Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 06-06-2019

Mødested: M9 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

2.Voksenundervisning - foreløbigt regnskab 2018

Sagsnummer: 17/18115

Voksenundervisning - foreløbigt regnskab 2018


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter punktet.


Sagsfremstilling

Der er blevet lavet en hurtig gennemgang af de regnskaber, der foreløbig er indkommet, og denne viser gennemgang, at aftenskolerne skal tilbagebetale knap 115.000 kr.

 

I forbindelse med fordelingen af tilskuddet for 2019 kunne ansøgningerne fra aftenskolerne ikke imødekommes 100 %, og det blev besluttet, at aftenskolerne maksimalt kunne modtage et beløb svarende til de faktiske lønudgifter i 2017 med mindre det ansøgte i 2019 var mindre end dette.

Det betød for nogle af aftenskolerne et tilsagn, der lå langt under det ansøgte.

 

I 2019 er der afsat i alt 45.000 kr. til pensionistrabat. Der er udbetalt knap 58.000 kr. i 2018.

 

Der ønskes en drøftelse af det videre forløb.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.


Høring

Aftenskolernes Samråd.

3.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Sdr. Hygum Rideklub

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Sdr. Hygum Rideklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Sagsfremstilling

Sdr. Hygum Rideklub søger om tilskud til en ny bund i ridehuset.

 

I 2018 søgte foreningen om et tilskud til renovering af bunden, og fik en bevilling på 22.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget.

 

Da de i begyndelsen af 2019 ville påbegynde renoveringen vurderede flere ridebane-eksperter, at bunden ikke var så god som tidligere vurderet, bl.a. fordi hele underlaget under toplaget er skævt. Konsekvensen er, at foreningen bliver nødt til at etablere en helt ny bund.

 

Foreningen vil indkøbe en bund af fiber blandet med ridebanesand, da de vurderer det vil være den rigtige løsning.

Valget af fiberbund vil betyde, at foreningen fremover kan tiltrække flere eksterne hestearrangementer, da flere stævner og events er betinget af fiberbund.

 

Der er indhentet to tilbud:

Tilbud 1: 169.9400 kr. ex. moms – inkl. baneplaner*

Tilbud 2: 144.000 kr. ex. moms – ex. baneplaner

 

*for at vedligeholde en fiberbane er en fiberbund-baneplaner nødvendig.

 

Puljen til mindre anlægsprojekter er på 290.000 kr. Der er 89.000 kr. tilbage i puljen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

www.vejen.dk/mindreanlægsprojekter


Høring

Ingen.

 

4.DGI kursus - gå vært

Sagsnummer: 19/252

DGI kursus - gå vært


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget afsætter 26.100 kr. af puljen til lederuddannelse i henholdsvis 2019 og 2020.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune er gå-kommune, og netop derfor arbejdes der med at etablere gå- fællesskaber flere forskellige steder i kommunen.

Vejen Kommune, Sundhedsafdelingen udbyder, i samarbejde med DGI – bevæg dig for livet, 4 kurser for ”gå-værter”.

 

Kurset bliver udbudt til borgere i Vejen Kommune. Det første kursus er blevet afholdt på Brørup Sundhedscenter med 23 deltagere, og der planlægges yderligere 3 kurser, henholdsvis efteråret 2019, og forår og efterår 2020.

 

Prisen pr. kursus er 13.550 kr. ved 25 deltagere.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen ordningen.


Høring

Ingen.

5.Omplacering af Vejen Danseforening

Sagsnummer: 18/32831

Omplacering af Vejen Danseforening


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Vejen Danseforening omplaceres fra gruppe III til gruppe II.


Sagsfremstilling

Vejen Danseforening blev en godkendt folkeoplysende forening i foråret 2015.

 

Foreningen har i år 43 medlemmer under 25 år og 24 medlemmer over 25 år.

 

Vejen Danseforening er på nuværende tidspunkt placeret i gruppe III, som berettiger dem til et aktivitetstilskud på 36 kr. pr. medlem under 25 år.

 

Foreninger i gruppe II er berettiget til 90 kr. pr. medlem.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven
Vejen-ordningen


Høring

Ingen.

Bilag

6.Rideklubber i Vejen Kommune

Sagsnummer: 09/31950

Rideklubber i Vejen Kommune


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter punktet.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune har fastprisaftaler med rideklubberne i Vejen Kommune.

 

I 2018 er der udbetalt følgende beløb i lokaletilskud:

 

 

Tobøl Rideklub

100.000 kr.

Vejen Rideklub

130.000 kr.

Sdr. Hygum Rideklub

123.685 kr.

Ladelund Rideklub

214.200 kr.

Sommerlyst Pony Rideklub

21.050 kr.

 

Tobøl Rideklub har tidligere rettet henvendelse til Vejen Kommune i forhold til ændrede udgifter til husleje, da udlejer udvider hallen.

Vejen Rideklub er en forholdsvis ny rideklub, og der skal følges op på udviklingen i klubben.

 


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen ordningen.


Høring

Ingen.

7.Siden sidst

Siden sidst

8.Eventuelt

Eventuelt

9.Opsamling fra mødet

Opsamling fra mødet