Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 03-06-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Forslag til lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)

Sagsnummer: 17/16788

Forslag til lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • forslag til lokalplan 293 vedtages og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

Vejen Idrætscenters aktiviteter er fordelt ud over et stort område, som strækker sig omkring centeret, både øst og vest for Boulevarden. I området er flere lokalplaner og byplanvedtægter gældende. Økonomiudvalget godkendte derfor den 5. september 2017 igangsætningen af ét samlet plangrundlag for idrætscenterets nuværende og fremtidige aktiviteter.

 

I området findes flere muligheder for udvikling af centerets aktiviteter. Nogle projekter er på vej, mens andre kun er på idéstadiet. Det er vigtigt, at der i planlægning for området gives mulighed for, at området kan udvikle sig løbende. Én af de tanker, der i øjeblikket arbejdes på, er at udvikle området til et ”resort” med flere muligheder for overnatning og mange slags aktiviteter.

 

Lokalplanen udlægger området til rekreative formål med generel anvendelse til sports- og fritidsanlæg med mulighed for ferie- og kongrescenter og kulturelle institutioner. Ved Jacob Gades Allé kan der derudover etableres arealer til uddannelse, sundhedsinstitutioner og kontor- og serviceerhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at det eksisterende skydebaneanlæg kan bevares og udvides. Den eksisterende minicampingplads på området kan bevares, men ikke udvides.

 

Formålet med lokalplanen er blandt andet at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering og fremtræden, mens det samtidig sikres, at området udvikles under hensyntagen til de fredede skeldiger og deres beplantning.

 

Forslag til lokalplan 293 kan ses på linket Forslag til lokalplan 293

 

Det må forventes, at der med de skitserede udbygninger og udvidelser af idrætscenteret vil komme et større pres på trafikafviklingen fra Boulevarden til og fra området, og at der vil opstå et behov for forbedringer af infrastrukturen. Der stilles ikke direkte krav til ændring af de overordnede infrastrukturelle forhold, men lokalplanen giver mulighed for, at vejadgange til området kan ændres.

 

Ved realisering af et større område til hytteby eller andre former for ferieboliger, bør det overvejes, om der skal etableres en nordlig vejadgang til området i forlængelse af Vestergade. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis trafik til og fra feriebolig-området ledes ind over den centrale parkeringsplads og rundt om centeret. En nordlig vejadgang bør etableres med rundkørsel eller signalanlæg.

 

Vejen Idrætscenter og Vejen Kommune har som indledning på lokalplanarbejdet afholdt en workshop. Workshoppen var arrangeret med henblik på at give idrætscenterets bestyrelse, samarbejdspartnere, naboer, foreninger, kommunale medarbejdere med flere indflydelse på Vejen Idrætscenters fremtidige udvikling. På workshoppen blev der talt om de kvaliteter, der er i området omkring Vejen Idrætscenter. Med fokus på de eksisterende potentialer blev der genereret idéer, som blev prioriteret efterfølgende. Deltagerne udtrykte deres synspunkter på, hvilken retning idrætscenteret bør gå fremadrettet, og alle idéer, ønsker og input fra workshoppen blev indsamlet og vurderet i forhold til den nye planlægning. Materialet blev samlet til en planskitse, som dannede grundlag for lokalplanforslaget. Planskitsen blev fremlagt til orientering for Økonomiudvalget på mødet den 8. januar 2019.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Indenfor området er der i dag seks lokalplaner, som hel eller delvis afløses af den nye plan.


Tidligere behandling

05.09.2017 Økonomiudvalget.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

2.Endelige tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187 i Brørup (C)

Sagsnummer: 19/7160

Endelige tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187 i Brørup (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 

 • de endelige tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187 vedtages.
   
 • indkomne bemærkninger tages til efterretning, og at lokalplanen tilføjes et afsnit om ”Høring af risikomyndighederne”
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

Forslag til tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187 har været i offentlig høring i perioden 24. april 2019 til 27. maj 2019 og fremlægges hermed til vedtagelse med tilføjelse af et afsnit om høring af risikovirksomhederne i forhold til nærheden til risikovirksomheden SB Pork A/S i Brørup.

 

Økonomiudvalget har den 2. april 2019 besluttet, at muligheden for at indrette boliger i stueetagen i Brørup bymidte skal udvides ved, at der udarbejdes tillæg til de eksisterende lokalplaner. Tillæggene er udarbejdet som en samlet temarevision af de seks lokalplaner i Brørup bymidte. Det er temarevisionens formål at indskrænke forbuddet mod boliger i stueetagen ved det historiske centrum ved stationen og ved torvet i tilknytning til de nuværende dagligvarebutikker. Derudover indføres en bestemmelse om, at facader på de butikslokaler, der omdannes til f.eks. boliger, skal gives et udtryk, der henvender sig til gaderummet på en åben og harmonisk måde.

 

De seks tillæg til lokalplaner er vedhæftet.

 

Tillæggene har været i offentlig høring fra den 24. april til den 27. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar, som er indsendt af Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen påpeger, at de seks lokalplaner ligger nærmere end 500 m fra risikovirksomheden SB Pork A/S, og at hensynet til risikoen for større uheld derfor skal inddrages i planlægningen. Efter dialog med Erhvervsstyrelsen er der foretaget en høring af risikovirksomhederne og udarbejdet et afsnit til tillæggenes redegørelse omkring udfaldet af høringen. Høringen af risikovirksomhederne giver ikke anledning til ændringer i tillæggene.


Tidligere behandling

02.04.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.


Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Der er indkommet ét høringssvar.

Bilag

3.Vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 (C)

Sagsnummer: 18/11883

Vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 vedtages med de anbefalede fire ændringsforslag.

 

 • beslutningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Indstilles godkendt med 6 stemmer for.

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 


Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en ny trafiksikkerhedsplan for Vejen Kommune.

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 skal erstatte den nuværende Trafiksikkerhedsplan 2013-2016.

 

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 har været sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 11. februar – 8. april 2019. I løbet af høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar. Høringssvarene er nu vurderet, og tre høringssvar har givet anledning til fire forslag til tilføjelser i planen.

 

Teknik & Miljø foreslår således, at følgende fire ændringer/tilføjelser medtages i Trafiksikkerhedsplan 2019-2022:

 

 • Der tilføjes et krydsningspunkt for lette trafikanter på Østergade ved Tingvej. Tilføjes til liste/kort over trafiksikkerhedsfremmende projekter i Rødding (Baggrundsrapport 2).
   
 • Der tilføjes et krydsningspunkt for lette trafikanter på Sønderallé ved Søndergyden. Tilføjes til liste/kort over trafiksikkerhedsfremmende projekter i Rødding (Baggrundsrapport 2).
   
 • Der tilføjes en byport på Timekær i Brændstrup. Tilføjes til liste/kort over trafiksikkerhedsfremmende projekter i landsbyer og det åbne land (Baggrundsrapport 2).
   
 • Der tilføjes et krydsningspunkt for lette trafikanter på Nørregade ved Baunevej. Tilføjes til liste/kort over trafiksikkerhedsfremmende projekter i Bække (Baggrundsrapport 2).

 

Trafiksikkerhedsplanen indeholder blandt andet en overordnet målsætning om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikuheld i Vejen Kommune med 50 % inden udgangen af 2020. Der er desuden opstillet en række indsatser, herunder samarbejder og kampagner, som tænkes anvendt frem mod 2022.

 

Sammen med Trafiksikkerhedsplanen har også Statusrapporten samt Baggrundsrapport 1 og 2 været sendt i offentlig høring.

 

Statusrapporten samler op på den seneste Trafiksikkerhedsplan.

Baggrundsrapport 1 indeholder en sortpletanalyse og en større uheldsanalyse, hvoraf det er muligt at udlede forskellige tendenser for trafikuheldene i Vejen Kommune.

Baggrundsrapport 2 indeholder blandt andet en større kortlægning af borgerudpegede utrygge/farlige kryds og strækninger, som skal bruges i forbindelse med den fremadrettede prioritering af de økonomiske midler til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

 

Det samlede materiale findes på:
http://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=43


Tidligere behandling

16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 har været sendt i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

4.Ekspropriationsbemyndigelse - 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst (C)

Sagsnummer: 19/12357

Ekspropriationsbemyndigelse - 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Teknik & Miljø bemyndiges til at iværksætte en åstedsforretning for berørte ejendomme

med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer til etablering af cykelstiens etape 1.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Niels Therkildsen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 

Det indstilles, at

 • Teknik & Miljø bemyndiges til at iværksætte en åstedsforretning for berørte ejendomme med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer til etablering af 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst.

 

 


Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 5. februar 2019 at give en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst. Heraf finansieres 1 mio. kr. af den statslige cykelpulje, idet Vejen Kommune har opnået støtte til projektet fra cykelpuljen.

 

Ved en 2 minus 1 vej afmærkes vejen som ét spor med brede kantbaner, der giver cyklisterne tryghed. Kantbanerne må anvendes af bilerne, når de skal passere hinanden.

Der er tale om en strækning på i alt ca. 5 km, som fremgår af bilag. Hastigheden på strækningen skiltes ned til 60 km/t på hele strækningen. Dette er en forudsætning for at 2 minus 1 vejen kan etableres i henhold til gældende Vejregler.

 

Da bilerne skal færdes i ét spor, er det nødvendigt, at der er gode oversigtsforhold i kurver og ved bakketoppe. I forbindelse med projekteringen har det vist sig, at der er problemer med oversigterne på flere lokaliteter, og det er nødvendigt at foretage fysiske ændringer og/eller tinglyse oversigter flere steder på strækningen.

 

Der er tale om tre sving, hvor niveauet på de omkringliggende marker skal sænkes, eller der skal tinglyses oversigter. Der skal i den forbindelse indgås aftaler med de tilstødende lodsejere om arealafståelse eller tinglysning af oversigter ved frivillige aftaler eller ekspropriation. Berørte lodsejere fremgår af bilag.

 

Derudover kan tre bakketoppe sænkes ved ændring af vejens længdeprofil. Dette forventes at kunne ske uden arealerhvervelse, men der kan blive tale om reguleringer af sidearealer som følge af sænkningen. I forbindelse med ændringerne på vejens længdeprofil kan det blive nødvendigt at bortgrave vejen helt på de tre delstrækninger og lukke vejen for gennemkørende trafik i anlægsperioden.

 

Der er to kurver på strækningen, henholdsvis syd for Gamst og mellem Gamst og St. Andst, hvor det vurderes, at der ikke vil være mulighed for at skabe oversigt uden urimeligt store omkostninger eller indgreb i naboejendomme. Her afbrydes 2 minus 1 vejen over en kortere strækning. Dette er normal praksis i forbindelse med 2 minus 1 veje og forhåndsgodkendt af politiet, som skal godkende det samlede projekt.

 

På Gestenvej sikres krydset ved etablering af heller midt på vejen, sådan at de bløde trafikanter kan krydse Gestenvej ét spor ad gangen. Størsteparten af arealerne omkring krydset er kommunalt ejede. Der skal dog købes et lille areal med henblik på en hensigtsmæssig placering af cykelstien. Placeringen fremgår af bilag.

 

I forbindelse med gennemførelse af projektet forventes det nødvendigt at tinglyse oversigter eller erhverve mindre arealer fra syv ejendomme, som fremgår af bilag.

 

De berørte lodsejere på strækningen forventes indkaldt til forhandling/åstedsforretning i løbet af sommeren 2019.


Tidligere behandling

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.
29.01.2019 Økonomiudvalget.
05.02.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens kapitel 10.


Høring

Ingen.

Bilag

5.Orientering om placering i Kommunernes Skoletrafiktest (B)

Sagsnummer: 17/12031

Orientering om placering i Kommunernes Skoletrafiktest (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Orienteringen taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Vejen Kommune har medio maj 2019 modtaget resultatet af Kommunernes Skoletrafiktest fra Rådet for Sikker Trafik.

 

Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig test, der sætter fokus på kommunernes indsats for at skabe sikker skoletrafik for børn og unge. Testen spørger ind til, hvilket fokus den enkelte kommune har på sikker skoletrafik, herunder samarbejde med blandt andet politiet, og i hvilken grad kommunen støtter skolernes arbejde med at uddanne fremtidens sikre trafikanter.

 

Aabenraa Kommune blev endnu en gang årets landsvinder med 95 point ud af 100 mulige. I år måtte Aabenraa Kommune dog dele 1. pladsen med Esbjerg Kommune. Det er i øvrigt fjerde gang i alt og tredje år i træk, at Aabenraa Kommune løber med den samlede sejr. Vejen Kommune scorede i 2019 85 point, og er dermed placeret på en delt 6. plads.

 

Med de 85 point rykker Vejen Kommune op som nummer tre i Syd- og Sønderjylland. I 2018 scorede Vejen Kommune 76 point og lå nummer 4 i Syd- og Sønderjylland.

 

Et udtræk fra Rådet for Sikker Trafik viser, at Vejen Kommune er blandt de kommuner i Danmark, hvor flest 8.-10. klasses elever i skoleåret 2017/18 har haft besøg af Sikker Trafik LIVE. 54,7 % af eleverne i udskolingen i Vejen Kommune havde således hørt et oplæg fra en LIVE-ambassadør. I 2020 forventer Teknik & Miljø, at dette tal er yderligere forbedret, idet en stor del af 8. klasse eleverne i skoleåret 2018/19 deltog i Trafikcaféen for 8. klasserne.

 

Der vurderes dog fortsat at være et stort potentiale i at få skolerne til i højere grad at undervise eleverne i Gå-prøven, Cyklistprøven og prioritere færdselsundervisningen i udskolingen. I udskolingen kan skolerne finde forskellige former for undervisningsmateriale på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

 

Det er ifølge Rådet for Sikker Trafik vigtigt, at skoler og kommuner prioriterer arbejdet med at lære børnene, hvordan de kan passe bedre på sig selv i trafikken. De fleste trafikulykker sker på grund af trafikanternes adfærd, og derfor er det vigtigt, at børnene har gode trafikvaner, når de forlader skolen og står foran de 10 farligste år i trafikken (15-24 år).  

 

Sagen er sideløbende sendt til Dagtilbud & Skole med henblik på forelæggelse for Udvalget for skoler og børn.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Uheldsstatistik 2018 (B)

Sagsnummer: 19/11916

Uheldsstatistik 2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Orienteringen taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet uheldsanalyse 2018 for Vejen kommune. Uheldsanalysen omhandler politiregistrerede trafikuheld på kommunevejene i 2018 og tendenser i uheldsbilledet. I analysen sammenlignes undervejs med politiregistrerede uheld for perioden 2010-2017.

 

Analysen viser, at antallet af personskader i 2018 er steget markant i forhold til det foregående år.

 

Med stigningen følger udviklingen i dræbte og tilskadekomne ikke længere målsætningen om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 50 % inden udgangen af 2020 (med udgangspunkt i 2010). Antallet af dræbte og tilskadekomne ligger således en anelse højere end i 2010. Udviklingen har gennem de seneste fire år ellers set særdeles positiv ud, idet målsætningen er fulgt.  

 

I 2018 er der registreret 31 personskader (2 dræbte, 16 alvorligt tilskadekomne og 13 lettere tilskadekomne) i de 84 trafikuheld, der skete på kommunevejene i Vejen Kommune. 23 af de 84 trafikuheld var personskadeuheld og 61 alene uheld med materielskade. 

 

Det er særligt antallet af lettere tilskadekomne, der i 2018 er væsentligt højere end i de foregående 5 år, men også antallet af alvorligt tilskadekomne er steget.

 

Det er særligt uheld med cyklister eller fodgængere, der i forhold til perioden 2010-2017, i 2018 er steget. 

 

Ses der på de enkelte aldersgrupper er der dog positive tendenser at spore i antallet af uheld for de unge. Ingen 15-17-årige er blevet dræbt eller kommet til skade i uheldene på kommunevejene i Vejen Kommune i 2018. I perioden 2010-2017 var det den mest uheldsramte aldersgruppe. Ses der på aldersgruppen 15-24 år (de 10 farligste år i trafikken) er antallet tæt på en halvering.

 

Afslutningsvis kan det konkluderes af analysen, at der fortsat sker få sprituheld i Vejen Kommune.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

7.Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 (B)

Sagsnummer: 19/12494

Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Orienteringen taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Den 11. januar 2019 indgik regeringen, DF, S, R og SF en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021. Pesticidstrategi 2017-2021, Tillægsaftalen og Miljø- og Fødevareministerens brev til kommunerne om tillægsaftalen er vedlagt dette dagsordenspunkt.

 

Indholdet i tillægsaftalen er at mindske risikoen for nedsivning af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). BNBO er et beskyttelsesområde udlagt rundt om vandværkernes vandindvindingsboringer. BNBO er allerede kortlagt og er beregnet individuelt for hver enkelt boring. Størrelse og udbredelse varierer efter forholdene ved den enkelte boring. BNBO strækker sig ofte ud på landbrugsarealer.  I Vejen Kommune er der ca. 30 almene vandværker. En stor del af vandværkerne har flere boringer.

 

Frem til 2022 skal kommunerne gennemgå alle BNBO’er og forsøge at indgå frivillige aftaler med ejerne af arealerne. Erstatning til de berørte landmænd skal finansieres over vandtaksten og vil kunne udbetales som en engangserstatning.

 

Efter 2022 evalueres kommunernes indsats. Hvis kommunerne ikke er kommet i mål med opgaven, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. Ved et forbud vil der kunne ydes en kompensation, der skal finansieres via vandtaksten, og som muligvis skal betales som en årlig ydelse.

 

Et IT-system til brug for kommunernes arbejde forventes udrullet i starten af 2020.

 

Lovkravet om kommunernes gennemgang af BNBO forventes at træde i kraft 1. januar 2020.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Erstatninger finansieres via vandtakst.

Kommunernes indsats finansieres via DUT. Forhandlingerne på dette område er ikke gennemført endnu.


Personalemæssige konsekvenser

Arbejdsopgaven løses ved hjælp af projektansat personale.


Retsregler og andre forskrifter

Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021

samt lovtekst, der forventes at træde i kraft 1. januar 2020.


Høring

Ingen.

Bilag

8.Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B)

Sagsnummer: 19/5397

Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der gives en orientering om det tekniske budget 2020-2023.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Orienteringen taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2020-2023 samt investeringsoversigt for 2020-2023. Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag på mødet den 21. maj 2019. Det tekniske budget fremsendes nu til orientering i fagudvalgene.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2020, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

  

Det tekniske budget

 

Det tekniske budget er udarbejdet på baggrund af følgende principper:  

 

 • Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
 • Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2019, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2019-2022, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Regnskabet for 2018: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2018 og det forventede regnskabsresultat for 2019.

 

Det tekniske budget udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2019. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL’s budgetvejledning.

 

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni, hvor staten sædvanligvis udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

  

Det foreløbige tekniske budget udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

  

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

 

Serviceudgifter

Område, 1.000 kr.

BF 2020

BF 2021

BF 2022

BF 2023

Skattefinansierede område

 

 

 

 

Serviceområder

3.578

454

2.109

9.790

Udvalget for teknik og miljø

482

558

407

407

Udvalget for arbejdsmarked og integration

-1.774

-1.774

-1.774

-1.774

Udvalget for skoler og børn

-845

-2.723

2.109

3.246

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

-941

-768

-245

207

Udvalget for social og ældre

-8.485

-8.586

-10.761

-5.322

Økonomiudvalget

15.141

13.747

12.373

13.026

Overførsler

13.973

17.976

25.924

14.882

Udvalget for arbejdsmarked og integration

14.315

15.841

19.452

18.014

Udvalget for skoler og børn

564

2.483

2.321

2.321

Udvalget for social og ældre

-906

-348

4.151

-5.453

Forsikrede ledige

-646

-646

-646

-646

Kommunal medfinansiering

0

0

0

0

Øvrige områder

899

899

899

899

Skattefinansierede område i alt

17.803

18.682

28.285

24.924

 

 

 

 

 

Forsyningsområdet

-69

-69

-69

-69

 

 

Det tekniske budget indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budget stiger med 3,6 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022 og 9,8 mio. kr. i 2023.

 

Under Udvalget for skoler og børn er der færre udgifter til service på 0,8 mio. kr. i 2020 og mellem 2,1 og 3,2 mio. kr. i overslagsårene.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 6,9 mio. kr. i 2020 stigende til 11,8 mio. kr. i overslagsårene. Størstedelen af disse beløb vedrører midler, som flyttes inden for udvalgets ramme eller mellem udvalg.

På dagtilbudsområdet er der merudgifter på 3,0 mio. kr. i 2020 stigende til 9,2 mio. kr. i 2023 som følge af et stigende antal børn.

 

Under Udvalget for social og ældre er der mindreudgifter til serviceområderne på 8,5 mio. kr. i 2020, 8,6 mio. kr. i 2021, 10,8 mio. kr. i 2022 og 5,3 mio. kr. i 2023.

 

På ældreområdet er mindreudgifterne opgjort til mellem 11,5 og 17 mio. kr. i 2020-2023. Heraf kan 5,5 mio. kr. henføres til midler, der placeres til andre funktioner på udvalgets område bl.a. pga. ændret konteringspraksis.

Der er mindreudgifter til den demografiske fremskrivning på mellem 7,0 mio. kr. og 12,4 mio. kr. som følge af et lavere antal ældre end forudsat i sidste års beregning.

 

På det specialiserede socialområde er der indregnet en merudgift på 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 3,5 mio. kr. i 2021-2023 som følge af tilgang af borgere fra andre foranstaltninger i Vejen Kommune. 

 

Overførsler og forsikrede ledige

På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2020-2023 på mellem 14,0 mio. kr. og 25,9 mio. kr. Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 0,6 mio. kr. 

 

Merudgifterne på overførselsområdet skyldes bl.a. merudgifter til sygedagpenge på 5,4 mio. kr. årligt. Herudover er der en stor stigning i udgifter til fleksløntilskud. Udgifterne forventes at stige med 8,0 mio. kr. i 2020 og med 14,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

  

Kommunal medfinansiering

Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2020 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.

  

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2020 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2020 er indgået.

 

Servicerammeberegning 2020

 

1.000 kr.

Beløb

Serviceudgifter Budget 2019

1.869.962

PL-regulering

48.565

Moderniserings- og effektiviseringsprogram

-3.800

Skønnet serviceramme 2020

1.914.727

 

 

Basisbudget 2020

1.899.069

Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 21/5 2019

3.578

Teknisk budgetforslag, serviceudgifter

1.902.938

 

 

Forskel til vejledende serviceramme

11.789

 

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.914,7 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2019 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

 

Det tekniske budget udgør på nuværende tidspunkt 1.902,9 mio. kr. og ligger således 11,8 mio. kr. under den beregnede serviceramme.

   

Investeringsoversigt 2020-2023

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2020-2023. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Herudover er enkelte projekter videreført til 2023. 

 

Under Økonomiudvalget er der i 2021-2023 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 19, 24, 50 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2020-2023 udgør 212 mio.

I 2020-2022 er der fasthold det anlægsniveau, som blev fastsat i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2022. I 2023 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den økonomiske politik.


Tidligere behandling

14.05.2019 Direktionen

21.05.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

 

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2020. Som følge af det forestående folketingsvalg, forventes Økonomiaftalen at blive forsinket i forhold til tidligere år.


Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.


Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
 • Trafik & Vejen, nr. 5, 2019.

 


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Til efterretning.

 

10.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Deltagelse i konference drøftet. Opfordring til opfølgning på efterfølgende udvalgsmøde.