Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 21-05-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)

Sagsnummer: 19/9381

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevilling på Økonomiudvalgets område.
 • budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 08-05-2019

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Tillægsbevillinger på Udvalget for teknik og miljøs område indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-05-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-05-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Den samlede budgetopfølgning indstilles godkendt.

 

Marie Ebsen (A) og Bodil Staal (A) deltog ikke i dette punkt.


Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 31. marts 2019 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

Direktionen behandlede punktet på mødet den 30. april 2019.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 17,2 mio. kr. i merudgifter.

 

På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 2,2 mio. kr. På overførselsområdet udgør det samlede behov for tillægsbevillinger 15,7 mio. kr. 

Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -0,6 mio. kr.

 

anlægsområdet udgør behovet for tillægsbevillinger netto 0,1 mio. kr.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -19,6 mio. kr.

 

Samlet giver det en forbedring af likvide aktiver på 2,3 mio. kr.

 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 1,3 mio. kr. Merudgiften vedrører primært betaling til Sydtrafik – både en efterregulering vedrørende 2018 samt en højere løbende betaling fremadrettet

 

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 5,6 mio. kr. 

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til sygedagpenge som følge af en stigning i antal sager. Derudover er der stigende udgifter til løntilskud til personer i fleksjob. Merudgiften skyldes, at gennemsnitsprisen pr. person er højere. Herudover er der færre udgifter til kontanthjælp og ledighedsydelse.

Arbejdet med at udmønte den forudsatte rammebesparelse på 5 mio. kr. pågår. Der gøres opmærksom på, at der under Finansforskydning og finansiering er indarbejdet en merfinansiering på 12,4 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

 

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på -4,4 mio. kr.

Der er merudgifter til folkeskolen på i 3,6 mio. kr. som følge af flere elever og grupper end forudsat ved budgetlægningen. Der er merudgifter til SFO-området på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes flere førskolebørn samt flere børn på specialcentrene. Der er mindreudgifter til betaling for privatskoler og efterskoler på i alt 1,9 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter på 1,5 mio. kr., hvilket især skyldes færre børn i dagtilbud end oprindeligt forudsat.

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -1,0 mio. kr. Heraf udgør -2,4 mio. kr. en teknisk flytning af budgettet til vedligeholdelse af klimaskærme til Bygningsservice & Beredskab under Økonomiudvalget. På øvrige områder er der således merudgifter for 1,5 mio. kr.

På sundhedsområdet er der indarbejdet en merudgift på 0,4 mio. kr. som følge af overtagelse af opgaver vedrørende forløbsprogrammer for diabetikere. Herudover tilføres sundhedsplejen 0,3 mio. kr. som følge af et stigende antal børn.

 

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 9,1 mio. kr.

Vedrørende serviceområder er behovet for tillægsbevilling opgjort til 1,1 mio. kr. Merudgiften vedrører bl.a. den objektive finansiering af den sociale institution Kofoedsminde.

På overførselsområdet er der merudgifter for 8,1 mio. kr. 1,0 mio. kr. vedrører udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvor antallet af sager er steget. Der er merudgifter til førtidspension på i alt 7,0 mio. kr., som primært skyldes en lavere afgang fra ordningen end forudsat.

 

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 6,7 mio. kr. I beløbet indgår 2,4 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af hallernes klimaskærme mv. 1,5 mio. kr. vedrører udmøntning af puljen til energibesparelser på de konkrete omkostningssteder på tværs af udvalgene. Der er desuden indregnet en forventet merudgift til den centrale barselspulje på 1,3 mio. kr.  

 

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

 

Samlet opgørelse

Udvalg (I hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for tillægsbevilling

Skattefinansieret drift

 

 

1) Serviceområder

 

2.202

Udvalget for teknik og miljø

 

1.263

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-1.409

  Heraf Arbejdsmarked

-1.409

 

Udvalget for skoler og børn

 

-4.366

  Heraf Dagtilbud & Skoler

-366

 

  Heraf Sundhed & Familie

-4.000

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

 

-1.009

  Heraf Udvikling & Erhverv

-2.302

 

  Heraf Sundhed & Familie

1.293

 

Udvalget for social og ældre

 

1.055

  Heraf Social & Ældre

1.438

 

Økonomiudvalget

 

6.668

2) Overførselsområder

 

15.706

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

7.617

  Heraf Borgerservice

                        6.631

 

  Heraf Arbejdsmarked

                          986

 

Udvalget for skoler og børn

 

0

Udvalget for social og ældre

 

8.089

  Heraf Borgerservice

7.139

 

  Heraf Social & Ældre

950

 

3) Forsikrede ledige

 

-644

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-644

4) Øvrige områder

 

-40

Udvalget for social og ældre

 

-40

5) Kommunal medfinansiering

 

0

1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt

17.224

6) Overførselspulje (serviceramme)

 

   0 

7) Forsyningsvirksomhed

 

-68

1-7 Samlede tillægsbevillinger

 

17.156

 

Anlæg

På anlægsområdet er der samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr.

 

Under Udvalget for teknik og miljø er der udarbejdet en opgørelse over behov for tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som primært vedrører salgsindtægter på jordforsyningsområdet. Der flyttes 5,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet til salgsindtægter til de respektive omkostningssteder.

  

Finansiering og finansforskydninger

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til -19,6 mio. kr.

 

Under Generelle tilskud og udligning er der indarbejdet merindtægter på 8,2 mio. kr. som skyldes overgangsordningen vedrørende opdateret udgiftsbehov i den kommunale udligning.

Der er desuden indarbejdet en netto mindreudgift til regulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2018 og 2019 på i alt 12,4 mio. kr. på baggrund af en prognose fra KL. Vejen Kommunes udgifter til dagpenge og beskæftigelsesindsats vedrørende forsikrede ledige er i 2018 ca. 11 mio. kr. lavere end beskæftigelsestilskuddet.


Tidligere behandling

30.04.2019 Direktionen

08.05.2019 Udvalget for social og ældre

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø

14.05.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn

15.05.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.


Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering -2,3 mio. kr., som tilføres likvide aktiver.

 

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

2.202

Drift – overførselsområder

15.706

Drift – forsikrede ledige

-644

Drift - øvrige områder

-40

Drift - kommunal medfinansiering

0

I alt skattefinansieret drift

17.224

 

 

Drift i alt

17.224

Drift - forsyningsvirksomhed

-68

Anlæg

120

Finansforskydninger og finansiering

-19.595

I alt

-2.319

 


Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

2.Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B)

Sagsnummer: 19/5397

Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • det tekniske budgetforslag godkendes.
 • det tekniske budgetforslag sendes til orientering i fagudvalgene.
 • den foreløbige investeringsoversigt drøftes.

Beslutning Direktionen den 14-05-2019

Niels Poulsen Riis deltog i punktets behandling.

 

Der afholdes et temamøde forud for næste byrådsmøde den 28. maj 2019 vedrørende økonomi på arbejdsmarkedsområdet.

 

Overførselsområdet revurderes, når forudsætningerne i økonomiaftalen er kendt.

 

Indstilles godkendt og oversendes til orientering i fagudvalgene.


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Det tekniske budgetforslag godkendt.

Den foreløbige investeringsoversigt drøftet.

Det tekniske budgetforslag sendes til orientering i fagudvalgene.

 

Bodil Staal (A) deltog ikke i dette punkt.


Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2020-2023 samt investeringsoversigt for 2020-2023. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2020, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

  

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 21. maj 2019. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

 

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:  

 

 • Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
 • Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2019, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2019-2022, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Regnskabet for 2018: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2018 og det forventede regnskabsresultat for 2019.

 

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2019. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL’s budgetvejledning.

 

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni, hvor staten sædvanligvis udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

  

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

  

Tekniske ændringerskattefinansieret drift

 

Serviceudgifter

Område, 1.000 kr.

BF 2020

BF 2021

BF 2022

BF 2023

Skattefinansierede område

 

 

 

 

Serviceområder

3.578

454

2.109

9.790

Udvalget for teknik og miljø

482

558

407

407

Udvalget for arbejdsmarked og integration

-1.774

-1.774

-1.774

-1.774

Udvalget for skoler og børn

-845

-2.723

2.109

3.246

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

-941

-768

-245

207

Udvalget for social og ældre

-8.485

-8.586

-10.761

-5.322

Økonomiudvalget

15.141

13.747

12.373

13.026

Overførsler

13.973

17.976

25.924

14.882

Udvalget for arbejdsmarked og integration

14.315

15.841

19.452

18.014

Udvalget for skoler og børn

564

2.483

2.321

2.321

Udvalget for social og ældre

-906

-348

4.151

-5.453

Forsikrede ledige

-646

-646

-646

-646

Kommunal medfinansiering

0

0

0

0

Øvrige områder

899

899

899

899

Skattefinansierede område i alt

17.803

18.682

28.285

24.924

 

 

 

 

 

Forsyningsområdet

-69

-69

-69

-69

 

 

Det tekniske budgetforslag indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 3,6 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022 og 9,8 mio. kr. i 2023.

 

Under Udvalget for skoler og børn er der færre udgifter til service på 0,8 mio. kr. i 2020 og mellem 2,1 og 3,2 mio. kr. i overslagsårene.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 6,9 mio. kr. i 2020 stigende til 11,8 mio. kr. i overslagsårene. Størstedelen af disse beløb vedrører midler, som flyttes inden for udvalgets ramme eller mellem udvalg.

På dagtilbudsområdet er der merudgifter på 3,0 mio. kr. i 2020 stigende til 9,2 mio. kr. i 2023 som følge af et stigende antal børn.

 

Under Udvalget for social og ældre er der mindreudgifter til serviceområderne på 8,5 mio. kr. i 2020, 8,6 mio. kr. i 2021, 10,8 mio. kr. i 2022 og 5,3 mio. kr. i 2023.

 

På ældreområdet er mindreudgifterne opgjort til mellem 11,5 og 17 mio. kr. i 2020-2023. Heraf kan 5,5 mio. kr. henføres til midler, der placeres til andre funktioner på udvalgets område bl.a. pga. ændret konteringspraksis.

Der er mindreudgifter til den demografiske fremskrivning på mellem 7,0 mio. kr. og 12,4 mio. kr. som følge af et lavere antal ældre end forudsat i sidste års beregning.

 

På det specialiserede socialområde er der indregnet en merudgift på 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 3,5 mio. kr. i 2021-2023 som følge af tilgang af borgere fra andre foranstaltninger i Vejen Kommune. 

 

Overførsler og forsikrede ledige

På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2020-2023 på mellem 14,0 mio. kr. og 25,9 mio. kr. Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 0,6 mio. kr. 

 

Merudgifterne på overførselsområdet skyldes bl.a. merudgifter til sygedagpenge på 5,4 mio. kr. årligt. Herudover er der en stor stigning i udgifter til fleksløntilskud. Udgifterne forventes at stige med 8,0 mio. kr. i 2020 og med 14,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

  

Kommunal medfinansiering

Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2020 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.

  

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2020 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2020 er indgået.

 

Servicerammeberegning 2020

 

1.000 kr.

Beløb

Serviceudgifter Budget 2019

1.869.962

PL-regulering

48.565

Moderniserings- og effektiviseringsprogram

-3.800

Skønnet serviceramme 2020

1.914.727

 

 

Basisbudget 2020

1.899.069

Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 21/5 2019

3.578

Teknisk budgetforslag, serviceudgifter

1.902.938

 

 

Forskel til vejledende serviceramme

11.789

 

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.914,7 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2019 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

 

Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.902,9 mio. kr. og ligger således 11,8 mio. kr. under den beregnede serviceramme.

   

Investeringsoversigt 2020-2023

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2020-2023. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Herudover er enkelte projekter videreført til 2023. 

 

Under Økonomiudvalget er der i 2021-2023 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 19, 24, 50 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2020-2023 udgør 212 mio.

I 2020-2022 er der fasthold det anlægsniveau, som blev fastsat i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2022. I 2023 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den økonomiske politik.


Tidligere behandling

14.05.2019 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

 

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2020. Som følge af det forestående folketingsvalg, forventes Økonomiaftalen at blive forsinket i forhold til tidligere år.


Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.


Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Drøftelse af Budget 2020-2023 - Økonomiudvalgets område (B)

Sagsnummer: 19/4530

Drøftelse af Budget 2020-2023 - Økonomiudvalgets område (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der gives en orientering om råderumsforslag på Økonomiudvalgets område
 • der gives en orientering om drifts- og anlægsønsker på Økonomiudvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Anlægsønsket indgår i budgetlægningen.

 

Effektiv udnyttelse af den samlede bygningsmasse vurderes nærmere. Ledige bygninger skal frasælges og lejemål gennemgås. Mulighed for bedre udnyttelse af den samlede bygningsmasse beskrives.

 

Orientering om råderumsforslag, driftsønsker og anlægsønsker givet.

 

Bodil Staal (A) deltog ikke i dette punkt.


Sagsfremstilling

I henhold til mål og procedurer for budgetlægningen skal udvalgene orienteres om råderumsforslag samt eventuelle drifts- og anlægsønsker på udvalgets område.

 

Udvalget skal senest på udvalgets møde i juni prioritere eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.


Tidligere behandling

02.04.2019


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023


Høring

Ingen.

4.Finansiering af Erhvervshus Sydjylland (B)

Sagsnummer: 18/18466

Finansiering af Erhvervshus Sydjylland (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

 • merudgiften til Erhvervshus Sydjylland i 2019 finansieres inden for Udvikling af yder- og landdistrikter.
 • merudgiften indarbejdes i det tekniske budget for 2020 – 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Merudgiften på 340.000 i 2019 finansieres indenfor udvikling af yder- og landdistrikter.

 

Merudgiften i 2020 – 2023 indgår i budgetlægningen.


Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møder den 6. november 2018 og 4. december 2018 drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af etableringen af Erhvervshusene.

 

Erhvervshusene skal:

 • fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og –udvikling.
 • arbejde med virksomheder, som har behov for specialiseret vejledning.
 • være fysiske knudepunkter og sikre adgang til de højt specialiserede statslige ordninger.

Vejen Kommune har mulighed for inden for erhvervsfremmelovgivningen at drive eller købe sig til yderligere ydelser ift. Erhvervsfremme, f.eks. gennem UdviklingVejen.

 

På Økonomiudvalgets møde den 6. november 2018 gik drøftelserne på, hvordan Vejen Kommune vil forholde sig til det kommende Erhvervshus Sydjylland ift. opgave snit mellem Vejen Kommune, UdviklingVejen og Erhvervshus Sydjylland. Endvidere, hvordan Vejen Kommune vil samarbejde med Erhvervshus Sydjylland.

 

På Økonomiudvalgets møde den 4. december 2018 drøftede Økonomiudvalget på baggrund af et oplæg fra UdviklingVejen, om Vejen Kommune vil købe yderligere ydelser fra UdviklingVejen. I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2019 – 2022 blev det godkendt, at UdviklingVejen og Trekantområdet Danmarks tilskud skulle reduceres med den andel, som Vejen Kommune skal omprioritere til velfærdsområderne, jf. Folketingets aftale om erhvervsfremme. I alt blev UdviklingVejens tilskud reduceret med 590.000 kr., svarende til 15 procent af deres tilskud.

 

UdviklingVejen fremførte på mødet, at med den bemanding, de har, vil en yderligere reducering bevirke, at det vil være svært at bidrage ind til erhvervsudviklingen og vækst i Vejen Kommune.

 

Økonomiudvalget tilkendegav på mødet, at de ikke vil købe yderligere ydelser hos UdviklingVejen.

 

I begge sagsfremstillinger fremgik det under økonomiske konsekvenser, at udgiften til Erhvervshus Sydjylland vil stige med forventeligt 320.000 kr. ift. budgettet. Nu er den endelige afregning kommet og den bevirker en merudgift på 340.000 kr. ift. budgettet. Forudsætningen fra Folketinget er, at merudgiften skal findes inden for kommunens ramme.

 

Administrationen har vurderet på budgetterne til Erhvervsservice og iværksætteri og Udvikling af yder- og landdistrikter ift., om det er muligt at finansiere merudgiften. I 2019 er der sket en

overførelse af uforbrugte midler til medfinansiering af LAG projekter. Derfor vil udgiften kunne finansieres af dette i 2019.

Administrationen vurderer endvidere, at fra 2020 er det ikke muligt at finansiere udgiften inden for området, uden det vil få negative konsekvenser for hhv. erhvervsudviklingen og landdistrikterne. Hvis udgiften skal finansieres inden for Erhvervsservice og iværksætteri, skal det ske ved at omprioritere øvrige indsatser eller ved at reducere yderligere i UdviklingVejens budget.


Tidligere behandling

06.11.2018 Økonomiudvalget.

04.12.2018 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Merudgiften finansieres inden for Udvikling af Yder- og landdistrikter i 2019. Dermed vil der restere et beløb på 60.000 kr. til medfinansiering af LAG projekter i 2019.

 

Beløbet foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2020.

 

Hvis udgiften skal finansieres inden for tilskuddet til UdviklingVejen, vil UdviklingVejen få svært ved at nå målene for deres virke.

 

Udgifterne til Erhvervsservice og iværksætteri fremgår af nedenstående tabel. Tallet for Væksthuse/Erhvervshuse er Vejen Kommunes budget. Den faktiske udgift bliver på 1,2 mio. kr. De faktiske udgifter til området er i 2019 270.000 kr. lavere end i 2018.

 

Område

Budget 2018

Regnskab 2018

Budget 2019

Trekantsamarbejdet

1.665

1.650

1.549

Erhvervsråd og turistforeninger

4.000

4.000

3.400

Foreningen EU og internationalt samarbejde - EUSD

158

165

161

Legoland Billund Resort

500

500

497

Væksthuse/Erhvervshuse

764

764

862

I alt

7.087

7.079

6.469

 

I forbindelse med den nye lov om erhvervsfremme skete den en omlægning af finansieringen af erhvervsfremme:

 

Hovedtallene:

Tabel 1: Konsolidering af kommunale udgifter til erhvervsfremme Mio. kr. årligt, (2018-pl)

Før

Efter

Lokale erhvervsfremmeudgifter (konsolideringsgevinst)

500

320

Nye tværkommunale Erhvervshuse

106,8

161,8

Digital erhvervsfremmeplatform

0

25

Borgernær velfærd

100

I alt

606,8

606,8

 

Oversat til Vejen Kommune fordeler beløbene sig:

Lokale erhvervsfremmeudgifter (realiseret i budget 2019)750.000 kr.

(er realiseret hos UdviklingVejen og Trekantområdet Danmark

Nye tværkommunale erhvervshuse(ikke realiseret)340.000 kr.

Digital erhvervsfremmeplatform (finansieret over generelle tilskud)187.500 kr.


Personalemæssige konsekvenser

Umiddelbart ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om Erhvervsfremme.

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.

5.Opfølgning på årlige dialogmøder med lokalrådene (B)

Sagsnummer: 19/706

Opfølgning på årlige dialogmøder med lokalrådene (B)


Administrativ indstilling

 

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Økonomiudvalget orienteres om det videre forløb efter afholdelse af de årlige dialogmøder med lokalrådene.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Orienteringen taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Tirsdag den 27. marts og torsdag den 28. marts blev afholdt de årlige dialogmøder med alle 21 lokalråd fra kommunens landdistrikter. 

 

Også i år deltog de politiske medlemmer af Landdistriktsudvalget i møderne.

 

Til møderne blev drøftet forskellige emner, som lokalrådene selv frembragte, med udgangspunkt i lokale forhold.

 

Generelt er lokalrådene positive i forhold til udviklingen i egne lokalområder, ligesom de er tilfredse med samarbejdet med Vejen Kommune.

 

Flere lokalråd gav udtryk for, at den landdistriktskonference, Vejen Kommune afholdt for lokalrådene i efteråret 2018, var af stor værdi for det videre lokale arbejde.

 

Blandt de mest gennemgående emner på dialogmøderne var:

 

 • Lokale projekter og initiativer
 • Trafiksikkerhed
 • Byggegrunde
 • Bosætning

 

På baggrund af referaterne udarbejdes igen i år en handlingsplan, der skal sikre opfølgning på de spørgsmål og ønsker, som lokalrådene nævnte under møderne. Handlingsplanen udarbejdes af Udvikling & Erhverv i samarbejde med Teknik & Miljø.

 

Referater fra årsmøderne er vedlagt. Referaterne er godkendt af lokalrådene.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Årlige dialogmøder mellem centerbyernes lokalråd og Økonomiudvalget (B)

Sagsnummer: 19/7043

Årlige dialogmøder mellem centerbyernes lokalråd og Økonomiudvalget (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Økonomiudvalget orienteres om de kommende møder med Brørup Udviklingsråd, Holsted Lokalråd og Forum Rødding.
 • Økonomiudvalget drøfter, hvilke emner de ønsker at drøfte med lokalrådene.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Drøftet.


Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år afholdes dialogmøder med Brørup Udviklingsråd, Holsted Lokalråd og Forum Rødding. I år bliver møderne holdt torsdag den 13. juni.

 

Der er afsat 45 minutter til hvert møde. Hovedformålet er, at Forum Rødding, Brørup Udviklingsråd og Holsted Lokalråd får mulighed for at orientere om igangværende projekter, planer for fremtiden, lokale udfordringer og hvad de ellers mener er vigtigt at fortælle fra lige præcis deres lokalområde.

 

Vejen Kommune vil desuden bruge møderne til at orientere om kommunale projekter og planer for hver by. Herunder arbejdet med midtbyafgrænsning i forhold til mulighed for bolig i stueetagen.

 

Referaterne fra sidste års møder og tilhørende opfølgningsskema, samt dagsorden for dette års møder og mødeplan er vedlagt.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

7.Igangsætning af lokalplan 313 - Boligområde ved Vamdrupvej, Vejen (B)

Sagsnummer: 19/10568

Igangsætning af lokalplan 313 - Boligområde ved Vamdrupvej, Vejen (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • udarbejdelse af lokalplan 313 – Boligområde ved Vamdrupvej, Vejen, igangsættes.
 • ansøgningen om mageskifte principgodkendes, og den konkrete sagsbehandling med henblik på gennemførelse af mageskiftet igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Drøftet. Den nuværende kommuneplanrammebestemmelse vil være gældende og der kan ikke forventes tilskud til almene boliger.

Der afholdes møde med ejer af arealet.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget en ansøgning fra en privat jordejer om etablering af et nyt boligområde ved Vamdrupvej i den sydligøstlige del af Vejen By. Området er udlagt til boligformål i kommuneplanen som en del af rammeområde 1.B.07. Området er ikke omfattet af en lokalplan. Vejen Kommune ejer ca. 1 ha af området, og ansøger ønsker at mageskifte dette areal, så han bliver ejer af hele området på i alt ca. 11 ha. Inden det konkrete arbejde med udarbejdelse af nyt plangrundlag, og gennemførelse af mageskifte igangsættes, skal dette behandles i Økonomiudvalget.

 

Ansøgningen og 4 ansøgningsbilag er vedlagt.

 

Planområdet er i alt på ca. 11 ha, og det forventes, at der kan etableres ca. 400 boliger i området. Boligerne planlægges med en blanding af lave etageboliger i 3 etager, rækkehuse i 1 og 2 etager, samt dobbelthus og parcelhuse i 1 etage. Hovedideen med disponeringen af området er en opdeling i seks delområder med en intern vej centralt i hvert delområde. Mellem delområderne er der grønne områder med grøfter og friområder til ophold og leg. Hele området planlægges med bæredygtige elementer med mulighed for solceller, lokalt håndtering af regnvand og gode rammer for socialt fællesskab.

 

Kommuneplanramme 1.B.07 giver mulighed for både åben-lav og tæt-lav boliger i 2 etager med en højde på op til 8,5 m. Hvis der skal laves boliger i 3 etager, skal der laves et tillæg til kommuneplanen. Det vurderes, at udgangspunktet for den videre planlægning bør være den nuværende kommuneplan, men hvis ansøger kan godtgøre, at boliger i 3 etager kan indpasses i området, skal det vurderes nærmere, om der kan laves et kommuneplantillæg, som imødekommer dette ønske.

 

Projektideen er nærmere beskrevet i Ansøgningsbilag 1 og 2.

 

Der er ønske om, at der i området åbnes mulighed for at lave almene boliger, og ansøger oplyser, at der er indgået en betinget købsaftale med boligorganisationen Alfabo. Ved den forudgående dialog har Vejen Kommune orienteret ansøger om, at i henhold til kommunens boligpolitik prioriteres almene boliger til projekter, hvor der er et byfornyelsesformål og endvidere om, at kommunens midler de nærmeste år er reserveret til andre projektet, og at kommunen derfor ikke aktuelt ønsker at tilkendegive, at der kan laves almene boliger i området. Spørgsmålet om almene boliger er ikke relevant i forbindelse i en ny lokalplan, da der ikke laves bestemmelser om ejerforhold i en lokalplan, og spørgsmålet skal derfor behandles i andet regi i forbindelse med boligpolitiske projekter og overvejelser.

 

For at ansøger kan råde over et sammenhængende område, er der søgt om indgåelse af et mageskifte, så Vejen Kommune afstår matr.nr. 28 bd Vejen By, Vejen på 10.519 m² og modtager et tilsvarende areal. Dette modtagne areal kan anvendes til en forlængelse af Sdr. Ringvej mod øst, eller alternativt foreslår ansøger, at kommunen modtager en del matr.nr. 48d, Vejen By, Vejen, som er nærliggende landbrugsjord. Indgåelse af et mageskifte forudsætter godkendelse fra Statsforvaltningen, og skal behandles som en konkret sag.

 

Ansøgning om mageskifte og kortbilag hertil er vedhæftet som Ansøgningsbilag 3.

 

Efter reglerne i planlovens §47A kan ansøger forlange, at Vejen Kommune overtager lokalplanområdet i en periode på op til 4 år, efter området er overført fra landzone til byzone. Ansøger ønsker at frasige sig denne mulighed, således at kommunen ikke kan forpligtes til at overtage området.

 

Udkast til frafaldserklæring er vedlagt som Ansøgningsbilag 4.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Planerne skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

8.Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11- Rekreativt område ved Kongeåen, Skodborg (C)

Sagsnummer: 18/36548

Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11- Rekreativt område ved Kongeåen, Skodborg (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • forslag til lokalplan 307 og tillæg 11 til kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt til udsendelse i høring.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt til udsendelse i høring.


Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra ejeren af Vejen Fodboldgolf, der ønsker at udvide faciliteterne.

Fra 1. januar 2019 overtog Vejen Fodboldgolf Kanocenter Syd med tilhørende kanolicenser.

Udvikling af turisme og naturaktiviteter er helt i tråd med Vejen Kommunens politik og planer, og derfor udarbejdes der ny lokalplan samt kommuneplantillæg, der er robust overfor virksomheden i forhold til udvidelse samt beskyttelse af natur og landskab.

 

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative formål, herunder fodboldgolf med tilhørende faciliteter.

I lokalplanområdet kan der indrettes bolig, klubhus, shelters, bålhus og toiletfaciliteter samt mindre bygninger tilknyttet områdets drift. Lokalplanen giver mulighed for etablering af værelser i det eksisterende klubhus.

 

Formålet med lokalplanen er at sikre robuste rammer for udvidelse af virksomheden samt skabe en sammenhængende planlægning for den samlede bebyggelse i området. Ligeledes skal lokalplanen sikre, at der tages hensyn til Kongeåen og dens omgivelser.

 

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder, der tjener forskellige formål:

 

Delområde 1 – Bolig, oplag og ophold.

Delområde 2 – Ophold og rekreation.

Delområde 3 – Rekreation.

 

Bebyggelsen samt rekreative faciliteter tilhørende fodboldgolf og ophold placeres primært i den nordvestlige del af lokalplanområdet (delområde 1 og 2). Fodboldgolfbaner friholdes fra bebyggelsen, så de fortsat opleves som en del af det åbne land langs Kongeåen (delområde 3). I dette område tillades kun etablering af en mindre overdækning, som visuelt ikke påvirker oplevelsen af det åbne landskab.

 

Arealerne, der ligger tæt på Kongeåen, holdes så vidt muligt fri for belysning og reklamer. Reklamering og belysning er kun mulig i direkte forbindelse til eksisterende bygninger i delområde 1. I resten af området tillades kun opsætning af beskedne sponsorreklamer og mindre infoskilte.

 

Lokalplanområdet er udpeget som blandt andet bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø, idet der i Kongeådalen er et helt særligt samspil mellem landskab, natur og kulturhistorie. Langs den sydlige grænse af lokalplanområdet løber der en trampesti, der er en del af Hærvejsruten og Kongeåstien. Stien er afgrænset fra fodboldgolfbanerne af en række lave buske, hvis begrænsede højde muliggør udsigt til området samt udsigt mod naturen langs Kongeåen.

 

Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 kan ses på linket Forslag til lokalplan 307.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Da en del af lokalplanområdet ikke er kommuneplanlagt, er der udarbejdet et tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017.

Området udlægges til rekreative formål.

 

En del af området er omfattet af lokalplan 240, som aflyses i sin helhed ved vedtagelse af denne lokalplan 307.


Tidligere behandling

08.01.2019 Økonomiudvalget.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Forslagene skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

9.Vintervedligeholdelse i Vejen Kommune - budget (C)

Sagsnummer: 19/10049

Vintervedligeholdelse i Vejen Kommune - budget (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.
   
 • der gives en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. til vintertjenesten 2019.
   
 • bevillingen finansieres af likvide aktiver.
   
 • fremtidig årlig budget til vintertjeneste fastsættes til 11,6 mio. kr. ud fra den historiske udvikling.
   
 • eventuelt overskud i det enkelte budgetår tilføres likvide aktiver samt eventuelt underskud i det enkelte regnskabsår finansieres af likvide aktiver.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Direktionen den 30-04-2019

Indstilles godkendt med den ændring at der gives en tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2019.

 

Afbud: Morten Oldrup, Egon Fræhr.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Det indstilles, at
 

 • der gives en tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. til vintertjenesten 2019.
   
 • bevillingen finansieres af likvide aktiver.
   
 • fremtidig årlig budget til vintertjeneste fastsættes til 11,6 mio. kr. ud fra den historiske udvikling.
   
 • eventuelt overskud i det enkelte budgetår tilføres likvide aktiver samt eventuelt underskud i det enkelte regnskabsår finansieres af likvide aktiver.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.


Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af sagen om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en redegørelse for den historiske udvikling og behov for eventuelle justeringer af budgettet til vintervedligeholdelse med henblik på den kommende budgetlægning.

 

Budget til vintervedligeholdelse har de senere år været udfordret, idet der hvert år er blevet overført underskud til kommende budgetår.

Tilbage i år 2010 besluttede Byrådet, at vintertjenesten skulle fortsætte som et selvstændigt budgetområde, hvor der årene imellem er overførselsadgang på såvel over- og underskud. Budgetområdet skal betragtes over en fire årig periode, hvor budgettet skal balancere. Samtidig blev der afsat 10,0 mio. kr. pr. år til vintertjenesten.

 

Af vedlagte bilag kan, for perioden år 2010 til år 2018, ses udviklingen i forbrug til vintertjenesten. Udviklingen viser, at der hvert år er underskud med undtagelse af år 2013, hvor der var et mindre overskud på 31.000 kr. Underskuddet i årene varierer fra 0,280 – 8,7 mio. kr.

 

Vintertjenesten udføres efter det vedtagne vinterregulativ for Vejen Kommune, hvor vejene er delt i A, B og C ruter. Budgettet dækker udgifter til vognmænd for vinterbekæmpelse, lønninger til vintervagter og medarbejdere, der udfører vintertjeneste, vedligeholdelse og anskaffelse af nyt vintermateriel, målestationer m.v.

 

Teknik & Miljø har beregnet ud fra den historiske udvikling, at budgettet bør opjusteres fra 10,0 mio. kr. til 11,6 mio. kr. pr. år. Samtidig anbefales det, at budgetområdet fortsat skal ses som et selvstændigt budgetområde, hvilket betyder, at et eventuelt overskud i det enkelte budgetår tilfalder likvide aktiver, og at et eventuelt underskud bliver dækket af likvide aktiver.  Det højere budget skyldes flere materielle nyanskaffelser, flere fortovsstrækninger efter de nye grundejerforpligtelser (jf. vejloven) og højere priser på salt.

 

Det aktuelle forbrug pr. 23. april 2019 er på 4,844 mio. kr. Budgettet for 2019 er på 4,702 mio. kr. på grund af overført underskud fra 2018. Der er derfor allerede p.t. et underskud på 142.000 kr., som betyder, at budgetmidlerne allerede nu er opbrugt til vintertjeneste for månederne oktober-december 2019.

 

Vintertjenesten er p.t. i udbud, hvor der skal indgås nye kontrakter for perioden vinter 2019 til foråret 2022.

 

De beregnede udgifter til afslutning af vinteren april 2019 og opstart ny vintersæson 2019/2020 er beregnet til 5,4 mio. kr.

 

De 5,4 mio. kr. skal dække udgifter til:

-         Monteringshonorar og beredskabshonorar vinter 2018/2019.

-         Saltkørsel marts og april 2019. 

-         Vinteren oktober – december 2019, udgifter til monteringshonorar og beredskabshonorar.

-         Kørsel oktober til december 2019.

-         Vagthonorar og lønninger.

-         Servicering af målestationer.

-         Klargøring af vintermateriel.

-         Indkøb af salt og nyt materiel.

 

Såfremt budgettet skal op på det niveau på 11,6 mio. kr., som der er beregnet ud fra den historiske udvikling og for at få et budget i balance, er der i stedet behov for en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. i 2019.


Tidligere behandling

30.04.2019 Direktionen.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. til år 2019 for at få dækket de forventede udgifter for resten af 2019 og for at få et budget i balance set ud fra den historiske udvikling.

 

Tillægsbevillingen foreslås finansieret af likvide aktiver.

 

Det foreslås, at fremtidig budget fra år 2020 til vintertjeneste bliver justeret til 11,6 mio. kr. set ud fra den historiske udvikling. Herudover at eventuelt overskud i det enkelte budgetår bliver tilført likvide aktiver samt at eventuelt underskud i det enkelte budgetår bliver finansieret af likvide aktiver.

 

Det betyder, at der i år 2020 skal tilføres budgettet 888.000 kr. Overslagsårene vil tilsvarende blive tilrettet.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vinterregulativ for Vejen Kommune.

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.


Høring

Ingen.

Bilag

10.Anlægsbevilling - Pulje til færdiggørelsesarbejder (C)

Sagsnummer: 19/2550

Anlægsbevilling - Pulje til færdiggørelsesarbejder (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 1,125 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til en pulje til færdiggørelsesarbejder af byggemodningsområder.
   
 • rådighedsbeløbet på 1,125 mio. kr. finansieres af puljen ”Færdiggørelsesarbejder alle områder” sted 001.005. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2019.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Teknik & Miljø søger om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,125 mio. kr. til færdiggørelses-arbejder i byggemodningsområder.

 

Færdiggørelsesarbejder er mindre anlægsarbejder, der udføres i takt med, at boligområderne udbygges. Arbejderne omfatter f.eks. færdiggørelse eller reparation af kantsten, fortove og belægninger samt etablering af stier og forskønnelse af områderne. Derudover anvendes puljen til stier, grønne områder mv. i byggemodningsområder, der nu er fuldt udbyggede og beboede.

 

Udover løbende belægningsarbejder planlægges midlerne for 2019 bl.a. anvendt til følgende:

 

 • Generel gennemgang af stier ved boligområdet Rugtoften, herunder dræning og belægninger, samt færdiggørelse. Ca. 200 m trampesti/natursti gennem tilplantet område ved ældre etaper ved Rugtoften i Skodborg. Stien er med i byplanvedtægten, og efterspørges af beboerne.

 

 • Etablering af dræn ved boligområdet Grammingtoften, Sdr. Hygum.

 

 • Dræning samt afslutning af arealer samt beplantning ved Bækkegård, herunder fjernelse af ajlebeholder ved den ældre del af byggemodningen, samt flytning af tilslutninger til kloakledning.

 

 • Færdiggørelse af sti samt grøntområde og beplantninger ved nedlagt forsinkelsesbassin mellem Tuesager og de eksisterende boligområder ved Byagervej.

 

Desuden opstår der løbende mindre tilretninger i byggemodningsområderne.


Tidligere behandling

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 1,125 mio. kr. finansieres af puljen ”Færdiggørelsesarbejder alle områder” – omk. sted 001.005. Beløbet fremgår af investeringsoversigten for 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

11.Anlægsbevilling - Vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle (C)

Sagsnummer: 19/8921

Anlægsbevilling - Vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på

          10.333.362,20 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Store og

          Vejen Lille Vandmølle.
 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter

          10.333.362,20 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Store og

          Vejen Lille Vandmølle.
 

 • rådighedsbeløbet på 10.333.362,20 kr. finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen med

          10.333.362,20 kr.
 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Som led i gennemførelse af statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til

Fiskeristyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder fjernelse af spærringer ved dambrug i Vejen Å-systemet.

 

Vejen Kommune ansøgte i oktober 2018 om tilskud til at fjerne spærringerne ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle. Ansøgningen blev imødekommet, og Vejen Kommune har nu tre år til at gennemføre projektet.

 

Ved begge vandmøller består spærringerne i vandløbet af stemmeværkerne fra dambrugsdriften. Ved Vejen Lille Vandmølle er der ikke længere nogen dambrugsdrift. Ved Vejen Store Vandmølle er der stadig et aktivt dambrug. Her gennemføres projektet samtidig med miljøgodkendelse af dambruget. Ved begge spærringer gennemføres projektet i samarbejde med dambrugsejerne og andre berørte lodsejere. Fjernelse af spærringerne vil sikre fri passage til 50 km opstrøms liggende vandløbsstrækninger. Vejen Å er en del af Kongeå-systemet og er et vigtigt opvækstområde for både ørred, laks og snæbel.

 

Vejen Kommune er bygherre. Et rådgivende ingeniørfirma står for tilsyn og byggeledelse. Anlægsarbejdet udføres af en ekstern entreprenør. Alle udgifter til realisering af projektet

finansieres af staten, herunder også den tid Vejen Kommune anvender på projektet, og som håndteres via projektansættelse.


Tidligere behandling

10.01.2017 Byrådet.

03.01.2017 Økonomiudvalget.

12.12.2016 Udvalget for teknik og miljø.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 10.333.362,20 kr. finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen med 10.333.362,20 kr.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1093 af 30. august 2018 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

vandløbsrestaurering.


Høring

Ingen.

Bilag

12.Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole (C)

Sagsnummer: 19/11025

Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives en anlægsbevilling på udgifter på 6,637 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til etablering af en cykelsti syd om Askov.
   
 • der gives en anlægsbevilling på indtægter på 2,44 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på tilskud fra statens cykelpulje.
   
 • rådighedsbeløbet på 6,637 mio. kr. til etablering af cykelsti finansieres af tilskud fra staten på 2,44 mio. kr. og 4,2 mio. kr. er afsat på investeringsoversigten 2019 under cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Byrådet traf den 5. februar 2019 beslutning om linjeføringen for en fremtidig cykelsti syd om Askov mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole. Teknik & Miljø søger om frigivelse af anlægsmidler til etablering af cykelstien.

 

Projektet har opnået støtte på 2,44 mio. kr. fra den statslige cykelpulje. Der var oprindeligt opnået tilskud fra Cykelpuljen til en cykelsti langs Vejenvej/Maltvej gennem Askov, men Vejdirektoratet har den 9. april 2019 meddelt accept af, at projektet ændres til en cykelsti syd om Askov. Det økonomiske grundlag for at igangsætte projektet er dermed til stede.

 

Projektet blev i ansøgningsfasen overslagsmæssigt skønnet til 6,1 mio. kr. Projektet er efterfølgende ændret, og indeholder, udover en ændring af linjeføringen, også trafiksikkerhedsforanstaltninger ved Askov-Malt Skole og på Damhus ved Askov-Malt Børnehave. Projektet vurderes at kunne afholdes inden for det afsatte udgiftsbudget på 6,637 mio. kr.

 

Igangsættelse af detailprojektet og erhvervelse af de nødvendige arealer behandles under andet punktet på dagsordenen vedrørende ekspropriationsbemyndigelse for cykelstien.


Tidligere behandling

21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.09.2017 Økonomiudvalget.

12.09.2017 Byrådet.

15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

30.01.2018 Økonomiudvalget.

06.02.2018 Byrådet.

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 6,637 mio. kr. til etablering af cykelsti finansieres af tilskud fra staten på 2,44 mio. kr. samt 4,2 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten 2019 under cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd. Omk.sted 222.730. Der er tidligere frigivet 348.000 kr. til forprojektering m.v. 
 

Kommunen skal stå i forskud med betaling af diverse udgifter før statsstøtten kan hentes hjem.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

13.Ekspropriationsbemyndigelse - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole (C)

Sagsnummer: 19/11032

Ekspropriationsbemyndigelse - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Teknik & Miljø udarbejder detailprojekt for cykelsti syd om Askov.

 

 • når detailprojektet foreligger, bliver der afholdt møde med de lodsejere, der berøres af projektet.
   
 • Teknik & Miljø bemyndiges til at iværksætte en åstedsforretning for berørte ejendomme med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer til etablering af cykelstiens etape 1.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Byrådet traf den 5. februar 2019 beslutning om linjeføringen for en fremtidig cykelsti syd om Askov, som vist på bilag.

 

Der var oprindeligt opnået tilskud fra den statslige cykelpulje til en cykelsti langs Vejenvej/Maltvej gennem Askov. Teknik & Miljø har ansøgt Vejdirektoratet om godkendelse af, at projektet ændres til en sti syd om Askov. Vejdirektoratet har den 9. april 2019 meddelt accept af den ansøgte projektændring. Se andet punkt på dagsordenen vedrørende økonomiske forhold og frigivelse af anlægsmidler til projektet.

 

Cykelstien udføres som en 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti med sti-mastebelysning på strækningen mellem Ø. Skibelundvej og Damhus. Der etableres trafiksikkerhedsfremmende tiltag ved skæring af alle betydende veje, herunder på Maltvej ved Askov-Malt Skole. Derudover ændres tilkørselsforholdene ved Askov-Malt Børnehave på boligvejen Damhus af hensyn til trafiksikkerheden på cykelstien.

 

Projektet planlægges opdelt i to deletaper.

 

Etape 1 omfatter strækningen fra Askov-Malt Skole over markerne ved Melvangvej til V. Skibelundvej. Etape 1 forventes igangsat i løbet af 2019.

 

Etape 2 omfatter strækningen mellem V. Skibelundvej og Ø. Skibelundvej. Denne strækning forventes udført i 2020 af hensyn til de verserende planer for et nyt boligområde på stedet.

 

Cykelstiens placering har været i offentlig høring, og i den forbindelse indkom der bl.a. ønsker om etablering af grønne arealer/grønt bælte omkring cykelstien. Teknik & Miljø har desuden efterfølgende fået henvendelse fra borgere omkring Melvangvej/Møllevej om det samme.

 

I de indkomne bemærkninger er der blandt andet henvist til de åbne og brede arealer omkring Boulevarden i Vejen og ved stien nord for Rølkjær i Askov. I den offentlige debat var desuden belysning og tryghed væsentlige emner.

 

I forbindelse med Byrådets beslutning om stiforløb blev det besluttet at etablere mastebelysning på stien. I høringsperioden kom en del ønsker fra beboere langs den fremtidige sti om belysning i form af steler på grund af gener ved mastebelysning. I Teknik & Miljøs behandling af bemærkningerne blev det tilkendegivet, at der i detailprojekteringen tages hensyn til, at generne bliver mindst mulige. Dette kan ske dels ved indstilling i armaturerne og ved at holde en vis afstand mellem haver og lysmaster.

 

For at skabe tryghed på stien har det betydning, at stien er belyst, og at stiforløbet ikke opfattes som alt for lukket af beplantning, men at der derimod er lys og en vis åbenhed omring stiforløbet.

 

Endelig vil der være brug for arealer til brug for nedsivning af vejvand fra stien.

 

Teknik & Miljø anbefaler på den baggrund, at der udlægges et bælte til stien i varierende bredde 8-20 meter, som kan skabe åbenhed omkring stien og give plads til afskærmende beplantning og til lokal nedsivning af afvandingen fra stien.

 

I forbindelse med gennemførelse af deletape 1 forventes det nødvendigt at erhverve areal fra otte ejendomme, som fremgår af bilag.

 

De berørte lodsejere på delstrækning 1 forventes indkaldt til forhandling/åstedsforretning i løbet af sommeren 2019.


Tidligere behandling

21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.09.2017 Økonomiudvalget.

12.09.2017 Byrådet.

15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

30.01.2018 Økonomiudvalget.

06.02.2018 Byrådet.

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Projektet blev i ansøgningsfasen overslagsmæssigt skønnet til 6,1 mio. kr. Udgifterne til det ændrede projekt inklusive trafiksikkerhedsforanstaltninger ved Askov-Malt Skole og børnehave, kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb på 6,985 mio. kr.

 

Der henvises til anden sag på dagsordenen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kapitel 10 i Lov om offentlige veje m.v.


Høring

Ingen.

14.Opsamling temamøde kollektiv trafik (C)

Sagsnummer: 19/10583

Opsamling temamøde kollektiv trafik (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter, hvorvidt der skal afsættes budgetmidler til nogle af de nedenstående ordninger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Midler til styrkelse af kollektiv trafik indgår i budgetforhandlingerne.

Plustur behandles på et senere møde i Udvalget.

 

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Midler til styrkelse af kollektiv trafik indgår i budgetforhandlingerne.


Sagsfremstilling

Byrådet havde den 12. marts 2019 temamøde om kollektiv trafik. I den forbindelse havde medlemmerne af Byrådet mulighed for at komme med input til, hvad de ser som muligheder i udvikling af kollektiv trafik i det brede perspektiv, samt hvor de ser de største udfordringer.

 

Resultatet af temamødet fremgår af bilag.

 

Der kan efterfølgende knyttes nogle kommentarer til resultatet af mødet:

 

 • FlexJunior er Flextur for børn under 16 år. Tilbuddet findes i Kolding og Varde kommuner. Der køres efter reglerne for Flextur, og barnet skal kunne klare sig selv med hensyn til sele i bilen. Der kan kun køres internt i kommunerne. Det koster pt. 1,75 kr. pr. kilometer, minimum 18 kr. for en tur. Ud fra erfaringer fra Kolding og Varde kommuner forventes det at koste 200.000-450.000 kr. i Vejen Kommune, når kendskabet til ordningen er udbredt.
   
 • En rute mellem Vejen og Billund Lufthavn via Gesten og Bække vil med tre morgenafgange og tre eftermiddagsafgange i hver retning koste i omegnen af 2,2 mio. kr. om året. Derfra skal indtægter fratrækkes. Det er dog nødvendigt, at Billund Kommune vil finansiere den del af ruten, der løber i Billund Kommune, da Vejen Kommune ikke må have rutekørsel i anden kommune.
   
 • Alle skoleruter i Vejen Kommune med undtagelse af én køres med store busser. Det har været nødvendigt, siden skolereformen med virkning fra august 2014 samlede eleverne på færre afgange. Enkelte afgange dubleres på grund af et stort antal passagerer. Det betyder også, at de opgaver den kollektive trafik i Vejen Kommune løser, enten er ”skal” opgaver i følge Folkeskolelovens bestemmelser om befordring eller befordring af unge til ungdomsuddannelse.
   
 • For nogle af de nævnte udfordringer kan svaret være Plustur, som er ved at blive rullet ud i Sydtrafiks regi. Vejen Kommune skal senere på året behandle muligheden for at indføre Plustur i kommunen. Meget kort fortalt er Plustur Flextrafik, som kan benyttes i de tilfælde, hvor bussen/toget ikke kører hele vejen. Passageren bliver kørt fra adresse til stoppested eller omvendt. Plustur er en Flextur før og/eller efter en tog- eller bustur, hvormed Flextrafik bliver en del af den samlede rejse. Der forventes en udgift til Plustur på kr. 20.000 årligt.

Tidligere behandling

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

15.Godkendelse af tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2008-2011 (C)

Sagsnummer: 18/35961

Godkendelse af tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2008-2011 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • tillæg nr. 22 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

I spildevandsplanen 2008-2011 er det planlagt, at mindre decentrale renseanlæg nedlægges, og spildevandet pumpes til et større centralt renseanlæg. Tillæg nr. 22 til spildevandsplanen omhandler etablering af en transportledning til spildevand mellem byerne Hovborg, Lindknud og Holsted.

Forslag til tillæg nr. 22 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 for en transportledning mellem Hovborg – Lindknud - Holsted blev den 5. februar 2019 godkendt i Byrådet og sendt i høring. Der er ikke indkommet høringssvar.


Tidligere behandling

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.


Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

16.Godkendelse af tillæg nr. 23 til spildevandsplan 2008-2011 - Landbogården og TBS (C)

Sagsnummer: 19/481

Godkendelse af tillæg nr. 23 til spildevandsplan 2008-2011 - Landbogården og TBS (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • tillæg nr. 23 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

To eksisterende erhvervsområder i Brørup ændres til boligformål. Det er områderne, hvor Landbogården og TBS tidligere lå.

Kloakering i områderne ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Forslag til tillæg nr. 23 har været i høring i otte uger. Der er ikke indkommet høringssvar.


Tidligere behandling

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.


Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

17.Godkendelse af licitation for ny genbrugsplads i Vejen (C)

Sagsnummer: 16/11624

Godkendelse af licitation for ny genbrugsplads i Vejen (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Udvalget for teknik og miljø oversender tilbuddet fra Hans Frisesdahl A/S til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. marts 2019, at projektet for ny genbrugsplads i Vejen kunne udbydes i hovedentreprise.

 

Den 24. april blev der afholdt licitation, hvor firmaet Hans Frisesdahl A/S afgav det billigste tilbud på kr. 16.084.125 inklusive moms. Styregruppen for ny genbrugsplads i Vejen har den 29. april 2019 indstillet, at Byrådet godkender det billigste tilbud.

 

Som en option i udbuddet var der medtaget en bygning til direkte genbrug.
 

På styregruppemødet blev der fremlagt et samlet revideret budget for ny genbrugsplads. I det reviderede budget er bygningen til direkte genbrug også indeholdt.

Efter tidsplanen skal arbejdet udføres fra uge 26 i 2019 og afsluttes senest 1. marts 2020.


Tidligere behandling

22.08.2016 Udvalget for teknik og miljø.

06.09.2016 Økonomiudvalget.

13.09.2016 Byrådet.

20.03.2017 Udvalget for teknik og miljø.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

02.10.2018 Økonomiudvalget.

09.10.2018 Byrådet.

18.02.2019 Udvalget for teknik og miljø.

05.03.2019 Økonomiudvalget.

12.03.2019 Byrådet.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomi til rådighed er kr. 17.333.000 eksklusive moms. I dette beløb er der indregnet 1 mio. kr. fra salg af den nuværende genbrugsplads. De økonomiske midler til projektet er frigivet på byrådsmødet den 9. oktober 2018.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007


Høring

Ingen.

Bilag

18.Etablering af Kongeå-Komité (C)

Sagsnummer: 19/8491

Etablering af Kongeå-Komité (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Vejen Kommune tiltræder etablering af Kongeå-komitéen.
   
 • der udpeges to byrådsmedlemmer til Kongeå-komitéen.
   
 • der indarbejdes 624.000 kr. i budget 2020 og 384.000 kr. i overslagsårene til etablering og drift af Kongeå-komitéen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt med bemærkning om at udgiftsfordeling ønskes ændret.

 

Vagn Sørensen (V) og Elin Winther (A) indstilles udpeget som medlemmer af Kongeå-komitéen.

 

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø med tilføjelsen, at finansieringen af 1/3 årsværk sker indenfor nuværende budgetter.

 

Komiteen opfordres til at vurdere ressourceforbruget.


Sagsfremstilling

Kongeåen er blandt de største vandsystemer i det sydlige Jylland og strækker sig fra Kolding Kommune i øst tværs over Vejen Kommune til Esbjerg Kommune i vest. I efteråret 2017 opstod der oversvømmelse af store områder i engene vest for Vilslev. På den baggrund har Esbjerg Kommune sammen med Sydvestjysk Landboforening og med bidrag fra flere statslige styrelser udarbejdet en udredning, hvor de afvandingsmæssige forhold og forslag til løsninger omkring Kongeåen vurderes.

 

I forbindelse med udredningsarbejdet er der, på tværs af de tre kommuner, arbejdet med at etablere et samarbejde mellem kommunerne i oplandet til Kongeåen. De tre kommuners tekniske afdelinger foreslår at formalisere samarbejdet i en Kongeå-komité.

 

Arbejdet i komitéen vil have fokus på emner relateret til vandafledning, men vil også kunne omfatte rekreative tiltag og initiativer, der kan understøtte en fælles turismeudvikling.

 

Kongeåen afvander et meget stort landområde på ca. 450 km2 i Vejen, Esbjerg og Kolding kommuner (se vedlagte kortbilag). I situationer med kraftig vestenvind kan slusen ved Vadehavet ikke lukke åvandet ud på grund af høj vandstand i Vadehavet. I sådan en situation stuver åvandet op på arealerne langs med Kongeåen og skaber oversvømmelse. I kombination med store regnmængder, som i det ekstraordinært våde efterår 2017, oversvømmes store områder, særligt i Esbjerg Kommune.

 

På et indledende møde mellem de tekniske afdelinger i Vejen, Esbjerg og Kolding kommuner var der enighed om, at der vil være behov for valide data til brug for komitéens arbejde. Det er særligt data om vandføring og vandstand samt en kortlægning af oversvømmelsesrisici langs å-systemet. Dette kan tilvejebringes ved at udarbejde en oplandsmodel. Modellen vil efterfølgende kunne bruges til at vurdere løsninger for f.eks. forsinkelse af åvandet på tilstødende arealer.

 

Kommunerne har vurderet, at et samarbejde omkring et stort å-system bør ske i et formaliseret samarbejde. Det er helt på linje med anbefalingerne fra Miljø- og Fødevareministeriets ekspertudvalg om vandforvaltning. På den baggrund foreslår kommunerne, at der etableres en Kongeå-komité. Kongeå-komitéen skal være i funktion fra 2020.

 

Komitéen foreslås at være et samarbejdsforum, der har til formål at rådgive de tre medlemskommuner. Komitéen skal rådgive om en koordineret og helhedsorienteret indsats for å-systemets og de vandløbsnære arealers beskyttelse og benyttelse. Rådgivningen skal tage hensyn til de målsætninger, der er i statens vand- og naturplanlægning samt de afvandingsmæssige og rekreative interesser.

 

Komitéen kan beskæftige sig med følgende:

 • drøftelse af fælles administrationsgrundlag/retningslinjer for udvalgte sagsområder i tilknytning til vandløbssystemet (f.eks. udledningstilladelser, vandløbsvedligeholdelse, vedtagelse af vandløbsregulativer mv.).
 • undersøge og kvantificere mulighederne for at forsinke afstrømningen gennem vandløbssystemet.
 • arbejde med fælles tværkommunale rekreative tiltag og tiltag, der kan understøtte den fælles turismeudvikling.

 

Komitéen har ikke myndighedskompetencer.

 

Medlemskommunerne udpeger hver to repræsentanter til komiteen. Repræsentanterne vælges af og blandt Byrådet i medlemskommunerne. Komiteen, der konstituerer sig selv med en formand og en næstformand, holder to årlige møder (det første år må forventes lidt hyppigere møder).

 

Hver medlemskommune sikrer ved valg af to repræsentanter fra kommunernes Grønne Råd, at inddrage interessenterne i en følgegruppe. Der skal ved udvælgelsen koordineres mellem medlemskommunerne, så der sikres en ligelig repræsentation blandt interesse- og erhvervs-organisationer.

 

Som ansvarlig for udmøntning af Kongeå-komitéens beslutninger etableres en styregruppe bestående af en direktør fra hver af de deltagende kommuner.

 

Formandskabet i Kongeå-komitéen stiller en sekretariatsfunktion til rådighed.

 

Sekretariatet har til formål at gennemføre komiteens og styregruppens ønsker om blandt andet etablering af projekter og udarbejdelse af redegørelser

 

Sekretariatet udgøres af i alt 1,4 årsværk fordelt på en sekretariatskoordinator (0,5 årsværk) og tre medarbejdere á 0,3 årsværk (en fra hver af de deltagende kommuner).

 

Organisering af Kongeå-komitéen og det tilhørende sekretariat ses i det vedlagte bilag vedr. kommissorium for Kongeå-komitéen.


Tidligere behandling

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Vejen, Esbjerg og Kolding kommuner har drøftet fordeling af udgifterne til etablering og drift af Kongeå-komitéen. Kommunerne anbefaler at anvende en vægtet fordelingsnøgle, der udgøres af kommunernes indbyggerantal og oplandsareal i Kongeåens vandsystem.

 

Udgifterne – og fordelingen mellem kommunerne – fremgår af nedenstående tabel.

 

 

kr./år

Esbjerg

Kolding

Vejen

Fordelingsnøgle i %

 

31%

29%

40%

0,5 årsværk sekretariatskoordinator

300.000

93.000

87.000

120.000

3 x 0,3 årsværk sekretariatetsmedarb.

540.000

180.000

180.000

180.000

Andel af fælles driftsbudget

210.000

65.100

60.900

84.000

Udarbejdelse af oplandsmodel (éngangsudgift)

300.000-600.000*

93.000-186.000

87.000-174.000

120.000-240.000

I alt

1.350.000-1.650.000

431.100-524.100

414.900-501.900

504.000-624.000

 

Udgifterne til etablering og drift af Kongeå-komitéen ligger udover drifts- og anlægsbudgettet for vandløbsområdet. Der skal derfor gives en bevilling til budget 2020 (og overslagsårene) til etablering og drift af komitéen. Bevillingen skal fordeles på 300.000 kr. på kt. 06 og 324.000 kr. på kt. 00.


Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes 1/3 medarbejder til at bemande sekretariatet fra Vejen Kommune.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

19.Landsbyfornyelse - statslig udgiftsramme i forbindelse med ny bekendtgørelse (B)

Sagsnummer: 19/10997

Landsbyfornyelse - statslig udgiftsramme i forbindelse med ny bekendtgørelse (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.
   
 • Økonomiudvalget drøfter om, der fortsat skal ydes tilskud til byfornyelse til byer med flere end 4.000 indbyggere.

 

 • Økonomiudvalget drøfter budgetrammen 2020 til landsbypuljen som beskrevet under økonomiske konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Der skal fortsat kunne ydes tilskud til byfornyelse til byer med flere end 4000 indbyggere.

I forbindelse med budgetlægning for 2020 vurderes muligheden for at bevare det samlede budget til området og en eventuel fordeling.


Sagsfremstilling

Finansloven 2019 er vedtaget med en samlet pulje til Landsbyfornyelse på 126 mio. kr.

 

Samtidig med udmeldingen om ny udgiftsramme til landsbyfornyelse, er der trådt en ny bekendtgørelse i kraft den 1. maj 2019, som betyder, at den ordinære byfornyelsesramme nedlægges og beløbende fra den samlede statslige pulje overføres til landsbyfornyelsespuljen.

 

Vejen Kommune har den 3. maj 2019 modtaget udmelding af statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2019. Statsrefusionen udgør 1.132.840 kr. Kommunen kan gøre brug af den tildelte statslige udgiftsramme til og med den 3. maj 2021.

 

Ændringerne i bekendtgørelsen betyder, at udgiftsrammen kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land (gælder derfor ikke byerne Vejen og Brørup).

 

Tilskud kan tildeles til nedrivning eller istandsættelse af boliger, nedrivning af erhvervsbygninger og istandsættelse af forsamlingshuse. Herudover kan rammen anvendes til indretning af byrum efter nedrivning og til fjernelse af skrot og affald. Staten refunderer 60 % af kommunalbestyrelsens udgifter.

 

Den nye bekendtgørelse giver følgende nye muligheder:

 

 • Områdefornyelse, hvor det skaber attraktive bosætningsvilkår og med mulighed for at inddrage den omkringliggende natur

 

 • Nedrivning af private erhvervsbygninger/landbrugsbygninger, såfremt erhvervsaktiviteten i bygningen er ophørt

 

 • Genhusning i forbindelse med kondemneringssager jf. den nye bekendtgørelse (det giver her mulighed for at anvende kondemnering som strategisk redskab i en helhedsløsning)

 

Der forventes en højere efterspørgsel på tilskud til nedrivning af tomme erhvervs- og landbrugsbygninger, og vi oplever allerede større opmærksomhed på skrotsager, som er ret omkostningstunge både på økonomi og ressourcer.

 

På baggrund af ovenstående ændringer og muligheder igangsættes arbejdet med revidering af strategien for hele byfornyelsesområdet.

 

Vejen Kommunes byfornyelsespulje har tidligere været bundet op på den forventelige refusionssats på 50 % og udgør 665.000,00 kr., som i årene 2015-2019 har ligget mellem 200.000,00 - 400.000,00 kr. Denne statslige pulje nedlægges nu jf. Finansloven og overføres til landsbyfornyelsespuljen.

 

Der skal derfor tages politisk stilling til, om der fortsat ønskes afsat midler til byfornyelse af byer med flere end 4.000 indbyggere, som primært er for Brørup og Vejen. 

 

Ønsker man fortsat at tilgodese alle byer i Vejen Kommune, kan man dele nuværende afsatte midler til landsbyfornyelse på 2.073.000 kr. i to puljer.

 

Landsbyfornyelse:

Pulje til byer med færre end 4.000 indbyggere

Vejen Kommunes nettoandel 468.000 kr.

 

Byfornyelse:

Pulje til byer med flere end 4.000 indbyggere

600.000 kr.

 

I 2020 forventes der afsat 143 mio. i finansloven til Landsbypuljen, dog er det ikke endelig vedtaget og fordelingsnøglen er endnu ikke kendt.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ønsker man, som foreslået, fortsat at yde tilskud til byfornyelse i byerne Vejen og Brørup, udover det som landsbyfornyelsesmidlerne åbner mulighed for, kan budgetmidlerne fordeles efter nedenstående princip.

 

I budgettet 2019 og de tidligere år har der været afsat et rammebeløb på 2.073.000,00 kr. til landsbyfornyelse, hvilket har været et fornuftigt niveau ud fra rammerne i den tidligere bekendtgørelse til byfornyelsesloven.

Vi kender pt. ikke konsekvenserne af de nye ændringer og hvordan forespørgsler fra borgere til tilskudsmulighederne vil være fremadrettet, derfor er vores oplæg til budget 2020, som følgende:

 

Rammebeløb til landsbypulje, under 4000 indbyggere:    1.600.000,00 kr.

 

Statsrefusionen udgør 60 % i tilskud: 1.132.840,00 kr.

Vejen Kommunes andel udgør:          467.160,00 kr.

 

Rammebeløb til byfornyelse, over 4000 indbyggere:   600.000,00 kr.

Vejen Kommunes andel udgør    600.000,00 kr.

 

Dette oplæg vil medføre en reduktion for Vejen Kommunes budgetandel på ca. 1,0 mio. kr. for landsbypuljen, og kan samtidig give anledning til en drøftelse, om der skal afsættes til de nye muligheder, som den nye bekendtgørelse lægger op til.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

BEK nr. 489 af 29/04/2019.

LBK nr. 1228 af 03/10/2016.


Høring

Ingen.

Bilag

20.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte og midlertidige og længerevarende botilbud - efter høring (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte og midlertidige og længerevarende botilbud - efter høring (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm indstiller, at

 

 • vedlagte høringssvar drøftes og tages til efterretning.
 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for servicelovens § 85, 107, 108 samt 85/105 (ABL) godkendes og sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 08-05-2019

Høringssvar drøftet og taget til efterretning. Ved fremtidig revision af kvalitetsstandarderne søges Handicaprådets ønske indarbejdet i det omfang, det er er muligt.

Forslag til kvalitetsstandarder for servicelovens § 85, 107, 108 samt 85/105 (ABL) indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for social og ældre.

 

Egon Fræhr (V) deltog ikke i dette punkt.


Sagsfremstilling

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

 • socialpædagogisk støtte og midlertidige og permanente botilbud.

 

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende paragraffer:

 

 • Servicelovens § 85.
 • Servicelovens § 107.
 • Servicelovens § 108.
 • Servicelovens § 85 i sammenhæng med Almenboliglovens § 105.

 

For samtlige fire kvalitetsstandarders vedkommende er der tale om beskrivelse af gældende serviceniveau.

 

Udvalget for social og ældre godkendte kvalitetsstandarderne på sit møde 10. april 2019 og sendte dem i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar foreligger nu og er vedlagt i bilag.


Tidligere behandling

10.04.2019 Udvalget for social og ældre.

08.05.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Servicelovens §§ 85/105 (ABL), 85, 107 og 108.


Høring

Handicaprådet hørt 02.05.2019.

Bilag

21.Evaluering af helhedsplan for Dagtilbud (C)

Sagsnummer: 18/25657

Evaluering af helhedsplan for Dagtilbud (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • den nuværende helhedsplan for Dagtilbud fortsætter på baggrund af evalueringen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-05-2019

Godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har den 18. august 2016 besluttet følgende:

 • Udvalget tager høringssvarene til efterretning. Der er indkommet en del bemærkninger om ledelsesstrukturen, og derfor skal den evalueres i efteråret 2018. Forældrebestyrelserne skal inddrages aktivt i evalueringen, og evalueringen forelægges for Byrådet.
 • Den fælles pasning i uge 29 og 30 evalueres ligeledes i efteråret 2018, når ordningen har eksisteret i to år. Denne evaluering forelægges ligeledes for Byrådet med henblik på drøftelse af behov for ændringer af ordningen.
 • Byrådet følger udviklingen omkring vuggestuebørn, og har noteret sig muligheden for vuggestuepladser i kommunens børnecenter.

 

På baggrund af beslutningen, blev der den 20. september 2018 besluttet, at der skulle udarbejdes en evalueringsplan, som bestod af følgende:

 • Evaluering med forældrebestyrelser, tages i dialogmøderne som er planlagt i marts 2019. Den enkelte bestyrelse bliver inviteret til møde med Udvalget for skoler og børn, hvor evalueringen er på dagsordenen.
 • Den fælles pasning i uge 29 og 30 evalueres også i samtalen med bestyrelserne, ligesom der bliver forelagt data for brugen af fælles pasning.
 • Der bliver forelagt data for belægningsprocenten i vuggestuerne.
 • På medarbejdersiden evalueres helhedsplanen i Område MED.
 • På ledersiden udarbejdes et fokusgruppeinterview, som indgår i evalueringen.

 

Denne evaluering er nu klar til at forelægges Byrådet.

 

Evalueringen af forældreperspektivet er foregået på dialogmødet marts 2019. Evalueringen af medarbejderperspektivet er foregået i Område MED og er understøttet af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbejdere i Dagtilbud. Evalueringen af ledelsesperspektivet er foregået i semistrukturerede fokusgruppeinterviews med repræsentativt udvalgte ledere.

Nedenstående opridses generelle konklusioner for evalueringerne:

 • Forældrene:

Bestyrelserne er generelt set tilfredse, både når det omhandler åbningstider, ledelse og fællespasning. Bestyrelserne har løsningsforslag til forbedringer af de fysiske rammer, men disse forslag spænder bredt, og bør derfor behandles individuelt (se bilag Evaluering af helhedsplan – forældrebestyrelser og fællesbestyrelser).

 

 • Medarbejderne:

Fællespasning:

Medarbejderne oplever, at der kan være problemer i forbindelse med fælles feriepasning, herunder normering og usikkerheder, som opstår når børnene flyttes til andre institutioner.

 

Ledelse:

Hvad ledelse angår, oplever medarbejderne et paradoks i form af at højne ledelseskompetencen, mens de samtidig får mindre af den. Mere arbejde lægges ud til det pædagogiske personale, hvilket medfører mindre tid til det pædagogiske arbejde med børnene. Ledelsen mangler, og medarbejderne efterspørger en mere klar ansvarsfordeling mellem medarbejderne i konfliktsituationer. Medarbejderne oplever, at ledelsen er nemme at træffe på mail og telefon, men ønsker samtidig, at ledelsen oftere er til stede rent fysisk. Medarbejderne oplever ligeledes, at der er flere beslutninger, som skal træffes af medarbejderne i forhold til forældre, arbejdsplaner og sparring medarbejderne imellem og efterspørger kompetenceudvikling, som modsvarer de nye behov. Medarbejderne ønsker desuden flere vinkler på forskning.

 

Fysiske rammer:

I forhold til de fysiske rammer er det medarbejdernes opfattelse, at hygiejnen kan være bedre – specielt på toiletter, hvilket imidlertid kan skyldes mere miljøvenlige rengøringsmidler.

Samtidig anser medarbejderne det for en udfordring, at der ikke er plads til alle de børn, som har behov for en plads i Sløjfen.

 

Åbningstider:

Medarbejderne oplever, at det kan koste mange ressourcer at have åbent i en udvidet åbningstid med meget få børn – også i forhold til at have åbent den 24. og 31. december, og spørger i forhold til hvilke muligheder der er for sampasning eller lukning (se bilag Høringssvar – Område MED).

 

 • Lederne: Giver generelt set udtryk for, at den nye struktur har medført mindre nærvær, men samme mængde tilgængelighed. Lederne mener ikke, at tildelingsmodellen har ændret deres ressourcer. Generelt set fungerer åbningstiderne, og lederne er tilfredse (se bilag Evaluering af helhedsplan – Lederne).

 

 • Belægningsprocenten: Kommer senere.

 

I Helhedsplanen for Dagtilbud 2017-2020 blev det besluttet, at den nuværende visiteringspraksis skulle ændres ved indførslen af et nyt booking system.

Der er netop godkendt nye regler for visitation. Bookingsystemet fungerer for vuggestue og børnehave, og vi afventer stadig for dagpleje og SFO.


Tidligere behandling

18.08.2016 Udvalget for skoler og børn.

20.09.2018 Udvalget for skoler og børn.

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

22.Dagtilbud i Askov-Malt (C)

Sagsnummer: 19/10193

Dagtilbud i Askov-Malt (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • forslagene drøftes.
 • der arbejdes videre med forslag 1.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-05-2019

Forslagene drøftet.

Der arbejdes videre med forslag 1 samt en mulighed (5), hvor der ses på mulighed og økonomi for modulbyggeri.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.


Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn besluttede den 19. marts 2019, at der skal undersøges muligheder for udvidelse af antallet af pladser i Askov-Malt området som en forsøgsordning.

 

Der er udarbejdet fire forslag for mulig udvidelse af antal pladser i dagtilbud i Askov-Malt.

 

Forslag:

 1. Askov-Malt Skole.
 2. Vejen Idrætscenter.
 3. Opførelse af ny tilbygning med toilet og garderobe i Askov-Malt børnehave.
 4. Opsætning af pavillon i 2 år.

 

De fire forslag fremgår af bilagene.


Tidligere behandling

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til det valgte forslag vil blive beregnet nærmere i forhold til plads, ventilation, parkeringsforhold mv.

Der vil efterfølgende komme en sag til politisk behandling med en mere detaljeret beregning.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ved ny anvendelse af bygninger skal der foretages en vurdering i forhold til plads, ventilation, parkeringsforhold mv. Der henvises til bilag ”Forslag 1 bemærkninger fra Teknik & Miljø i forhold til Bygningsreglement”.


Høring

Ingen.

Bilag

23.Rammeforsøg med mere frihed til folkeskoler (C)

Sagsnummer: 19/9895

Rammeforsøg med mere frihed til folkeskoler (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • ansøgningen fra Rødding Skole, herunder Lintrup Filial Børnecenter, om frihed fra timetal til at give mere undervisning ved at lægge timer på andre klassetrin end dem, der følger af folkeskoleloven, uddelegeres til skoleledelsen og skolebestyrelsen.
 • ansøgningen fra Rødding Skole, herunder Lintrup Filial Børnecenter, om frihed fra elevplan til at arbejde med evaluering af elever på andre måder end via elevplanen, godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Den 1. marts 2019 lancerede Undervisningsministeriet et rammeforsøg med mere frihed til folkeskoler, og den 3. marts 2019 modtog samtlige kommuner og folkeskoler et brev med ansøgningsmateriale, forslag til lokal beslutningsproces m.v. Med forsøget vil regeringen give folkeskoler friere tøjler fra statslige bindinger og opfordrer samtidig kommunerne til at løsne op for kommunale bindinger for de folkeskoler, der ønsker at være med i forsøget. Formålet med forsøget er derfor at blive klogere på, om folkeskoler med færre bindinger kan løfte elevernes faglige niveau og fremme det gode børneliv.

 

Frihed fra timetal

Da Lintrup Børnecenter er en filial til Rødding Skole, får de en tildeling til Børnecentret og en tildeling til den øvrige skole. Grundet tildelingen til Lintrup Børnecenter organiseres undervisningen på fire hold, der organiseres i samlæsning på tværs af årgangene. Det giver en udfordring i forhold til opfyldelse af det vejledende timetal, da årgangene ikke har samme timetal.

 

Formålet med ansøgningen er at sikre sammenhæng i elevernes skoledag for alle elever på begge matrikler og skabe kontinuitet og sammenhæng i undervisningen, så eleverne undgår unødige holdskift. Fordelingen af fagenes timetal tager udgangspunkt i de faglige mål for fagene.

 

Frihed fra elevplan

Rødding Skole ansøger ligeledes om, at elevplanen afløses af løbende evaluerings-/EVA-samtaler mellem elev og kontaktlærer. Alle elever får i løbet af et skoleår minimum to EVA-samtaler med deres kontaktlærer.

 

Formålet med ansøgningen er, at alle elever efter endt grundskole er uddannelsesparate, hvilket opnås ved at styrke elevernes selvværd og -indsigt med henblik på at være involveret og tage medansvar for egen læring.


Tidligere behandling

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

Bilag

24.Kvalitetsstandard for befordring til specialklassetilbud (C)

Sagsnummer: 19/4731

Kvalitetsstandard for befordring til specialklassetilbud (C)


Administrativ indstilling

Borgerservicechef Jane Ussing og chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • kvalitetsstandard for befordring i specialklassetilbud godkendes.
 • merudgift i 2019 følges tæt, og Borgerservice/Dagtilbud & Skole undersøger muligheder for finansiering af evt. merudgifter forud for budgetopfølgning pr. 30. august 2019.

Beslutning Direktionen den 26-03-2019

Sagen udsættes.


Beslutning Direktionen den 23-04-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Kørselskontoret havde i 2018 en stor stigning i udgiften til kørsel til specialklasser på henholdsvis Østerbyskolen og Højmarkskolen.

 

Stigningen skyldes flere ting:

-         Generelt flere elever i specialklasserne.

-         Flere elever har længere vej til skole.

-         Flere elever har haft behov for solokørsel.

 

Antallet af elever i specialklasser på Højmarkskolen og Østerbyskolen var i 2017/18 på 172 elever, i 2018/19 på 198, mens elevantallet pt. forventes at falde igen til 181 elever i 2019/20.

 

Kørselskontoret forventes derfor fortsat at opleve en stigning i kørselsudgiften i foråret 2019 på grund af elevtal og afstand.

 

Henover vinteren har Kørselskontoret været i dialog med specialcentrene samt forældre for at undersøge, hvilke muligheder der er for at nedbringe antallet af solokørsler. Det har givet et fald i antallet, som vil kunne aflæses på udgiften i 2019.

 

Kørselskontoret har udarbejdet udkast til revidering af kvalitetsstandarden for at kunne optimere kørslen samtidig med, at der, så vidt muligt, tages hensyn til elevernes behov.

 

Ændringer/præciseringer i kvalitetsstandarden i forhold til tidligere:

 • Dispensering fra afstandskrav.
 • Det er alene elevernes adfærd, der afgør, om der kan bevilges solokørsel.
 • Det bliver muligt at lave samkørsel for minimum 4 elever.
 • Kørsel mellem skole og hjem fra begge forældres adresser, hvis forældrene har deleordning gælder også til SFO.
 • Bevillig af befordringsgodtgørelse strammes op.
 • Nyt afsnit om kørsel til SFO på ikke skoledage.
 • Tidspunkter er, så vidt muligt, tilpasset centrenes ønsker.
 • Vognmand skal kontakte forældre, hvis der sker forsinkelser udover 15 minutter.

 

Herudover mindre præciseringer og sproglige ændringer.


Tidligere behandling

26.03.2019 Direktionen.

23.04.2019 Direktionen.

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Kørselskontorets budget til befordring af elever til specialklasser inkl. SFO er et fast rammebeløb og reguleres ikke på baggrund af elevtal. Derfor vil en stigning i antallet af elever afspejles i den faktiske udgift.

 

Kørselskontoret har i øjeblikket befordring til specialklasser i udbud, hvorfor kørselsudgiften pr. zone er usikker fra august 2019.

 

Kørselskontoret har estimeret en forventet udgift for resten af 2019, hvilket betyder en forventet merudgift på ca. 0,6 mio. kr.

 

Da resultatet af udbuddet endnu ikke er endeligt godkendt, vil Borgerservice og Dagtilbud & Skole følge udviklingen i økonomien tæt. Ved budgetopfølgning pr. 30. august 2019, hvor også det endelige elevtal for specialklasserne er kendt, vil der komme en opfølgning på de økonomiske konsekvenser.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens § 26, stk. 1.


Høring

Ingen.

Bilag

25.Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (C)

Sagsnummer: 19/9886

Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (C)


Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

 

 • udkast til ny Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.
 • udkast fremsendes til Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for Arbejdsmarked og integration, Udvalget for Social og ældre og Udvalget for skoler og børn og herefter videre til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Direktionen den 30-04-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Morten Oldrup, Egon Fræhr.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 08-05-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-05-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 til godkendelse.

 

Sundhedsaftalen er en samarbejdsaftale, der indeholder aftaler om samarbejdet mellem kommunerne og regionen, som har relation til sektorovergange, med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb. Med godkendelse af sundhedsaftalen indgår Vejen Kommune i et forpligtende fællesskab og samarbejde med Regionen, 22 kommuner og almen praksis.

 

Sundhedsaftalen 2019-2023 bygger videre på et solidt og udviklingsorienteret samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark.

 

I fællesskab skal de tre parter finde løsninger på de udfordringer, som sundhedsvæsnet står over for nu og i fremtiden. Det handler særligt om:

 

Flere ældre borgere.

Flere borgere med én eller flere kroniske sygdomme.

Flere borgere som lever med og efter kræft.

Flere borgere med psykiske lidelser.

 

Der skal derfor tænkes innovativt, og parterne skal i fællesskab anvende ressourcerne klogt og til størst mulig gavn for borgerne i Syddanmark. Det gøres ved i fællesskab at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Udmøntning af politiske visioner og målsætninger

 

Nærværende sundhedsaftale er bygget op om de politiske visioner, målsætninger og virkemidler, som parterne er enige om. De tydeliggør den overordnede ramme for det tværsektorielle sundhedsaftalesamarbejde og parternes indbyrdes forpligtigelser.

 

Den administrative del af sundhedsaftalen er beskrevet i et tillæg. Her er det fastlagt, hvilke indsatser og midler der tages i brug, for at de politiske visioner og målsætninger kan indfries. Den administrative del er således en del af sundhedsaftalen og har samme forpligtende karakter.

 

Når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer, er der i aftalen fokus på følgende:

 

Sæt borgeren først.

Tænk nyt – nye samarbejdsformer.

Mest mulig sundhed for pengene.

 

Sundhedsaftalens potentialer og udfordringer for Vejen Kommune

Aftalens betydning for Vejen Kommune:

Vejen Kommune er på flere punkter langt i forhold til at nå de i Sundhedsaftalen opstillede mål, men på udvalgte områder vil det kræve en ekstra indsats at komme i mål. Det drejer sig om:

 • Fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet. 

 

 • Reduktion af andelen af børn og unge med dårlig mental sundhed.

 

 • Reduktion af børn og unge med overvægt.

 

 • Reduktion i andelen af børn og unge, der ryger.

 

 • Reduktion i andelen af daglige rygere.

 

Oversigt over måltal er vedhæftet i bilag med måltal for Vejen Kommune som er tilgængelige på nuværende tidspunkt.


Tidligere behandling

I forbindelse med høring af oplægget til Sundhedsaftale er følgende udvalg og Byrådet blevet hørt:

 

16.01.2019 Udvalget for social og ældre.

21.01.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

23.01.2019 Udvalget for skoler og børn.

23.01.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.

30.04.2019 Direktionen.

08.05.2019 Udvalget for social og ældre.

14.05.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn.

15.05.0291 Udvalget for arbejdsmarked og integration


Økonomiske konsekvenser

Hvis der i forbindelse med det administrative spor bliver foreslået indsatser, som vil få væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunerne, vil forslagene blive forelagt til politisk behandling i den enkelte kommune i Syddanmark.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Til orientering i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Bilag

26.Integration - Drøftelse af konsekvenser af lovændring (C)

Sagsnummer: 19/10205

Integration - Drøftelse af konsekvenser af lovændring (C)


Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

 • Udvalget orienteres om konsekvensrettelser på hjemmesiden.
 • Udvalget drøfter integrationspolitikken i lyset af ny lovgivning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-05-2019

Der blev orienteret om rettelser på hjemmesiden.

Der blev stillet forslag om, at den gældende integrationspolitik videreføres.

5 medlemmer stemte for. 1 medlem, Anni Grimm (løsgænger), stemte imod.

Anni Grimm ønsker sagen indbragt for Byrådet med begrundelsen, at indstillingens dot 2 ikke er fyldestgørende, og at Udvalgets navn ikke indgik i Udvalgets behandling af sagen.

Punktet ændret til C-sag.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Indstilles godkendt som indstillet af et flertal i Udvalget for arbejdsmarked og integration.


Sagsfremstilling

Baggrund

Den 21. februar 2019 har Folketinget behandlet lovforslag nr. L140 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. Loven er offentliggjort som lov nr. 174 af 27. februar 2019. Udvalget har den 24. april 2019 drøftet repatriering. Udvalget skal drøfte, hvorvidt der er andre konsekvenser af lovændringen, der har betydning for Vejen Kommune. 

 

Udover de ændringer, der er i forhold til reglerne om repatriering, som Udvalget er orienteret om ved møde den 24. april 2019, er der følgende forhold, der har betydning for Vejen Kommune.

 

Udlændingeloven

Ændringerne i udlændingeloven kan få afledt betydning for Vejen Kommune i forhold til antallet af flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Danmark eller får inddraget deres opholdstilladelse.

 

Integrationsloven

Formål mv.:

§1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge har mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive selverhvervende og aktivt deltage i og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. Dette skal ske gennem en indsats, der

 

1)  tager udgangspunkt i udlændingens ansvar for sin egen integration,

2)  bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og

4)  bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

 

   Stk. 2. Loven har endvidere til formål at sikre, at nyankomne udlændinge bliver bekendt med, at rammerne for udlændingens ophold i Danmark defineres af den enkeltes opholdsgrundlag.

 

   Stk. 3. Loven har endelig til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.v. kan bidrage til integrationsindsatsen.

 

Ændringerne i Integrationsloven får den betydning, at Vejen Kommune fremover samarbejder med den enkelte borger om et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram i stedet for et integrationsprogram.  Der arbejdes fremad med en kontrakt frem for en integrationskontrakt.

 

Der er ikke længere krav om, at der anvises en permanent bolig til målgruppen.

 

Udlændige vil fremover modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Ydelsen nedsættes pr. 1. januar 2020.

 

Modtagelse i Vejen Kommune

I Vejen Kommune er ansvaret for modtagelse af nytilkomne udlændinge placeret i Introduktion & Udviklingscentret Vejen. Arbejdet i Introduktion & Udviklingscentret tager udgangspunkt i at opnå en vellykket integration af nye borgere. Opgaven er at støtte nye borgere i konkrete integrationsopgaver som mødet med den offentlige sektor, foreningsliv samt kulturelle udfordringer. Målet er, at hver enkelt ny borger skal have samme muligheder og forpligtelser i bestræbelserne på at erhverve sig sociale, kulturelle uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer til at kunne indgå i et uafhængigt og ligeværdigt medborgerskab i det danske samfund.

 

Boligplacering i Vejen Kommune

Lovændringen har medført, at Vejen Kommune ikke længere er forpligtet til at anvise nytilkomne udlændinge.

 

Ved ankomst til Vejen Kommune boligplaceres flygtninge i det kommunalt ejede Egely i en midlertidig bolig. Der bor pt. 29 borgere på Egely. Såfremt Vejen Kommune modtager en familie med børn, anbringes familien midlertidigt i en kommunal bolig i Lindknud.

 

Tidligere var der indgået lejekontrakter for andre midlertidige boliger. De sidste af disse er afviklet for mere end to år siden. 

 

Introduktion & Udviklingscentret har råderet over Egely frem til februar 2021.

 

I Vejen Kommune er der fortsat fokus på at støtte udlændinge i at få en permanent bolig enten via boligforening eller privat udlejer. Der vil som udgangspunkt ikke være kommunale midlertidige boliger til rådighed efter 2021, og kommunen vil derfor skulle indgå lejekontrakter for midlertidige boliger.

 

Fremover kan der være en udfordring med at finde boliger, hvor huslejen har et niveau, der kan betales, hvis udlændinge er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

 

Beskæftigelsesindsats i Vejen Kommune

I Vejen Kommune arbejdes der fortsat, i henhold til lovgivningen, med en intensiv indsats overfor udlændinge i forhold til, at disse opnår tilknytning til det danske arbejdsmarked i et omfang, så de bliver selvforsørgende. Dette sker primært via en virksomhedsvendt indsats. 

 

En del af indsatsen i Jobcentret er endvidere, at borgerne vejledes om repatriering, som Udvalget er orienteret om på mødet den 24. april 2019.


Tidligere behandling

15.05.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lovforslag L140 2018/2019 offentliggjort som lov nr. 174 af 27. februar 2019.


Høring

Ingen.

Bilag

27.Forslag til politisk mødestruktur (B)

Sagsnummer: 19/7746

Forslag til politisk mødestruktur (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Udvalget drøfter forslag til politisk mødestruktur.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 08-05-2019

Udvalget ønsker onsdagsmødet afholdt kl. 16.30.

 


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Drøftet.

Forskellige synspunkter blev fremført.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Drøftet. Udvalget vil gerne fastholde et mødetidspunkt den pågældende tirsdag kl. 07.30.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-05-2019

Drøftet.


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 15-05-2019

Forslaget drøftet.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)

 


Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Mødestruktur indstilles godkendt som beskrevet i nyt bilag (vedlagt), således at

Udvalget for sundhed, kultur og fritid afholder møde kl. 07.30 og Udvalget for social og ældre mødes onsdag.


Sagsfremstilling

Den 30. april 2019 drøftede Økonomiudvalget forslag til ny politisk mødestruktur.

 

Forslaget indebærer bl.a., at alle stående udvalg afholder møde på samme tirsdag i måneden.

 

Økonomiudvalget besluttede:

Forslag til organisering af det politiske arbejde ønskes gennemført med ændringen, at Social og ældre holder møde om onsdagen. Forslaget drøftes i Udvalgene og i de politiske grupper og behandles på næste møde i Økonomiudvalget.


Tidligere behandling

30.04.2019 Økonomiudvalget.

08.05.2019 Udvalget for social og ældre.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.

14.05.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn.

15.05.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

28.Holsted Speedway Klub - Ekstraordinær afskrivning på lån (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Vejen Kommune ønsker ikke at afvikle et Kommune løb.

29.Udvidelse af børneområdet ved nyt bibliotek (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af et flertal i Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Der meddeles en tillægsbevilling på 1.250.000 kr. i 2019 og driftsbudgettet for Vejen Bibliotek reduceres med 73.500 i 17 år fra 2020 med 6 stemmer for.

 

Frank Schmidt-Hansen (C) stemte imod.

30.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.