfattet af bestemmelser om at bebyggelse max. må være 1 etage med udnyttelig tagetage. At der gives mulighed for boliger i 2 etager vurderes at kunne danne grundlag for et moderne boligområde med høj arkitektonisk kvalitet, og at der fortsat vil være harmoni med øvrige områder i Askov.

 

I forbindelse med overførsel af arealerne til byzone vil ejeren ikke kræve, at Vejen Kommune overtager arealerne. Ejeren vil ligeledes tilpasse sin husdyrgodkendelse, så husdyrproduktionen frem til ophør senest den 1. juli 2024 ikke er til hinder for gennemførelse af kommuneplantillæg og lokalplaner.

 

Herudover skal planlægningen i området koordineres med planerne om etablering af en cykelsti syd for Askov.

 

I forbindelse med kommune- og lokalplanlægning for området skal der laves et tillæg til kommunens spildevandsplan.


Tidligere behandling

30.04.2019 Økonomiudvalget – punktet blev udsat.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete


Høring

Planerne skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

12.Endelig delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)

Sagsnummer: 19/10369

Endelig delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den delvise aflysning af lokalplan 1.4-03 vedtages endeligt.
   
 • forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 24-06-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at ejendommen Rødding Engvej 10 skal afhændes.

 

Rødding Engvej 10 er omfattet af Kommuneplan 2017 – Ramme 4.D.03. Heraf fremgår, at området er udlagt til offentligt formål såsom plejehjem og andre sociale institutioner.

 

Af den gældende Lokalplan 1.4-03 for området fremgår, at det kun må anvendes til offentlige formål i form af plejehjem, alderdomshjem og andre sociale institutioner samt private institutioner af almennyttig karakter.

 

Det har ikke været muligt at afhænde ejendommen til ovenstående formål, og for at den kan afhændes til private boligformål, besluttede Økonomiudvalget på mødet den 2. april 2019, at der skulle laves forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt forslag til delvis aflysning af lokalplan 1.4-03.

 

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke indkommet høringssvar.


Tidligere behandling

02.04.2019 Økonomiudvalget.

24.06.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.


Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

13.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet tages til efterretning og Handicaprådets forbedringsforslag indarbejdes, således at revideret udgave vedlægges, når Økonomiudvalget behandler punktet.
 • Kvalitetsstandarder indstilles godkendt og sendes til videre politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 19-06-2019

Den reviderede kvalitetsstandard indstilles godkendt.

 

Afbud: Martin Boye (I)


Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

På udvalgsmødet 8. maj 2019 godkendte Udvalget at sende kvalitetsstandarden til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Byrådet godkendte handlingsplan for det specialiserede socialområde den 15. januar 2019.

 

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

-Personlige hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens §§ 112-113.

 

I forhold til tidligere vedtagne kvalitetsstandarder (2015) er der sket sproglige præciseringer, men serviceniveauet på området er uforandret.

 

De foreslåede kvalitetsstandarder har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Ældrerådet tog 22. maj 2019 de foreslåede kvalitetsstandarder til efterretning uden kommentarer.

 

Høringssvar Handicaprådet 13. juni 2019:

 

”Det bør præciseres, at med egenbetaling menes betaling af merpris (i forhold til billigste egnede løsning).

 

Det bør udspecificeres, at angivelser af hvor ofte et hjælpemiddel kan udskiftes er udgangspunktet, men at det sker på baggrund af en konkret individuel vurdering.

 

Der bør være konsistens i anvendelse af begreberne ”personlige hjælpemidler” og ”kropsbårne hjælpemidler”.


Tidligere behandling

08.05.2019 Udvalget for social og ældre.

19.06.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service §§ 112-113.


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag

14.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • høringssvar fra Handicaprådet tages til efterretning og Handicaprådets forbedringsforslag indarbejdes, således at revideret udgave vedlægges, når Økonomiudvalget behandler punktet.
 • kvalitetsstandarder indstilles godkendt og sendes til videre politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 19-06-2019

Den reviderede kvalitetsstandard indstilles godkendt.

 

Afbud: Martin Boye (I)


Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 8. maj 2019 godkendte Udvalget at sende kvalitetsstandarden til høring i Handicaprådet.

 

Byrådet godkendte handlingsplan for det specialiserede socialområde den 15. januar 2019.

 

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

-          Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41-42 og 100.

 

Det er første gang Vejen Kommune foreslår kvalitetsstandarder på disse områder. Her er tale om beskrivelse af gældende serviceniveau.

 

I forhold til de af Byrådet vedtagne sagsbehandlingsfrister, hvad angår §§ 41-42 og 100, foreslås fristen forlænget fra 4 til 8 uger. Dette sker for at kunne overholde fristerne.

 

I forbindelse med udarbejdelse af oplægget til kvalitetsstandarder blev det afdækket, at reglerne for tidsfrister ikke er blevet tolket helt korrekt, idet der har været en forståelse af, at sagsbehandlingstiden starter, når tilstedeværelsen af alle nødvendige akter for sagens afgørelse foreligger. Det var således på den baggrund, sagsbehandlingsfristen på 4 uger blev fastlagt. Lovgivningen hjemler imidlertid, at fristen løber fra ansøgning fra borger er modtaget i kommunen og til afgørelse foreligger.

 

De foreslåede kvalitetsstandarder har været i høring i Handicaprådet 13. juni 2019. Høringssvaret lyder:

 

”I kvalitetsstandarder, som indeholder takster, bør der fremadrettet fremgå både den takst, der står i lovteksten og hvad dette beløb svarer til i nutidskroner.  

 

Det bør præcisere fra hvornår godtgørelser gælder.”


Tidligere behandling

08.05.2019 Udvalget for social og ældre.

19.06.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service §§ 41-42 og 100.


Høring

Handicaprådet.

Bilag

15.Dagtilbud i Askov-Malt (C)

Sagsnummer: 19/10193

Dagtilbud i Askov-Malt (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • forslag 1 godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. maj 2019, at der arbejdes videre med følgende to forslag i forhold til at udvide antallet af børnehavepladser i Askov-Malt området som en forsøgsordning.

 1. På Askov-Malt Skole
 2. Modulbyggeri ved Askov-Malt børnehave

 

Nærmere beskrivelse af de to forslag fremgår af bilag 1.


Tidligere behandling

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn.

21.05.2019 Økonomiudvalget.

28.05.2019 Byrådet.

20.06.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Nedenstående viser forventede merudgifter for de to forslag:

 

Forslag:

Drift

(Pr. år)

Anlæg

(Engangsudgift)

Askov-Malt Skole – øget personale

100.000 kr.

280.000 kr.

Modulbyggeri ved Askov-Malt børnehave – leje af pavillon

131.000 kr.

374.925 kr.

 


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ved ny anvendelse af bygninger skal der foretages en vurdering i forhold til plads, ventilation, parkeringsforhold mv. Der henvises til bilag ”Forslag 1 bemærkninger fra Teknik & Miljø i forhold til Bygningsreglement”.


Høring

Ingen.

Bilag

16.Tilretning af tildelingsmodel på skoleområdet som følge af Justering af folkeskolen (C)

Sagsnummer: 19/12027

Tilretning af tildelingsmodel på skoleområdet som følge af Justering af folkeskolen (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • tilretning af tildelingsmodel på skoleområdet godkendes under forudsætning af, at de økonomiske beregninger i aftalen fastholdes ved økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Den 30. januar 2019 blev følgende aftale indgået:

”Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: Faglighed dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åbent og fleksibel folkeskole. ”

 

Aftalen blev efterfølgende til loven:

”Lov om ændring af Lov om folkeskolen”, L226, som blev godkendt den 2. maj 2019, hvoraf hovedparten af ændringerne er gældende fra skoleåret 2019/20.

 

Ændringen tager udgangspunkt i, at 0. – 3. klasse får to timer og 15 minutters kortere skoledag om ugen. De frigjorte midler ved den kortere skoledag skal blive på skoleområdet og anvendes til dels flere fagtimer og dels mere kvalitet i den understøttende undervisning.

 

I aftalen fra januar fremgår følgende under afsnit om kortere skoleuge i indskoling:

”Det er afgørende for aftaleparterne, at det fælles høje ambitionsniveau for vores børn i folkeskolen fastholdes. Afkortningen af skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Aftalepartierne forventer, at de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedring i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet i den enkelte kommune. Samtidig er det afgørende, at en øget lokal frihed ikke igen fører til meget store forskelle i elevernes undervisningstid på tværs af landet. ”

 

Samlet set betyder det, at der skal ske en omfordeling af budgettet fra 0. – 3. klassetrin til resten af grundskolen.

 

For nærmere beskrivelse af de enkelte ændringer i loven henvises til særskilt sag om   ”Justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole”, som behandles på samme dagsorden.


Tidligere behandling

20.06.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Aftalen tager udgangspunkt i omfordeling af timer pr. årgang. Det samme gør sig gældende for Vejen Kommunes tildelingsmodel for skoleområdet.

 

I ændringen er der taget højde for, at der er en samlet tildeling pr. gruppe for 0. – 6. klasse, mens lovændringen tager udgangspunkt i, at det er færre timer i 0. – 3. klasse, der skal finansiere ændringerne.

 

Det betyder, at der er reduceret i antal timer pr. gruppe for 0. – 3. klasse og denne pulje med færre timer er fordelt ligeligt ud over alle grupper 0. – 9. klasse.

 

Den nye tildeling vil derfor se således ud:

 

Klassetrin

Ændring af timer pr. gruppe

Ændring i tildeling pr. gruppe

Tildeling pr. gruppe før ændring*

Tildeling pr. gruppe efter ændring*

0.– 6. klasse

-36 timer

-11.001 kr.

860.858 kr.

849.857 kr.

7. – 9. klasse

+ 78 timer

+23.836 kr.

969.650 kr.

993.486 kr.

Beløb er i 2019 priser.

*Kolonnen er tilføjet efter behandling i Udvalget for skole og børn.

 

Konsekvenser for den enkelte skole fremgår af bilag. Oversigten er med udgangspunkt i elevtal for april 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Omfordeling af budgettildeling mellem skolerne vil have en personalemæssig konsekvens.


Retsregler og andre forskrifter

 

Lov om ændring af Lov om folkeskolen, L226.


Høring

Ingen.

Bilag

17.Indflytning og indvielse (B)

Sagsnummer: 14/25314

Indflytning og indvielse (B)


Administrativ indstilling

Chef for Bygningsservice og Beredskab Steen Lauridsen indstiller, at

 • orienteringen om indflytning og indvielse af det nye Rådhus tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Godkendt med tilføjelsen, at Byråd og gæster inviteres til morgenkaffe og rundvisning kl. 8.

Behandles som B sag.


Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen afleverer hovedentreprenøren, firmaet Jørgen Friis Poulsen a/s, det nye Rådhus til bygherren Vejen Kommune den 30. august 2019.

 

Fra den 2. september vil der være aktiviteter med levering og montering af bygherreleverancer herunder inventar til kantinekøkkenet, kantinemøbler, kontormøbler, indretning af mødelokaler, atriet, Borgerservice og Byrådssalen, levering og montering af AV-udstyr, mobildækning og wi-fi mm.

 

Indflytningen i det nye Rådhus påbegyndes fredag den 27. september og forventes at være afsluttet søndag den 29. september 2019.

 

Der flyttes fra de tre lokaliteter:

 • Det nuværende rådhus, Vejen
 • Borgerservice, Vejen
 • Teknik & Miljø, Holsted

Derudover skal møblerne fra Byrådssalen på områdekontor Brørup flyttes med.

 

Borgerservice holder lukket fredag den 27. september, således at IT-systemerne kan være funktionelle igen på den nye adresse mandag den 30 september.

 

Den første dag efter indflytningen kan medarbejderne forvente, at docking-stationer er sat til og er testet for forbindelse samt, at deres flyttekasser er placeret i det område, som de forventes at skulle arbejde i.

 

Endvidere vil der ligge et velkomstbrev til hver medarbejder med oplysninger om kantinen, printere, alarm mv.

 

Der vil ligeledes den første dag være en ”support-medarbejder” (IT-medarbejder eller pedel) til stede hele dagen på hver etage til at tage hånd om evt. problemer og til at svare på spørgsmål.

 

Umiddelbart skal det nuværende rådhus samt Borgerservice ikke genanvendes af Vejen Kommune, og lokalerne skal derfor tømmes helt inden den 1. november 2019. Teknik & Miljø i Holsted skal omdannes til aktivitetscenter og afleveres ligeledes den 1. november 2019.

 

Indvielsen af det nye Rådhus afholdes lørdag den 5. oktober 2019. Se vedlagte foreløbige program.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

18.Politisk mødekalender 2020 (C)

Sagsnummer: 19/1851

Politisk mødekalender 2020 (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den politiske mødekalender 2020

 • godkendes i Økonomiudvalget for så vidt angår Økonomiudvalgets møder.
 • indstilles godkendt i Byrådet under forudsætning af godkendelse i de respektive fagudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2019

Indstilles godkendt.

Dagsordenen ønskes udsendt 5 – 6 dage før mødedato.


Sagsfremstilling

På grundlag af Byrådets beslutning den 28. maj 2019 er vedlagte mødekalender for 2020 udarbejdet.

 

Mødekalenderen skal godkendes i de enkelte fagudvalg, Økonomiudvalget og i Byrådet, hvorefter Sekretariatet indkalder til møderne i Outlook kalenderen.

 

Der er foretaget mindre justeringer af hensyn til ferieperioder i forhold til udgaven, som Byrådet modtog til orientering den 26. juni 2019.


Tidligere behandling

28.05.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

19.Lukket punkt

20.Lukket punkt

21.Lukket punkt

22.Lukket punkt