Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 01-10-2018

Mødested: Cafeteriet i Sundhedscentret i Brørup

1.Møde med Sundhedskoordinationsudvalget i forhold til ny Sundhedsaftale 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/26005

Møde med Sundhedskoordinationsudvalget i forhold til ny Sundhedsaftale 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
  • Udvalget for social og Ældre og Udvalget for sundhed, kultur og fritid drøfter resultaterne fra Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det” 2017 og resultaterne fra analyse af kommunal medfinansiering 2017.
 
  • Udvalget drøfter hvilke af resultaterne de ønsker, at drøfte med Sundhedskoordinationsudvalget.

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget kommer til møde i Vejen Kommune 1. oktober 2018 kl. 9.00 – 10.30. Sundhedskoordinationsudvalget ønsker, at møde politikerne fra Udvalget fra social og ældre og Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
Formålet med mødet er, at Sundhedskoordinationsudvalget ønsker, at drøfte målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 med udgangspunkt i lokal politiske prioriteringer og udfordringer.
 
Sundhedskoordinationsudvalget beskriver i formålet med mødet, at drøftelserne kan tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det” 2017.
 
Administrationen vil derfor til fælles udvalgsmøde mellem Udvalget for social og ældre og Udvalget for sundhed, kultur og fritid 1. oktober 2018 præsentere resultaterne fra Sundhedsprofilen, samt en overordnet gennemgang af visioner for ny Sundhedsaftale og status på, hvor processen omkring udarbejdelse af ny Sundhedsaftale er på nuværende tidspunkt.  .
Herudover præsentere administrationen også udvalgte nøgletal for kommunal medfinansiering 2017, så udvalgene har et lokalt grundlag at drøfte med Sundhedskoordinationsudvalget. Administrationen vil have fokus på lokale resultater.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet et udkast til visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022. Dette er medsendt som bilag, sammen med analyse af kommunal medfinansiering 2017.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har udsendt en dagsorden til mødet med politikerne fra Vejen Kommune. Denne er medsendt som bilag til sagsfremstillingen.
 
Til mødet vil der deltage følgende:
Udvalgsmedlemmer fra social og ældre, udvalgsmedlemmer fra sundhed, kultur og fritid, Administrative medarbejdere fra Vejen Kommune.
Fra Sundhedskoordinationsudvalget kommer følgende:
Bo Libergren, formand for Sundhedskoordinationsudvalget
Henning Ravn, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget
Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark
Kurt Æbelø, afdelingsleder i tværsektoriel Samarbejde
Arne Nikolajsen, direktør Esbjerg Kommune
1 repræsentant for praksiskonsulenterne
Udvalgssekretær fra fælles kommunalt sundhedssekretariat
Udvalgssekretær fra afdelingen tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark.
Evt. 1-2 yderligere politiske medlemmer fra Sundhedskoordinationsudvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 01-10-2018
Resultaterne fra sundhedsprofilen og resultaterne fra analyse af kommunal medfinansiering 2017 blev drøftet, og indhold til drøftelse med sundhedskoordineringsudvalget (SKU) blev debatteret.
 
Emner som ”den Kommunale medfinansiering”, ”Den ældre medicinske patient”, ”Kronikerne”, forebyggende tiltag på det psykiatriske område og sammenhæng til arbejdsmarkedsområdet, samt de allerede tilvejebragte ønsker om Røgfri Fremtid samt Mental Sundhed blev drøftet.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V) og Martin Boye (I).

Bilag