Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 19-11-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Strategier - Udvalget for teknik og miljø (B)

Sagsnummer: 18/31615

Strategier - Udvalget for teknik og miljø (B)


Administrativ indstilling

Direktør Sonja Miltersen indstiller, at

 • Udvalget drøfter forslag til strategier for år 2019.

Sagsfremstilling

Udvalget skal med baggrund i de syv politikområder drøfte, hvad der politisk vil sættes fokus på i det kommende år.

Strategierne har et årligt sigte – dog således, at der kan være mål, der knytter sig op på et længere perspektiv i sin helhed, men delmål har et årligt sigte.

Ud over de strategier som Udvalget sætter fokus på, er der i væsentlig grad en række opgaver, mål mv. som afdelingerne/enhederne også arbejder med, men som ikke er en del af konceptet.

 

Udvalget har besluttet at igangsætte proces blandt andet omkring varmestrategi, klimastrategi.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Forslag til indhold strategier drøftet.

 

Bilag

2.Endelig lokalplan 296 for Enghave dyrepark i Gjerndrup og kommuneplantillæg 7 (C)

Sagsnummer: 17/21020

Endelig lokalplan 296 for Enghave dyrepark i Gjerndrup og kommuneplantillæg 7 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • lokalplan 296 samt kommuneplantillæg 7 vedtages endeligt.
 • baggrund af høringssvarene indarbejdes der mindre ændringer og præciseringer i lokalplanforslaget i forhold til respektafstand af højspændsledningen, bebyggelsesomfang og bebyggelseshøjde.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 296 har været i offentlig høring i perioden fra den 12.09.2018 til den 10.10.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 296.

 

Lokalplan 296 fastlægger områdets anvendelse til dyre- og naturpark og skaber endvidere mulighed for opførelse af en mindre bolig med garage for personale tilknyttet parkens drift.

 

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar.

Høringssvar 1 omfatter hensynet til højspændingsledningen og et servitutbælte tinglyst i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet, herunder krav om accept fra ledningsejer ved etablering af anlæg af enhver art (p-plads, cykelsti, bolig, terrænregulering og lignende).

Høringssvar 2 omfatter ønsker til trafiksikkerhedsforøgende foranstaltninger på Surhavevej.

 

 

På baggrund af høringssvarene og bemærkningerne anbefales det, at

 

 • Lokalplanens redegørelse samt kortmaterialer i lokalplanen og kommuneplantillægget suppleres med oplysninger om højspændingsledningen og servitutbæltet.

 

 • Under lokalplanens bestemmelser tilføjes noter, der oplyser om, at anlæg under, og bebyggelse i nærheden af højspændingsledningen medfører krav om særlige foranstaltninger fra ledningsejer.

 

 • Bebyggelsens omfang i delområde 1 øges fra 2.3000 m2 til 3.000 m2.

 

 • Under lokalplanens bestemmelser § 3.6 ændres bebyggelseshøjden fra 12 til 8,5 m i delområde 1. Redegørelsens tekst suppleres med vurdering om bebyggelseshøjden.

 

Behovet og mulighederne for opsætning af trafiksikkerhedsforøgende foranstaltninger på Surhavevej vil blive vurderet nærmere.

 

Det vurderes, at ændringerne i lokalplanforslaget er mindre omfattende, og at lokalplanen derfor kan endeligt vedtages uden supplerende høring eller offentliggørelse af et nyt planforslag.

 

Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.


Tidligere behandling

30.01.2018   Økonomiudvalget.

20.08.2018   Udvalget for teknik og miljø.

04.09.2018   Økonomiudvalget.

11.09.2018   Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Høring

Forslag til lokalplan 296 samt forslag til kommuneplantillæg 7 har været i offentlig høring i 4 uger.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Bilag

3.Kendelse fra Overtaksationskommissionen - Udvidelse af Grindstedvej (C)

Sagsnummer: 18/20590

Kendelse fra Overtaksationskommissionen - Udvidelse af Grindstedvej (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Overtaksationskommissionens afgørelse tiltrædes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Torsdag den 27. september 2018 foretog Overtaksationskommissionen besigtigelse af Grindstedvej 11, 6670 i forbindelse med udvidelse af vejen.

 

Lodsejeren påstod, at generne i forbindelse med vejudvidelsen ville gøre hans ejendom og bolig uegnet til brug, og at kommunen på den baggrund skulle overtage hele ejendommen.

 

Vejen Kommune har fastholdt sit oprindelige erstatningstilbud. Tilbuddet blev tidligere stadfæstet af Taksationskommissionen. Tilbud og Taksationskommissionens kendelse af 9. maj 2018 fremgår af bilag 2.

 

I Overtaksationskommissionens kendelse blev det afvist, at kommunen skal overtage lodsejerens ejendom. Kommissionen valgte at forhøje erstatningen i forhold til kommunens oprindelige tilbud. Overtaksationskommissionens kendelse, samt baggrund for forhøjelse af erstatningen, fremgår af bilag 1.

 

Sagens parter har mulighed for inden for seks måneder at anke Overtaksationskommissionens kendelse til domstolene. Det anbefales, at Vejen Kommune tiltræder erstatningen i Overtaksationskommissionens kendelse.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens regler om overtaksationsforretninger


Høring

Ingen


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Indstilles godkendt.

 

4.Ændring af forsyningsområder ved nedlæggelse af Ladelund Vandværk (C)

Sagsnummer: 18/28046

Ændring af forsyningsområder ved nedlæggelse af Ladelund Vandværk (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • forslag til tillæg til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 8 til vandforsyningsplan 2011-2030 redegør for en ændring af Ladelund Vandværks forsyningsområde.

Tillægget er udarbejdet som følge af nedlæggelse af Ladelund Vandværk.

 

Ladelund Efterskole har haft eget vandværk og forsynet en række boliger samt efterskolen. Vandværket har haft status af ”almen vandforsyning” og fået tildelt et forsyningsområde i kommunens vandforsyningsplan. Forsyningsområdet ligger dels nord for dels syd for jernbanen.

 

Ladelund Vandværk er blevet nedlagt. Efterskolen samt forsyningsområdet syd for jernbanen forsynes fra Brørup Vandværk. I forsyningsområdet nord for jernbanen er der fire ejendomme, som forsynes fra privat boring. Der er ikke etableret forsyningsledninger i området.

 

Ifølge vandforsyningsplanen skal grænsen mellem den almene og den private vandforsyning lægges på baggrund af en økonomisk vurdering. Den almene vandforsyning skal ikke udbygges til områder, hvor udgiften til almen forsyning bliver højere end den gennemsnitlige udgift til et privat anlæg.

 

Brørup Vandværk og Læborg Vandværk ønsker ikke at etablere vandforsyning i forsyningsområdet nord for jernbanen. Udgifterne til nye forsyningsledninger og ledning under jernbanen vil overstige den gennemsnitlige udgift til et privat anlæg.

 

Med tillægget til vandforsyningsplanen overføres området syd for jernbanen til Brørup Vandværks forsyningsområde, mens de fire ejendomme Korsagervej 2, Kærvej 4, Kærvej 13 og 13A samt Kærvej 11 og 11A planlægges fortsat at have privat vandforsyning.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22-02-2018.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27-06-2016.

Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25-02-1980.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10-05-2017.


Høring

Forslag til tillæg nr. 8 sendes i 4 ugers offentlig høring før endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Bilag

5.Anlægsbevilling til vådområdeprojekt ved Gram Å (C)

Sagsnummer: 18/3593

Anlægsbevilling til vådområdeprojekt ved Gram Å (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 1.031.810 kr. til gennemførelse af forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Gram Å.
   
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 1.031.810 kr. til gennemførelse af forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Gram Å.
   
 • rådighedsbeløbet på 1.031.810,25 kr. finansieres af tilskud fra Landbrugsstyrelsen med 1.031.810 kr.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i gennemførelse af statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til

NaturErhvervsstyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder til vådområdeprojekter

med fokus på fjernelse af kvælstof (N) fra vandmiljøet.

 

Vådområdeprojektet ved Gram Å er et af de projekter, der figurerer på listen

(VandOplandsPlan eller VOP) over prioriterede projekter, som VandOplandsStyregruppen

(VOS) for Hovedopland Vadehavet har indsendt til staten. Vejen Kommune har søgt om tilskud til at udarbejde forundersøgelse til vådområdet ved Gram Å.

Ansøgningen blev imødekommet, og Vejen Kommune har nu to år til at gennemføre

Forundersøgelsen. Forundersøgelsen skal være afsluttet den 11. marts 2020.

 

Projektområdet ligger ved Gram Å fra Slevadvej og strækker sig mod vest, syd for Øster Lindet. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Haderslev og Vejen kommuner, hvor Vejen Kommune er projektansvarlig. Forundersøgelsen gennemføres med et rådgivende ingeniørfirma, der står for den tekniske del af undersøgelsen, medens den ejendomsmæssige del af forundersøgelsen udføres af Teknik & Miljø i samarbejde med Sønderjysk Landboforening.

 

Formålet er at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde, der forbedrer

vandmiljøet og naturen og reducerer kvælstofbelastningen til Vadehavet. I forundersøgelsen

undersøges projektets kvælstoffjernelse og dets betydning for fosforbelastning af vandmiljøet. Desuden skal områdets typografi, hydrologi, dræningsanlæg, vandbalance, geologi, jordbundsforhold og arealanvendelse beskrives og en projektafgrænsning fastlægges. Derudover skal konsekvenserne for flora, fauna og Natura 2000-områder samt nødvendige afværgeforanstaltninger og anlægsarbejder beskrives. I den ejendomsmæssige forundersøgelse skal ejendommenes ejerskab, beliggenhed og driftsform

kortlægges. Der udarbejdes en oversigt over lodsejertilslutning og lodsejernes ønsker til den

fremtidige udnyttelse af arealerne.

 

Hvis forundersøgelsen falder ud med et positivt resultat på alle parametre, danner den

grundlag for en ansøgning om fysisk gennemførelse af projektet. Ansøgning om realisering vil kunne indsendes henover vinteren 2020/21. Realisering af projekter får kommunerne tre år til at gennemføre. Den fysiske gennemførelse af projektet vil tidligst kunne være afsluttet med udgangen af 2023. Også realiseringen er udgiftsneutral for Vejen Kommune, da alle udgifter finansieres med tilskud fra Landbrugsstyrelsen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 1.031.810 kr. finansieres af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 837 af 22. juni 2018 om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Bilag

6.Orientering om statsligt tilskud til 2 minus 1 vej mellem Andst og Vejen (B)

Sagsnummer: 18/6231

Orientering om statsligt tilskud til 2 minus 1 vej mellem Andst og Vejen (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen, indstiller, at:

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune er tildelt støtte fra et flertal uden om regeringen til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Andst og Vejen. Kommunen afventer i øjeblikket tilsagn, tilskudsvilkår og blanket til acceptskrivelse. Det anbefales derfor, at projektet, godkendt på møde i Udvalget for teknik og miljø den 20. august 2018, udskydes til udførelse indtil vilkårene for støtten er kendt. Det statslige tilskud vil således bevirke, at der kan udføres et trafiksikkerhedsmæssigt bedre projekt end det i første omgang vedtagne projekt.


Tidligere behandling

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune forventes at kunne modtage 40 % tilskud til projektet, svarende til max 1,0 mio. kr. 

 

Der er tidligere afsat 1,404 mio. kr. fra ”Pulje til cykelstier 2018” til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og Andst samt til at sikre de bløde trafikanters krydsning af Gestenvej ud for Gamstvej.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Orientering taget til efterretning.

 

Bilag

7.Taxi - Høring om kørselskontorer i landdistrikter (B)

Sagsnummer: 18/31958

Taxi - Høring om kørselskontorer i landdistrikter (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Vejen Kommune anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der gives tilladelse til at drive kørselskontor for det ansøgte område.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft. I den forbindelse besluttede Udvalget for teknik og miljø den 19. februar 2018 at overdrage tilsynet med de kommunalt udstedte bevillinger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 1. september 2018.

 

Den nye taxilov indeholder to muligheder for at oprette kørselskontorer, hvortil alle universal tilladelser skal tilknyttes. Alle kan søge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om en tilladelse til at drive kørselskontor, såfremt de opfylder kravene dertil.

 

Man kan enten søge om en tilladelse til at drive kørselskontor med hele Danmark som geografisk område eller tilladelse til at drive kørselskontor med et nærmere afgrænset geografisk område i et landdistrikt.

 

Forskellen på de to typer kørselskontorer er, at der kræves en egenkapital på mindst 500.000 kr. til et kørselskontor med hele Danmark som geografisk område, mens der til et kørselskontor i et landdistrikt kun kræves en egenkapital på mindst 40.000 kr. Dertil kommer, at der kun må være tre biler tilknyttet til et kørselskontor i et landdistrikt, mens der kan være et ubegrænset antal biler i et kørselskontor med hele Danmark som område. Kørslen i et kørselskontor for hele Danmark har ingen begrænsninger for, hvor ture skal begynde og slutte, mens ture for et kørselskontor med geografisk begrænsning skal begynde eller slutte i det geografiske område.

 

Når der ansøges om tilladelse til et kørselskontor i landdistrikt med et afgrænset geografisk område, skal de berørte kommuner høres, før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse. Høringen har til formål at afdække, at der ikke vil forekomme konkurrenceforvridende effekter.

 

I den konkrete henvendelse ønsker Inge Christiansen, vognmand med to bevillinger i Vejen Kommune, at drive kørselskontor i området Glejbjerg/Hovborg samt et område i Varde Kommune (Fåborg, Agerbæk og Tofterup).

 

Vognmanden betjener i forvejen området, som hun har et tilhørsforhold til, da virksomheden er beliggende i Årre samt tidligere har heddet Glejbjerg Taxi. Hun har ligeledes kørsel til gudstjenester i området. Det er samtidig ikke et område, der nyder stor interesse fra de andre vognmænd i kommunen.

 

Et kørselskontor for området kan derfor være med til at forbedre taxi servicen i området, hvorfor det bør anbefales overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at ansøgningen fra Inge Christiansen efterkommes.


Tidligere behandling

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Taxiloven lov nr. 1538 af 19. september 2017.


Høring

Ingen


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Godkendt.

 

Bilag

8.Stillingtagen til privat rottebekæmpelse i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 18/32386

Stillingtagen til privat rottebekæmpelse i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget beslutter, at personer med R1- og R2-autorisationer må foretage privat rottebekæmpelse i Vejen Kommune 
   
 • Privat rottebekæmpelse skal foretages efter de retningslinjer, der kommer til at fremgå af rottehandlingsplanen og som administrationen er bemyndiget til at udarbejde.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 trådte der en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. En af ændringerne er, at man nu giver mulighed for privat rottebekæmpelse i kommunerne med R1-autorisation og R2-autorisation.

 

R1-autorisation omfatter erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt etablering af sikringsordninger. R1-autorisation giver mulighed for at arbejde på kommunalbestyrelsens vegne.

 

Opgaven på udførelse af rottebekæmpelse i Vejen Kommune er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma, som udfører arbejdet på kommunalbestyrelsens vegne.

 

Herudover kan en R1-autorisation (typisk et bekæmpelsesfirma) udføre rottebekæmpelse hos ejer eller lejer, hvor en borger fravælger den kommunale rottebekæmpelse.

 

R2-autorisationer (f.eks. en landmand) giver mulighed for at bekæmpe rotter på egen erhvervsgrund, hvis grundejer er i besiddelse af R2-autorisation og med visse bekæmpelsesmidler. For at få en R2-autorisation skal man på kursus, hvori følgende emner indgår:
 

- Lovgivning om kemikalier.

- Arbejdsmiljø og personlige værnemidler.

- Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter.

 

Overholder en person med R1- og R2-autorisation ikke den gældende lovgivning og gældende kommunale retningslinjer, kan man blive frataget sin autorisation. Dette er også gældende, såfremt en person med R2-autorisation påbegynder bekæmpelse på ejendomme, som man ikke er ejer af eller undlader af anmelde rotteforekomsten førend bekæmpelsen igangsættes. Tilbagekaldelse af autorisation foretages af Miljøstyrelsen.

Kommunen kan til enhver tid fratage den enkelte R1 eller R2 bekæmper retten til at fortsætte i en igangværende bekæmpelse, hvis kommunen mener, at der ikke bliver foretaget en effektiv rottebekæmpelse. Her overtager kommunen rottebekæmpelsen.

 

Hvis der er behov for bekæmpelse med de stærkeste midler, som følge af resistens, så skal bekæmpelsen overtages af kommunen eller en R1-autoriseret, medmindre det vurderes, at den R2-autoriserede kan klare det med fælder i stedet for.

 

Selvom man forbyder privat bekæmpelse, så kan R1-autoriserede fortsat tilbyde sikringsordninger – dog uden bekæmpelse. En sikringsordning er defineret som en bygningsgennemgang.

Hvis privat rottebekæmpelse ikke er tilladt – kan R1 og R2 dog fortsat;

 • Lave forebyggende monitering med fælder, ugiftige indikatorblokke, elektroniske sensorer etc.
 • Bekæmpe mus med anvendelse af antikoagulanter, forudsat at der kun anvendes giftstationer, hvortil rotter ikke har adgang.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der bliver givet tilladelse til privat rottebekæmpelse i Vejen Kommune og ud fra de retningslinjer, der bliver fastsat administrativt. Der er vedlagt et bilag med fordele og ulemper ved privat rottebekæmpelse.  

 

Det skal præciseres, at alle former for privat bekæmpelse altid vil ske uden omkostninger for Vejen Kommune. Samtidig skal det understreges, at der ikke kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2-autorisationer.

 

Ved R-2 autorisation skal man fortsat straks anmelde rotter på sin ejendom til kommunen, som efterfølgende får besøg af den kommunale rottebekæmpelse med henblik på gennemgang af ejendomme for fejl og mangler i forhold til renholdelse og rottesikring.

 

Udkast til retningslinjer for privat rottebekæmpelse er vedlagt dagsordenen. Retningslinjerne vil blive indarbejdet i rottehandlingsplanen, som er under revision. Rottehandlingsplanen vil blive forelagt politisk på december mødet.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Godkendt.

 

Bilag

9.Månedlig budgetopfølgning - oktober 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning - oktober 2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forbrugsrapporten for oktober måned under Udvalget for teknik og miljø er gennemgået.

 

Under jordforsyningsområdet – ubestemte formål - kommer der til at mangle en jordlejeindtægt på ca. 231.000 kr. i regnskabsår 2018. Dette skyldes forskydning i opkrævning af jordleje. Der mangler for tre måneder i 2018. Jordudlejning har været i udbud, og der er indgået nye kontrakter for perioden 1. oktober 2018 – 31. december 2022. Der er indkommet lavere priser på jordleje, og første rate opkræves i regnskabsår 2019 for perioden 1. oktober 2018 – 30. juni 2019. Ved behov for regulering af indtægtsbudget 2019 vil dette ske ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.   

 

Øvrige bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning fremgår af bilaget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Taget til efterretning.

 

Bilag

10.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
 • Orientering fra møde udfasning af oliefyr.

 


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Orientering taget til efterretning.

 

11.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.