Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 19-02-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Ansøgning af projektmidler fra forebyggelsespuljen til et trivselsprojekt i Skole og dagtilbud (C)

Sagsnummer: 19/2669

Ansøgning af projektmidler fra forebyggelsespuljen til et trivselsprojekt i Skole og dagtilbud (C)


Administrativ indstilling

 

 • Afdelingschef Jette Kynde Schøtz, afdelingschef Regin Holm, afdelingschef Anneth Jensen og afdelingschef Kirsten Dyrholm indstiller, at udvalget for sundhed, kultur og fritid drøfter og godkender ansøgning af projektmidler fra forebyggelsespuljen til et trivselsprojekt i Skole og dagtilbud.
 • Ansøgningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-02-2019

Indstilles godkendt med de bemærkninger, at projektet skal understøtte den generelle trivsel i dagtilbud og skoler, så den bliver endnu bedre end i dag.

Ligeledes har Udvalget fokus på, at få forældre involveret i fælles løsninger, så der er mulighed for, at forældre er en aktiv del af løsningerne.

Begge bemærkninger skal tydeliggøres i den endelige projektbeskrivelse.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).


Sagsfremstilling

Overordnet beskrivelse af model for ansøgning af midler fra forebyggelsespuljen:

 

Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2012-2015, blev der oprettet en forebyggelsespulje. Der generes hvert år et beløb på 970.000 kr. til forebyggelsespuljen, som afdelingerne i Vejen Kommune kan ansøge.

 

Formål

Formålet med puljen er at sikre, at der arbejdes med sundhed på tværs og at støtte projekter, der fremmer borgernes sundhed.

 

Anvendelse af puljen

Puljen kan anvendes til to typer af projekter:

 

Projekter der viser et rationale eller en effektiviserings gevinst (se effektiviseringsstrategien) og samtidig har et forebyggende sigte.

 

Til at koordinere hvilke projekter, der skal støttes eller finansieres fra forebyggelsespuljen, er der nedsat en indstillingsgruppe for forebyggelse på tværs. Gruppen har til formål i fællesskab at indstille projekter og prioritere hvilke projekter, der skal indstilles til at modtage støtte.

 

Indstillingsgruppen for forebyggelse på tværs sender deres prioriterede projekter til drøftelse og beslutning i Udvalg for Sundhed, Kultur og Fritid. Her ud over kan de prioriterede projekter også sendes til godkendelse i øvrige relevante politiske udvalg, afhængig af hvilke afdelinger der er involveret i det enkelte projekt.

 

Modellen for at ansøge midler fra forebyggelsespuljen er medsendt sagsfremstillingen.

 

Ansøgning fra dagtilbud og skole:

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid og udvalget for skole og børn har begge i det politiske strategi arbejdet peget på, at administrationen skal arbejde med tidlig indsats og opsporing og udvikle indsatser i forhold til mental sundhed og børn og unges trivsel. Herudover er der besluttet, at der skal effektiviseres for 20 millioner kr. på det specialiserede område i Vejen Kommune. Nedenstående projektansøgning skal betragtes som et af de initiativer og indsatser, som skal indfri forventninger til resultater i strategiarbejdet, men også bidrage til effektiviseringer for det specialiserede område.

 

Baggrund for ansøgning om midler fra forebyggelsespuljen til forbedring af mental sundhed i dagtilbud og skole.

 

Der er sket en stigning i antal børn i specialbørnehave fra 14 – 25, stigning i specialklasser fra 150 – 200 og til STU forløb er stigningen fra 40 – 60 i Vejen Kommune. Der ønskes, at arbejde med en tidligere indsats og opsporing i forhold til mental sundhed for børn og unge, samt inkludere og vurdere om de børn og unge, der nuværende er i specialforløb kan inkluderes igen i almen området.

Der ansøges derfor om 2 medarbejdere til at arbejde målrettet med øgning af børn og unges mentale sundhed og trivsel, som fokus på reduktion af børn der får diagnoser.

1 medarbejder skal arbejde med forebyggende og tidlig indsats, så færre børn får en diagnose, optimere inklusion i almenområdet og sikre at alle indsatser er afprøvet inden der indstilles til visitation til specialområdet.

 

1 medarbejder skal primært arbejde med folkeskolen og mulighed for at inkludere elever, der i dag er i specialklasser og skal tilbage til almenområdet. Medarbejderen skal vejlede medarbejdere og ledere i forhold til specialpædagogiske understøttende indsatser til børn og unge, som skal inkluderes i almenområdet.

 

Projektet er forankret i dagtilbud og skole, men kræver en stor tværfaglig indsats for andre afdelinger, herunder Sundhed og Familie, Jobcentret, Social og Ældre og Borgerservice. Alle tværfaglige afdelinger har drøftet projektindstillingen i samråd med direktør Morten Oldrup og har godkendt projektansøgningen og indstillingen til udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 970.000 kr. fra forebyggelsespuljen. Dagtilbud og skole finansiere selv 30.000 kr. årligt til projektet.


Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes to medarbejdere i projektstillinger.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Projektindstillingen har været til høring blandt de 4 afdelingschefer og direktør Morten Oldrup.

Bilag

2.Kulturregion Trekantområdet (B)

Sagsnummer: 18/37104

Kulturregion Trekantområdet (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen indstiller at

 • Udvalget drøfter input til den kommende kulturaftale for 2020 til 2024 med formanden for Kulturregion Trekantområdet

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-02-2019

Drøftet. Udvalget fortsætter drøftelsen af input til den kommende kulturaftale på et kommende udvalgsmøde.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).


Sagsfremstilling

Trekantområdets kultursamarbejde har eksisteret siden 2007. Kulturregion Trekantområdet har en politisk styregruppe bestående af én repræsentant fra hver af de syv kommuners kulturudvalg. Fra Vejen Kommune deltager Jørgen Thøgersen.

 

I 2020 skal der indgås en ny fireårig aftale. Udvalget skal derfor drøfte det fremtidige kultursamarbejde. Formanden for Kulturregion Trekantområdet, Jesper Elkjær, deltager på mødet, og indleder dialogen med en foreløbig status.

 

En kulturaftale er et frivilligt samarbejde mellem en gruppe af kommuner og Kulturministeriet. Der indgås en fireårig aftale, der definerer målsætninger og indsatsområder. Økonomien i kulturaftalen består af 50 % tilskud fra staten og minimum 50 % i kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering er en forudsætning for den statslige bevilling. I Trekantområdet bidrager kommunerne tilsammen med 2 mio. kr. årligt via foreningen Trekantområdet Danmark, mens staten yder et tilskud på 1,8 mio. kr. fra Puljen til kultur i hele landet. Endelig er der 600.000 kr. årligt, som stammer fra de tidligere amtslige midler til kultur (de tidligere amtslige midler er ikke afhængig af kommunal medfinansiering). Den samlede økonomi i Trekantområdets kulturaftale er således på 4,4 mio. kr. årligt. Dertil kommer 1½ årsværk, som finansieres af Trekantområdet Danmarks samlede budget.

 

Formålet med en kulturaftale er at styrke kvaliteten og udnytte de eksisterende ressourcer på kulturområdet bedst, og at afprøve nye tiltag som det giver mening at udvikle i fællesskab. En aftale skal munde ud i konkrete projekter og tilbud af høj kvalitet til borgerne, som det ikke ville være muligt at tilbyde uden det tværkommunale samarbejde som platform. Kulturaftalen giver altså mulighed for i fællesskab at udvikle og igangsætte projekter.

 

Den nuværende aftale i perioden 2016-2019 rummer tre indsatsområder:

 • Metropolens næste generation: Talentudvikling og kulturelt entreprenørskab
 • Metropolens forbindelser: Udvikling af samarbejde mellem områdets kulturaktører
 • Metropol på vej: Synlighed for og kendskab til Trekantområdets kulturliv

 

Ca. 80 % af økonomien i kulturaftalen anvendes på det store fælles projekt: Trekantområdets Festuge. I løbet af Trekantområdets Festuge afvikles en række arrangementer på tværs af kommunerne. Herudover er der i indeværende aftaleperiode igangsat 28 større og mindre projekter gennem kulturaftalens åbne puljer.

 

Der har i 2018 været en dialog med Kulturministeriet om udformningen af de kommende kulturaftaler for perioden 2020-2023. Der er på nuværende tidspunkt ikke meldt officielle retningslinjer ud for aftalerne, men der er udtrykt en klar forventning om, at projekterne i aftalerne er nyskabende udviklingsprojekter, og at kulturregionerne skal øge deres samarbejde med andre partnere både nationalt og internationalt. En ny kulturaftale udvikles i dialog med Kulturministeriet og indsatsområderne defineres sammen med ministeriet, så der sikres en sammenhæng mellem lokale og statslige indsatsområder.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune betaler årligt 1,6 mio. kr. til Trekantområdet Danmark.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Status og udvikling på ventetider til genoptræning (B)

Sagsnummer: 19/1913

Status og udvikling på ventetider til genoptræning (B)


Administrativ indstilling

 

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter status og udvikling af ventetid på genoptræningsområdet i 2018.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-02-2019

Drøftet.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).


Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 24. maj 2018, at man som borger fra 1. juli 2018 frit må vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart på genoptræning indenfor 7 kalenderdage efter, man er blevet udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. KL fik ansvaret for at indgå aftaler med private leverandører.

 

På Sundhedscentret havde vi i forvejen fokus på at tilbyde en opstart indenfor 14 dage, iht. en regional aftale herom. Det var derfor nærliggende at justere ambitionen, så vi fra 1. juli 2018 kunne tilbyde en opstart indenfor 7 dage. For at nå dette mål, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde en handleplan. Arbejdsgruppen pegede på følgende tiltag, som alle er blevet implementeret:

 • God kommunikation med sygehusene om genoptræningsplanernes indhold og rettidige forsendelse
 • Faste tider i kalenderen til opstart, så der altid er en ledig tid at tilbyde indenfor fristen
 • Ændrede og hurtige arbejdsgange fra genoptræningsplanen modtages til borger får en tid til opstart
 • Fælles forståelse af hvad en opstart som minimum indeholder
 • Robuste procedurer ifm. fravær pga. ferie og sygdom

 

Genoptræningsområdet er derudover tilført 654.000 kr. i 2018 og 581.000 kr. årligt i 2019 og efterfølgende år, som en teknisk budgetkorrektion. Midlerne anvendes til opnormering, så der kan leves op til de skærpede lovkrav.

 

Status

Siden juli 2018 er ventetiderne på genoptræning i Rehabiliteringsafdelingen fulgt månedligt. Ventetiderne vises i nedenstående tabel.

Tabellen viser, at 97,7 % af borgerne starter rettidigt på deres genoptræningsforløb, og 2,3 % starter senere end på 7. dagen. Når borgerne starter senere, gør de det typisk på 8. eller 9. dagen. Således har 5 borgere i løbet af disse 5 måneder fået tilbudt en opstart 10 til 14 dage efter udskrivning.

 

2019

KL har ansvaret for at indgå aftaler med private leverandører, og har overdraget opgaven til Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). SKI har etableret datterselskabet FritValgService med ansvar for udvikling, implementering og drift af det frie valg.

FritvalgService har sammen med kommunerne og andre interessenter beskrevet rammerne for de enkelte genoptræningsforløb og er i gang med at indgå aftaler med de private leverandører. Man forventer, at disse aftaler er på plads medio februar 2019. Fra det tidspunkt vil man som borger kunne benytte det frie valg indenfor basale typer af genoptræning, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart indenfor 7 dage efter udskrivning. Senere på året forventer man at være klar til at indgå aftaler om levering af avanceret genoptræning og specialiseret rehabilitering.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

4.Status og udvikling vedrørende vederlagsfrit fysioterapi (B)

Sagsnummer: 18/3414

Status og udvikling vedrørende vederlagsfrit fysioterapi (B)


Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter status og udvikling på området vedrørende vederlagsfri fysioterapi 2018.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-02-2019

Drøftet.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).


Sagsfremstilling

Vederlagsfri fysioterapi jf. Sundhedslovens § 140 a

 

Ordningen blev indført i 1989 og omfattede dengang personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet således, at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Den 1. august 2008 overtog kommunerne myndighedsansvaret for både den vederlagsfri fysioterapi samt vederlagsfri ridefysioterapi. Kommunerne fik ligeledes mulighed for at etablere egne tilbud, således at borgerne frit kan vælge mellem kommunale og private tilbud. Vejen Kommune har haft et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi siden 2011.

Fysioterapien kan foregå individuelt, på hold, eller som en kombination af begge. Tilbuddet omfatter derudover ridefysioterapi på hold.

Som udgangspunkt tilbydes individuel fysioterapi maksimalt 20 gange pr. år. Såfremt lægen og fysioterapeuten er enige om, at personen har behov for mere end 20 gange pr. år, kan der laves en undtagelse.

Det kommunale tilbud foregår på Brørup Sundhedscenter, på Kærdalen i Vejen, eller som hjemmetræning, hvis borgeren af helbredsmæssige årsager ikke kan komme ind til træning. Det er vores mål at sikre sammenhæng mellem træningen og anden kommunal hjælp.

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid præsenteres årligt i august for en analyse af udviklingen af den vederlagsfri fysioterapi. Ifm. analysen udarbejdes en handleplan. I februar præsenteres udvalget for en opgørelse t.o.m. 3. kvartal.

 

Der er nu lavet en opgørelse efter 3. kvartal 2018.

Udviklingen af den vederlagsfri fysioterapi følges hver 3. måned på fastsatte pejlemærker. Opfølgningen er med til at sikre, at vi fortsat lever op til Sundhedsstyrelsen vejledning om at fysioterapien med fordel kan foregå på hold, og at individuelle forløb over 20 gange om året er begrundede undtagelser. Mere konkret har vi et mål om at andelen borgere i det kommunale tilbud, der modtager udelukkende individuel træning, udgør max. 60 %.  Andelen af borgere der modtager holdtræning udgør min. 25 % og andelen af borgere der både får holdtræning og individuelle udgør min. 15 %. Til sidst er det vores mål, at andelen af individuelle forløb over 20 gange udgør max. 1/3 del af det samlede antal borgere i det kommunale tilbud.

Pejlemærkerne anvendes ligeledes som et udgangspunkt for vores dialog med klinikkerne og ridefysioterapeuterne, jf. handleplanen.

 

Vejen Kommunes tilbud 

Andelen af personer som modtager kun individuel træning ligger på 57,5 % i 2. kvartal 2018 og på 54,6 % i 3. kvartal. Målsætningen om, at forløb med udelukkende individuel træning udgør højest 60 % er dermed nået. Henholdsvis 40,4 % og 38,6 % af borgerne i det kommunale tilbud modtager udelukkende holdtræning i 2. og 3. kvartal 2018. Også på dette område er målsætningen nået. 2,1 % og 6,8 % modtager både hold- og individuel træning. Andelen er lavere end vores målsætning. De borgerne, som modtager holdtræning modtager i høj grad udelukkende holdtræning og kombinerer den ikke med individuel træning.

Pga. skifte fra et journalsystem og opgørelsesmetode til et nyt pr. 1.3.2018 er det desværre ikke muligt at præsentere en opgørelse for 1. kvartal. Det er ligeledes ikke muligt endnu at kigge et år tilbage i tiden for at beregne andelen af borgere der modtager flere end 20 individuelle behandlinger, da detaljerede data for 1. kvartal mangler.

Da andelen af holdtræning er stigende og da der er sat målrettet ind med en ændret planlægning af forløbene, forventes det, at andelen af forløb med mere end 20 individuelle behandlinger er faldende ift. foregående år.

 

Klinikkernes tilbud 

Andelen af personer som kun modtager individuelle behandlinger i klinikkernes tilbud ligger på mellem 46,2 % i 1. kvartal og 51,5 % i 3. kvartal, og er dermed lidt højere end sidste år hvor niveauet lå omkring 45 %. Niveauet har tidligere været faldende.

Andelen af borgere der modtager mere end 20 individuelle behandlinger udgør 39 %, som er på niveau med foregående år.

 

Ridefysioterapi 

Udgifterne til ridefysioterapi ligger ca. 200.000 kr. over 2017-niveau i alt i de første 3 kvartaler. Dette ser ud til at skyldes, at der er flere ryttere i ordningen, snarere end en stigning i udgiften pr. rytter.

Vi fortsætter dialogen med både praktiserende fysioterapeuter og ridefysioterapeuter i 2019.


Tidligere behandling

20.02.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

5.Status og udviklings på genoptræningsområdet 2018 (B)

Sagsnummer: 18/3412

Status og udviklings på genoptræningsområdet 2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter status og udvikling på genoptræningsområdet i 2018.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-02-2019

Drøftet.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).


Sagsfremstilling

 

I henhold til godkendt årshjul for 2019 får Udvalget en status på udviklingen inden for genoptræningsområdet. Der har igennem de sidste år været stor politisk fokus på, at borgerne får en genoptræningsplan for at vedligeholde eller styrke deres funktionsniveau, samtidig skal dette gøres hurtigt efter sygehus indlæggelse. Genoptræningsplaner er visiteret til sundhedscentret ud fra et lægefagligt skøn.

Vejen Kommunes forpligtelser på træningsområdet fremgår primært af sundhedsloven og serviceloven. Vejen Kommune har myndighedsansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven.

I vedlagte rapport ”Status og udvikling på genoptræningsområdet” præsenteres udviklingen på følgende områder:

 

 • Genoptræning i henhold til Sundhedsloven
 • Genoptræning og vedligeholdende træning i henhold til Serviceloven
 • Børneområdet
 • Intensiv træningstilbud til borgere med parkinson eller sclerose

 

Opgørelserne over antal af forløb i 2018 skal læses med forbehold.

På sundheds- ældre- og socialområdet er der pr. 1.3.2018 indført et nyt fagsystem (elektronisk omsorgsjournal). Udvalgte medarbejdere har i august 2018 fået mulighed for at blive lært op i, hvordan man trækker data til analyse i systemet. Det har betydet, at nogle dokumentationsarbejdsgange har måtte redesignes for at muliggøre datatræk. Nogle arbejdsgange har i en indkøringsfase været ufuldstændigt implementeret. Til sidst sker der hos leverandøren en løbende justering af analysemulighederne. Disse tre faktorer betyder, at tallene for 2018 på nogle områder er upræcise eller ufuldstændige.

Vi har efterfølgende justeret arbejdsgangene yderligere, så vi regner med, at datatræk i 2019 bliver mere retvisende.

 

Genoptræning i henhold til Sundhedsloven

Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient/borger, evt. pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.

Genoptræningsindsatser efter sundhedsloven varetages primært af autoriserede sundhedspersoner. Genoptræning kan udgøre en del af en bredere rehabiliteringsindsats på linje med andre tilbud, som samlet har det formål at forbedre eller vedligeholde patientens funktionsevne.

 


Tidligere behandling

20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

 

Bilag

6.Statusnotat vedrørende kronikerindsatsen 2018 (B)

Sagsnummer: 18/17775

Statusnotat vedrørende kronikerindsatsen 2018 (B)


Administrativ indstilling

Afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at

 

 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid drøfter og godkender statusnotat for kronikerindsatsen 2018.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-02-2019

Drøftet og godkendt.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).


Sagsfremstilling

Sundhedslovens §140 og §119 danner udgangspunktet for kronikerindsatsen i Vejen Kommune. Ifølge §140 skal borgere med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning tilbydes vederlagsfri genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Borgere henvises her på en genoptræningsplan (GOP) fra sygehuset. Ifølge §119 har kommunen ansvar for at skabe rammer for en sund levevis hos borgerne og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

 

I Vejen Kommune såvel som i hele Danmark ses der en stigning i antallet af borgere med kronisk sygdom. Dette skyldes bl.a. en stigende levealder og flere borgere, der får kronisk sygdom, som ofte er livsstilsrelaterede. Borgere med kronisk sygdom har ofte sammensatte problemstillinger, som fx multisygdom, begrænset funktionsevne, vedvarende eller tilbagevendende behov for understøttende sundhedsfaglige tilbud, hvor der kan være behov for supplerede opfølgning eller at tilbuddet strækkes over længere tid (Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, 2016.).

 

Pr. 1. januar 2019 overtog kommunen ansvaret fra sygehusene for de diagnosespecifikke forebyggelsestilbud for borgere med diabetes type 2 (Kilde: Region Syddanmark og de syddanske kommuner: Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes – samarbejde og kommunikation, den 28. februar 2018.) Det samme gjorde sig gældende for KOL pr. 1. januar 2018.

 

I Vejen Kommune varetages de sygdomsspecifikke sundhedstilbud af det tværfaglige Kronikerteam i Livsstilsafdelingen på Brørup Sundhedscenter. Teamet består af 4,2 årsværk fordelt på fysioterapeuter, sygeplejersker og diætist samt kommunens misbrugskonsulent. Borgeren mødes efter henvisning til en afklarende samtale og tilbydes en helhedsorienteret tværgående indsats med fokus på fysisk træning, diætvejledning og undervisning.

 

Der er medsendt et statusnotat til sagsfremstillingen med beskrivelse af hele kronikerindsatsen. En opsummering af år 2018 beskrives følgende udvikling og resultater for kronikerindsatsen.

 

I alt 325 borgere er henvist til forløb i 2018, der svarer til en samlet stigning på 14% ift. 2017.

Nedenfor ses udviklingen fra 2017 til 2018 fordelt på diagnoserne:

Cancer: 50 til 82 (+64%), stigningen ses hos borgere henvist på en GOP (genoptræningsplan).

KOL: 63 til 88 (+40%), stigningen ses særligt hos de lægehenviste.

Osteoporose: 22 til 14 (-36%), faldet ses særligt hos de lægehenviste.

Diabetes: 61 til 55 (-10%), faldet ses særligt hos de lægehenviste.

Hjerte: 77 til 73 (-5%).

Bækkenbund: 11 til 13 (+18%).


Tidligere behandling

20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

7.Strategier Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)

Sagsnummer: 18/36634

Strategier Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)


Administrativ indstilling

Afdelingscheferne Jette Kynde Schøtz, Regin Holm Nielsen og Peer Rexen indstiller, at

 • Udvalget drøfter og godkender forslag til strategier.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-02-2019

Drøftet og godkendt.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).


Sagsfremstilling

Som en del af styringskonceptet for Vejen Kommune skal kommunens politikområder efterfølges af en række strategier, der bidrager til at implementere den retning politikkerne udstikker. Derfor har Udvalget for skoler & børn den 9. august 2018 afholdt et strategiseminar og Udvalget for sundhed, kultur & fritid har afholdt et strategiseminar den 23. oktober 2018. På strategiseminarerne har udvalgene med afsæt i Vejen Kommunes politikområder drøftet relevante strategier. Begge udvalg har formuleret en række strategiske statements og besluttet at videregive følgende overskrifter i prioriteret rækkefølge til arbejdet med strategiformulering:

 

Udvalget for skoler & børn:

Læringsmiljøer & læringslyst

Fysisk sundhed og mental sundhed

Mere tid til kerneopgaven


 Udvalget for sundhed, kultur & fritid:

 

Vejen Kommune er en gå-kommune

Tværfaglighed i indsatser og projekter

Fysisk sundhed

Mental sundhed

Giv faciliteterne fri

Administrationen har bearbejdet de prioriterede overskrifter og har i den forbindelse inddraget viden og erfaring på områderne. På den baggrund er følgende strategier udarbejdet:

 • Gang i livet
 • Fysisk sundhed og mental sundhed
 • Mental sundhed
 • Giv faciliteterne fri
 • Læringslyst & læringsmiljøer
 • Mere tid til kerneopgaven

 

Overskriften ’Tværfaglighed i indsatser og projekter’ er blevet inddraget i de øvrige strategier som en bærende tilgang til arbejdet med implementering af strategierne.

Strategierne vil blive præsenteret på mødet.


Tidligere behandling

09.08.2018 Udvalget for skoler & børn

23.10.2018 Udvalget for sundhed, kultur & fritid

20.12.2018 Udvalget for skoler & børn


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

8.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.01.2019

Sagsnummer: 19/11

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.01.2019


Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-02-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).


Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.


Høring

Taget til efterretning.

Bilag

9.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-02-2019

Intet.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

10.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).