Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 21-01-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Strategier - Udvalget for teknik og miljø (B)

Sagsnummer: 18/31615

Strategier - Udvalget for teknik og miljø (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • de foreslåede mål drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget skal med baggrund i de syv politikområder drøfte, hvad der politisk vil sættes fokus på i det kommende år.

Indenfor rammerne af de syv politikområder har Udvalget for teknik og miljø vedtaget tre strategier:
 

 • Strategi for natur.
 • Strategi for miljø.
 • Strategi for bevægelse.
   

Strategierne har et årligt sigte – dog således, at der kan være mål, der knytter sig op på et længere perspektiv i sin helhed, men delmål har et årligt sigte.

 

Med henblik på at efterleve de tre strategier har Teknik & Miljø udarbejdet forslag til otte konkrete mål.

 

Ud over de strategier, som Udvalget sætter fokus på, er der i væsentlig grad en række opgaver, mål mv. som afdelingerne/enhederne også arbejder med, men som ikke er en del af konceptet.

 

Under formulering af målene har der været deltagelse af leder af  Vej, Park & Genbrug.


Tidligere behandling

 

19.11.2018 Udvalget for teknik og miljø.
10.12.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Udvalget godkendte mål i strategier for natur, miljø og bevægelse.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

2.Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 (C)

Sagsnummer: 18/11883

Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 sendes i 4 ugers offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en ny trafiksikkerhedsplan for Vejen Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 skal erstatte den nuværende Trafiksikkerhedsplan 2013-2016.

 

Trafiksikkerhedsplanen udstikker mål og visioner samt indsatser for trafiksikkerhedsarbejdet i planperioden.

 

Den nye trafiksikkerhedsplan indeholder anbefalede mål og visioner samt indsatser for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde. Anbefalingerne er resultatet af en:

 • opsamling af det hidtidige trafiksikkerhedsarbejde (statusrapport).
 • uheldsanalyse - analyse af uheldsdata på vejnettet og udpegning af særligt uheldsramte lokaliteter (sorte pletter) (baggrundsrapport 1).
 • registrering af utrygge lokaliteter i kommunens centerbyer, lokalbyer og landområder med angivelse af mulige tiltag til forbedringer (baggrundsrapport 2).

 

Forslagene til indsatser i den nye trafiksikkerhedsplan omfatter både fysiske ændringer på vejnettet samt informations-, samarbejds- og kampagnetiltag.

 

Den overordnede målsætning i Trafiksikkerhedsplanen følger, ligesom Trafiksikkerhedsplan 2013-2016, målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 50 % inden udgangen af 2020. Når Færdselssikkerhedskommissionen om et par år sandsynligvis er klar med en ny national handlingsplan, bør det besluttes, om der igen er behov for, at Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan revideres.

 

Link til forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022: https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/Account/Login?ReturnUrl=%2Fhome%2Fintern%2F43#/

Login: Trafiksikkerhedsplan

Password:Trafikplan19

 

Link til Trafiksikkerhedsplan 2013-2016:

https://vejen.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/trafiksikkerhed/trafiksikkerhedsplan/  


Tidligere behandling

16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Efterfølgende vil eventuelle høringssvar blive vurderet og indarbejdet i planen, inden den endeligt kan politisk godkendes.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt med ændring til 8 ugers offentlig høring.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

3.Ekspropriationsbeslutning Skovgårdsvej (C)

Sagsnummer: 18/26776

Ekspropriationsbeslutning Skovgårdsvej (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • ekspropriationen og de planlagte foranstaltninger gennemføres på baggrund af åstedsforretningen den 6. december 2018.
   
 • de ved åstedsforretningen og forhandlingerne den 6. december 2018 trufne aftaler om ekspropriationens gennemførelse og erstatninger for arealafståelse m.v. tiltrædes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 6. december 2018 blev der holdt åstedsforretning vedrørende etablering af en ny kommunevej med forbindelse mellem Estrupvej og Skovgårdsvej ved jernbanen. Her blev arealerne til den ønskede realisering af vejanlægget besigtiget med henblik på at ekspropriere de nødvendige arealer til projektet.

 

Der var indvarslet tre lodsejere til åstedsforretningen. En lodsejer, der skal afstå jord til projektet, en lodsejer, der får ændret vejadgang samt Banedanmark der er ejer af banebroen, som den nye vej tilsluttes.

Ved åstedsforretningen mødte en af de indvarslede lodsejere samt Banedanmark og en lodsejer havde meldt afbud.

Desuden mødte ejeren af ejendommen, matr. nr. 1 eq m.fl., Estrup Hgd., Malt, beliggende Estrupvej 23, 6600 Vejen. Ejendommen ligger ved den nye vendeplads på Estrupvej. Lodsejeren fremviste et måleblad fra 1992, der viser ejerforholdene ved Estrupvej syd for banen. Målebladet omhandler ikke den nye vendeplads. Ejeren stillede endvidere spørgsmål til, hvem der ejer arealet, hvor vendepladsen ligger.

 

Vendepladsen ligger på to matrikelnumre, hvoraf det ene er 1 eq. Ejeren af 1 eq accepterede de af Banedanmark planlagte foranstaltninger i forbindelse med statsekspropriationen, og arealet indgår ikke i højesterets dom. Den del af vendepladsen, som ligger på 1 eq, er derfor allerede eksproprieret og mangler alene en matrikulær berigtigelse. Berigtigelse vil ske efter nærværende ekspropriation er afsluttet. En kopi af protokollen fra statsekspropriationen er vedlagt.

 

Det andet matrikelnummer, som vendepladsen ligger på, er 7h, Vejen by, Vejen, som indgår i højesterets dom og dermed en del af nærværende ekspropriation.

 

Efter åstedsforretningen var lodsejerne inviteret til forhandlinger på Hotel Skibelund Krat, men ingen mødte til forhandlingerne. Ved åstedsforretningen tilkendegav en lodsejer, at projektet ikke kunne tiltrædes.

Efter åstedsforretningen er der kommet to bemærkninger fra lodsejerne. Bemærkningerne er vedlagt som bilag. Begge meddeler dels, at de ikke kan tiltræde projektet og ikke accepterer den tilbudte erstatning. Bemærkningerne tages til efterretning og giver ikke anledning til ændringer i forhold til de fremsendte erstatningstilbud.

 

Ekspropriationsprotokollen med bemærkninger fra åstedsforretningen og ekspropriationsudvalgets trufne aftaler om erstatning for arealafståelse m.v. vedlægges som bilag.


Tidligere behandling

11.09.2018 Byrådet.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

02.10.2018 Økonomiudvalget.

09.10.2018 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens bestemmelser om afholdelse af åstedsforretning og beslutning om gennemførelse af ekspropriation.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

4.Forslag til lokalplan 304 - Boligområde ved Landbogården, Brørup (C)

Sagsnummer: 18/18334

Forslag til lokalplan 304 - Boligområde ved Landbogården, Brørup (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

forslag til lokalplan 304 vedtages og sendes i offentlig høring.
 

sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.


Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet efter konkret henvendelse fra ejerne af den tidligere Landbogården i Brørup. Ejerne ønsker at opføre ny tæt-lav bebyggelse på hele området. For at sikre det økonomiske grundlag for det samlede projekt skal lokalplanen give mulighed for at den tidligere Landbogård bevares i projektets tidlige fase.  

 

For at sikre robust planlægning giver lokalplanen mulighed for at gennemføre et projekt med tæt-lav bebyggelse, men også at området eventuelt vil kunne laves som parcelhusområde med åben-lav bebyggelse.

 

Formålet med lokalplanen er at sikre bebyggelsen opføres i proportioner, der passer ind i det omkringliggende boligområde samt at sikre, at der ved tæt-lav bebyggelse etableres grønne fællesområder og stiforbindelser til de omkringliggende boligområder.

 

Der er mulighed for etablering af et åbent gadeforløb, hvor vejen ikke blot er til trafikafvikling, men bliver en del af et byrum for trafik, ophold, leg m.m. Dette kaldes for ”shared space”. I lokalplanen er der krav om etablering af indgangszoner ved interne veje, hvor en speciel belægning indikerer indgang til området. Indgangszoner med speciel belægning bidrager til at sænke hastigheden, invitere fodgængere til at passere og er med til at give et helhedsudtryk i området. I området etableres der en tværgående sti-forbindelse fra Landbovænget til Landbovej.

 

I lokalplanen er der desuden fokus på, at tæt-lav bebyggelse er imødekommende og i øjenhøjde med mennesker. Bestemmelser i lokalplanen sikrer, at området via det åbne gadeforløb, fælles faciliteter og et vejforløb, der understøtter blanding af trafikale og ikke trafikale funktioner, bidrager til at skabe tryghed og gode sociale relationer mellem naboer.

 

Forslag til lokalplan 304 kan ses på linket Forslag til lokalplan 304.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af lokalplan.


Tidligere behandling

19.06.2018 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 4 uger.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

5.Valg af endelig linieføring - Cykelsti syd om Askov (C)

Sagsnummer: 17/12489

Valg af endelig linieføring - Cykelsti syd om Askov (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Teknik & Miljø arbejder videre med linjeføringen for en cykelsti syd om Askov i form af en tilrettet udgave af mellemløsningen som angivet i sagsfremstilling og vist med grønt på vedhæftede kortbilag.
   
 • ejere af berørte arealer og nabomatrikler til linjeføringen orienteres om den ændrede linjeføring efter beslutning i Byrådet.
   
 • stien belyses med stibelysningsmaster på hele strækningen.
   
 • det medtages i den videre sagsbehandling, at stiens endelige linjeføring optages som offentlig sti, og at Melvangvej optages som offentlig vej på den strækning, hvor der er cykelsti/krydsning.
   
 • der søges om godkendelse af projektændringen ved Vejdirektoratet på det foreliggende grundlag.
   
 • beslutningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Tre linjeføringsforslag for en cykelsti syd om Askov har været i offentlig høring, og der har været afholdt offentligt møde om forslagene. I løbet af høringsperioden er indkommet 34 høringssvar.

 

Høringssvarene er opsamlet i vedhæftede notat af 9. januar 2019. De enkelte høringssvar kan ses i vedhæftede skema.

 

Høringssvarene har givet Teknik & Miljø mange gode inputs til stiens placering og udformning, ikke mindst til forløbet gennem boligområderne ved Damhus, Birkevænget og Sandmarken.

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger, nye vurderinger og mulige planer om udstykning i området, som uddybet nedenfor, anbefaler Teknik & Miljø, at der arbejdes videre med en linjeføring som uddybet i følgende beskrivelse af linjeføringen, og vist på vedhæftede kortbilag.

 

På bilaget er forslaget til linjeføring opdelt i tre delstrækninger:

 

Delstrækning 1, mellem Øster og Vester Skibelundvej:

 • På delstrækning 1 fastholdes ”mellemløsningen” foreløbig, - dog rykket mod nord som følge af ændringer på delstrækning 2.
 • I forbindelse med en eventuel beslutning om udarbejdelse af en lokalplan for boligområdet ved delstrækning 1, vurderes det, om fastlæggelse af linjeføringen kan afvente og justeres ind i sammenhæng med lokalplanens disponering af arealerne.

 

Baggrund:

I det udsendte høringsmateriale pegede kommunen på den såkaldte mellemløsning.

 

Af høringssvarene kan ses en tendens til at borgerne i Askov peger på en bynær løsning, mens borgerne i Vejen Syd foretrækker de sydligere linjeføringer, mellemløsningen eller den landlige løsning. Der er desuden kommet enkelte forslag til alternative linjeføringer.

 

Argumenterne for den bynære løsning er i vid udstrækning ønsket om sammenbinding af Askov med interne stier, læ og tryghed, og at undgå ny belyste strækninger i det åbne land. Argumenterne for de sydligere beliggende løsninger er trafiksikkerhed og en direkte rute.

 

På baggrund af den store interesse for den bynære løsning har Teknik og Miljø arbejdet videre med mulighederne for at vælge denne løsning. Konklusionen er dog, at der er for store trafiksikkerhedsmæssige ulemper ved denne løsning, og at en af de sydligere løsninger, mellemløsningen eller den landlige beliggenhed, bør vælges ud fra trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

 

Det har for nylig vist sig, at der er mulighed for en snarlig udstykning af boligområdet mellem Øster Skibelundvej og Vester Skibelundvej. En fremtidig udstykning åbner mulighed for at etablere en cykelsti gennem udstykningen - eller i den sydlige del af udstykningen - som forbindelsessti til skolen samtidig med, at interne stier til sammenbinding af boligområdet og Askov by medtages i lokalplanen/udstykningsområdet. Vejen Kommune har holdt møde med projektmager, og den endelig placering af stien på delstrækning 1 kan ske i fælles dialog.

 

Delstrækning 2: Strækningen over markerne ved Melvangvej.

 

 • På delstrækning 2 arbejdes der videre med en ændret linjeføring til en mere bynær beliggenhed og en nordligere krydsning af Melvangvej i svinget, mellem nr. 16 og 20, som vist på bilag.

 

Baggrund:

Der er indkommet forslag om at placere stien længere mod nord, sådan at den krydser Melvangvej i svinget, mellem nr. 16 og 20. Denne løsning var egentlig fravalgt af Teknik & Miljø af hensyn til trafiksikkerheden i svinget og adgangsforholdene til et fremtidigt boligområde.

 

Efter høringen er placeringen revurderet. Det er Teknik og Miljøs opfattelse, at den nordligere og mere bynære placering giver væsentlige forbedringer i forhold til adgangen til stierne for mange af boligerne på Møllevej og Melvangvej, idet placeringen reducerer cyklisternes omvejskørsel og behov for færdsel på Melvangvej og Møllevej på de mere åbne strækninger. Teknik & Miljø anbefaler derfor, at der arbejdes videre med denne løsning.

 

Det bemærkes, at den mere bynære løsning medfører indgreb i de omkringliggende haver for at muliggøre en løsning af de trafiksikkerhedsmæssige problemer omkring cyklisternes krydsning i svinget.

 

Delstrækning 3: Strækningen syd om og gennem boligområderne Damhus-Birkevænget-Sandmarken.

 

 • På strækning 3 arbejdes der videre med et stiforløb via den eksisterende sti mellem Damhus og Birkevænget – og via den første ”lomme” på Damhus til krydsningen på Maltvej ved Askov-Malt skole.
 • Den mulige forlængelse af stien mod vest frem til Farmervej medtages ikke i projektet.

 

 

Baggrund:

Forløbet er fastlagt på baggrund af indkomne bemærkninger og efterfølgende trafiksikkerhedsvurderinger. Løsningen er afhængig af, at der sker trafiksikkerhedsforbedringer på Damhus ved indkørsel til børnehaven. Det foreslås derfor, at indkørslen til børnehaven flyttes, og parkeringspladsen ombygges, sådan at trafikken til børnehaven adskilles fra stien. Teknik & Miljø er i dialog med børnehaven og grundejerforeningerne om dette.

 

 

Andre forhold:

 

I den gennemførte høring er der indkommet en del bemærkninger omkring belysning, herunder en del ønsker om at stien etableres med lav belysning (steler).

 

Kommunens normale praksis er, at cykelstier i det åbne land langs veje ikke belyses. For eksempel er den eksisterende cykelsti langs Maltvej mellem Malt og Askov-Malt skole således ikke belyst.

 

Da den nye sti anlægges i eget tracé (den følger ikke en eksisterende vej), er det Teknik & Miljøs opfattelse, at cykelstien bør udføres med mastebelysning, sådan at det er trygt for skolebørnene at færdes der. I forbindelse med detailprojektering kan der arbejdes med at mindske eventuelle gener ved belysningen mest mulig, f.eks. ved valg af armaturer, som kan indstilles til målretning af belysningen, og ved at holde afstand til de berørte ejendomme, hvor det er muligt.

 

I de indkomne forslag indgår også ønske om grønne bælter eller arealer i forbindelse med den nye cykelsti. I den forbindelse kan det være en fordel, at placering af stien sker i forbindelse med en lokalplanlægning, da dette åbner mulighed for etablering af større grønne bælter, hvor stien kan placeres med en vis afstand til haverne. På strækninger uden lokalplan er det en fordel, hvis der indgås en frivillig aftale om arealafståelse med de berørte lodsejere, sådan at der eventuelt kan købes større arealer til grønt område omkring stien.

 

I høringsprocessen er der indkommet bemærkninger om, at kommunen bør overtage berørte vej/sti arealer og/eller optage som offentlig vej eller sti. Det er Teknik & Miljøs vurdering, at dette er en naturlig følge af projektet.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at Vejdirektoratet ansøges om projektændring på det foreliggende grundlag. Indtil nu er der givet statslige cykelpuljemidler til projektet på baggrund af en cykelsti gennem Askov. Såfremt der opstår større ændringer til projektet i forbindelse med detailprojekteringen, kan der ansøges særskilt om disse.


Tidligere behandling

21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.09.2017 Økonomiudvalget.

12.09.2017 Byrådet.

15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

30.01.2018 Økonomiudvalget.

06.02.2018 Byrådet.

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Projektet for sikring af skolevej til Askov-Malt skole har opnået tilskud fra den statslige cykelpulje på max. 2,44 mio. kr., svarende til 40 % af det samlede overslag, 6,1 mio. kr., for stier gennem Askov. Byrådet har behandlet accept af den tildelte støtte på mødet den 6. februar 2018.

 

Det forventes, at der kan etableres en cykelsti syd om Askov inden for den økonomiske ramme i cykelpuljeansøgningen.

 

Vejdirektoratet skal godkende projektændringer, for at tilskuddet kan opretholdes.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Forslag til linjeføringer har været sendt i offentlig høring i 4 uger. I løbet af høringsperioden er indkommet 34 høringssvar, se bilag.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

6.Accept af tilskud fra Cykelpuljen til 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst (C)

Sagsnummer: 18/6231

Accept af tilskud fra Cykelpuljen til 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • det godkendes, at den tildelte statslige støtte modtages.
   
 • der meddeles et tillæg til rådighedsbeløb på 1,096 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst, således den samlede udgiftsbevilling er på 2,5 mio. kr.
   
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling på indtægter fra Vejdirektoratet.
   
 • rådighedsbeløbet på 1,096 mio. kr. finansieres med 0,096 mio. kr. af ”Pulje til trafiksikkerhed 2019” og tilskud fra Vejdirektoratet på 1,0 mio. kr. De 0,096 mio. kr. er til stede på investeringsoversigten for 2019.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Tilbage i december 2017 modtog Vejen Kommune afslag fra Vejdirektoratet på ansøgning om midler fra ”Pulje til fremme af Cyklisme 2017” til projektet ”Sikring af skolevej mellem Vejen og Andst”.

 

I august 2018 blev det i Udvalget for teknik og miljø derfor besluttet at frigive et rådighedsbeløb på 1,404 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst samt til sikring af de bløde trafikanters krydsning af Gestenvej. Projektet var reduceret i forhold til det ansøgte cykelpuljeprojekt. Ved efterfølgende detailprojektering viste det sig imidlertid, at der var trafiksikkerhedsmæssige problemer ved det reducerede projekt.

 

Forligspartierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik (S, DF, EL, RV og SF) blev efterfølgende, i aftale af den 10. oktober 2018, enige om at udmønte yderligere 106 mio. kr. i uforbrugte midler i 2018 til medfinansiering af kommunale cykelprojekter fordelt over hele landet. De projekter, som tildeles støtte, er projekter, som i forbindelse med ansøgningsprocessen i 2017, ikke kom i betragtning på daværende tidspunkt. Der har derfor ikke været igangsat en ny ansøgningsrunde. Af aftalen fremgår det, at Vejen Kommune tildeles støtte til projektet ”Sikring af skolevej mellem Vejen og Andst”.

 

Teknik & Miljø orienterede derfor på møde i Udvalget for teknik og miljø den 19. november 2018 om, at projektet udskydes indtil vilkårene for støtten er kendt.

 

Teknik & Miljø modtog den 18. december 2018 tilsagn, tilskudsvilkår og blanket til acceptskrivelse fra Vejdirektoratet. Det statslige tilskud vurderes at bevirke, at der kan udføres et trafiksikkerhedsmæssigt bedre projekt end det, der blev vedtaget på mødet i Udvalget for teknik og miljø den 20. august 2018. Det anbefales derfor, at Vejdirektoratet meddeles accept af tilskuddet. 

 

Vejdirektoratet skal senest den 30. juni 2019 have modtaget udfyldt og underskrevet acceptblanket fra Vejen Kommune.

 

Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen til Pulje til fremme af Cyklisme 2017, herunder projektbeskrivelse og budgettet.

 

Projektet ventes projekteret i løbet af første halvår 2019 med henblik på udførelse i efteråret 2019.


Tidligere behandling

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

19.11.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Projektet blev i ansøgningsfasen overslagsmæssigt skønnet til 2,5 mio. kr., hvoraf staten, som nævnt, medfinansierer de 40 %, svarende til max. 1,0 mio. kr. Den kommunale andel bliver herefter 1,5 mio. kr.

 

Der er tidligere frigivet et rådighedsbeløb på 1,404 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst og til sikring af de bløde trafikanters krydsning af Gestenvej.

Den resterende egenbetaling på 0,096 mio. kr. foreslås finansieret af ”Pulje til trafiksikkerhed 2019”. Beløbet er tilstede på investeringsoversigten for 2019.

 

Den samlede udgiftsbevilling til projekt 222.736 andrager 2,5 mio. kr., hvoraf de 1,404 mio. kr. er frigivet. De 1,096 mio. kr. finansieres af tilskud fra Vejdirektoratet med 1,0 mio. kr. og 0,096 mio. kr. af projekt 222.718 ”Pulje til trafiksikkerhed”. Samtidig meddeles et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i indtægter, som er tilskud fra Vejdirektoratet.

 

Kommunen skal stå i forskud med betaling af diverse udgifter før statsstøtten kan hentes hjem.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

7.Tillæg nr. 22 til spildevandsplan 2008-2011 for en transportledning mellem Hovborg - Lindknud - Holsted (C)

Sagsnummer: 18/35961

Tillæg nr. 22 til spildevandsplan 2008-2011 for en transportledning mellem Hovborg - Lindknud - Holsted (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • forslag til tillæg nr. 22 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I spildevandsplanen 2008-2011 er det planlagt at mindre decentrale renseanlæg nedlægges og spildevandet pumpes til et større centralt renseanlæg. Forslag til tillæg nr. 22 omhandler etablering af en transportledning for spildevand fra Hovborg og Lindknud til Holsted. Størstedelen af transportledningen etableres i vejareal, heraf en god del i forbindelse med vejudvidelsen af Grindstedvej.


Tidligere behandling

Ingen. Der kommer senere et separat tillæg til planen for kloakering og nedlæggelse af renseanlæg i Lindknud.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.


Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

8.Tillæg nr. 23 til spildevandsplan 2008-2011 - ændringer i kloakoplande (Landbogården og TBS) (C)

Sagsnummer: 19/481

Tillæg nr. 23 til spildevandsplan 2008-2011 - ændringer i kloakoplande (Landbogården og TBS) (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til tillæg nr. 23 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

To eksisterende erhvervsområder i Brørup ændres til boligformål. Det er områderne, hvor Landbogården og TBS tidligere lå.

Kloakeringen i områderne ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.


Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

9.Separatkloakering i Hovborg (C)

Sagsnummer: 17/24321

Separatkloakering i Hovborg (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Vejen Forsyning A/S anmodes om at sikre, at Vejen Kommune fortsat er tilsluttet afvandingssystemet, så den nuværende afvanding opretholdes, og forestår driften af bassiner og ledninger.
 • Vejen Kommune afholder, som forudsat, udgifter til rendestensbrønde med tilhørende stikledninger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kloakseparering i Hovborg er der gennemført borgermøder, hvor dels borgerne er informeret om de forestående arbejder som følge af separeringen af spildevand og regnvand i Hovborg. Borgerne har ligeledes arbejdet med, hvordan de ønsker regnvandsbassiner og veje udformet.

 

Projektet i Hovborg adskiller sig fra øvrige separeringsprojekter ved, at alle boliger har valgt selv at håndtere tag og overfladevand og dermed udtræde af forsyningen med denne del. Det bevirker, at det overfladevand, der skal håndteres, kommer fra veje, pladser og indkørsler.

 

Vejanlæggene i Hovborg er projekteret med punktafvanding med rendestensriste og afledning herfra til afvandingsledninger. Den indbyrdes afstand på riste er fastlagt ud fra arealer og vandmængder.

 

Vejen Kommune har årligt afsat budgetmidler til projekter, hvor der sker separering på traditionel vis, hvor arbejdet består i renovering/udskiftning af rendestensriste og stikledninger hertil samt afledte belægningsarbejder. Der er ikke afsat budgetmidler til anvendelse af LAR (Lokal Afledning Regnvand) løsninger på vejarealet eller drift af afledningsanlæg på vejarealet ud over rendestensriste og stikledninger.

 

Vejen Kommune er i dag tilsluttet forsyningens afledningssystem og ønsker fortsat at være det. Vejen Forsyning A/S har meddelt, at ledningsanlægget fremadrettet ønskes anvendt til spildevand, og at afvanding fra veje og pladser ønskes frakoblet.

 

Det er aftalt, at der på tre boliglommer ved Holmeåvænget laves et forsøg med overfladeafstrømning og at dette følges og evalueres med henblik på, om det skal være permanent, eller om vejene skal afvandes på traditionel vis.

 

Der er ingen jura, der klart definerer, hvorvidt et ledningsanlæg til vejafvanding er et vejteknisk anlæg eller et spildevandsteknisk anlæg.


Tidligere behandling

04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

 


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

 


Høring

Ingen.

 


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Udvalget indstiller godkendt med følgende tilføjelse, at der desuden for tre boliglommer (mod syd) ved Holmeåvænget laves et forsøg med overfladeafstrømning og at dette følges og evalueres med henblik på, om det skal være permanent, eller om vejene skal afvandes på traditionel vis.

Ønskes yderligere forsøg i Hovborg by, skal disse godkendes af vejmyndigheden.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

10.Finansloven 2019 - Afskaffelse af administrationsgebyr på erhvervsaffald (B)

Sagsnummer: 19/862

Finansloven 2019 - Afskaffelse af administrationsgebyr på erhvervsaffald (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget orienteres om afskaffelse af administrationsgebyr på erhvervsaffald i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven 2019.

Sagsfremstilling

Finansministeriet har udsendt aftaler om finansloven 2019. Ved vedtagelsen er aftaleparterne enige om, at det lovpligtige administrationsgebyr på erhvervsaffald skal bortfalde pr. 1. januar 2019.
 

Administrationsgebyret dækker kommunens generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet, fx udgifter til udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplanlægning, anvisningsordninger mm. Desuden finansierer gebyret de statslige databaser NSTAR og Affaldsdatasystemet.

 

Der er reserveret en ramme på op til 50 mio. kr. årligt til at afskaffe administrationsgebyret.

 

De økonomiske konsekvenser vil blive taget med ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive taget med ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Finanslov 2019.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 

Bilag

11.Abildskærvej, Harreby, 6630 Rødding - Omlægning af en vej (B)

Sagsnummer: 18/28422

Abildskærvej, Harreby, 6630 Rødding - Omlægning af en vej (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen indstiller, at
 

 • Joakim og Tobias Hausted får tilladelse til at omlægge den offentlige vej, Abildskærvej, ved deres ejendom, Abildskærvej 2.

 

 • ansøger sørger for arbejdets udførelse, aftaler med ledningsselskaber om ledningsanlæg, opdatering af matrikulære forhold, ejendomsregistre med mere.

 

 • ansøger betaler udgiften for arbejdet og eventuelle nødvendige afledte følgearbejder.

 

 • Vejen Kommune overtager den omlagte vej.

Sagsfremstilling

I mail af 28. august 2018 søger Tobias Hausted om tilladelse til at omlægge den offentlige vej, Abildskærvej, ved sin og Joakim Hausteds ejendom, Abildskærvej 2, Harreby, 6630 Rødding.

 

Vejstrækningen, de gerne vil omlægge, er skitseret på deres tegning af 28. august 2018 og er skitseret med gråt på Vejen Kommunes oversigtskort af 28. september 2018.

 

Abildskærvej er klassificeret som en sekundær lokalvej, vejen ligger i grus og er i øvrigt en blind vej, der fortsætter i private fællesveje og/eller i private fællesmarkveje.

 

Vejstrækningen passerer tværs igennem deres gårdejendom og passerer tæt forbi deres stuehus med de færdsels-, trafiksikkerheds- og støjmæssige problemer og risici, det giver, dels for dem selv og dels for færdslen på vejen. De vil derfor gerne flytte vejen længere væk fra bygninger og gårdsplads.

 

Deres ansøgning var i høring i oktober, november og december 2018. Ansøgningen var dels i lokal høring hos berørte grundejere og ledningsejere, og dels i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.

 

Opgjort den 4. januar 2019 er der kommet bemærkninger fra Evonet A/S og Stofa A/S. Derudover er der ikke kommet yderligere bemærkninger.

 

Evonet A/S og Stofa A/S har ikke de store bemærkninger til en omlægning af vejen og i den forbindelse deres ledningsanlæg i vejen. Deres bemærkninger er behandlet i Teknik & Miljøs notat af 4. januar 2019 om bemærkninger til sagen.

 

Teknik & Miljø har ej heller bemærkninger til en omlægning af vejen.

 

Det vurderes derfor, at Vejen Kommune kan give Joakim og Tobias Hausted tilladelse til at omlægge vejen under forudsætning af, at de selv udfører arbejdet, og at de selv betaler arbejdet med mere.

 

De skitsererede vilkår i kommunens brev af 8. oktober 2018 bør i givet fald indarbejdes i tilladelsen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Abildskærvej, vejlitra 7000e, Fæsted, Sdr. Hygum, er en offentlig vej. Vejen er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for vejen. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.

 

Vejen Kommune bestemmer, om vejen kan omlægges. Det følger af vejlovens § 15.

 

Vejloven – Lov nr. 1520 af 30. december 2014.


Høring

Joakim og Tobias Hausteds ansøgning om at omlægge vejen var i oktober, november og december 2018 i høring hos berørte grundejere, ledningsejere med flere.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

12.Dovervej 38 med flere, 6660 Lintrup - Vedligeholdelse af en privat fællesvej (B)

Sagsnummer: 17/23998

Dovervej 38 med flere, 6660 Lintrup - Vedligeholdelse af en privat fællesvej (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • forslaget af 28. november 2018 til kendelse om vedligeholdelse af den private fællesvej, Dovervej 38 med flere, godkendes.

Sagsfremstilling

I mail af 28. december 2017 søger Niels Vagn Pedersen om, at Vejen Kommune tager stilling til en privat fællesvejs stand, vedligeholdelse af vejen med mere. En vej, som han benytter som adgangsvej til sin ejendom Dovervej 38, 6660 Lintrup, og at kommunen tager stilling til, om vejen skal sættes i stand og videre tager stilling til den løbende vedligeholdelse af vejen, hvem der skal udføre og betale arbejdet med mere.

 

Vejen er skitseret med gult på kommunens oversigtskort af 27. november 2017.

 

Den 15. februar 2018 holdt repræsentanter fra Udvalget for teknik og miljø møde med Niels Vagn Pedersen. Mødet afholdtes på vejen. Øvrige berørte parter i sagen var inviteret, men de mødte dog ikke op.

 

På mødet besigtigedes og vurderedes vejens tilstand, og med baggrund i mødet udarbejdede Teknik & Miljø efterfølgende forslag til kendelse om regler for istandsættelse og vedligeholdelse af vejen.

 

Henover 2018 har forskellige forslag til kendelser været i høring hos Niels Vagn Pedersen og vejens øvrige berørte parter.

 

Essensen af bemærkningerne til de enkelte forslag har primært været uenighed mellem Niels Vagn Pedersen og Magdalena Angela Donhuijsen om, hvilke vejstrækninger de skal vedligeholde, hvor lange deres vejstrækninger skal være og hendes bekymring for at beskære hans buske, læhegn og træer med flere forhold.     

 

Parternes detaljerede bemærkninger til de enkelte forslag til kendelser fremgår af Teknik & Miljøs notat af 7. januar 2019 om bemærkninger til forslag til kendelser.

 

Kommunens seneste forslag af 28. november 2018 til kendelse om vedligeholdelse af vejen var i høring hos Niels Vagn Pedersen og vejens øvrige parter i december 2018, og der kom ingen bemærkninger til forslaget.

 

Det vurderes derfor, at forslaget af 28. november 2018 skal ophøjes til den endelige kendelse om vedligeholdelse af vejen.


Tidligere behandling

15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Den ”gule” Dovervej 38 med flere, 6660 Lintrup, vejmatrikel nr. 241, Dover, Lintrup, er en privat fællesvej. Det følger af privatvejslovens § 10, pkt. 3. Vejen Kommune er vejmyndighed for vejen. Det følger af privatvejslovens § 1, stk. 2.

 

Den private fællesvej ligger i landzone, vejen er dermed underlagt privatvejslovens landregler i lovens afsnit II. Det følger af privatvejslovens § 4.

 

Reglerne om vedligeholdelse af en privat fællesvej på landet er fastsat i privatvejslovens kapitel 6.

 

Reglerne om grusning, saltning, renholdelse og snerydning af en privat fællesvej på landet er fastsat i privatvejslovens kapitel 7.

 

Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.


Høring

Vejen Kommunes forslag til kendelser om vedligeholdelse af vejen har henover 2018 været i høring hos vejens berørte parter.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

13.Orientering om udmøntning af råderumsforslag nedlæggelse af affaldsbeholdere på offentlige arealer (B)

Sagsnummer: 18/34155

Orientering om udmøntning af råderumsforslag nedlæggelse af affaldsbeholdere på offentlige arealer (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget orienteres om arbejdet med at reducere antallet af affaldsbeholdere på offentlige arealer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets godkendelse af budget 2019 og overslagsårene er der truffet beslutning om, at driftsudgifterne på grønne områder og almen vejdrift skal reduceres med 100.000 kr. pr. år ved at nedlægge affaldsbeholdere.

 

På Vejen Kommunes grønne områder, naturpladser, rastepladser, byområder med videre findes der i dag ca. 350 skraldespande. Disse skraldespande har varierende tømningsfrekvens fra 3 x ugentligt til 1 x årligt. Skraldespandene tømmes tilsammen ca. 18.000 gange årligt.

 

Den gennemsnitlige pris pr. tømning er ca. 40 kr., inklusiv bortskaffelse af affald, svarende til, at en skraldespand med én ugentlig tømning årligt koster ca. 2.000 kr. For at opnå en besparelse på 100.000 kr. skal tømningsantallet nedjusteres med ca. 2.500, svarende til ca. 50 skraldespande med én ugentlig tømning. 

 

Teknik & Miljø har valgt følgende kriterierne for udvælgelsen af de skraldespande, som skal nedlægges:
 

 • Naturpladser uden overnatningsmuligheder eller længerevarende ophold.
   
 • Byrum og rastepladser, hvor skraldespandene står tæt, og hvor skraldespandene erfaringsmæssigt kun er lidt benyttede.
   
 • Små rastepladser uden længerevarende ophold.
   

Desuden nedlægges skraldespande i boligområdet omkring Vestervang i Brørup, da de grønne områder her vedligeholdes af grundejerforeningen. Der er også registreret enkelte andre skraldespande, som står på privat ejendom. Her vil ejeren få besked om, at kommunen ikke fremadrettet tømmer disse. Grundejeren vil få tilbudt selv at overtage skraldespandene.

 

På baggrund af de valgte kriterier nedlægges 79 skraldespande, svarende til en reduktion på ca. 3.500 tømninger årligt. Herved reduceres de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter med ca. 140.000 kr., hvoraf ca. 40.000 kr. er udgifter til nedtagning og retablering af belægning (500 kr. pr. skraldespand) og 100.000 kr. i reduktion af tømningsudgifter.

Listen over de skraldespande, der fjernes, kan ses på vedlagte bilag.

 

Nedtagningen af skraldespandene er påbegyndt primo januar 2019, og det forventes afsluttet senest i ultimo marts 2019.

Driften og vedligeholdelsen af nogle af de nedlagte skraldespande kan eventuelt overdrages til lokale foreninger eller grundejere, hvis de ønsker det.

 

Ordningen/ændringen evalueres efter et år. Det vil blandt andet være væsentligt at evaluere på, om nedlæggelsen af skraldespandene har ført til større behov for at samle skrald i områderne. Der bør desuden være opmærksomhed på, om det at der fjernes skraldespande fra ét sted eventuelt medfører, at skraldet flyttes til et andet sted og dermed en øget belastning på andre skraldespande, eller ender på utilsigtede steder.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af råderumsforslag på 100.000 kr. på konto 211030 og 211020.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

14.Sagsbehandlingstider for husdyrsager for 1. halvår af 2018 (B)

Sagsnummer: 19/381

Sagsbehandlingstider for husdyrsager for 1. halvår af 2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu statistik for kommunernes sagsbehandlingstider for første halvår af 2018.

Statistikken er opgjort af Miljøstyrelsen via data fra ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk. Statistikken og Miljøstyrelsens notat til statistikken er vedlagt dette dagsordenspunkt.

 

Den 1. august 2017 trådte en ny lov om husdyrgodkendelse i kraft. Statistikken består derfor af sager, der er ansøgt efter den gamle lov (de hedder i statistikken §10, §11 og § 12) og sager, der er ansøgt efter den nye lov (de hedder i statistikken (§ 16a og § 16b).

 

Vejen Kommune ligger samlet set på en fjerde plads. Vejen Kommune har i perioden behandlet 16 sager. De tre kommuner, der er hurtigere end Vejen Kommune har behandlet henholdsvis en, fire og syv sager.

 

For Vejen Kommune ser statistikken således ud:

 

Sager efter gammel lov:

§ 10: Ingen sager.

§ 11: Vejen Kommune: 0,6 mdr. – landsgennemsnit: 5,6 mdr.

§ 12: Vejen Kommune: 3,0 mdr. – landsgennemsnit: 5,7 mdr.

 

Sager efter ny lov:

§ 16a: Vejen Kommune: 3,2 mdr. – landsgennemsnit: 3,7 mdr.

§ 16b: Vejen Kommune: 1,3 mdr.- landsgennemsnit: 2,6 mdr.

 

For alle sager samlet:

Vejen Kommune: 1,8 mdr. – landsgennemsnit: 4,4 mdr.

 

For alle typer af sager har Vejen Kommune overholdt de fastsatte mål for sagsbehandlingstid.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen:


Retsregler og andre forskrifter

Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling. Indgået mellem KL og regeringen 2015.

Husdyrbrugsloven. LBK nr. 1020 af 6. juli 2018 – Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 

Bilag

15.Referat fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i Sydtrafik - december 2018 (B)

Sagsnummer: 18/748

Referat fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i Sydtrafik - december 2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • referaterne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Referater fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i Sydtrafik den 21. december 2018.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

16.Månedlig budgetopfølgning - december 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning - december 2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forbrugsrapporten for december måned for Teknik & Miljø er gennemgået. Ikke alle indtægter og udgifter er indgået og bogført pr. 31. december 2018. Rapporten viser derfor ikke det endelige resultat for 2018 under Teknik & Miljø.

 

Der er ikke øvrige bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

 


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Bilag

17.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
 • Trafik & Veje, nr. 12, 2018.
 • Trafik & Veje, nr. 1, 2019.
 • Råstoffer – En regional udgave (Regionens arbejde med råstofområdet).

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 

Bilag

18.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)