Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 24-06-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Endelig delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)

Sagsnummer: 19/10369

Endelig delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den delvise aflysning af lokalplan 1.4-03 vedtages endeligt.
   
 • forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 24-06-2019

Indstilles godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at ejendommen Rødding Engvej 10 skal afhændes.

 

Rødding Engvej 10 er omfattet af Kommuneplan 2017 – Ramme 4.D.03. Heraf fremgår, at området er udlagt til offentligt formål såsom plejehjem og andre sociale institutioner.

 

Af den gældende Lokalplan 1.4-03 for området fremgår, at det kun må anvendes til offentlige formål i form af plejehjem, alderdomshjem og andre sociale institutioner samt private institutioner af almennyttig karakter.

 

Det har ikke været muligt at afhænde ejendommen til ovenstående formål, og for at den kan afhændes til private boligformål, besluttede Økonomiudvalget på mødet den 2. april 2019, at der skulle laves forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt forslag til delvis aflysning af lokalplan 1.4-03.

 

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke indkommet høringssvar.

Tidligere behandling

02.04.2019 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

2.Prioritering af stiprojekter på statsvejene (B)

Sagsnummer: 19/13196

Prioritering af stiprojekter på statsvejene (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • den opdaterede liste over ønsker til cykelstier og stikrydsninger, herunder prioriteringen, godkendes.
   
 • den opdaterede liste over ønsker til cykelstier og stikrydsninger sendes til Vejdirektoratet.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 24-06-2019

Genoptages på udvalgsmødet i august.

 

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i høringsbrev af 29. maj 2019 meddelt Vejen Kommune, at de skal i gang med at opdatere listen over ønsker til cykelstier og stikrydsninger på statsvejnettet. Den sidste store høring af cykelstiønsker blev lavet i 2014, hvorfor Vejdirektoratet gerne vil høre kommunerne om ønsker og holdninger til de registrerede stiønsker.

 

De kommuner, der har statsveje inden for kommunen, og som har ønsker til statslige cykelprojekter (stier og/eller krydsninger), bedes derfor senest 1. september 2019 sende disse ønsker til Vejdirektoratet.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en opdateret liste, blandt andet med projekter fra kommunens Cykelruteplan 2016-2019 og foreslår derfor, at vedlagte prioriterede liste sendes til Vejdirektoratet.

 

Link til Vejen Kommunes Cykelruteplan 2016-2019:

https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/29#/4444

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

En opdateret liste over ønsker til cykelstier og stikrydsninger på statsvejene i Vejen Kommune skal senest 1. september 2019 sendes til Vejdirektoratet.

Bilag

3.Status på budgetlægningen 2020-2023 (B)

Sagsnummer: 19/4530

Status på budgetlægningen 2020-2023 (B)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der gives en orientering om råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker.
 • Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 24-06-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Anlægsønsker er tidligere prioriteret.

 

Sagsfremstilling

Direktionen gennemgik på mødet den 4. juni 2019 forslag til råderum samt forslag til drifts- og anlægsønsker.

 

I henhold til budgetstrategien skal råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

 

Råderumskatalog

Målet i råderumsstrategien er at skabe råderum for 1,5 pct. af serviceudgifterne, hvilket svarer til knap 28 mio. kr. årligt. I henhold til Vejen Kommunes råderumsstrategi er der flere veje til etablering af det fornødne råderum. Råderummet kan skabes ved at øge produktiviteten, ved at effektivisere eller ved at gennemføre serviceændringer. Mulighederne for at skabe råderum ved at øge produktivitet og effektivitet går altid forud for løsninger, der medfører servicereduktioner.

 

I 1.000 kr.

BF 2020

BF 2021

BF 2022

BF 2023

Udvalget for teknik og miljø

-1.150

-1.150

-1.150

-1.150

Udvalget for skoler og børn

-8.524

-8.538

-8.561

-8.567

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

-1.303

-1.303

-1.303

-1.303

Udvalget for social og ældre

-8.680

-8.680

-8.680

-8.680

Økonomiudvalget

-2.524

-2.469

-2.563

-2.678

Udvalg i alt

-22.181

-22.140

-22.257

-22.378

Tværgående

-5.680

-4.660

-5.125

-3.220

I alt udvalg og tværgående

-27.861

-26.800

-27.382

-25.598

Heraf serviceudgifter

-24.021

-22.480

-22.597

-24.098

Heraf overførsler

-2.340

-2.820

-3.285

0

Øvrige udgifter/indtægter

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

I alt

-27.861

-26.800

-27.382

-25.598

 

Der er udarbejdet råderumsforslag for 25,6-27,9 mio. kr. årligt.

 

Udmøntning af reduktionspuljer i budget 2020-2023

Udover de forslag, som indgår i råderumskataloget, er der udarbejdet forslag til hel eller delvis udmøntning af reduktionspuljer, som allerede indgår i budgettet. Det drejer sig om puljer vedrørende effektiv administration (projekter, puljer og konsulenter mv.), det specialiserede socialområde samt besparelse som følge af nyt rådhus.

 

De samlede forslag til udmøntning af puljer udgør 2,5-2,6 mio. kr. årligt. Med disse forslag vil puljen vedrørende effektiv administration være udmøntet, mens puljerne vedrørende det specialiserede socialområde samt rådhusbesparelsen endnu ikke er fuldt udmøntet. 10 stillinger i administrationen er aktuelt under nedlæggelse, hvorfor den samlede rådhusbesparelse forventes effektueret pr. 1. januar 2020.

 

 

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 15,4 og 24,0 mio. kr. årligt i 2020-2023.

 

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

  

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 50,4 mio. kr. i 2020 og mellem 19,4 og 35,0 mio. kr. i overslagsårene.

 

På forsyningsområdet er der et anlægsønske på 1,5 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.

 

Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.

 

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2020 er afsat netto 54,4 mio. kr., 40,8 mio. kr. i 2021, 47,1 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i 2023. I 2020 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 72,5 mio. kr.

 

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 19 mio. kr. i 2021, 24 mio. kr. i 2022 og 50 mio. kr. i 2023.

 

Forslag fra partigrupperne:

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 22. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

04.06.2019 Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

4.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling
 • Trafik & Veje, nr. 6-7, 2019.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 24-06-2019

Formanden har deltaget i møde med landbrugsorganisationer om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Link til kortmateriale: https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution

 

Styregruppemøde om spildevandsseparering i Lindknud.

 

5.Fortrolig