Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 13-05-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11- Rekreativt område ved Kongeåen, Skodborg (C)

Sagsnummer: 18/36548

Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11- Rekreativt område ved Kongeåen, Skodborg (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • forslag til lokalplan 307 og tillæg 11 til kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring,
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt til udsendelse i høring.

 


Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra ejeren af Vejen Fodboldgolf, der ønsker at udvide faciliteterne.

Fra 1. januar 2019 overtog Vejen Fodboldgolf Kanocenter Syd med tilhørende kanolicenser.

Udvikling af turisme og naturaktiviteter er helt i tråd med Vejen Kommunens politik og planer, og derfor udarbejdes der ny lokalplan samt kommuneplantillæg, der er robust overfor virksomheden i forhold til udvidelse samt beskyttelse af natur og landskab.

 

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative formål, herunder fodboldgolf med tilhørende faciliteter.

I lokalplanområdet kan der indrettes bolig, klubhus, shelters, bålhus og toiletfaciliteter samt mindre bygninger tilknyttet områdets drift. Lokalplanen giver mulighed for etablering af værelser i det eksisterende klubhus.

 

Formålet med lokalplanen er at sikre robuste rammer for udvidelse af virksomheden samt skabe en sammenhængende planlægning for den samlede bebyggelse i området. Ligeledes skal lokalplanen sikre, at der tages hensyn til Kongeåen og dens omgivelser.

 

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder, der tjener forskellige formål:

 

Delområde 1 – Bolig, oplag og ophold.

Delområde 2 – Ophold og rekreation.

Delområde 3 – Rekreation.

 

Bebyggelsen samt rekreative faciliteter tilhørende fodboldgolf og ophold placeres primært i den nordvestlige del af lokalplanområdet (delområde 1 og 2). Fodboldgolfbaner friholdes fra bebyggelsen, så de fortsat opleves som en del af det åbne land langs Kongeåen (delområde 3). I dette område tillades kun etablering af en mindre overdækning, som visuelt ikke påvirker oplevelsen af det åbne landskab.

 

Arealerne, der ligger tæt på Kongeåen, holdes så vidt muligt fri for belysning og reklamer. Reklamering og belysning er kun mulig i direkte forbindelse til eksisterende bygninger i delområde 1. I resten af området tillades kun opsætning af beskedne sponsorreklamer og mindre infoskilte.

 

Lokalplanområdet er udpeget som blandt andet bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø, idet der i Kongeådalen er et helt særligt samspil mellem landskab, natur og kulturhistorie. Langs den sydlige grænse af lokalplanområdet løber der en trampesti, der er en del af Hærvejsruten og Kongeåstien. Stien er afgrænset fra fodboldgolfbanerne af en række lave buske, hvis begrænsede højde muliggør udsigt til området samt udsigt mod naturen langs Kongeåen.

 

Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 kan ses på linket Forslag til lokalplan 307.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Da en del af lokalplanområdet ikke er kommuneplanlagt, er der udarbejdet et tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017.

Området udlægges til rekreative formål.

 

En del af området er omfattet af lokalplan 240, som aflyses i sin helhed ved vedtagelse af denne lokalplan 307.


Tidligere behandling

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Forslagene skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

2.Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 for Udvalget for teknik og miljø (C)

Sagsnummer: 19/9381

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 for Udvalget for teknik og miljø (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevilling på Udvalget for teknik og miljøs område.
   
 • der under Udvalget for teknik og miljø på driftssiden er behov for en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. Beløbene fremgår af bilagene.
   
 • budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.
 • budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Tillægsbevillinger på Udvalget for teknik og miljøs område indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 31. marts 2019 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

Direktionen behandlede punktet på mødet den 30. april 2019.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 17,2 mio. kr. i merudgifter.

 

På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 2,2 mio. kr. På overførselsområdet udgør det samlede behov for tillægsbevillinger 15,7 mio. kr. 

Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -0,6 mio. kr.

 

På anlægsområdet udgør behovet for tillægsbevillinger netto 0,1 mio. kr.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -19,6 mio. kr.

 

Samlet giver det en forbedring af likvide aktiver på 2,3 mio. kr.

 

Anlæg

På anlægsområdet er der samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr.

 

Under Udvalget for teknik og miljø er der udarbejdet en opgørelse over behov for tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som primært vedrører salgsindtægter på jordforsyningsområdet. Der flyttes 5,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet til salgsindtægter til de respektive omkostningssteder.

 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 1,3 mio. kr. Merudgiften vedrører primært betaling til Sydtrafik – både en efterregulering vedrørende 2018 samt en højere løbende betaling fremadrettet.

 

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 5,6 mio. kr. 

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til sygedagpenge som følge af en stigning i antal sager. Derudover er der stigende udgifter til løntilskud til personer i fleksjob. Merudgiften skyldes, at gennemsnitsprisen pr. person er højere. Herudover er der færre udgifter til kontanthjælp og ledighedsydelse.

Arbejdet med at udmønte den forudsatte rammebesparelse på 5 mio. kr. pågår. Der gøres opmærksom på, at der under Finansforskydning og finansiering er indarbejdet en merfinansiering på 12,4 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

 

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på -4,4 mio. kr.

Der er merudgifter til folkeskolen på i 3,6 mio. kr. som følge af flere elever og grupper end forudsat ved budgetlægningen. Der er merudgifter til SFO-området på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes flere førskolebørn samt flere børn på specialcentrene. Der er mindreudgifter til betaling for privatskoler og efterskoler på i alt 1,9 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter på 1,5 mio. kr., hvilket især skyldes færre børn i dagtilbud end oprindeligt forudsat.

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -1,0 mio. kr. Heraf udgør -2,4 mio. kr. en teknisk flytning af budgettet til vedligeholdelse af klimaskærme til Bygningsservice & Beredskab under Økonomiudvalget. På øvrige områder er der således merudgifter for 1,5 mio. kr.

På sundhedsområdet er der indarbejdet en merudgift på 0,4 mio. kr. som følge af overtagelse af opgaver vedrørende forløbsprogrammer for diabetikere. Herudover tilføres sundhedsplejen 0,3 mio. kr. som følge af et stigende antal børn.

 

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 9,1 mio. kr.

Vedrørende serviceområder er behovet for tillægsbevilling opgjort til 1,1 mio. kr. Merudgiften vedrører bl.a. den objektive finansiering af den sociale institution Kofoedsminde.

På overførselsområdet er der merudgifter for 8,1 mio. kr. 1,0 mio. kr. vedrører udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvor antallet af sager er steget. Der er merudgifter til førtidspension på i alt 7,0 mio. kr., som primært skyldes en lavere afgang fra ordningen end forudsat.

 

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 6,7 mio. kr. I beløbet indgår 2,4 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af hallernes klimaskærme mv. 1,5 mio. kr. vedrører udmøntning af puljen til energibesparelser på de konkrete omkostningssteder på tværs af udvalgene. Der er desuden indregnet en forventet merudgift til den centrale barselspulje på 1,3 mio. kr.  

 

 

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

 

Samlet opgørelse

Udvalg (I hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for tillægsbevilling

Skattefinansieret drift

 

 

1) Serviceområder

 

2.202

Udvalget for teknik og miljø

 

1.263

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-1.409

  Heraf Arbejdsmarked

-1.409

 

Udvalget for skoler og børn

 

-4.366

  Heraf Dagtilbud & Skoler

-366

 

  Heraf Sundhed & Familie

-4.000

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

 

-1.009

  Heraf Udvikling & Erhverv

-2.302

 

  Heraf Sundhed & Familie

1.293

 

Udvalget for social og ældre

 

1.055

  Heraf Social & Ældre

1.438

 

Økonomiudvalget

 

6.668

2) Overførselsområder

 

15.706

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

7.617

  Heraf Borgerservice

                        6.631

 

  Heraf Arbejdsmarked

                          986

 

Udvalget for skoler og børn

 

0

Udvalget for social og ældre

 

8.089

  Heraf Borgerservice

7.139

 

  Heraf Social & Ældre

950

 

3) Forsikrede ledige

 

-644

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-644

4) Øvrige områder

 

-40

Udvalget for social og ældre

 

-40

5) Kommunal medfinansiering

 

0

1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt

17.224

6) Overførselspulje (serviceramme)

 

   0 

7) Forsyningsvirksomhed

 

-68

1-7 Samlede tillægsbevillinger

 

17.156

 

 

Finansiering og finansforskydninger

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til -19,6 mio. kr.

 

Under Generelle tilskud og udligning er der indarbejdet merindtægter på 8,2 mio. kr. som skyldes overgangsordningen vedrørende opdateret udgiftsbehov i den kommunale udligning.

Der er desuden indarbejdet en netto mindreudgift til regulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2018 og 2019 på i alt 12,4 mio. kr. på baggrund af en prognose fra KL. Vejen Kommunes udgifter til dagpenge og beskæftigelsesindsats vedrørende forsikrede ledige er i 2018 ca. 11 mio. kr. lavere end beskæftigelsestilskuddet.


Tidligere behandling

30.04.2019 Direktionen


Økonomiske konsekvenser

Under udvalget for Teknik og Miljø er der behov for en tillægsbevilling på driften på 1,3 mio. kr. Udgiften skyldes primært den kollektive trafik.

 

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering -2,3 mio. kr., som tilføres likvide aktiver.

 

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

2.202

Drift – overførselsområder

15.706

Drift – forsikrede ledige

-644

Drift - øvrige områder

-40

Drift - kommunal medfinansiering

0

I alt skattefinansieret drift

17.224

 

 

Drift i alt

17.224

Drift - forsyningsvirksomhed

-68

Anlæg

120

Finansforskydninger og finansiering

-19.595

I alt

-2.319

 


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse-og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Anlægsbevilling - Pulje til færdiggørelsesarbejder (C)

Sagsnummer: 19/2550

Anlægsbevilling - Pulje til færdiggørelsesarbejder (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 1,125 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til en pulje til færdiggørelsesarbejder af byggemodningsområder.
   
 • rådighedsbeløbet på 1,125 mio. kr. finansieres af puljen ”Færdiggørelsesarbejder alle områder” sted 001.005. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2019.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

Teknik & Miljø søger om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,125 mio. kr. til færdiggørelses-arbejder i byggemodningsområder.

 

Færdiggørelsesarbejder er mindre anlægsarbejder, der udføres i takt med, at boligområderne udbygges. Arbejderne omfatter f.eks. færdiggørelse eller reparation af kantsten, fortove og belægninger samt etablering af stier og forskønnelse af områderne. Derudover anvendes puljen til stier, grønne områder mv. i byggemodningsområder, der nu er fuldt udbyggede og beboede.

 

Udover løbende belægningsarbejder planlægges midlerne for 2019 bl.a. anvendt til følgende:

 

 • Generel gennemgang af stier ved boligområdet Rugtoften, herunder dræning og belægninger, samt færdiggørelse. Ca. 200 m trampesti/natursti gennem tilplantet område ved ældre etaper ved Rugtoften i Skodborg. Stien er med i byplanvedtægten, og efterspørges af beboerne.

 

 • Etablering af dræn ved boligområdet Grammingtoften, Sdr. Hygum.

 

 • Dræning samt afslutning af arealer samt beplantning ved Bækkegård, herunder fjernelse af ajlebeholder ved den ældre del af byggemodningen, samt flytning af tilslutninger til kloakledning.

 

 • Færdiggørelse af sti samt grøntområde og beplantninger ved nedlagt forsinkelsesbassin mellem Tuesager og de eksisterende boligområder ved Byagervej.

 

Desuden opstår der løbende mindre tilretninger i byggemodningsområderne.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 1,125 mio. kr. finansieres af puljen ”Færdiggørelsesarbejder alle områder” – omk. sted 001.005. Beløbet fremgår af investeringsoversigten for 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

4.Anlægsbevilling - Vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle (C)

Sagsnummer: 19/8921

Anlægsbevilling - Vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på

          10.333.362,20 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Store og

          Vejen Lille Vandmølle.
 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter

          10.333.362,20 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Store og

          Vejen Lille Vandmølle.
 

 • rådighedsbeløbet på 10.333.362,20 kr. finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen med

          10.333.362,20 kr.
 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

Som led i gennemførelse af statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til

Fiskeristyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder fjernelse af spærringer ved dambrug i Vejen Å-systemet.

 

Vejen Kommune ansøgte i oktober 2018 om tilskud til at fjerne spærringerne ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle. Ansøgningen blev imødekommet, og Vejen Kommune har nu tre år til at gennemføre projektet.

 

Ved begge vandmøller består spærringerne i vandløbet af stemmeværkerne fra dambrugsdriften. Ved Vejen Lille Vandmølle er der ikke længere nogen dambrugsdrift. Ved Vejen Store Vandmølle er der stadig et aktivt dambrug. Her gennemføres projektet samtidig med miljøgodkendelse af dambruget. Ved begge spærringer gennemføres projektet i samarbejde med dambrugsejerne og andre berørte lodsejere. Fjernelse af spærringerne vil sikre fri passage til 50 km opstrøms liggende vandløbsstrækninger. Vejen Å er en del af Kongeå-systemet og er et vigtigt opvækstområde for både ørred, laks og snæbel.

 

Vejen Kommune er bygherre. Et rådgivende ingeniørfirma står for tilsyn og byggeledelse. Anlægsarbejdet udføres af en ekstern entreprenør. Alle udgifter til realisering af projektet

finansieres af staten, herunder også den tid Vejen Kommune anvender på projektet, og som håndteres via projektansættelse.


Tidligere behandling

10.01.2017 Byrådet.

03.01.2017 Økonomiudvalget.

12.12.2016 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 10.333.362,20 kr. finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen med 10.333.362,20 kr.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1093 af 30. august 2018 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

vandløbsrestaurering.


Høring

Ingen.

Bilag

5.Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole (C)

Sagsnummer: 19/11025

Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives en anlægsbevilling på udgifter på 6,637 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til etablering af en cykelsti syd om Askov.
   
 • der gives en anlægsbevilling på indtægter på 2,44 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på tilskud fra statens cykelpulje.
   
 • rådighedsbeløbet på 6,637 mio. kr. til etablering af cykelsti finansieres af tilskud fra staten på 2,44 mio. kr. og 4,2 mio. kr. er afsat på investeringsoversigten 2019 under cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

Byrådet traf den 5. februar 2019 beslutning om linjeføringen for en fremtidig cykelsti syd om Askov mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole. Teknik & Miljø søger om frigivelse af anlægsmidler til etablering af cykelstien.

 

Projektet har opnået støtte på 2,44 mio. kr. fra den statslige cykelpulje. Der var oprindeligt opnået tilskud fra Cykelpuljen til en cykelsti langs Vejenvej/Maltvej gennem Askov, men Vejdirektoratet har den 9. april 2019 meddelt accept af, at projektet ændres til en cykelsti syd om Askov. Det økonomiske grundlag for at igangsætte projektet er dermed til stede.

 

Projektet blev i ansøgningsfasen overslagsmæssigt skønnet til 6,1 mio. kr. Projektet er efterfølgende ændret, og indeholder, udover en ændring af linjeføringen, også trafiksikkerhedsforanstaltninger ved Askov-Malt Skole og på Damhus ved Askov-Malt Børnehave. Projektet vurderes at kunne afholdes inden for det afsatte udgiftsbudget på 6,637 mio. kr.

 

Igangsættelse af detailprojektet og erhvervelse af de nødvendige arealer behandles under andet punktet på dagsordenen vedrørende ekspropriationsbemyndigelse for cykelstien.


Tidligere behandling

21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.09.2017 Økonomiudvalget.

12.09.2017 Byrådet.

15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

30.01.2018 Økonomiudvalget.

06.02.2018 Byrådet.

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 6,637 mio. kr. til etablering af cykelsti finansieres af tilskud fra staten på 2,44 mio. kr. samt 4,2 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten 2019 under cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd. Omk.sted 222.730. Der er tidligere frigivet 348.000 kr. til forprojektering m.v. 
 

Kommunen skal stå i forskud med betaling af diverse udgifter før statsstøtten kan hentes hjem.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

6.Ekspropriationsbemyndigelse - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole (C)

Sagsnummer: 19/11032

Ekspropriationsbemyndigelse - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov-Malt Skole (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Teknik & Miljø udarbejder detailprojekt for cykelsti syd om Askov.

 

 • når detailprojektet foreligger, bliver der afholdt møde med de lodsejere, der berøres af projektet.
   
 • Teknik & Miljø bemyndiges til at iværksætte en åstedsforretning for berørte ejendomme med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer til etablering af cykelstiens etape 1.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Byrådet traf den 5. februar 2019 beslutning om linjeføringen for en fremtidig cykelsti syd om Askov, som vist på bilag.

 

Der var oprindeligt opnået tilskud fra den statslige cykelpulje til en cykelsti langs Vejenvej/Maltvej gennem Askov. Teknik & Miljø har ansøgt Vejdirektoratet om godkendelse af, at projektet ændres til en sti syd om Askov. Vejdirektoratet har den 9. april 2019 meddelt accept af den ansøgte projektændring. Se andet punkt på dagsordenen vedrørende økonomiske forhold og frigivelse af anlægsmidler til projektet.

 

Cykelstien udføres som en 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti med sti-mastebelysning på strækningen mellem Ø. Skibelundvej og Damhus. Der etableres trafiksikkerhedsfremmende tiltag ved skæring af alle betydende veje, herunder på Maltvej ved Askov-Malt Skole. Derudover ændres tilkørselsforholdene ved Askov-Malt Børnehave på boligvejen Damhus af hensyn til trafiksikkerheden på cykelstien.

 

Projektet planlægges opdelt i to deletaper.

 

Etape 1 omfatter strækningen fra Askov-Malt Skole over markerne ved Melvangvej til V. Skibelundvej. Etape 1 forventes igangsat i løbet af 2019.

 

Etape 2 omfatter strækningen mellem V. Skibelundvej og Ø. Skibelundvej. Denne strækning forventes udført i 2020 af hensyn til de verserende planer for et nyt boligområde på stedet.

 

Cykelstiens placering har været i offentlig høring, og i den forbindelse indkom der bl.a. ønsker om etablering af grønne arealer/grønt bælte omkring cykelstien. Teknik & Miljø har desuden efterfølgende fået henvendelse fra borgere omkring Melvangvej/Møllevej om det samme.

 

I de indkomne bemærkninger er der blandt andet henvist til de åbne og brede arealer omkring Boulevarden i Vejen og ved stien nord for Rølkjær i Askov. I den offentlige debat var desuden belysning og tryghed væsentlige emner.

 

I forbindelse med Byrådets beslutning om stiforløb blev det besluttet at etablere mastebelysning på stien. I høringsperioden kom en del ønsker fra beboere langs den fremtidige sti om belysning i form af steler på grund af gener ved mastebelysning. I Teknik & Miljøs behandling af bemærkningerne blev det tilkendegivet, at der i detailprojekteringen tages hensyn til, at generne bliver mindst mulige. Dette kan ske dels ved indstilling i armaturerne og ved at holde en vis afstand mellem haver og lysmaster.

 

For at skabe tryghed på stien har det betydning, at stien er belyst, og at stiforløbet ikke opfattes som alt for lukket af beplantning, men at der derimod er lys og en vis åbenhed omring stiforløbet.

 

Endelig vil der være brug for arealer til brug for nedsivning af vejvand fra stien.

 

Teknik & Miljø anbefaler på den baggrund, at der udlægges et bælte til stien i varierende bredde 8-20 meter, som kan skabe åbenhed omkring stien og give plads til afskærmende beplantning og til lokal nedsivning af afvandingen fra stien.

 

I forbindelse med gennemførelse af deletape 1 forventes det nødvendigt at erhverve areal fra otte ejendomme, som fremgår af bilag.

 

De berørte lodsejere på delstrækning 1 forventes indkaldt til forhandling/åstedsforretning i løbet af sommeren 2019.


Tidligere behandling

21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.09.2017 Økonomiudvalget.

12.09.2017 Byrådet.

15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

30.01.2018 Økonomiudvalget.

06.02.2018 Byrådet.

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Projektet blev i ansøgningsfasen overslagsmæssigt skønnet til 6,1 mio. kr. Udgifterne til det ændrede projekt inklusive trafiksikkerhedsforanstaltninger ved Askov-Malt Skole og børnehave, kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb på 6,985 mio. kr.

 

Der henvises til anden sag på dagsordenen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kapitel 10 i Lov om offentlige veje m.v.


Høring

Ingen.

7.Opsamling temamøde kollektiv trafik (C)

Sagsnummer: 19/10583

Opsamling temamøde kollektiv trafik (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter, hvorvidt der skal afsættes budgetmidler til nogle af de nedenstående ordninger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Midler til styrkelse af kollektiv trafik indgår i budgetforhandlingerne.

Plustur behandles på et senere møde i Udvalget.

 

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 


Sagsfremstilling

Byrådet havde den 12. marts 2019 temamøde om kollektiv trafik. I den forbindelse havde medlemmerne af Byrådet mulighed for at komme med input til, hvad de ser som muligheder i udvikling af kollektiv trafik i det brede perspektiv, samt hvor de ser de største udfordringer.

 

Resultatet af temamødet fremgår af bilag.

 

Der kan efterfølgende knyttes nogle kommentarer til resultatet af mødet:

 

 • FlexJunior er Flextur for børn under 16 år. Tilbuddet findes i Kolding og Varde kommuner. Der køres efter reglerne for Flextur, og barnet skal kunne klare sig selv med hensyn til sele i bilen. Der kan kun køres internt i kommunerne. Det koster pt. 1,75 kr. pr. kilometer, minimum 18 kr. for en tur. Ud fra erfaringer fra Kolding og Varde kommuner forventes det at koste 200.000-450.000 kr. i Vejen Kommune, når kendskabet til ordningen er udbredt.
   
 • En rute mellem Vejen og Billund Lufthavn via Gesten og Bække vil med tre morgenafgange og tre eftermiddagsafgange i hver retning koste i omegnen af 2,2 mio. kr. om året. Derfra skal indtægter fratrækkes. Det er dog nødvendigt, at Billund Kommune vil finansiere den del af ruten, der løber i Billund Kommune, da Vejen Kommune ikke må have rutekørsel i anden kommune.
   
 • Alle skoleruter i Vejen Kommune med undtagelse af én køres med store busser. Det har været nødvendigt, siden skolereformen med virkning fra august 2014 samlede eleverne på færre afgange. Enkelte afgange dubleres på grund af et stort antal passagerer. Det betyder også, at de opgaver den kollektive trafik i Vejen Kommune løser, enten er ”skal” opgaver i følge Folkeskolelovens bestemmelser om befordring eller befordring af unge til ungdomsuddannelse.
   
 • For nogle af de nævnte udfordringer kan svaret være Plustur, som er ved at blive rullet ud i Sydtrafiks regi. Vejen Kommune skal senere på året behandle muligheden for at indføre Plustur i kommunen. Meget kort fortalt er Plustur Flextrafik, som kan benyttes i de tilfælde, hvor bussen/toget ikke kører hele vejen. Passageren bliver kørt fra adresse til stoppested eller omvendt. Plustur er en Flextur før og/eller efter en tog- eller bustur, hvormed Flextrafik bliver en del af den samlede rejse. Der forventes en udgift til Plustur på kr. 20.000 årligt.

Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

8.Vintervedligeholdelse i Vejen Kommune - budget (C)

Sagsnummer: 19/10049

Vintervedligeholdelse i Vejen Kommune - budget (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.
   
 • der gives en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. til vintertjenesten 2019.
   
 • bevillingen finansieres af likvide aktiver.
   
 • fremtidig årlig budget til vintertjeneste fastsættes til 11,6 mio. kr. ud fra den historiske udvikling.
   
 • eventuelt overskud i det enkelte budgetår tilføres likvide aktiver samt eventuelt underskud i det enkelte regnskabsår finansieres af likvide aktiver.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Direktionen den 30-04-2019

Indstilles godkendt med den ændring at der gives en tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2019.

 

Afbud: Morten Oldrup, Egon Fræhr.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Det indstilles, at
 

 • der gives en tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. til vintertjenesten 2019.
   
 • bevillingen finansieres af likvide aktiver.
   
 • fremtidig årlig budget til vintertjeneste fastsættes til 11,6 mio. kr. ud fra den historiske udvikling.
   
 • eventuelt overskud i det enkelte budgetår tilføres likvide aktiver samt eventuelt underskud i det enkelte regnskabsår finansieres af likvide aktiver.

 


Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af sagen om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en redegørelse for den historiske udvikling og behov for eventuelle justeringer af budgettet til vintervedligeholdelse med henblik på den kommende budgetlægning.

 

Budget til vintervedligeholdelse har de senere år været udfordret, idet der hvert år er blevet overført underskud til kommende budgetår.

Tilbage i år 2010 besluttede Byrådet, at vintertjenesten skulle fortsætte som et selvstændigt budgetområde, hvor der årene imellem er overførselsadgang på såvel over- og underskud. Budgetområdet skal betragtes over en fire årig periode, hvor budgettet skal balancere. Samtidig blev der afsat 10,0 mio. kr. pr. år til vintertjenesten.

 

Af vedlagte bilag kan, for perioden år 2010 til år 2018, ses udviklingen i forbrug til vintertjenesten. Udviklingen viser, at der hvert år er underskud med undtagelse af år 2013, hvor der var et mindre overskud på 31.000 kr. Underskuddet i årene varierer fra 0,280 – 8,7 mio. kr.

 

Vintertjenesten udføres efter det vedtagne vinterregulativ for Vejen Kommune, hvor vejene er delt i A, B og C ruter. Budgettet dækker udgifter til vognmænd for vinterbekæmpelse, lønninger til vintervagter og medarbejdere, der udfører vintertjeneste, vedligeholdelse og anskaffelse af nyt vintermateriel, målestationer m.v.

 

Teknik & Miljø har beregnet ud fra den historiske udvikling, at budgettet bør opjusteres fra 10,0 mio. kr. til 11,6 mio. kr. pr. år. Samtidig anbefales det, at budgetområdet fortsat skal ses som et selvstændigt budgetområde, hvilket betyder, at et eventuelt overskud i det enkelte budgetår tilfalder likvide aktiver, og at et eventuelt underskud bliver dækket af likvide aktiver.  Det højere budget skyldes flere materielle nyanskaffelser, flere fortovsstrækninger efter de nye grundejerforpligtelser (jf. vejloven) og højere priser på salt.

 

Det aktuelle forbrug pr. 23. april 2019 er på 4,844 mio. kr. Budgettet for 2019 er på 4,702 mio. kr. på grund af overført underskud fra 2018. Der er derfor allerede p.t. et underskud på 142.000 kr., som betyder, at budgetmidlerne allerede nu er opbrugt til vintertjeneste for månederne oktober-december 2019.

 

Vintertjenesten er p.t. i udbud, hvor der skal indgås nye kontrakter for perioden vinter 2019 til foråret 2022.

 

De beregnede udgifter til afslutning af vinteren april 2019 og opstart ny vintersæson 2019/2020 er beregnet til 5,4 mio. kr.

 

De 5,4 mio. kr. skal dække udgifter til:

-         Monteringshonorar og beredskabshonorar vinter 2018/2019.

-         Saltkørsel marts og april 2019. 

-         Vinteren oktober – december 2019, udgifter til monteringshonorar og beredskabshonorar.

-         Kørsel oktober til december 2019.

-         Vagthonorar og lønninger.

-         Servicering af målestationer.

-         Klargøring af vintermateriel.

-         Indkøb af salt og nyt materiel.

 

Såfremt budgettet skal op på det niveau på 11,6 mio. kr., som der er beregnet ud fra den historiske udvikling og for at få et budget i balance, er der i stedet behov for en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. i 2019.


Tidligere behandling

30.04.2019 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. til år 2019 for at få dækket de forventede udgifter for resten af 2019 og for at få et budget i balance set ud fra den historiske udvikling.

 

Tillægsbevillingen foreslås finansieret af likvide aktiver.

 

Det foreslås, at fremtidig budget fra år 2020 til vintertjeneste bliver justeret til 11,6 mio. kr. set ud fra den historiske udvikling. Herudover at eventuelt overskud i det enkelte budgetår bliver tilført likvide aktiver samt at eventuelt underskud i det enkelte budgetår bliver finansieret af likvide aktiver.

 

Det betyder, at der i år 2020 skal tilføres budgettet 888.000 kr. Overslagsårene vil tilsvarende blive tilrettet.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vinterregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Godkendelse af tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2008-2011 (C)

Sagsnummer: 18/35961

Godkendelse af tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2008-2011 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • tillæg nr. 22 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

I spildevandsplanen 2008-2011 er det planlagt, at mindre decentrale renseanlæg nedlægges, og spildevandet pumpes til et større centralt renseanlæg. Tillæg nr. 22 til spildevandsplanen omhandler etablering af en transportledning til spildevand mellem byerne Hovborg, Lindknud og Holsted.

Forslag til tillæg nr. 22 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 for en transportledning mellem Hovborg – Lindknud - Holsted blev den 5. februar 2019 godkendt i Byrådet og sendt i høring. Der er ikke indkommet høringssvar.


Tidligere behandling

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.


Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

10.Godkendelse af tillæg nr. 23 til spildevandsplan 2008-2011 - Landbogården og TBS (C)

Sagsnummer: 19/481

Godkendelse af tillæg nr. 23 til spildevandsplan 2008-2011 - Landbogården og TBS (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • tillæg nr. 23 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

To eksisterende erhvervsområder i Brørup ændres til boligformål. Det er områderne, hvor Landbogården og TBS tidligere lå.

Kloakering i områderne ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Forslag til tillæg nr. 23 har været i høring i otte uger. Der er ikke indkommet høringssvar.


Tidligere behandling

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.


Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

11.Godkendelse af licitation for ny genbrugsplads i Vejen (C)

Sagsnummer: 16/11624

Godkendelse af licitation for ny genbrugsplads i Vejen (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Udvalget for teknik og miljø oversender tilbuddet fra Hans Frisesdahl A/S til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. marts 2019, at projektet for ny genbrugsplads i Vejen kunne udbydes i hovedentreprise.

 

Den 24. april blev der afholdt licitation, hvor firmaet Hans Frisesdahl A/S afgav det billigste tilbud på kr. 16.084.125 inklusive moms. Styregruppen for ny genbrugsplads i Vejen har den 29. april 2019 indstillet, at Byrådet godkender det billigste tilbud.

 

Som en option i udbuddet var der medtaget en bygning til direkte genbrug.
 

På styregruppemødet blev der fremlagt et samlet revideret budget for ny genbrugsplads. I det reviderede budget er bygningen til direkte genbrug også indeholdt.

Efter tidsplanen skal arbejdet udføres fra uge 26 i 2019 og afsluttes senest 1. marts 2020.


Tidligere behandling

22.08.2016 Udvalget for teknik og miljø.

06.09.2016 Økonomiudvalget.

13.09.2016 Byrådet.

20.03.2017 Udvalget for teknik og miljø.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

02.10.2018 Økonomiudvalget.

09.10.2018 Byrådet.

18.02.2019 Udvalget for teknik og miljø.

05.03.2019 Økonomiudvalget.

12.03.2019 Byrådet


Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomi til rådighed er kr. 17.333.000 eksklusive moms. I dette beløb er der indregnet 1 mio. kr. fra salg af den nuværende genbrugsplads. De økonomiske midler til projektet er frigivet på byrådsmødet den 9. oktober 2018.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007


Høring

Ingen.

Bilag

12.Etablering af Kongeå-Komité (C)

Sagsnummer: 19/8491

Etablering af Kongeå-Komité (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Vejen Kommune tiltræder etablering af Kongeå-komitéen.
   
 • der udpeges to byrådsmedlemmer til Kongeå-komitéen.
   
 • der indarbejdes 624.000 kr. i budget 2020 og 384.000 kr. i overslagsårene til etablering og drift af Kongeå-komitéen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstilles godkendt med bemærkning om at udgiftsfordeling ønskes ændret.

 

Vagn Sørensen (V) og Elin Winther (A) indstilles udpeget som medlemmer af Kongeå-komitéen.

 

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 


Sagsfremstilling

Kongeåen er blandt de største vandsystemer i det sydlige Jylland og strækker sig fra Kolding Kommune i øst tværs over Vejen Kommune til Esbjerg Kommune i vest. I efteråret 2017 opstod der oversvømmelse af store områder i engene vest for Vilslev. På den baggrund har Esbjerg Kommune sammen med Sydvestjysk Landboforening og med bidrag fra flere statslige styrelser udarbejdet en udredning, hvor de afvandingsmæssige forhold og forslag til løsninger omkring Kongeåen vurderes.

 

I forbindelse med udredningsarbejdet er der, på tværs af de tre kommuner, arbejdet med at etablere et samarbejde mellem kommunerne i oplandet til Kongeåen. De tre kommuners tekniske afdelinger foreslår at formalisere samarbejdet i en Kongeå-komité.

 

Arbejdet i komitéen vil have fokus på emner relateret til vandafledning, men vil også kunne omfatte rekreative tiltag og initiativer, der kan understøtte en fælles turismeudvikling.

 

Kongeåen afvander et meget stort landområde på ca. 450 km2 i Vejen, Esbjerg og Kolding kommuner (se vedlagte kortbilag). I situationer med kraftig vestenvind kan slusen ved Vadehavet ikke lukke åvandet ud på grund af høj vandstand i Vadehavet. I sådan en situation stuver åvandet op på arealerne langs med Kongeåen og skaber oversvømmelse. I kombination med store regnmængder, som i det ekstraordinært våde efterår 2017, oversvømmes store områder, særligt i Esbjerg Kommune.

 

På et indledende møde mellem de tekniske afdelinger i Vejen, Esbjerg og Kolding kommuner var der enighed om, at der vil være behov for valide data til brug for komitéens arbejde. Det er særligt data om vandføring og vandstand samt en kortlægning af oversvømmelsesrisici langs å-systemet. Dette kan tilvejebringes ved at udarbejde en oplandsmodel. Modellen vil efterfølgende kunne bruges til at vurdere løsninger for f.eks. forsinkelse af åvandet på tilstødende arealer.

 

Kommunerne har vurderet, at et samarbejde omkring et stort å-system bør ske i et formaliseret samarbejde. Det er helt på linje med anbefalingerne fra Miljø- og Fødevareministeriets ekspertudvalg om vandforvaltning. På den baggrund foreslår kommunerne, at der etableres en Kongeå-komité. Kongeå-komitéen skal være i funktion fra 2020.

 

Komitéen foreslås at være et samarbejdsforum, der har til formål at rådgive de tre medlemskommuner. Komitéen skal rådgive om en koordineret og helhedsorienteret indsats for å-systemets og de vandløbsnære arealers beskyttelse og benyttelse. Rådgivningen skal tage hensyn til de målsætninger, der er i statens vand- og naturplanlægning samt de afvandingsmæssige og rekreative interesser.

 

Komitéen kan beskæftige sig med følgende:

 • drøftelse af fælles administrationsgrundlag/retningslinjer for udvalgte sagsområder i tilknytning til vandløbssystemet (f.eks. udledningstilladelser, vandløbsvedligeholdelse, vedtagelse af vandløbsregulativer mv.).
 • undersøge og kvantificere mulighederne for at forsinke afstrømningen gennem vandløbssystemet.
 • arbejde med fælles tværkommunale rekreative tiltag og tiltag, der kan understøtte den fælles turismeudvikling.

 

Komitéen har ikke myndighedskompetencer.

 

Medlemskommunerne udpeger hver to repræsentanter til komiteen. Repræsentanterne vælges af og blandt byrådet i medlemskommunerne. Komiteen, der konstituerer sig selv med en formand og en næstformand, holder to årlige møder (det første år må forventes lidt hyppigere møder).

 

Hver medlemskommune sikrer ved valg af to repræsentanter fra kommunernes Grønne Råd, at inddrage interessenterne i en følgegruppe. Der skal ved udvælgelsen koordineres mellem medlemskommunerne, så der sikres en ligelig repræsentation blandt interesse- og erhvervs-organisationer.

 

Som ansvarlig for udmøntning af Kongeå-komitéens beslutninger etableres en styregruppe bestående af en direktør fra hver af de deltagende kommuner.

 

Formandskabet i Kongeå-komitéen stiller en sekretariatsfunktion til rådighed.

 

Sekretariatet har til formål at gennemføre komiteens og styregruppens ønsker om blandt andet etablering af projekter og udarbejdelse af redegørelser

 

Sekretariatet udgøres af i alt 1,4 årsværk fordelt på en sekretariatskoordinator (0,5 årsværk) og tre medarbejdere á 0,3 årsværk (en fra hver af de deltagende kommuner).

 

Organisering af Kongeå-komitéen og det tilhørende sekretariat ses i det vedlagte bilag vedr. kommissorium for Kongeå-komitéen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Vejen, Esbjerg og Kolding kommuner har drøftet fordeling af udgifterne til etablering og drift af Kongeå-komitéen. Kommunerne anbefaler at anvende en vægtet fordelingsnøgle, der udgøres af kommunernes indbyggerantal og oplandsareal i Kongeåens vandsystem.

 

Udgifterne – og fordelingen mellem kommunerne – fremgår af nedenstående tabel.

 

 

kr./år

Esbjerg

Kolding

Vejen

Fordelingsnøgle i %

 

31%

29%

40%

0,5 årsværk sekretariatskoordinator

300.000

93.000

87.000

120.000

3 x 0,3 årsværk sekretariatetsmedarb.

540.000

180.000

180.000

180.000

Andel af fælles driftsbudget

210.000

65.100

60.900

84.000

Udarbejdelse af oplandsmodel (éngangsudgift)

300.000-600.000*

93.000-186.000

87.000-174.000

120.000-240.000

I alt

1.350.000-1.650.000

431.100-524.100

414.900-501.900

504.000-624.000

 

Udgifterne til etablering og drift af Kongeå-komitéen ligger udover drifts- og anlægsbudgettet for vandløbsområdet. Der skal derfor gives en bevilling til budget 2020 (og overslagsårene) til etablering og drift af komitéen. Bevillingen skal fordeles på 300.000 kr. på kt. 06 og 324.000 kr. på kt. 00.


Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes 1/3 medarbejder til at bemande sekretariatet fra Vejen Kommune.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

13.Budget 2020 - 2023, anlægs- og driftsønsker (B)

Sagsnummer: 19/11164

Budget 2020 - 2023, anlægs- og driftsønsker (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • Udvalget drøfter driftsønskerne.
 • Udvalget drøfter og laver en foreløbig vurdering af anlægsønsker.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Driftsønskerne drøftet og anlægsønskerne prioriteret.

 


Sagsfremstilling

Ifølge Vejen Kommunes budgetprocedure, skal fagudvalgene arbejde med drifts- og anlægsønsker i marts – maj. Fagudvalgene skal endvidere foretage en prioritering af anlægsønskerne.

 

Den 22. maj skal afdelingscheferne sende forslag til råderumstiltag, drifts- og anlægsønsker til Økonomi.

 

På baggrund af tidligere drøftelse i Udvalget samt sidste års budgetlægning har administrationen udarbejdet en oversigt over drifts- og anlægsønsker, som er vedlagt som bilag. Råderumsforslagene blev drøftet på et tidligere møde i Udvalget.

 

Udvalget skal drøfte råderumsforslaget, driftsønsker, samt lave en foreløbig vurdering af anlægsønskerne.

 

På mødet i juni vil Udvalget blive præsenteret for et samlet katalog af råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker. Udvalget skal på dette møde foretage den endelig prioritering af drifts- og anlægsønsker.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Forslag indgår i budgetarbejdet.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Økonomi udarbejder høringsmateriale (høringsbrev, budgetrapport og kataloger med driftsændringer og anlægsønsker), som kommer i høring fra den 11. – 25. september 2019.

14.Maltvej 12 med flere, Askov, 6600 Vejen - Nedlæggelse af en privat fællesvej (B)

Sagsnummer: 18/35103

Maltvej 12 med flere, Askov, 6600 Vejen - Nedlæggelse af en privat fællesvej (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • ansøgerne får afslag på at nedlægge den ”gule” private fællesvej på deres ejendom, Maltvej 12.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Indstillingen godkendt.

 


Sagsfremstilling

I brev af 9. oktober 2018 søger ejerne af ejendommen, Maltvej 12, Askov, 6600 Vejen om tilladelse til at nedlægge en privat fællesvej på deres ejendom.

 

Vejen, de gerne vil nedlægge som en privat fællesvej, er skitseret med gult på Vejen Kommunes oversigtskort af 4. december 2018.

 

Vejen benyttes som adgangsvej, dels til deres egen ejendom, Maltvej 12, og dels som adgangsvej til ejendommen, Maltvej 8.

 

Ejerne af ejendommen, Maltvej 8, søger for tiden om tilladelse til at nedrive bygningerne på deres ejendom for at opføre tre nye boliger. Boliger, som de vil leje ud. Boligerne og deres tilknyttede udenoms arealer vil de indrette sådan, at boligerne og de tilknyttede arealer på sigt vil kunne udstykkes matrikulært til selvstændige boligejendomme.

 

Deres planlagte opførelse af de tre nye boliger er skitseret på DNA Arkitekter ApS’ beliggenhedsplan af 21. marts 2019.

 

De to østlige boliger vil få adgang til den offentlige vej, Maltvej, ad en ny egen privat vej på deres egen ejendom, Maltvej 8, mens den vestlige bolig vil få adgang til den offentlige vej, Maltvej, ad den ”gule” private fællesvej på ejendommen, Maltvej 12.

 

Ansøgningen om at nedlægge den private fællesvej var i december 2018 og i januar og februar 2019 i høring, dels i lokal høring hos berørte grundejere og dels i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.

 

Der kom bemærkninger til ansøgningen fra:

 • Ansøgerne, ejerne af ejendommen, Maltvej 12.
 • Ejerne af ejendommen, Maltvej 8.

 

Derudover kom der ikke bemærkninger fra andre grundejere.

 

Med baggrund i de indkomne bemærkninger holdt Teknik & Miljø den 12. marts 2019 møde med ansøgerne og ejerne af ejendommen, Maltvej 8.

 

På mødet fastholdt ansøgerne, at de ønsker den private fællesvej nedlagt, så det bliver deres egen private vej, som de alene må benytte. Vejen ligger klods op ad deres boligs facade. De har en hoveddør i facaden, og den øgede færdsel som den nye bolig vil give, vil give dem utryghed og gener i form af bilfærdsel, bilstøj, bilos, lysindfald fra billygter med mere.

 

Ejerne af ejendommen, Maltvej 8, fastholdt på mødet, at de ønsker den private fællesvej opretholdt. Vejen har stor betydning for en rationel indretning af deres ejendom med tre nye boliger.

 

Bemærkningerne fremgår dels af Teknik & Miljøs mødereferat af 12. april 2019 og dels af Teknik & Miljøs notat af 1. maj 2019.

 

Det vurderes, at den private fællesvej giver ejerne af ejendommen, Maltvej 8, flere muligheder for at indrette deres ejendom. En eventuel nedlæggelse af vejen vil begrænse indretningsmulighederne betydeligt.

 

Det vurderes også, at ejerne ved købet af ejendommen, Maltvej 8, har betalt for vejretten til den private fællesvej, at vejretten dermed har haft betydning for deres køb af ejendommen og deres muligheder for at udnytte ejendommen.

 

Det vurderes videre, at i og med at kun en af de nye boliger får adgang til den private fællesvej, er forholdene strengt taget status quo, da den hidtidige boligejendom jo har haft adgang til vejen i årtier.

 

Det vurderes, at færdslen til en bolig vil være relativ begrænset, og at færdslen dermed kun vil give få og kortvarige gener for ejerne af ejendommen, Maltvej 12.

 

Det vurderes derfor alt i alt, at behovet for den private fællesvej som en adgangsvej til en bolig på ejendommen, Maltvej 8, vejer tungere end de relativt få gener, som det vurderes, at færdslen til boligen vil give ejerne af ejendommen, Maltvej 12.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Den ”gule” vej på ejendommen, Maltvej 12, er en privat fællesvej. Det følger af privatvejslovens §10, stk. 3. Vejen Kommune er vejmyndighed for vejen. Det følger af privatvejslovens § 1, stk. 2.

 

Den private fællesvej ligger i byzone. Vejen er dermed underlagt privatvejslovens byregler, jævnfør privatvejslovens § 3, stk. 1.

 

Det kræver Vejen Kommunes tilladelse af nedlægge den private fællesvej. Det følger af privatvejslovens § 71.

 

Sagens berørte parter har mulighed for at klage over Vejen Kommunes behandling og afgørelse i sagen, dels til taksationsmyndighederne og dels til Vejdirektoratet. Det følger af privatvejslovens § 75 og § 87, stk. 2.

 

Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.


Høring

Ansøgningen om at nedlægge den private fællesvej har været i høring hos sagens berørte parter, jævnfør privatvejslovens § 73.

Bilag

15.Orientering om tilbud fra Banedanmark om overtagelse af den nedlagte Grindstedbanen (B)

Sagsnummer: 19/10440

Orientering om tilbud fra Banedanmark om overtagelse af den nedlagte Grindstedbanen (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Orienteringen taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Banedanmark har fremsendt tilbud til Vejen, Esbjerg, Billund og Varde kommuner om at overtage banetraceen, der er beliggende i de respektive kommuner. Banedanmark har fastsat salgsprisen til 0,00 kr., og der er knyttet en række betingelser for overtagelsen. Betingelserne fremgår af vedlagte overtagelsesdokument fra Banedanmark. Nogle af arealerne, som overdrages til Vejen Kommune, er for tiden udlejet til tredje part.

 

Der er nedsat en politisk følgegruppe, der har været involveret i dialogen med Banedanmark om processen med overtagelsen. Varde Kommune, der fungerer som sekretær for følgegruppen, vil indkalde gruppen til møde snarest muligt, så Banedanmark kan få en fælles kommunal tilbagemelding. Banedanmark ønsker, at kommunerne skal overtage arealet pr. 1. maj 2019.

 

Banestrækningen er 39 km lang, heraf er der ca. 6,5 km i Vejen Kommune. På strækningen er der tre overskæringer på offentlig vej, en sporbærende bro over Fåborgvej og to sporbærende broer over Terpling å og Åstrup bæk. Desuden er der sandsynligvis nogle vandløbskrydsninger, som Banedanmark ikke har registreret. I dag afholdes drift og vedligeholdelsesudgifter af Banedanmark.

 

Banetracéets beliggenhed giver en mulighed for at etablere en sti, der binder Vejen Kommune sammen med nabokommunerne mod syd og nord, og det giver en unik mulighed for at formidle jernbanens historie og betydning for udviklingen i området.

 

Hvis Vejen Kommune overtager arealet i 2019, skal der afsættes midler til tilsyn, drift og vedligeholdelse af broer og bygværker, og i budget 2020 bør der afsættes midler til udarbejdelse af projektplan og eventuelle projekter for anvendelse af banestrækningen som rekreativ sti. Der er generelt stor lokal interesse for, at arealet kan anvendes til rekreative formål.


Tidligere behandling

19.09.2016 Udvalget for teknik og miljø.
04.10.2016 Økonomiudvalget.
11.10.2016 Byrådet.
20.02.2017 Udvalget for teknik og miljø.
07.03.2017 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ved overtagelse af arealet i 2019 skal der afsættes 50.000 kr. til tilsyn, drift og vedligeholdelse af broer og bygværker.

I budget 2020 skal der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af projektplan og eventuelle projektor til anvendelse af banestrækningen til rekreative formål.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

16.Orientering om vejafvandingsprojekt i forbindelse med separatkloakering i Hovborg (B)

Sagsnummer: 17/24321

Orientering om vejafvandingsprojekt i forbindelse med separatkloakering i Hovborg (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Orienteringen taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

I forbindelse med Vejen Forsyning a-s kloakseparering i Hovborg er der afholdt borgermøder, hvor borgerne er informeret om det forestående arbejde som følge af separeringen af spildevand og regnvand i byen.

Alle boliger i Hovborg har valgt at håndtere tag og overfladevand på egen grund og dermed udtræde af Vejen Forsyning a-s med denne del.

 

Den eksisterende kloakledning fremover alene skal anvendes til spildevand fra ejendommene. Der skal derfor findes en alternativ løsning til afvanding af vejene i byen.

 

Den eksisterende vejafvanding består af punktafvanding med nedløbsbrønde med afløb til kloakledningen. Den indbyrdes afstand mellem rendestensbrøndene er fastlagt ud fra vejarealer og vejens faldforhold. Formålet med vejafvandingen er at sikre, at vandet bliver ledt væk fra vejen af færdselssikkerhedsmæssige eller vejtekniske årsager. Hvis vandet ikke ledes væk fra kørebanen og vejens opbygning, vil der opstå skader på vejen som følge af manglende bæreevne.

 

Som alternativ til den traditionelle vejafvanding med nedløbsbrønde og rørledninger har Vejen Forsyning a-s foreslået, at vejvand skal løbe på kørebanen og nedsives til grundvandet inden for eksisterende vejareal.

 

Løsninger og metoder er drøftet og gennemgået i et samarbejde mellem Vejen forsyning a-s og Teknik & Miljø.

 

Nedsivning af vejvand på vejareal kan ske i græsbeklædte grøfter/trug uden for det befæstede færdselsareal eller i regnbede på kørebanen.

Et regnbed er et helleanlæg, der er opbygget med et let gennemtrængeligt materiale, som vandet kan sive igennem, og hellen er beplantet med hårdføre planter. I vedlagte bilag er principper for udførelse af regnbede beskrevet.
 

Ulempen ved nedsivning er, at anlægget kun har begrænset funktion ved frost og begyndende tø, fordi jordlagene er frosne.

Desuden må det forventes, at der i perioder med småregn står mere vand på kørebanen, fordi der er længere afstand mellem regnbede end afstanden mellem rendestensbrøndene ved traditionel vejafvanding. Desuden begrænser regnbede vejarealets anvendelse til trafikafvikling og parkering m.v.

Hvis der er hastighedsproblemer på en vejstrækning, kan regnbede fungere som et hastighedsdæmpende element.

Ændringer af færdselsarealet og etablering af regnbede på færdselsarealet skal trafiksikkerhedsvurderes og godkendes af politiet.

 

På baggrund af ovenstående er der drøftet og aftalt følgende løsninger med

Vejen Forsyning a-s:

 

Holmeåvej, Krøgebækvej, og Baldersbækvej etableres vejafvandingen som en traditionel løsning med vejbrønde og rørledninger, og vejvandet ledes til et nyt regnvandsbassin i Kroskoven vest for Holmeåvej.

Under hensyntagen til trafikafviklingen og trafikkens art og størrelse er der enighed om, at der ikke etableres regnbedeHolmeåvej, Krøgebækvej, og Baldersbækvej.

Vejene er klassificeret som lokalveje, og der er forholdsvis megen tung trafik på vejene. Afvandingen på disse veje bør derfor udføres traditionelt med vejbrønde og regnvandsledninger.

 

Holmeåvænget fjernes de eksisterende vejbrønde. Der etableres nedsivning i rabatten mellem fortov og kørebane ved at fjerne kantstenen helt eller delvist i begge sider.

Rabatten vil herved få et ujævnt udtryk, fordi den skal sænkes til niveau med kørebanekanten, så vejvandet kan løbe væk fra kørebanen.

Ved de tre sydlige boligveje i Holmeåvænget fjernes de eksisterende vejbrønde, og vejvandet skal løbe på kørebanen til den nederste ende, hvor det opsamles i en rørledning og ledes til et regnvandsbassin i det grønne område nord for Holmeåvænget.

 

I det nordlige område af Holmeåvænget fjernes de eksisterende vejbrønde, og der etableres trug langs vejen til nedsivning af vejvand. I hver lomme etableres der et regnbed til opsamling og nedsivning af vejvand.

 

På Grønagervej fjernes de eksisterende vejbrønde, og der anlægges fem regnbede i vejens sydside og nedsivningstrug i nordsiden.

 

På Nøragervej fjernes de eksisterende vejbrønde, og der etableres nedsivningstrug i begge vejsider.

 

På Sandagervej fjernes de eksisterende vejbrønde, og der etableres fire regnbede på vejarealet.

 

Generelt skal nedsivningstrug etableres uden for det befæstede vejareal, ca. 0,5 m fra kørebanekanten. Trugene skal opbygges af materialer, der er velegnet til nedsivning, og samtidig skal området være kørefast, så biler ikke sætter sig fast ved overkørsel.

Vejen Kommune og Vejen Forsyning a-s er enige om, at eventuelle uhensigtsmæssigheder ved vejafvandingen som følge af projektet, vil blive justeret i et samarbejde efterfølgende.

 

Vejen Forsyning a-s har beregnet den samlede anlægsudgift for projektets gennemførelse til ca. 5,5 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. til rørledninger og brønde, 1,1 mio. kr. til stikledninger og vejbrønde og 1,6 mio. kr. til LAR-løsninger.

 

Projektet medfører, at der fjernes ca. 170 vejbrønde på de berørte veje.

Kommunens årlige udgift til drift af vejbrønde udgør ca. 30 kr. pr. stk. til tømning og bortskaffelse af opsuget sand. Med en forventet levetid på 50 år er udgiften til udskiftning ca. 200 kr. pr. år, så den samlede driftsudgift til drift og vedligeholdelse af vejbrønde ved projektets gennemførelse kan reduceres med ca. 40.000 kr.

De forventede driftsomkostninger til drift af regnbede anslås ifølge notat, udarbejdet af Teknologisk Institut og KU-Science, til 15.000 kr. pr. stk. de første 2 år og 6.000 kr. pr. stk. de efterfølgende 3-15 år.

Med 15 år som perspektiv vil de 13 regnbede i projektet derfor medføre, at Vejen Kommune får en netto merudgift til drift på 817.500 kr., svarende til ca. 55.000 kr. om året. I det beløb er fratrukket den sparede drift af 170 vejbrønde.

Efter 15 år skal nedsivningsmaterialet i regnbedene fornyes.

 

 

På møderne er det aftalt, at Vejen Kommune skal afholde udgiften til stikledninger og nye vejbrønde og del af LAR løsninger på vejareal, i alt ca. 1,7 mio. kr. samt udgifter til nyt asfaltslidlag. Desuden forestår Vejen Kommune driften af regnbede på vejareal. Anlægsudgiften på ca. 1,7 mio. kr. afholdes af budgetmidlerne, som fremgår af investeringsoversigten 2019 og overslagsårene under ”Sanering af belægninger i forbindelse med forsyningsarbejder, hvor der er afsat 1,295 mio. kr. pr. år. Hovedparten udføres i 2019 og den resterende del i 2020.


Tidligere behandling

04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på ca. 1,7 mio. kr. afholdes af budgetmidlerne, som fremgår af investeringsoversigten 2019 og overslagsårene under ”Sanering af belægninger i forbindelse med forsyningsarbejder, hvor der er afsat 1,295 mio. kr. pr. år. Hovedparten udføres i 2019 og den resterende del i 2020.

 

Den fremtidige drift af regnbede mv., som er anslået til 55.000 kr./år, vurderes/evalueres efter et års drift, og herefter vurderes det, om der skal søges en øget driftsbevilling fra 2021.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om miljøbeskyttelse og Vejloven.


Høring

Ingen.

Bilag

17.FlexPendler forsøg (B)

Sagsnummer: 18/6839

FlexPendler forsøg (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • det besluttes, hvilket forsøg der skal sættes i gang med opstart ved studieårets start.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

FlexPendler tilbydes elever med mere end 60 minutters transporttid og transport mandag – fredag.

 

Claus Grimm (Løsgænger) og Jørgen Lastein (V) stemte imod.

 


Sagsfremstilling

Vejen Byråd behandlede på sit møde 9. april 2019 evalueringen af FlexPendler forsøget og besluttede samtidig at sætte endnu et forsøg i gang med opstart ved studieårets start i august.

 

Det er muligt at fortsætte FlexPendler forsøget på uændrede vilkår for hele kommunen. Det vil sige alle, der har mere end 45 minutters transport om morgenen og/eller mere end 60 minutters transport om eftermiddagen, tilbydes FlexPendler til 15 kr. pr. kørselsdag. Det vil give en forventet udgift på 500.000 kr. efter puljetilskud, såfremt det kørselsmønster forsøget viste fortsætter.

 

Det er også muligt at fortsætte FlexPendler forsøget på ændrede vilkår, så kravet til transporttid sættes til 60 minutters morgen- og eftermiddagskørsel. 60 minutter svarer til, hvad Region Syddanmark opererer med som acceptabel transport til en ungdomsuddannelse. Det vil give en forventet udgift på 350.000 kr. efter puljetilskud, såfremt det tidligere forsøgs kørselsmønster fastholdes.

 

Alternativt kan der tilbydes FlexPendler klippekort til alle elever med mere end 60 minutters transport om morgenen eller om eftermiddagen, således der tilbydes 2 flexture om ugen. Ved en egenbetaling på 15 kr. pr. tur forventes en udgift på 140.000 kr. efter puljetilskud. Ved denne ordning skal den unge dog stadig købe ungdomskort til den kollektive trafik til ca. 375 kr. pr. måned, og kontrollen af ordningen kræver administrativt arbejde.

 

Transporttiden opgøres fortsat som tiden fra første påstigning til sidste afstigning inklusiv eventuel ventetid ved skift mellem busser.

 

Ved alle tre forsøg med FlexPendler vil Sydtrafik, hvis det er rentabelt, arrangere kørsel som en lukket rute (med lille bil), såfremt der er mange faste kørsler fra et område.

 

Alternativt kan der køres en form for telebusser. Det vil være en helt ny opgave, hvor der skal laves et kommunalt udbud. Der vil være tale om mindre busser (9, 12 eller 15 personer) alt efter behov, som kører en rute i hvert lokalrådsområde alt efter hvem, der har tilmeldt sig bussen. Efter morgen opsamling køres der direkte til Vejens to uddannelsesinstitutioner. Turen fra uddannelsesinstitutionerne køres igen med de tilmeldte og tilbage til lokalrådsområdet. Såfremt der skal to eller tre hjemkørsler til, vil det kræve to busser til hvert område.

 

Det skal udbydes kommunalt, da Sydtrafik ikke kan varetage kørslen, og dermed er der ikke puljemidler til kørslen. Ordningen vil være administrativt tung, og der skal bruges mange små busser, hvilket vil gøre kørslen dyr.


Tidligere behandling

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.

02.04.2019 Økonomiudvalget.

09.04.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Estimeret udgift efter puljetilskud 350.000 kr. eller 500.000 kr.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber nr. 323 af 20.03.2015.

Lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven nr. 206 af 05.03.2019.


Høring

Ingen.

18.Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - maj 2019 (B)

Sagsnummer: 18/748

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - maj 2019 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • referatet tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 3. maj 2019.

 


Tidligere behandling

Ingen.

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

 


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

 


Høring

Ingen.

 

Bilag

19.Månedlig budgetopfølgning - april 2019 (B)

Sagsnummer: 19/247

Månedlig budgetopfølgning - april 2019 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Budgetrapporten for april måned for Teknik & Miljø er gennemgået.

Der er ingen bemærkninger.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

20.Forslag til politisk mødestruktur (B)

Sagsnummer: 19/7746

Forslag til politisk mødestruktur (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Udvalget drøfter forslag til politisk mødestruktur.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Drøftet.

Forskellige synspunkter blev fremført.

 


Sagsfremstilling

Den 30. april 2019 drøftede Økonomiudvalget forslag til ny politisk mødestruktur.

 

Forslaget indebærer bl.a., at alle stående udvalg afholder møde på samme tirsdag i måneden.

 

Økonomiudvalget besluttede:

Forslag til organisering af det politiske arbejde ønskes gennemført med ændringen, at Social og ældre holder møde om onsdagen. Forslaget drøftes i Udvalgene og i de politiske grupper og behandles på næste møde i Økonomiudvalget.


Tidligere behandling

30.04.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

21.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 13-05-2019

Intet under dette punkt.

 

22.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Handicappolitikkens indarbejdelse i politikker, handleplaner mv. drøftet

Procedure for besvarelse af borgerhenvendelser drøftet. Når formanden svarer, sendes kopi til Udvalgets medlemmer.