Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 21-01-2019

Mødested: Vejen Idrætscenter

1.Årshjul for udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)

Sagsnummer: 18/885

Årshjul for udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)


Administrativ indstilling

Afdelingschef Peer Rexen og afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at

 

  • årshjulet for 2019 drøftes og eventuel godkendes.

Sagsfremstilling

Årshjulet er udarbejdet af administrationen i forhold til de for nuværende kendte områder, indsatser, projekter og aktiviteter, som kunne være relevant for Udvalget i 2019 at drøfte eller blive orienteret omkring.

 

Årshjulet er et dynamisk redskab og det betyder, at emner fra årshjulet kan flyttes til øvrige måneder, der kan tilføres nye relevante emner på årshjulet. Eventuelle fravigelser eller nye prioriteringer i årshjulet vurderes af formandskabet i Udvalget for sundhed, kultur og fritid,

så der foreligger en vurdering af, at aktiviteter og prioriteringer ændres eller udsættes i løbet

af 2019.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-01-2019

Godkendt.

Bilag

2.Godkendelse af høringsudkast for ny Sundhedsaftale 2019-2023 (C)

Sagsnummer: 18/36192

Godkendelse af høringsudkast for ny Sundhedsaftale 2019-2023 (C)


Administrativ indstilling

Afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at

 

  • høringsudkast til ny Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.
  • høringsudkast fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen behandles i Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre, Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for skoler og børn.

 

Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 i høring.

 

Sundhedsaftalen 2019-2023 skal bygge videre på et solidt og udviklingsorienteret samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark.

I fællesskab skal de tre parter finde løsninger på de udfordringer, som sundhedsvæsnet står over for nu og i fremtiden.

Med den kommende sundhedsaftale ønsker Sundhedskoordinationsudvalget at styrke det tværsektorielle samarbejde, skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende og sømløse overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Alle kommuner skal afgive høringssvar inden 6. februar 2019.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

3.Etablering af aktivitetscenter Holsted - udvidet målgruppe - ændring til Aktivitetshus Holsted (C)

Sagsnummer: 19/412

Etablering af aktivitetscenter Holsted - udvidet målgruppe - ændring til Aktivitetshus Holsted (C)


Administrativ indstilling

Direktør Sonja Miltersen indstiller godkendt, at

  • målgruppen for Områdekontor Holsted ændres til også at omfatte Vejen Ungdomsskole
  • betegnelse ændres fra aktivitetscenter til Aktivitetshus Holsted.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. februar 2016 besluttet, at Områdekontor Holsted skal anvendes til aktivitetscenter for aktivitetstilbud Midtpunkt samt foreninger i det nuværende Vestergade 17, Holsted.

Det sker, når administrationen Teknik & Miljø flyttes til det nye Rådhus i Vejen.

 

I forberedelserne til inddragelse af Midtpunkt og foreninger fra Vestergade 17 til indretning og etablering er der opstået en idé til, at en del af Ungdomsskolen også kommer til at være i bygningen.

Desuden at Dagplejen kan anvende lokaler mere end i de nuværende lokaler i Vestergade 17, hvor de er i dag.

 

Administrationen kan se det som en konstruktiv mulighed for at bygge bro mellem generationer og dermed få en bredere målgruppe ved etablering af ”Aktivitetshus Holsted”.

Vi ser det som en god mulighed for at skabe yderligere værdifulde fællesskaber på tværs.

 

Der vil i fremtiden stadig være et tæt samarbejde med Medius eksempelvis til større arrangementer.

 

Det anbefales derfor, at målgruppen ændres til også at omfatte Ungdomsskolen, og at betegnelsen ændres fra aktivitetscenter til Aktivitetshus Holsted.

Proces med indretning og organisatorisk beskrivelse igangsættes efter politisk stillingtagen.

I den proces vil repræsentanter for alle interessenter blive inddraget, desuden anbefales Handicaprådet og Ældrerådet om at udpege en repræsentant. 

 

I vedhæftede bilag kan læses yderligere motivation for etablering af Aktivitetshus Holsted. 


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 på anlægsbudget til ombygning.

Ved ombygning på baggrund af inddragelse af Ungdomsskolen overføres opsparede midler 0,25 mio. kr. på Ungdomsskolens budget fra år 2018 til 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Inddragelse af interessenter i processen med indretning, desuden anbefales Handicapråd samt Ældreråd om at udpege en repræsentant.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

4.Proces for udarbejdelse af ny strategiplan og ny bestyrelsessammensætning for Vejen Kunstmuseum (B)

Sagsnummer: 18/35665

Proces for udarbejdelse af ny strategiplan og ny bestyrelsessammensætning for Vejen Kunstmuseum (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

  • Udvalget godkender proces for udvikling af ny strategiplan og ny bestyrelsessammensætning for Vejen Kunstmuseum

Sagsfremstilling

Vejen Kunstmuseum ønsker at igangsætte en proces med henblik på at:

  • Udvikle en ny strategiplan som opfølgning på den gamle plan, der er gennemført.
  • Gentænke bestyrelsens sammensætning og organisering, så den fremtidige bestyrelse bedst mulig støtter op om en ny kommende strategiplan.

 

Bestyrelsen for Vejen Kunstmuseum har på de seneste møder drøftet perspektiverne for museets fremtid og virke. Det har medført en række idéer og tanker, som bestyrelsen ønsker at brede ud for at opnå input fra en endnu bredere kreds af borgere, politikere og andre interessenter. Derfor igangsættes der nu en proces, hvor der henover foråret vil blive afviklet et visionsmøde. Formålet med visionsmødet er at give perspektiveringer til bestyrelsens input og styrke de kommunalpolitiske sammenhænge til museets virke. Visionsmødet vil være en åben workshop med indbudte gæster. Samtidig er det formålet at få drøftet, hvordan en fremtidig bestyrelse skal sammensættes og organiseres, hvis den på bedste vis skal understøtte strategiplanen.

 

På baggrund af visionsmødet vil der blive udarbejdet et oplæg til en ny strategiplan med konkrete fokusområder samt oplæg til en fremtidig bestyrelsessammensætning og organisering. Hensigten er, at Udvalget for sundhed, kultur og fritid får mulighed for at drøfte og anbefale fokusområder og indsatser i strategiplanen på deres møde i maj.

 

Oplægget til den færdige strategiplan og den fremtidige bestyrelsessammensætning forventes godkendt i udvalget til sommer 2019.


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-01-2019

Godkendt.

5.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.12.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.12.2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

  • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-01-2019

Taget til efterretning.

Bilag

6.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-01-2019

Møde med hallerne torsdag 17. januar 2019 vedrørende tildelingsmodellen blev drøftet. Udvalget udtrykte sin positive oplevelse af mødet og takker for et godt møde.

 

Stor ros til sundhedseventet og den store folkelige opbakning i Holsted 9. januar 2019.

7.Vejen Kunstmuseum - godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af rådighedsbeløb (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

8.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.