Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 20-11-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Forslag til organisering af den kommunale ungeindsats i Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 18/30782

Forslag til organisering af den kommunale ungeindsats i Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • organisering af den kommunale ungeindsats godkendes
 • at kontaktpersonordning samt den praktikopsøgende indsats finansieres af de afsatte DUT-midler på i alt 168.000 kr. i 2019 og 380.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Med den politiske aftale fra 2017 om "Bedre veje til uddannelse og job" og lovforslagene, der skal udmønte aftalen, får kommunerne det fulde ansvar for unge under 25 år.

Siden 1990’erne har uddannelsespolitiske målsætninger været med til at sætte retning for uddannelsespolitikken, herunder med den tidligere målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have gennemført mindst en ungdomsuddannelse i 2015.
Med den nye aftale skærpes indsatsen, så alle unge er omfattet af den.

 

Regeringens nye uddannelsespolitiske målsætning:

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at

 • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
 • Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Vedlagt er resumé af overordnet forslag til organisering af den kommunale ungeindsats i Vejen Kommune.

Udgangspunktet for forslaget er:

 • At bygge på allerede eksisterende samarbejde på Basen Vejen Ungecenter.
 • At de unge er et fælles ansvar.
 • At forebyggende og tidlige indsatser skal sikre unges trivsel og så vidt muligt fastholde dem i almenområdet fremfor tilknytning til myndighedsområder.
 • At have fokus på forebyggende tiltag, dels generelt, dels specifikt/individuelt med foregribende og indgribende indsatser koordineret og i samarbejde.
 • At udgangspunktet er så vidt muligt at løse opgaven i egen enhed. Men der er et stærkt samarbejde, hvor man ved behov bydes ind i helheden i første omgang ved arbejdsmøder (tværfagligt og/eller tværsektorielt) og ved yderligere behov i særlige samarbejdsfora, som fremadrettet vil være KUI-konferencer.

 

Forslaget er udarbejdet af afdelingscheferne for Arbejdsmarked, Sundhed & Familie, Social & Ældre og Dagtilbud & Skole.

Sagen forelægges Udvalget for skoler og børn, Udvalget for arbejdsmarked og integration, Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre, inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med Budget 2019 afsat midler på konto 3.01 Folkeskolen på 168.000 kr. i 2019 stigende til 380.000 kr. i 2020 til praktikopsøgende indsats samt fast kontaktpersonordning.


Personalemæssige konsekvenser

DUT-midler forventes delvist anvendt til personale.
Leder af Ungevejledning og leder af Ungdomsskolen påføres ekstra opgaver uden tilførsel af ressourcer.


Retsregler og andre forskrifter

Lov nr. L 201 ”Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25)”.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 06-11-2018

Indstilles godkendt.

De økonomiske bemærkninger præciseres.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Indstilles godkendt.

Afbud: Jørgen Laistein (V)

Bilag

2.Ansøgning om afhændelse af Nørbølling klubhus (C)

Sagsnummer: 18/25292

Ansøgning om afhændelse af Nørbølling klubhus (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Nørbølling klubhus afhændes fra Hundedressurklubben Trofast til Vejen Kommune og gældsbrevet på 300.000 kr. fra kommunens eventualrettigheder slettes.

Sagsfremstilling

Hundedressurklubben Trofast ønsker at afhænde klubhuset i Nørbølling til Vejen Kommune, da foreningen ikke længere har det antal medlemmer, der gør, at de har råd til at beholde huset. Foreningen har kun fem medlemmer tilbage.

 

Nørbølling klubhus blev i sin tid bygget til Folding Brørup Håndboldklub, som brugte huset. På det tidspunkt, i 1982, havde klubben op mod 20 håndboldhold om sommeren. I dag er der ikke sommerhåndbold længere.

 

I 2008 begyndte Hundedressurklubben Trofast at leje sig ind i klubhuset, og i 2011 overtog foreningen klubhuset og det oprindelige gældsbrev til Vejen Kommune på 300.000 kr., som Nørbølling Klubhus havde haft. På det tidspunkt havde klubben 100 medlemmer. Gældsbrevet er registreret på listen over eventualrettigheder.

 

I forbindelse med overtagelse af gældsbrevet blev der fra Vejen Kommunes side stillet krav om, at ejendommen alene kan afhændes med samtykke fra Vejen Byråd.

 

Udvikling & Erhverv har i samarbejde med Nørbølling Lokalråd vurderet, at der ikke er andre lokale behov eller anvendelsesmuligheder for klubhuset. Det anbefales, at klubhuset afhændes til Vejen Kommune, og gældsbrevet slettes. Det giver mulighed for, at grunden kan sælges til andre formål. Ved salg af grunden er det ikke forventeligt, at der kan opnås en indtjening på klubhuset. Vurderingen på grunden (inkl. stadion – i alt 24.895 m²) er 151.800 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Gældsbrevet på 300.000 kr., som er registreret som eventualrettighed slettes.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Indstilles godkendt.

3.Godkendelse af vedtægter for Vejen Musikskole (C)

Sagsnummer: 18/31297

Godkendelse af vedtægter for Vejen Musikskole (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Byrådets repræsentation i musikskolerådet besluttes
 • de nye vedtægter godkendes, og
 • Byrådet udpeger den politiske repræsentation i musikskolerådet

Sagsfremstilling

Vejen Musikskole ønsker at revidere deres vedtægter, så der fra 1. januar 2018 etableres et musikskoleråd i stedet for en bestyrelse. Det sker med udgangspunkt i bekendtgørelse om musikskoler fra 1. januar 2014, som erstatter og ophæver tidligere vejledende standardvedtægter for Musikskoler. Med denne bekendtgørelse er det lagt ud til den enkelte musikskole at bestemme, hvordan de vil sikre medlemsindflydelse.

 

Vejen Musikskole ønsker derfor at danne et råd, som skal fungere som sparringspartner for ledelsen og medvirke til at udvikle musikskolens profil og tilbud. Rådet udarbejder strategi- og udviklingsplaner for musikskolen, som fremlægges hvert fjerde år for Byrådet til orientering. Strategi- og udviklingsplanerne er rådets anbefalinger til musikskoleledelsen i forhold til institutionens drifts- og udviklingsaftale.

 

Rådet tilpasses det egentlige arbejde og behov, og kan etablere forskellige arbejdsgrupper, hvis de finder det nødvendigt. Rådets sammensætning er blevet drøftet i den nuværende bestyrelse. De peger på en fast gruppe af repræsentanter i rådet bestående af:

 

 • 1 byrådsmedlem og 1 kontaktperson til Byrådet - udpeget af Byrådet
 • 1 lærerrepræsentant – udpeget af lærergruppen
 • 2 forældrerepræsentanter – valgt blandt interesserede forældre
 • Leder af musikskolen – automatisk udpeget
 • Souchef for musikskolen – automatisk udpeget

 

I den nuværende bestyrelse sidder der to byrådsmedlemmer, som er udpeget af Byrådet. Forslaget lægger op til en ændring, så der i stedet udpeges en enkelt repræsentant samt en mere løst koblet kontaktperson, som ikke deltager fast i gruppen.

 

Til forskel fra den nuværende bestyrelse har det nye råd ikke noget ansvar i forbindelse med budget og regnskab.


Den nuværende bestyrelse nedlægges og erstattes af et musikskoleråd ved godkendelse af vedtægterne.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse for musikskoler.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Indstilles godkendt, med den præcisering, at der i Byrådets repræsentation i denne valgperiode fortsat er 2 byrådsmedlemmer, som deltager på ligeværdige vilkår. Det vil i den næste valgperiode være hensigtsmæssigt, hvis det politisk ansvarlige udvalg er repræsenteret.

Bilag

4.Evaluering af Børnekultur på Tværs og ansøgning om gentagelse i 2019 (B)

Sagsnummer: 17/22283

Evaluering af Børnekultur på Tværs og ansøgning om gentagelse i 2019 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at:

 • evalueringen af Børnekultur på Tværs 2018 tages til efterretning.
 • der bevilliges 110.000 kroner til Børnekultur på Tværs i 2019. Beløbet finansieres fra Udvalgets udviklingspulje.
 • Børnekultur på Tværs 2019 placeres i Vejen
 • Udvalget drøfter den fremtidige finansiering af Børnekultur på Tværs.

Sagsfremstilling

Overordnede konklusioner om Børnekultur 2018
Styregruppen er meget tilfreds med Børnekultur på Tværs. Deltagerantallet var over al forventning; lægger man besøgstallene fra Kunstmuseet, spejderne, Studio 73, Vejen Idrætscenter og Knudepunktet sammen, lander man på 1079 børn. Butikkerne talte 214 børn til deres aktiviteter. Dertil kommer dem, der ikke har sat antal på: bibliotekets ”rigtig mange” børn, rådhuspladsens velbesøgte aktiviteter og Vejen Kirke.

 

Tilbagemeldingerne har været positive. Flere butikker bød også ind med oplevelser. At samle aktiviteter og aktører på én dag gav synergi; det tiltrak flere mennesker end summen af enkeltstående arrangementer.

 

Busserne hentede cirka 200 børn fra børnehaver og SFO samt en enkelt dagplejer med dagplejebørn rundt i kommunen. Der var også familier fra andre steder end Vejen by. Det var dermed et arrangement for hele kommunen og ikke blot Vejen by.

 

Tovholderrollen er meget omfattende og krævende, det var helt afgørende, at der var sat penge af til aflønning af denne funktion. Hverken institutioner eller administration har ressourcer til den omfattende koordinering, og man kan ikke forvente frivillige vil påtage sig opgaven ulønnet. Styregruppen ønsker at gentage Børnekultur på Tværs; der bliver lavet en drejebog, som vil lette opgaverne en del, når man ikke starter på bar bund. Samtidig kan tovholderne forhåbentligt gå i gang i bedre tid.

 

Regnskabet lander på 4.000 kr. i uforbrugte midler. Det kan til dels forklares ved, at omkostningerne ved børneteater var meget lave: Jazz i Trekanten betalte over halvdelen af Rumpistolen, og Moster Meta fik efter eget ønske kun kørselspenge.

 

Udbyttet af Børnekultur på Tværs

 • Fælles kulturelle oplevelser for børn og voksne; der er nærvær, kvalitet og aktiv deltagelse
 • ”Social indsats”: børn, der ikke har efterårsferie/kommer ud at rejse får en god oplevelse
 • Inkluderende arrangement - mange af fremmed herkomst snusede til dansk kultur
 • Styrket samarbejde og nye relationer mellem institutioner - fælles faglighed
 • Synlighed for foreninger og institutioner, der møder potentielle medlemmer/brugere
 • Øget omsætning i butikker som følge af de mange ekstra mennesker i byen
 • Øget goodwill for butikker, der laver arrangementer for børn
 • Opfattelse af arrangementet som et skulderklap til pædagogerne
 • Tilhørsforhold til Vejen som en by med mange kulturelle tilbud, der er værd at tage hen til
 • Bosætningsmæssig værdi, at der er denne type arrangementer for børn.

Anbefalinger til 2019
Det er styregruppens klare anbefaling, at Børnekultur på Tværs gentages i 2019.

 

Tid: Tirsdag uge 42, så både børnefamilier og børn i institutioner kan deltage.

 

Sted: Styregruppen anbefaler, at man igen lægger Børnekultur på Tværs i Vejen by i 2019. Det krævede en stor arbejdsindsats at arrangere det, og styregruppen kan være nervøs for, hvor let det lader sig gøre at starte forfra i en ny by. Der er mange aktører i Vejen, og der er skabt kontakter. Det fungerede at bringe institutionsbørn fra andre steder i kommunen ind til Vejen med bus, ligesom der var børnefamilier fra andre steder end Vejen by. Hvis Vejen vælges igen, vil styregruppen naturligvis opprioritere at få aktører fra hele kommunen til at deltage med aktiviteter.

 

Styregruppen ønsker derfor at løbe Børnekultur på Tværs i gang og bygge videre på fundamentet skabt i år i Vejen. Senere kan man drøfte, om det skal flyttes til centerbyerne. At flytte det til en centerby nu er ikke umuligt men en større opgave, som muligvis kræver en opjustering af aflønningen til tovholderne.

 

Uanset om det ligger i centerbyerne eller i Vejen vil man skulle ud til flere foreninger rundt om i kommunen og tilbyde dem at være med.

 

Programmet for 2019 vil blive forelagt Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Det foreslås, at der i foråret 2019 fremsættes et budgetforslag om at sætte Børnekultur på Tværs på budgettet.


Tidligere behandling

21.03.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid
20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Økonomiske konsekvenser

Tidsbegrænset aflønning af tovholdere, inklusiv kørsel, brug af egen telefon

30.000

Materialer til workshops på dagen

15.000

Faciliteter og udstyr, som telte og lyd, stole, borde, måtter

10.000

Aktiviteter

9.500

Tog til at køre rundt mellem arrangementer/steder

8.000

Markedsføring – foldere, plakat, annoncer, opsætning

15.000

Uforudsete udgifter

3.500

KODA – opførselsafgift

1.000

Leje af busser

18.000

I alt udgifter

110.000

 

Da der bliver lavet en drejebog til efterfølgelse, og der kan bygges videre på erfaringerne fra 2018, afsættes der i budgettet derfor 30.000 kroner frem for 40.000 kroner til aflønning af tovholdere.

 

Institutioner bidrager med arbejdskraft, der skaber indhold på programmet, foruden at de er repræsenteret i styregruppen og på et overordnet plan er med i planlægningen.

 

Børnekultur på Tværs finansieres af Udviklingspuljen 2018 og 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018
 • Evaluering af Børnekultur på Tværs 2018 taget til efterretning.
 • Godkendt. Hvor det præciseres, at bus transport fra strategisk valgte dele af kommunen ligesom i 2018 skal prioriteres i budgettet for 2019.
 • Godkendt. Udvalget beder om et oplæg fra arrangementsgruppen til hvordan hele Vejen Kommune kan involveres og engageres i et samlet arrangement med Vejen By som centrum for arrangement.
 • Drøftet.

Bilag

5.Statusnotat vedrørende projekt Virksomhedsvendt udrykningsteam (B)

Sagsnummer: 18/31180

Statusnotat vedrørende projekt Virksomhedsvendt udrykningsteam (B)


Administrativ indstilling

Afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at

 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres omkring status på projekt ”Virksomhedsvendt udrykningsteam”.

Sagsfremstilling

 

Som et råderumsforslag fra Arbejdsmarkedets området blev der igangsat et projekt: Virksomhedsvendt udrykningsteam. Projektet er startet op marts 2018 og fortsætter i to år.

Formål og mål for Virksomhedsvendt Udrykningsteam

 

Formålet med det virksomhedsvendte arbejde er på kort sigt at forbygge sygdom og sygemeldinger og på lang sigt, at nedbringe udgifter til kommunal forsørgelse, forebygge nedslidninger og udbrede viden om sundhed.

 

Målet for Virksomhedsvendt Udrykningsteam er:

 • At borgeren med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet via en sundhedsfaglig indsats udvikler og fastholder mestringsstrategier, der betyder, at borgeren opnår fodfæste på arbejdsmarkedet
 • At ledelsen på virksomhedscentrene får indsigt i og viden om mestring af sundhed i kraft af det tætte samarbejde med medarbejderne fra Virksomhedsvendt Udrykningsteam.

 

Foreløbige tendenser i projektet.

 • 44 borgere har været i kontakt med Virksomhedsvendt Udrykningsteam fra april til september 2018.
 • 20 virksomhedscentre har haft kontakt med Virksomhedsvendt Udrykningsteam. Heraf har 17 virksomhedscentre haft samarbejde omkring en eller flere borgere. I forhold til evaluering af projektet kan vi på nuværende tidspunkt kun angive tendenser, da datagrundlaget er begrænset. Nedenfor beskrives de tendenser vi kan se på data indsamlet i perioden april til september 2018.

 

I nedenstående afsnit er der udarbejdet en status i henhold til succeskriterierne. Denne status skal betragtes som tendenser i projektet, da projektet ikke har været i gang i en længere periode.

 

Den arbejdsmarkedsrettede indsats (a, b og c):

a)     80% af virksomhedscentrenes kontaktpersoner oplever tilfredshed med samarbejdet mellem dem og sundhedskonsulenterne.

Status: Mere end 80% af virksomhederne vurderer at være godt tilfreds med samarbejdet og at borgerne har god effekt af det virksomhedsvendte arbejde.

 

b)     80% af de indskrevne borgere oplever tilfredshed med sundhedskonsulenternes rådgivning.

Status: Overordnet set er borgerne tilfredse med sundhedskonsulenternes rådgivning.

 

c)      Med afsæt i data registreret af Jobcenteret afdækkes, hvorvidt det virksomhedsvendte tilbud bidrager til at forebygge sygdom og sygemeldinger blandt ansatte på virksomhedscentrene, som har haft kontakt med VUT-konsulenterne.

 

Status: Der er ikke mulighed for at måle konkrete effekter i forhold til produktiviteten, da der er mange indsatser og forhold, der bidrager til resultaterne. Dog er antallet af sygedagpengemodtagere faldet fra 521 modtagere i december 2017 til 404 modtagere i august 2018, hvilket kan indikere, at projekt Virksomhedsvendt udrykningsteam er med til at begrænse tilgangen til sygedagpenge. Vi har desuden evalueret ud fra de udtalelser, virksomhederne er kommet med i forbindelse med evalueringen af Virksomhedsvendt Udrykningsteam. Se Opsummering af udtalelser fra virksomhedscentrene – under punktet Forebygge sygdom og/eller sygemeldinger i slutningen af rapporten.

 

Den sundhedsfaglige indsats (d, e, f, og g):

d)     70% af de indskrevne borgere vurderer at have øget deres helbredstilstand ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning.

Status: Tendensen viser, at størstedelen af borgerne vurderer at have øget deres helbredstilstand ved afslutning i projektet.

 

e)     70% af de indskrevne borgere vurderer at have øget deres arbejdsevne ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning.

Status: Tendensen viser, at omkring halvdelen af borgerne vurderer at have øget deres arbejdsevne ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning.

 

f)       70% af de indskrevne borgere vurderer at have øget deres arbejdsmarkedsparathed ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning.

Status: Tendensen viser, at størstedelen af borgerne vurderer at have øget deres arbejdsmarkedsparathed ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning.

 

g)     70% af de indskrevne borgere scorer 50 point eller mere på WHO-5’s trivselsindeks.

Status: Tendensen i projektet viser, at størstedelen af borgerne scorer 50 point eller mere på WHO-5’s trivselsindeks samt har progression i deres trivsel efter et forløb hos Virksomhedsvendt Udrykningsteam.

 

Der er medsendt en statusnotat til sagsfremstillingen, hvor ovenstående punkter kan forefindes og en yderligere uddybning af statusnotatet.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Taget til efterretning.

Bilag

6.Revidering af tilskudsmodel til haller (B)

Sagsnummer: 18/21022

Revidering af tilskudsmodel til haller (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • oplæg til revideret tilskudsmodel godkendes
 • der udarbejdes en langsigtet facilitetsstrategi.
 • der afsættes en pulje målrettet optimering af driften i hallerne. 
 • udvalget præsenterer den reviderede model for hallerne på møde i januar 2019

Sagsfremstilling

I marts 2015 godkendte Byrådet en model for haltilskud, som bygger på en vision om at give det størst mulige antal borgere mest mulig bevægelse for pengene. Modellen består af et grundtilskud samt et aktivitetstilskud til hallerne.

 

På et evalueringsmøde den 3. maj 2018, var hallernes budskab til Udvalget, at:

-         Grundtilskuddet udbetales på forskellige vilkår, som ikke er gennemskuelig.

-         Tilskud til foreningslokaler udbetales forskelligt.

-         Aktivitetstilskuddet er svært at gennemskue og administrere pga. forskellige aktivitetstyper. 

-         Tilskudsmodellen har ikke givet det rigtige incitament for at skabe mere bevægelse.

På nyt møde med hallerne den 6. september 2018, blev der drøftet forskellige, mulige tilretninger af modellen samt indførelse af nogle styringsprincipper. Ud fra tilbagemeldingerne på dette møde, har administrationen udarbejdet et oplæg til en ny model. Udvalget vil blive præsenteret for oplægget på udvalgsmødet.  

 

Der blev stillet som forudsætning for arbejdet med en ny model, at revideringen ikke måtte medføre større omfordeling af midler mellem hallerne.

 

Den nye model bygger på følgende, ændrede principper:

 

1)      Hallerne modtager en større andel af deres samlede tilskud via ét aktivitetstilskud

2)      Tilskuddet pr. aktivitetstime hæves til 200 kr. pr. time i hallerne og 407 kr. i svømmehallerne, så det bliver mere attraktivt at skabe flere aktiviteter.

3)      Der oprettes en pulje til at analysere de administrative omkostninger- herunder forsikringer og revision med henblik på at optimere driften.

Med den nye model indbygges der et stærkere incitament for at skabe øget aktivitet i hallerne.

 

For at modtage tilskud skal hallerne kunne dokumentere, at de har en udviklingsplan for, hvordan de vil skabe mere aktivitet.

 

Lejeprisen fastholdes til 102 kr. pr. time for borgere og foreninger til folkeoplysende aktiviteter. Udlejning til kommercielle aktiviteter fastsættes til markedspris.  

 

De økonomiske konsekvenser af den nye model for de enkelte haller fremgår af bilag 1.

 

Administrationen forslår, at der arbejdes videre med en mere langsigtet facilitetsstrategi. Denne strategi skal blandt andet også forholde til:

-         Omkostninger til serviceniveau

-         Udvikling og tilskud på udeområdet

-         Stordriftsfordele og kraftcenter-tankegangen

Der etableres en pulje på 55.000 kr. finansieret af tilskuddet til Vejen Idrætscenter, centrene og hallerne. Puljens formål er at medvirke til optimering af driften. I 2019 vil fokus være på forsikringer og revisionsopgaven.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Modellen drøftes på møde med hallerne i november.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Godkendt.

Bilag

7.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.10.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.10.2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Godkendt.

Bilag

8.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
 • Inspirationsdag – Frivillighed i forandring på social- og psykiatriområdet.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Taget til efterretning.

Bilag

9.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Sundhedsafdelingen holder et event 9. januar 2019, hvor alle borgere i Vejen Kommune er velkomne. Der er tale om et sundhedsevent, som afholdes i Medius i Holsted. Byrådet vil blive inviteret til sundheds eventen.

 

DR 1 kommer 21. november 2018 til Rødding Centret, hvor de vil optage sundhedsambassadørernes arbejde med borgere til Parkinsondans. Næstformand Malene Kaiser Nielsen deltager i interviewet.