Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 19-06-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Revisionsberetning nr. 17, årsregnskab 2017 (C)

Sagsnummer: 18/18300

Revisionsberetning nr. 17, årsregnskab 2017 (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • revisionsberetning nr. 17 tages til efterretning og sendes til Ankestyrelsen.
 • regnskabet for 2017 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afleveret beretning nr. 17, afsluttende revision af årsregnskabet for 2017.
 
Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger, der skal besvares overfor Ankestyrelsen.
 
BDO deltager i Økonomiudvalgets møde.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Styrelseslovens § 45

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Det indstilles, at
 • revisionsberetning nr. 17 tages til efterretning og sendes til Ankestyrelsen.
 • regnskabet for 2017 godkendes endeligt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

2.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/5 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/5 2018 (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 42,9. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 46,0.
 
Lønforbrugsprocenten er på 42,2 i år mod 40,7 sidste år.
 
Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

3.Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/10077

Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at   
 • der gives en orientering om drifts- og anlægsønsker.
 • Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på Udvalgets område.

Sagsfremstilling
I henhold til budgetstrategien skal drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.
 
Driftsønsker
Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 11,5 og 12,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.
 
Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
 
Anlægsønsker
Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 33,8 mio. kr. i 2019 og mellem 29,5 og 39,9 mio. kr. i overslagsårene.
 
Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.
 
Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2019 er afsat netto 70,0 mio. kr. samt 70,0 mio. kr. årligt i overslagsårene. De 70 mio. kr. i 2019 svarer til bruttoanlægsudgifter for 110,3 mio. kr.
 
Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 13 mio. kr. i 2019, 34 mio. kr. i 2020, 57 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022.
 
Forslag fra partigrupperne
I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.
 
Forslagene er i gang med at blive belyst og vurderet af administrationen og vil indgå i prioriteringen på budgetseminaret i august.

Tidligere behandling
04.06.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.
Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Driftsønsker drøftet.
 
Et ønske om tilskud til Jels centerområde, som behandlet i Økonomiudvalget den 20. juni 2016, medtages som et ønske til budgettet som 2. prioritet på anlægsområdet.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

4.Ændring af vedtægter Trekantområdets Brandvæsen (C)

Sagsnummer: 16/20983

Ændring af vedtægter Trekantområdets Brandvæsen (C)


Administrativ indstilling
Direktør Sonja Miltersen indstiller, at
 • ændrede vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen besluttede på møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at indstille en ændring af effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 til godkendelse i ejerkommunernes Byråd.
 
I forlængelse af byrådenes godkendelse af ovennævnte har Beredskabskommissionen på møde den 4. maj 2018 godkendt ændring af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.
 
Ifølge nugældende vedtægters § 20.1 kan Bestyrelsen eller Beredskabskommissionen foreslå ændringer af vedtægterne. Efterfølgende skal ændring godkendes i de respektive Byråd.
 
Ud over tilpasningen af de økonomiske forudsætninger for Trekantområdets Brandvæsen er tilføjet ændringer i vedtægterne, således at det formaliseres, at der undtagelsesvist kan afholdes skriftlige møder.
 
Der er tale om følgende ændringer i de nugældende vedtægter:
 
Punkt
Gældende formulering
Med de foreslåede ændringer fra beredskabskommissionen (ændring med rødt)
8.5.
Møderne afholdes som udgangspunkt på hjemadressen for Fællesskabet.
I Punkt 8.5 tilføjes følgende afsnit:
Møderne kan undtagelsesvist erstattes af cirkulation og elektronisk kommunikation, medmindre et medlem protesterer mod dette.
8.8
Ved beslutninger, der kræver enstemmighed, er kommissionen kun beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede.
Ved beslutninger, der træffes ved simpelt flertal og kvalificeret flertal, er kommissionen beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.
I punkt 8.8 tilføjes følgende afsnit:
Ved manglende opfyldelse af ovenstående, kan beslutninger foretages ved cirkulation og elektronisk kommunikation, medmindre et medlem protesterer mod dette.
Protokollen underskrives af alle medlemmer.
Medlemmernes underskrift kan ske med en elektronisk signatur el. lign., der i betryggende grad identificerer underskriveren.
13.1.1
Fordelingsnøglen for den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 er fastsat med udgangspunkt i Kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet, jf. bilag 4.
Fordelingsnøglen for den 1. januar 2016 til den 31. december 2022 er fastsat med udgangspunktet i Kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet, jf. opdateret bilag 4.
13.1.2
Fordelingsnøglen efter den 1. januar 2019 fastsættes ud fra befolkningstallet i Kommunerne pr. 1. januar det foregående år.
Der forventes godkendelse af en ændring af den risikobaserede dimensionering i 2018.
På denne baggrund igangsættes arbejdet med fordelingen af budgetbidragene, således at der senest i 2022 foreligger en godkendt model til gradvis nivellering fra 2023 af budgetbidragene ejerkommunerne imellem efter indbyggertal i Kommunerne pr. 1. januar det foregående år.
 
Nugældende vedtægters bilag 4 skal ligeledes opdateres med de fremtidige økonomiske forudsætninger, vedhæftet som bilag.
 
Efter byrådenes godkendelse af ændring af vedtægterne skal de vedtagne ændringer forelægges Ankestyrelsen til godkendelse.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

5.Aflæggelse af årsregnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen (C)

Sagsnummer: 16/20983

Aflæggelse af årsregnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen (C)


Administrativ indstilling
Direktør Sonja Miltersen indstiller, at
 • årsregnskab og revisionsberetning for 2017 for Trekantområdets Brandvæsen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen har på møde den 4. maj 2018 godkendt årsregnskab og revisionsberetning 2017 for Trekantområdets Brandvæsen.
Efterfølgende godkendes i de respektive kommunalbestyrelser / Byråd.
 
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.
 
Regnskabsopgørelsen er udarbejdet for beredskabsopgaven og for sideaktiviteterne, jf. vedtægterne 16.3.
Vejen Kommune er ikke omfattet af sideaktiviteter.
 
Regnskabet for beredskabsopgaven i TrekantBrand udviser et mindreforbrug i 2017 (efter fradrag af merforbruget i 2016) på 828.000,- kr. Mindreforbruget overføres til 2018 og bidrager dermed til at opfylde det økonomiske effektiviseringskrav på 2%, som gælder for TrekantBrand.
 
Samlet set har driften af knap 20 sideaktiviteter medført et merforbrug på 1,348 mio. kr. i 2017, hvilket skal ses i lyset af en omsætning på knap 40 mio. kr. Især driften af 4 brandstationer i Hedensted Kommune (som ophørte 31.12.2017), personaleomsætning på vagtcentral og opsætning/service af låse, nødkald og video har været årsag til merforbruget.
 
Efter godkendelse i kommunalbestyrelserne skal regnskabet sammen med revisions-beretning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende Beredskabskommissionens og kommunalbestyrelsernes behandling af regnskabet sendes til Tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

6.Budget for 2019 og overslagsårene for Trekantområdets Brandvæsen (C)

Sagsnummer: 16/20983

Budget for 2019 og overslagsårene for Trekantområdets Brandvæsen (C)


Administrativ indstilling
Direktør Sonja Miltersen indstiller, at
 • budget for 2019 og overslagsårene for Trekantområdets Brandvæsen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Ifølge vedtægterne 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af TrekantBrand.
 
Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i Kommunerne, jf. vedtægterne 15.3.
Beredskabskommissionen har den 4. maj 2018 godkendt Budget 2019 og overslagsårene.
 
TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners a conto betaling til drift af sideaktiviteter.
Vejen Kommune er ikke omfattet af sideaktiviteter.
 
Budget 2019 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter
Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent (2,4 % set i forhold til 2018, jf. KL’s seneste pris- og lønudvikling 2017 – 2022 dateret marts 2018).
 
 
 
Beredskabsopgaver
Sideaktiviteter
I ALT
Budget 2019 (i 1.000 kr.)
88.900
-328
88.572
 
Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne
Beredskabskommissionen besluttede på møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at indstille til godkendelse i ejerkommunernes Byråd, at effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 fastsættes til 2% hvert år af selskabets budget, hvilket er på niveau med effektiviseringskravet for 2016 til 2018.
Er efterfølgende godkendt i de respektive Byråd.
 
Budgetoverslag for beredskabsopgaverne er således fremskrevet:
 
 
Beredskabsopgaver
Budgetoverslag 2020 (i 1.000 kr.)
89.530
Budgetoverslag 2021 (i 1.000 kr.)
89.880
Budgetoverslag 2022 (i 1.000 kr.)
90.239
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Indarbejdet i teknisk budget for 2019-2022 godkendt i Økonomiudvalget den 22. maj 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

7.Fødevareakademi - ansøgning om medfinansiering (C)

Sagsnummer: 18/18395

Fødevareakademi - ansøgning om medfinansiering (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • ansøgningen imødekommes.
 • der bevilges 225.000 kr. i 2018 – 2020 finansieret af likvide aktiver.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune og UdviklingVejen har igennem de seneste 3 år arbejdet intensivt på, at Vækstforum skulle anerkende Fødevarebranchens betydning for vækst og udvikling i Region Syddanmark. Med støtte fra Trekantområdet Danmark er dette lykkedes, og Vækstforum besluttede på sit møde den 4. december 2017 at bevillige 40 mio. kr. til at understøtte et vækstrettet kompetenceudvikling, bl.a. med fokus på Fødevarebranchen.
 
UdviklingVejen har arbejdet intensivt på, at videnopbygning og virksomhedskontakten til dette initiativ placeres i Vejen Kommune hos UdviklingVejen, hvilket er lykkedes.
 
Fødevareakademiet skal:
 • Rekruttere mindre og mellemstore virksomheder der har interesse i vækstrettet kompetenceudvikling.
 • Kortlægge, hvilke vækstdrivere fødevarebranchen forfølger samt finde korte kurser, der understøtter disse.
 • Sammensætte målrettede opkvalificeringskurser til virksomheder i fødevarebranchen på tværs af hele værdikæden.
 • Generelt at samle eksisterende uddannelsesmoduler og eksisterende netværk/brancheorganisationer, og sammensætte opkvalificeringsforløb målrettet til virksomhedernes/medarbejdernes behov.
 
Særligt udviklingsfokus, som supplement til det traditionelle uddannelsesindhold, er 4 tværgående fokusområder:
 1. Forståelse for fødevarebranchens værdikæde, og heraf følgende samarbejde/innovation,
 2. Digitalisering i fødevaresektoren,
 3. Fødevaresikkerhed i hele værdikæden,
 4. Cirkulær økonomi i hele værdikæden.
 
Indsatsen skal føre til, at mindst 80 mindre og mellemstore fødevarevirksomheder i Region Syddanmark gennemfører vækstrettet kompetenceuddannelse, med henblik på at forfølge deres vækstplaner. Det er forventningen, at der i den forbindelse skal kontakt til ca. 250 virksomheder.
 
UdviklingVejen vil i forbindelse med projektet opbygge viden om, hvilke vækstdrivere virksomhederne forfølger, og dermed kunne bruge denne viden til at styrke sin 1:1 sparring overfor de mindre og mellemstore virksomheder i fødevarebranchen.
 
Næste fase bliver, at UdviklingVejen ansætter en fuldtids erhvervskonsulent med henblik på at påbegynde screening og forberedelse af virksomheder og uddannelsesaktører til at deltage i Fødevareakademiets aktiviteter.
 
UdviklingVejen har udarbejdet vedhæftede ansøgning.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Vejen Kommune støtter projektet med 225.000 kr. årligt i 3 år.
 
Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om erhvervsfremme
Kommunalfuldmagten

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt med 225.000 kr. pr. år i tre år med finansiering af likvide aktiver i 2018 og indarbejdelse i budget 2019 og 2020.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

8.Årlige dialogmøder med Brørup, Holsted og Rødding lokalråd (B)

Sagsnummer: 18/17141

Årlige dialogmøder med Brørup, Holsted og Rødding lokalråd (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • Økonomiudvalget orienteres om de kommende møder med lokalrådene i Brørup, Holsted og Rødding.

Sagsfremstilling
Sidste år blev der holdt dialogmøder med lokalrådene i Brørup, Holsted og Rødding. I år bliver møderne holdt tirsdag den 19.juni.
 
Der er afsat 45 minutter til hvert møde. Hovedformålet er, at lokalrådene får mulighed for at fortælle om igangværende projekter, planer for fremtiden, lokale udfordringer og hvad de ellers mener, er vigtigt at fortælle fra lige præcis deres lokalområde.
 
Vejen Kommune vil desuden bruge mødet til at fortælle om kommunale projekter og planer for hver by.
 
Referater fra sidste års møder og tilhørende opfølgningsskema, samt dagsorden for dette års møder er vedlagt.
 
Mødemateriale vil desuden være tilgængeligt via Prepare.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Drøftet.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

9.Forenkling af erhvervsfremmesystemet (B)

Sagsnummer: 18/18466

Forenkling af erhvervsfremmesystemet (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • Økonomiudvalget drøfter Vejen Kommunes stilling ift. den kommende lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

Sagsfremstilling
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Aftalen er indgået på baggrund af Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen (2016) og Forenklingsudvalgets rapport (2018).
 
I aftalen fremgår det:
”det nuværende erhvervsfremmesystem (er) for udbudsdrevet og svært at finde rundt i. Kompleksiteten er en barriere for, at virksomhederne får det optimale udbytte af indsatsen, og det øger deres omkostninger ved at bruge erhvervsfremmetilbuddene. Når kompetencer og erfaring bliver spredt ud på for mange ordninger og aktører fører det til overlappende indsatser, og giver lavere kvalitet og høje omkostninger. Det giver ofte virksomhederne en oplevelse af, at indsatsen mere afspejler erhvervsfremmeaktørernes prioriteter end virksomhedernes behov.
 
Erhvervsfremmesystemet er ikke i særlig høj grad digitaliseret. En systematisk anvendelse af digitale løsninger vil kunne forbedre og effektivisere indsatsen og give virksomhederne nem adgang til ydelser og information af høj kvalitet uanset, hvor de befinder sig i landet.
 
Der er derfor brug for et bedre og mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet for iværksættere og virksomheder. Erhvervsfremmesystemet skal organiseres, så det i højere grad end i dag imødekommer virksomhedernes behov.”
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har derfor aftalt en grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet, så man går fra 3 niveauer (stat, region og kommune) til to niveauer (stat og kommune).
 
Kommunerne skal fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne og have en større rolle i erhvervsfremmesystemet end i dag, så virksomheder og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner.
 
Forenklingen sætter ind på 4 hovedområder for at skabe en mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmeindsats.
 
 1. Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen. Der oprettes tværkommunale erhvervshuse og etableres en digital erhvervsfremmeplatform.
 2. En sammenhængende decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager ansvaret fra de regionale vækstfora og klyngeindsatsen konsolideres.
 3. Forenkling af den statslige erhvervsfremme. Indsatsen for videnbaseret iværksætteri styrkes med ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden, og der skabes én indgang for låne- og egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.
 4. Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.
 
Loven forventes fremsat primo juli og skal træde i kraft til 1. januar 2019.
 
Kommunerne skal bidrage med finansiering på 180 mio. kr. + 25 mio. kr. til digitaliseringsindsatsen. De 100 mio. kr. kommer fra det bidrag, som kommunerne i dag betaler til væksthusene. De øvrige 100 mio. kr. skal bruges til borgernær velfærd.
 
Der er mellem regeringen og KL aftalt et forståelsespapir, som er vedhæftet dagsordenen. Samtidig har KL udsendt et brev til kommunaldirektørerne, hvor de efterspørger input til det lovforberedende arbejde, som KL er gået ind i.
 
Punktet fremlægges i dag for Økonomiudvalget med henblik på at drøfte Vejen Kommunes stillingtagen.
 
Vejen Kommune og UdviklingVejen har i 2015 udarbejdet og godkendt Vækststrategi 2020, som vi i dag tilrettelægger vores erhvervsindsats efter. Vækststrategien skal revideres henover efteråret 2018 og foråret 2019.
 
Den væsentligste aktør i at skabe vækst for virksomhederne i Vejen Kommune og implementere vækstsstrategien er UdviklingVejen. I det kommende erhvervsfremmesystem vil der fortsat skulle være en lokalforankret erhvervsindsats, som UdviklingVejen udfører. Der skal samtidig sikres en klar og ikke-overlappende opgavedeling mellem den lokalforankrede erhvervsindsats og det kommende erhvervshus.
 
Derfor skal Økonomiudvalget drøfte, hvordan vi fortsat sikrer de bedste vejlednings- og rådgivningsfunktioner for virksomhederne, så væksten kan fastholdes og videreføres.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Vejen Kommune giver i dag tilskud til følgende:
 • UdviklingVejen med 4 mio. kr.
 • Væksthus Syddanmark med 0,952 mio. kr.
 • EU-kontoret med 0,1528 mio. kr.
 • LegolandBillund Resort med 0,5 mio. kr.
 • Trekantområdet Danmark med 1,665 mio. kr.
 
Trekantområdet Danmark arbejder også med andre indsatser end erhvervsfremme.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om erhvervsfremme
Kommunalfuldmagten

Høring
Lovforslaget kommer i høring

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Drøftet.
 
Den økonomiske konsekvens afventer afklaring af opgavefordelingen mellem Erhvervshusene og den kommunale erhvervsfremmeindsats.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

10.Anlægsbevilling - Byggemodning ved Bækkegård (C)

Sagsnummer: 18/16465

Anlægsbevilling - Byggemodning ved Bækkegård (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

Sagsfremstilling
I Vejen Kommunes planlægning for boligudstykninger 2017 – 2020 indgår udstykning af nye grunde ved Bækkegård i Bække.
 
I Bække er der to arealer, som er egnede til byggemodning af nye grunde. Begge arealer er omfattet af byplanvedtægt nr. 23 for et område i Bække by, Vejen Kommune, vedtaget den 31. august 1977. Vejen Kommune ejer begge arealer. Arealerne fremgår af vedhæftede bilag.
 
Areal 1 er et 0,6 ha stort område beliggende i den nordlige del af området ved Bækkegård. Her er plads til ca. fire grunde. En del af området er bevokset med krat, skal fjernes inden byggemodningen. Derudover findes der en ajlebeholder på grunden, som også skal fjernes. Indkørsel til grundene kan ske fra syd, fra den nordligste boliglomme i boligområdet ved Bækkegård, eller via Teglvænget/Teglgårdsvej og den eksisterende adgangsvej til ejendommene Bækkegård og Børnehaven Bulderbo.
 
Areal 2 er et 1,5 ha stort område beliggende i den sydlige del af udstykningsområdet Bækkegård. Her er tale om en ny boliglomme med udkørsel til boligvejen Bækkegård. Her er ifølge byplanvedtægten plads til ca. 15 grunde på hver ca. 700 m2.
 
Teknik & Miljø vurderer, at begge arealer kan anvendes, men at areal 2 giver den mest regulære byggemodning med de bedste tilkørselsforhold. Areal 1 med eksisterende bevoksning er desuden velegnet til alternativt formål i form af grønt område i tilknytning til boligkvarterer og børnehave.
 
Teknik & Miljø har revurderet byplanvedtægtens principskitser og udarbejdet et skitseforslag med ca. 11 grunde. Skitseforslaget tager udgangspunkt i at skabe en nutidig indretning med mindre asfaltarealer og velbeliggende grønt område. Skitseforslaget er inden for byplan-vedtægtens bestemmelser og kræver derfor ikke fornyet plangrundlag.
 
Begge arealer er forundersøgt geoteknisk og arkæologisk og fundet velegnede til byggemodning. Museet på Sønderskov har frigivet arealerne. 
 
Der har været en dialog med Bække Lokalråd, som ønsker, at det bliver areal 2, der byggemodnes.
 
På den baggrund anbefaler Teknik & Miljø, at areal 2 byggemodnes med ca. 11 grunde.

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet på 2,1 mio. kr. finansieres af 1,3 mio. kr. fra 002.001 – pulje til boligformål og 0,8 mio. kr. fra 002.059 Kongehøj, etape 4.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

11.Anlægsbevilling - Frigivelse af pulje til færdiggørelsesarbejder 2018 (C)

Sagsnummer: 18/8746

Anlægsbevilling - Frigivelse af pulje til færdiggørelsesarbejder 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der frigives et rådighedsbeløb på 1,104 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til en pulje til færdiggørelsesarbejder af byggemodningsområder.
 • rådighedsbeløbet på 1,104 mio. kr. finansieres af puljen ”Færdiggørelsesarbejder alle områder” sted 001.005. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Teknik & Miljø søger om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,104 mio. kr. til færdiggørelses-arbejder i byggemodningsområder. Færdiggørelsesarbejder er mindre anlægsarbejder, der udføres i takt med, at områderne udbygges.
 
Det drejer sig f.eks. om løbende færdiggørelse af kantsten, fortove og belægninger. Derudover anvendes puljen til grønne områder, stier mv. i byggemodningsområder, der nu er fuldt udbyggede og beboede.
 
Midlerne for 2018 søges anvendt til færdiggørelse af mindre stistrækninger med asfalt og/eller belysning i Vejen området mellem Sdr. Ringvej og Kongeengen samt ved Klokkehøj i Rødding.
 
Derudover søges midlerne anvendt til færdiggørelse af belægninger og beplantning ved Baslund i Askov og kantstensarbejder ved Enggårdsvej i Andst.
 
Desuden opstår der løbende mindre tilretninger i byggemodningsområderne.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet på 1,104 mio. kr. finansieres af puljen ”Færdiggørelsesarbejder alle områder” – omk.sted 001.005. Beløbet fremgår af investeringsoversigten for 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

12.Lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest samt tillæg 3 til Kommuneplan 2017 (C)

Sagsnummer: 17/18367

Lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest samt tillæg 3 til Kommuneplan 2017 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • lokalplan 294 og forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 294 samt forslag til kommuneplantillæg 3 har været i offentlig høring i perioden fra den 12.04.2018 til den 10.5.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 294.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde og opdeles i 2 delområder, således at støjgenerende funktioner placeres langt fra den eksisterende boligbebyggelse (den gamle Landhusholdningsskole).
 
Delområde 1 anvendes til lager-, værksteds- og servicevirksomhed samt let industri, der ikke forurener. Den eksisterende erhvervsbygning (Baungårdhus) kan derudover anvendes til festlokaler, mødelokaler, overnatning, foredrag, behandlervirksomhed, ambulancestation samt kontorvirksomhed.
 
Delområde 2 anvendes til entreprenør- og oplagsvirksomhed, hvor der kan foregå aktiviteter som sortering og oplægning af nedbrydningsmaterialer, betonknusning, m.m.
 
Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar og en intern bemærkning. Svaret omhandler hensynet til drikkevandsinteresser i det nye udlagte område i kommuneplan-rammen. Bemærkningen gør opmærksom på uoverensstemmelse mellem lokalplanens tekst og bestemmelser for rammeområde 1.E.18
 
På baggrund af høringssvaret og bemærkningen anbefaler Vejen Kommune, at:
 
Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.

Tidligere behandling
02.01.2018 Økonomiudvalget.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.
03.04.2018 Økonomiudvalget.
10.04.2018 Byrådet.
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19.01.2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10.05.2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Høring
Forslag til lokalplan 294 samt forslag til kommuneplantillæg 3 har været i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

13.Lokalplan 299 for Torvet i Holsted og park ved Holsted Å (C)

Sagsnummer: 18/1137

Lokalplan 299 for Torvet i Holsted og park ved Holsted Å (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 299 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Den 6. marts 2018 har Økonomiudvalget besluttet at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan for arealet ved Holsted Å, Holsted Torv og parkering ved Holsted Torv. Dette for at skabe det planlægningsmæssige grundlag for at muliggøre etablering af et parkområde med en legeplads samt for at søge Miljøstyrelsen om reduktion af å-beskyttelseslinien i området.
 
Lokalplanen har til formål at fastholde et grønt område, herunder naturarealer langs Holsted Å samt skabe en sammenhængende planlægning for arealet ved åen, Holsted Torv og parkeringsområder.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til center og rekreative formål, såsom kultur- og fritidsaktiviteter, herunder park, torv og parkering. Området opdeles i to delområder:
- Delområde 1, der anvendes til park og natur.
- Delområde 2, der anvendes til bytorv og parkering.
 
I delområde 2 må der etableres mindre bebyggelse i form af toiletbygning, pavillon, overdækning eller lignende. I pavillonen/under overdækningen må der opføres en mindre restaurant, grillbar, udstillingslokale, undervisningslokale eller lignende.
 
Forslag til lokalplanen kan ses under linket: Lokalplan 299.
 
Rammer for udvikling – byens samlingssted
Lokalplanen giver mulighed for, at der i lokalplanområdet kan etableres legeplads, lege-, opholds- og aktivitetsområder samt mindre bebyggelse, der i sin udformning og placering understøtter den naturlige karakter af arealer ved Holsted Å. Lokalplanen sikrer fleksible rammer for eventuelle fremtidige projekter, der knytter sig til ”Udviklingsstrategi for Holsted”. Intentionerne bag lokalplanen er at understøtte byens vision fra Udviklingsstrategien, der er ”Det gode hverdagsliv – energien og det grønne”. Der kan derfor med fordel arbejdes med at integrere kreative energiløsninger, der sætter vedvarende energi i fokus i designet. Beplantning og kunst eller energi kan fremkomme som en del af opholds-, lege- og belysningselementer i området.
 
Natur og det grønne
Områderne ved åen fastholder det naturlige udtryk. Udformning af fremtidens opholds- og legeelementer skal sikre, at oplevelsen af åen og ålandskabet ikke forringes væsentligt.
 
Aktiviteter og opholdsmuligheder
Aktiviteter og opholdsmuligheder i arealerne ved åen tager afsæt i borgerworkshop om udformning af parken ved Holsted Å og skal være til gavn for alle aldersgrupper.
 
Lokalplanområdet ligger i byzone, er på ca. 1,1 ha og omfatter en del af matrikel nr. 12a, 12cz og 7000e, alle af Sdr. Holsted by, Holsted.
På baggrund af omlægning af Holsted Å er den nuværende afgrænsning af matr. nr. 12a ikke tilpasset de fysiske forhold. Matrikelgrænsen forventes reguleret i 2018.
Området er kommunalt ejet.

Tidligere behandling
06.03.2018 Økonomiudvalget.
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslaget skal i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

14.Kollektiv trafik - forlængelse af kontrakt Holsted området (C)

Sagsnummer: 18/16205

Kollektiv trafik - forlængelse af kontrakt Holsted området (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • kontrakten med Papuga A/S forlænges med to år.

Sagsfremstilling
Den 1. august 2015 startede Vejen Kommune 4 lokale ruter op i Holsted området. Ruterne varetager først og fremmest skolekørsel til Højmarksskolen, Føvling Børnecenter samt Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
 
Vejen Kommune har selv udbudt kørslen og indgået kontrakten med vognmanden. Kontrakten indeholdt aftale om rutekørsel til skoler med fire busser, hvoraf to busser også kører fleksibel kørsel for skoler og daginstitutioner i kommunen.
 
Den 10. oktober 2017 besluttede Byrådet at udvide tilbuddet med fleksibel kørsel til at omfatte tre busser, således at fire busser kører skolekørsel og heraf kører de tre busser fleksibel kørsel.
 
Skoler og daginstitutioner har taget godt imod tilbuddet om fleksibel kørsel, som giver mulighed for nytænkning og anden form for undervisning i dagligdagen.
 
Udnyttelse af busserne vurderes stadig til at være over 80 % af den tilbudte tid. Det vurderes ligeledes, at det ikke er muligt at opnå en større udnyttelse, da den ledige tid er fordelt i løbet af dagen med mindre perioder, som ikke kan udnyttes til kørsel.
 
Kontrakten med vognmanden Papuga A/S løber i fire år, til og med 30. juni 2019. Kommunen har mulighed for at forlænge kontrakten med op til to år på uændrede vilkår, således at kontrakten løber frem til og med den 30. juni 2021.

Tidligere behandling
14.04.2015 Byrådet.
10.10.2017 Byrådet.
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Indeholdt i budgettet for kollektiv trafik.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om trafikselskaber nr. 412 af 22.04.2010.
Lov om ændring af trafikselskaber nr. 475 af 25.06.2014.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

15.Kendelse - Overtaksationskommissionen, Damgårdvej (C)

Sagsnummer: 18/12291

Kendelse - Overtaksationskommissionen, Damgårdvej (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • Overtaksationskommissionens afgørelse tiltrædes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling
Den 25. april 2018 foretog Overtaksationskommissionen besigtigelse af en ejendom på Damgårdvej for at fastsætte erstatning til lodsejeren i forbindelse med udvidelse af vejen.
 
I sin kendelse stadfæstede Overtaksationskommissionen Taksationskommissionens afgørelse, dog med en ændret begrundelse om, at ulempeerstatningen skulle tildeles som følge af de midlertidige gener.
 
Kendelserne er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejlovens regler om taksation.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

16.Kendelse - Taksationskommissionen, Grindstedvej (C)

Sagsnummer: 18/2819

Kendelse - Taksationskommissionen, Grindstedvej (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
Taksationskommissionens afgørelse tiltrædes.
 
sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling
Den 9. maj 2018 foretog Taksationskommissionen besigtigelse af Grindstedvej for at fastsætte erstatning til lodsejerne i forbindelse med udvidelse af vejen. Forretningen omhandlede to lodsejere.
 
Umiddelbart forud for besigtigelsen blev der indgået forlig med den ene lodsejer vedrørende beplantning langs vejen.
 
I den anden kendelse blev kommunens oprindelige tilbud stadfæstet.
 
Kendelserne er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejlovens regler om taksation.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

17.Godkendelse af tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)

Sagsnummer: 18/3286

Godkendelse af tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes spildevandsplan blev den 13. marts 2018 godkendt og sendt i høring. Der er kun kommet et enkelt høringssvar om en redaktionel detalje. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af forslaget.
 
Tillægget omhandler regnvandshåndtering og nedlæggelse af renseanlæg i Hovborg.
 
Med tillægget er det planmæssige grundlag for, at borgerne i Hovborg kan udtræde af kloakforsyningen med regnvand tilvejebragt.
 
Der arbejdes fortsat på en afklaring af ejerskab til bassin- og ledningsanlæg. Dette vil blive fremlagt i et kommende tillæg til spildevandsplanen.

Tidligere behandling
19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.   
06.03.2018 Økonomiudvalget.
13.03.2018 Byrådet.
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Afhænger af udfald af ejerskabsdrøftelse.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.

Høring
Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

18.Forslag til tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)

Sagsnummer: 18/3289

Forslag til tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 19 til kommunens spildevandsplan omhandler håndtering af spildevand fra ny genbrugsplads ved Koldingvej i Vejen.
Der lægges i tillægget op til, at spildevand ledes til offentlig kloak, og at regnvand nedsives på området.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.
Miljøvurderingsloven, lbk. nr. 448 af 10. maj 2017.

Høring
Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

19.Forslag til tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)

Sagsnummer: 18/15849

Forslag til tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 20 til kommunens spildevandsplan omhandler kloakering af nyt boligområde ved Frederiksbergvej i Andst.
Boligområdet separatkloakeres. Der etableres et forsinkelsesbassin til overfladevand med efterfølgende udledning til Gamst Å.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.
Miljøvurderingsloven, lbk. nr. 448 af 10. maj 2017.

Høring
Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Bodil Staal (A)

Bilag

20.Ændring af sagsforløbet for behandling af projektforslag for konvertering af naturgasområder til fjernvarmeområder (C)

Sagsnummer: 18/14782

Ændring af sagsforløbet for behandling af projektforslag for konvertering af naturgasområder til fjernvarmeområder (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Teknik & Miljø får kompetence til administrativt at fremme projektforslag konvertering af naturgas til fjernvarme og sende det i høring.

 • den politiske behandling af den endelige godkendelse foretages som hidtil.

Sagsfremstilling
 
Ændring af sagsforløbet for behandling af projektforslag for konvertering af naturgasområder til fjernvarmeområder

Vejen Varmeværk har anmodet Vejen Kommune om at undersøge muligheden for at ændre sagsforløbet ved behandling af projektforslag for konvertering af boligområder fra naturgas til fjernvarme.
 
Teknik & Miljø ser velvilligt på anmodningen, da det vurderes at give en kortere og mere smidig sagsbehandling.
 
Eksisterende sagsgang:
 
Projektforslag modtages -> Dagsorden udarbejdes og sendes til behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet om projektforslaget skal sendes i høring -> Projektforslaget sendes i 4 ugers høring -> Dagsorden udarbejdes og sendes til behandling i Udvalget for teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af det endelige projekt –> Projektgodkendelse / afvisning udarbejdes og sendes til ansøger.
 
Forslag til ny sagsgang:
 
Projektforslag modtages -> Projektforslaget sendes i 4 ugers høring -> Dagsorden udarbejdes og sendes til behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af det endelige projekt –> Projektgodkendelse / afvisning udarbejdes og sendes til ansøger.

Parallel med denne sag behandles konkret forslag efter den eksisterende sagsgang.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Varmeforsyningsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.

21.Projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen (C)

Sagsnummer: 18/14782

Projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • projektforslaget godkendes og sendes i høring i 4 uger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Varmeværk har fremsendt projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme for en del af Møllevej, Askov, 6600 Vejen. Der anmodes om Vejen Kommunes godkendelse af forslaget i henhold til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.
 
Ejendommene på Møllevej er omfattet af lokalplan nr. 131, Vejen og er i henhold til kommunens varmeforsyningsplan beliggende i et plandistrikt med fastlagt kollektiv varmeforsyning.
Møllevej er på baggrund at et tidligere projektforslag fra Naturgas Syd udpeget som naturgasområde. Der er tilslutningspligt til naturgas.
 
Vejen Varmeværk er blevet kontaktet dels af Poul La Cour Fonden – Møllevej 21, Askov, der ønsker, at udskifte deres nuværende naturgasinstallation med fjernvarme og dels Oxdal ejendomme, der vil opføre 10 rækkehuse på Møllevej, som de ønsker opvarmet med fjernvarme. Med baggrund i disse to forhåndstilkendegivelser vil Vejen Varmeværk tilbyde fjernvarme til yderligere 17 ejendomme på Møllevej. 
 
Området består af ejendomme, der har haft naturgas i over 20 år. Såfremt ejers naurgasfyr ikke er blevet udskiftet, kan der opnås store besparelser i at skifte til fjernvarme.
En ændring af forsyningsformen skal dog ses i lyset af, at dette område ligger i udkanten af Vejen Varmeværks naturlige forsyningsområde.
 
Projektforslaget omfatter, i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse, en nærmere beskrivelse af ejerforhold, forsyningsområder, anlæg og driftsforhold, tidsplan for projekterne samt forhold til anden lovgivning. Hertil kommer en redegørelse for de økonomiske forudsætninger med brugerøkonomi samt energi-, miljø-, samfunds- og selskabsøkonomiske forhold.
 
På Møllevej er der 18 ejendomme, og for at opnå en fornuftig økonomi i projektet kræver det, at minimum 50 % (9 ejendomme) konverterer samtidig med, at hovedledningen bliver etableret.
 
Den samfundsøkonomiske beregning for museet, de 10 Oxdal ejendomme og de 9 konverterede boliger viser en besparelse over 20 år på samlet 236.395 kr. ved at anvende fjernvarme i stedet for naturgas. Er der flere, som tilslutter sig fjernvarme, bliver samfundsøkonomien i projektet yderligere forbedret.
 
Den brugerøkonomiske beregning viser en årlig samlet besparelse på 86.866 kr. ved at anvende fjernvarme i stedet for naturgas.
 
Den Selskabsøkonomiske beregning viser et overskud på 486.667 kr. over 20 år.
 
Af argumenter for og imod kan nævnes:
 
For:
De samfundsøkonomiske beregninger viser, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst.
Omlægningen følger intentionerne i Vejen Kommunes varmestrategi.  
CO2 beregningerne viser, at der vil ske et fald i CO2 udledningen.
De brugerøkonomiske beregninger viser, at brugerne vil få en billigere varmeregning.
Poul La Cour Museet har tilkendegivet, at de vil skifte til fjernvarme.
Oxdal ejendomme har tilkendegivet, at deres kommende ejendomme ønskes opvarmet med fjernvarme.
Det må forventes, at Naturgasselskabet har haft mulighed for at tjene sin investering hjem, idet projekterne som regel afskrives over 20 år.
 
Imod:
Der er et kollektivt varmeforsyningssystem i forvejen, området vil blive dobbeltforsynet.
Det er uafklaret, hvor mange ejendomme, der er interesseret i at skifte.
Området ligger i udkanten af Vejen Varmeværks forsyningsområde, og det er omkranset af naturgasområder.
Naturgasselskabet vil blive påført et tab.
 
Uddrag fra ”den kommenterede varmeforsyningslov, side 43”:
Det må anses for uøkonomisk at dobbeltforsyne et område.
Et område kan dog skifte karakter, hvis de samfundsøkonomiske forhold væsentligt taler herfor, og såfremt det ikke forrykker parternes økonomi væsentligt. Et væsentligt hensyn i den sammenhæng har været, i hvilket omfang den eksisterende forsyningsform i området har foretaget investeringer i tiltro til myndighedens beslutning om at udlægge området hertil, og i forlængelse heraf om forsyningsformen har haft mulighed for at tjene denne investering ind.
 
Projektforslaget skal, i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, fremsendes i høring i 4 uger hos de berørte parter, herunder forsyningsselskaber og grundejere.

Parallel med denne sag behandles et forslag til ændring af sagsgangen.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om lov om varmeforsyning.
Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

Høring
Projektforslaget skal i høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt af et flertal i Udvalget.
Claus Grimm (O) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

22.Ny udpegning af medlem og stedfortræder fra Udvalget for teknik og miljø til Handicaprådet (C)

Sagsnummer: 17/25706

Ny udpegning af medlem og stedfortræder fra Udvalget for teknik og miljø til Handicaprådet (C)


Administrativ indstilling
Der udpeges 1 medlem og 1 stedfortræder fra Udvalget for teknik og miljø til Handicaprådet.

Sagsfremstilling
Charlotte Klausen (C) har i mail af 19. april 2018 meddelt, at hun ønsker at udtræde som Teknik og Miljø udvalgets repræsentant i Handicaprådet.
 
I mail af 14. maj 2018 bekræfter stedfortræder Elin Winter (A), at hun ikke ønsker at overtage pladsen, idet hun ligeledes er forhindret på de fastlagte mødetider.
 
Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
 
Ifølge de godkendte vedtægter i Vejen Kommune sammensættes Handicaprådet af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 1 medlem udpeget af de handicaporganisationer, som står uden for DH vejen, samt 5 medlemmer udpeget af Byrådet.
 
Ifølge Handicaprådets vedtægter skal hvert stående udvalg udpege et medlem og en stedfortræder til Handicaprådet.

Tidligere behandling
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.
06.02.2018 Byrådet.
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt at Niels Therkildsen (A) indstilles som medlem og Vagn Sørensen (V) indstilles som stedfortræder.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

23.Sydtrafik - Høring budgetforslag 2019 (C)

Sagsnummer: 18/16420

Sydtrafik - Høring budgetforslag 2019 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • det meddeles Sydtrafik, at Vejen Kommune tager budgetforslag 2019 samt takstforslag 2019 til efterretning.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Sydtrafiks bestyrelse har på deres møde den 25. maj 2018 behandlet/vedtaget budgetforslag 2018. Derfor sender Sydtrafik budgetforslaget til høring i kommuner og region med høringsfrist 1. august 2018.
 
Budgetforslaget indeholder en stigning i omkostningerne til driften af busruter. Stigningen kan ses allerede i første budgetopfølgning for 2018 og skyldes flere køreplantimer i det kommende køreplansår.
 
Derudover indeholder budgetforslaget et fald i indtægten på skolekort. Det kan ligeledes ses allerede i første budgetopfølgning for 2018. Faldet i indtægten på skolekort skyldes hovedsagelig indførelsen af rejsekort som skolekort fra skoleåret 2018/2019.
 
For budget 2019 skal der afsættes 12.528 mio. kr. til Sydtrafik.
 
Takstloftet for 2019 er 2,0 %. På nuværende tidspunkt forventes takststigningsloftet at blive udnyttet, men som en følge af Takst Vest implementeringen 18. marts 2018 er der behov for nye procedurer omkring takstfastsættelsen. Denne proces er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke muligt at udmelde nye takster på nuværende tidspunkt. Takststrategien for 2019 vil om muligt fokusere på at nedbringe forskellen i taksten mellem rejsekort og pendlerkort.
 
Takst Vest er en harmonisering af taksterne i Vestdanmark mellem de vestdanske trafikselskaber samt DSB og Arriva. Harmoniseringen har til formål at forenkle zonesystemet og dermed også forenkle taksterne, så de er mere gennemskuelige.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
For budget 2019 skal der afsættes 12.528 mio. kr. til Sydtrafik.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om trafikselskaber nr. 412 af 22.04.2010.
Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 745 af 25.06.2014.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

24.Sydtrafik - Høring Trafikplan 2018-2022 (C)

Sagsnummer: 18/16421

Sydtrafik - Høring Trafikplan 2018-2022 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • det meddeles Sydtrafik, at Vejen Kommune tager trafikplan 2018-2022 til efterretning.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Sydtrafiks bestyrelse har på deres møde den 25. maj 2018 behandlet/vedtaget trafikplan 2018-2022. Derfor sendes trafikplanen til høring i kommuner og region med høringsfrist 1. august 2018.
 
Sydtrafik skal jf. Lov om Trafikselskaber udarbejde en trafikplan hvert fjerde år. Trafikplanen skal tage udgangspunkt i Statens Trafikplan og den skal sætte de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik i Sydtrafiks område.
 
Trafikplanen er udarbejdet i tæt relation til Sydtrafiks vision ”Vi vil være et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling” samt Sydtrafiks tre kerneværdier: Samarbejdende, ambitiøse og professionelle.
 
Trafikplanen indeholder tre specifikke fokusområder, som er udvalgt af Sydtrafiks bestyrelse: Datadrevet rådgivning, behovsstyret betjeningsniveau og bæredygtighed.
 
Derudover indeholder trafikplanen en beskrivelse af det aktuelle kørselsomfang i 2018, da det forventes, at kørselsomfanget i perioden 2018-2022 vil være på niveau med det nuværende.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om trafikselskaber nr. 412 af 22.04.2010.
Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 745. af 25.06.2014.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
Trafikplanen udsendes til lokalrådene, så de kan indsende bemærkninger til Sydtrafik.

Bilag

25.Igangsættelse af lokalplan for boliger ved Landbogården, Brørup (B)

Sagsnummer: 18/18334

Igangsættelse af lokalplan for boliger ved Landbogården, Brørup (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der igangsættes planlægning for etablering af et fremtidigt boligområde for arealet ved Landbogården i Brørup.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan til tæt/lav boligformål for adresserne Landbovej 4-8 og Landbovænget 24-26, Brørup, matrikel nr. 9 bp, 9 bq og 9a, Tuesbøl By, Brørup.
 
Grunden er i privat eje og blev erhvervet af de nuværende ejere i 2016. Før ejede Jysk Landbrugsrådgivning grunden, indtil de i 2010 flyttede ind i de nye domiciler i Billund og Esbjerg.
 
Ejendommen har et bebygget areal på 1.118 m2, og omfatter i alt knap 11.000 m2 fordelt på tre grunde.
 
Det bebyggede areal, udlejes i dag til boligformål og en række mindre virksomheder samt en forening. Det ubebyggede areal er ryddet og står i dag ubenyttet hen.
 
Det samlede ansøgte projekt tænkes etableret i 2 etaper, og forudsætter derfor en total rømning af grundens bygninger og rummer efterfølgende etablering af et nyt område med omkring 30 boliger. Det er dog projektejers hensigt at påbegynde 1. etape på det ubebyggede areal, og først påbegynde 2. etape inklusive Landbogårdens nedrivning, når der er ved at være udsolgt i 1. etape. Projektejer er dog indstillet på, at lokalplandisponering skal tage udgangspunkt i en total rømning af det nuværende område.
 
Lokalplanen skal åbne op for tæt/lav boliger opført i én etage. Bebyggelsesprocenten for planområdet foreslås fastsat til 40 pct. Der vil være to adkomster til området fra hhv. Landbovænget samt Landbovej.
 
Planlægningsmæssigt er ejendommen ikke omfattet af en lokalplan i dag, men alene af kommuneplanramme 2.B.05 - Brørup nordvestOmråde udlagt til blandet boligområde”. Det ansøgte formål er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, men omfanget af projektet gør, at der skal udarbejdes en lokalplan.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven.

Høring
Forslag til lokalplan udsendes i 4 ugers høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Godkendt.

Bilag

26.Brørup Fjernvarme - Vedtægtsændring (C)

Sagsnummer: 18/17309

Brørup Fjernvarme - Vedtægtsændring (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning.


Sagsfremstilling
Brørup Fjernvarme A.m.b.a ønsker at ændre sine vedtægter, så de svarer til nugældende lovgivning.
 
Da Vejen Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, skal Byrådet godkende eventuelle vedtægtsændringer.
 
Ændringerne omfatter:
 • Selskabets hovedformål ændres til at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Brørup billigst muligt i overensstemmelse med lovgivningen og under hensyntagen til forsyningssikkerheden. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
 • At en andelshaver ikke behøver at aftage fjernvarme, hvis han er omfattet af forblivelsespligt
 • Regnskabsåret flyttes fra 1/6 - 31/5 til 1/1 - 31/12.
 • Generalforsamlingen flyttes til 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
 • Det femte bestyrelsesmedlem udpeges af Kommunen.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er repræsenteret.
De af Brørup Fjernvarme A.m.b.a. afleverede vedtægtsændringerne er gennemgået og underskrevet af borgmester og kommunaldirektør, hvilket ikke er normal praksis.
 
Baggrunden herfor er, at Brørup Fjernvarme A.m.b.a. afleverede vedtægterne 3 dage, før de skulle indsendes til Energistyrelsen. Dette er ikke normal sagsbehandlingspraksis, hvilket også er drøftet med varmeværket. Byrådet orienteres derfor om vedtægtsændringerne.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
ingen

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles taget til efterretning.

Bilag

27.Optagelse i Ungdomsskolen (C)

Sagsnummer: 18/17206

Optagelse i Ungdomsskolen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 • Ungdomsskolens optagelse udvides til at omfatte unge i alderen 13-14 år og 18-25 år, så den samlede målgruppe fremover er 13-25 år.

Sagsfremstilling
Kommunalt myndighedsansvar for unge under 25 år.
 
Kommunerne får per 1. august det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får hermed ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Det er det, som skal være den kommunale ungeindsats. I den forbindelse vil der ligeledes blive etableret en forberedende grunduddannelse (FGU).
 
De indsatser, Vejen Kommune skal etablere, er blandt andet mentorordninger og sikre, at unge har en uddannelsesplan og en indgang til kommunen. Der skal være en række indsatsmuligheder for at sikre, at de unge bliver parate til at tage en uddannelse eller komme i beskæftigelse.
 
I hele denne ungeindsats vil ungdomsskolen kunne blive en central spiller, som kan byde ind med nuværende eller nye supplerende aktiviteter, som kan understøtte de unge i dette. For at sikre, at Ungdomsskolen kan byde mest muligt ind på denne opgave, ønskes ungdomsskolens målgruppe udvidet, så den udover at tilbyde undervisning til de 14-18 årige fremover også kan tilbyde undervisning til de 18-25 årige.
 
Se yderligere beskrivelse i bilag.

Tidligere behandling
07.06.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
Kan etableres indenfor Ungdomsskolens nuværende budget.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler:
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 07-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt med tilføjelsen, at Udvalget gennemfører en evaluering efter 1 år.

Bilag

28.Godkendelse af fælles kommunal og regional politisk styregruppe mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark (C)

Sagsnummer: 17/9524

Godkendelse af fælles kommunal og regional politisk styregruppe mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark (C)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget orienteres om kommissorium for fælles kommunal og regional politisk styregruppe mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark.
 • indstillingen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune og Region Syddanmark åbnede i 2009 Brørup Sundhedscenter. Begge parter arbejder også sammen med private leverandører og fem praktiserende læger i Sundhedscentret.
 
Igennem de seneste to år har der, fra Kommunen og Regionens side, været et gensidigt ønske om at videreudvikle samarbejdet. Det har været et fælles ønske om at udvikle det nære sundhedsvæsen til gode for borgerne i Vejen Kommune.
 
Der er nu politisk blevet besluttet, at det gode samarbejde skal styrkes yderligere ved etablering af en politisk styregruppe, som supplement til den administrative styregruppe som allerede eksisterer på Sundhedscentret. Beslutninger i den fælles politiske styregruppe vil skulle følges op i henholdsvis Byrådet og Regionsrådet.
 
Den politiske styregruppe kommer til at bestå af følgende medlemmer fra Vejen Kommune.
 
For kommunalbestyrelsen:
 • Borgmester Egon Fræhr
 • Udvalgsformand Jørgen Thøgersen
 • Næstformand Malene Kaisen Nielsen
 
Det er endnu ikke afklaret, hvem der sidder som repræsentant fra Regionsrådet. Dette oplyses sidst i juni 2018.
 
Formandsskabet af den politiske styregruppe deles mellem Kommune og Regionen.
 
Der er medsendt et udkast til kommissorium for fælles kommunal og regional politisk styregruppe mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark om bilateralt sundhedssamarbejde.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12-06-2018
Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V) stemmer imod indstillingen.
 
Det øvrige Udvalg anbefaler indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

29.Tilskud til udbedring af fugtproblemer i Rødding Helsebad (C)

Sagsnummer: 18/16707

Tilskud til udbedring af fugtproblemer i Rødding Helsebad (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
der bevilges et tilskud på 50%, maksimalt 300.000 kr., til Rødding Centeret

Sagsfremstilling
Rødding Centeret har henvendt sig til Vejen Kommune i forbindelse med en akut opstået bygningsskade ved Helsebadet. Bygningsservice og Beredskab har haft rådgivningsfirma til at lave en besigtigelse og efterfølgende vurdering af tagkonstruktionen i gangen mellem de to haller med henholdsvis varmvandsbassin og almindelig svømmebassin. Der er i den forbindelse konstateret tydelige tegn på, at tagkonstruktionen gennem en længere periode har været udsat for en massiv opfugtning, og træet fremstår med skimmelvækst, rådangreb og mørt træ. Årsagen til problemerne skyldes primært fejlkonstruktion. Damspærren har ikke været tæt, og der har været manglende og forkert ventilation i tagkonstruktionen. Den måde man typisk lavede konstruktionerne på i sin tid, har man efterfølgende konstateret ikke er hensigtsmæssig. På grund af skader og fejlkonstruktionen anbefaler rådgiver at udskifte hele taget. Et økonomisk overslag på opgaven er vurderet af rådgivningsfirmaet til maksimalt 600.000 kr. ekskl. moms.
 
Administrationen vurderer, at udgiften ikke kan afholdes indenfor rammerne af puljen for ekstraordinært vedligehold, da det ikke er klimaskallen, der har bevirket skaderne.
 
Ved gennemgangen af taget i mellemgangen har rådgiver desuden bemærket, at der kan konstateres, at der kan være følgeskader i pyramidetaget, som grænser ned til mellemgangen. Der er ikke lavet en nærmere gennemgang i denne tagkonstruktion, og der er således ikke fundet fugtskader. Som minimum anbefaler rådgiver, at der etableres ventilation ved hhv. bund af tag, ved skotrender samt omkring ovenlys. Der er ikke lavet et økonomisk overslag på denne del, som vurderes at kunne afholdes fra puljen for ekstraordinært vedligehold.
 
Rødding Centeret har oplyst, at der ikke er tale om en forsikringssag. Administrationen er i dialog med Rødding Centeret omkring finansieringen, og der vil være behov for et tilskud på 50% procent, maksimalt 300.000, for at enderne kan nå sammen for Rødding Centeret.
 
Administrationen oplyser, at der muligvis er en lignende problemstilling hos Vejen Idrætscenter. Der foregår besigtigelse og forsikringssag i øjeblikket.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Der gives tilskud på 50% procent, maksimalt 300.000 kr., finansieret af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12-06-2018
Ændringsforslag fra Martin Boye (I): Der bevilges 300.000 kr. til Rødding Centret, der samtidig selv skal stå for udbuddet.
Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V) stemmer for ændringsforslaget.
Det øvrige Udvalg stemmer imod ændringsforslaget.
 
Et samlet Udvalg indstiller herefter sagens oprindelig indstilling godkendt. Tilskuddet på 50 % procent, maksimalt 300.000 kr., anbefales finansieret af likvide aktiver.
 
Sagen ændres til en C-sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt med finansiering af likvide aktiver.

Bilag

30.Projekt Platform - fra projekt til ordinær drift (C)

Sagsnummer: 18/16012

Projekt Platform - fra projekt til ordinær drift (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen og Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at
 • Projekt Platform overgår fra projekt til ordinær drift.
 • finansiering af teamkoordinator sker via et afledt råderum på arbejdsmarkedsområdet.
 
Beslutning Udvalget for social og ældre den 24-05-2018:
Sagen ændres til C-sag.
Indstilles godkendt, herunder at der årligt afrapporteres til politisk niveau omkring evaluering og effekt.
Under personalemæssige konsekvenser er det ved en fejl skrevet teamleder, der er tale om en teamkoordinator.
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
Afbud: Peter Fallesen (A)
          Martin Boye (I)
          Marie Ebsen (A)
          Anni Grimm (O)
          Morten Thorøe (V)

Sagsfremstilling
Det fælles træningsværksted, Projekt Platform, udløber som projekt med udgangen af 2018. Social & Ældre og Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler, at projektet gøres permanent på baggrund af de positive resultater, hvor borgere med svære psykiatriske og sociale problemstillinger er kommet i arbejde, uddannelse eller opnået væsentlige forbedringer af livskvalitet.
 
Baggrund
Projekt Platform er et fælles tilbud til borgere, hvor opgaven løses med grundlag i Serviceloven (SEL §103) og borgere, hvor opgaven løses med grundlag i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB § 32).
 
Tilbuddet er placeret på tre matrikler i henholdsvis Vejen og Brørup og blev igangsat i maj 2015. Projektet er forankret i Socialpsykiatrisk Center og er et samarbejde mellem Social & Ældre og Arbejdsmarkeds-afdelingen. Projektet ophører 31.12.2018.
 
Baggrunden for Projekt Platform var et ønske om at udvikle og opkvalificere beskæftigelses– og uddannelsesindsatsen overfor borgere med psykiatriske og psykosociale problemstillinger i Vejen Kommune. Med projektet sikres en helhedstænkning på området, herunder at sammentænke og integrere indsatser på området, så sammenhængen øges og undgår parallelle forløb i beskæftigelse – og uddannelsesindsatsen for denne målgruppe. Herudover er målet med projektet at opnå en mere hensigtsmæssig sagsbehandling ved, at der er én indgang til borgere med psykiatriske og psykosociale problemstillinger.
 
Målgruppe 
Fælles for målgruppen (både borgere under SEL § 103 (40 pladser) og LAB (20 pladser)) er, at de har svære psykiatriske og psykosociale problemstillinger. Kendetegnet for begge målgrupper er, at de ved opstart i deres forløb i projektet er meget marginaliserede og langt væk fra henholdsvis arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Forløbet for de respektive borgere har således været tilrettelagt ud fra et fokus i opstarten på, at de opnåede en mening med at komme, fik håb og drømme for deres liv og fremtid. Dette anskues som forudsæt-ningen for, at borgerne kommer til at opnå stabilitet, arbejdsevne, håb og mod til en fremadrettet beskæftigelse.
 
Projektets resultater 
Midtvejsevalueringen i 2017 og den seneste evaluering i første kvartal 2018 viser, at projektet er nået langt i forhold til opnåelsen af de satte succeskriterier (seneste evalueringsrapport er vedlagt som bilag).
 
Evalueringen tager udgangspunkt i en effektmåling på følgende parametre:
 • Andel borgere med forbedret livskvalitet.
 • Udvikling i livskvalitet.
 • Sagsbehandlers konklusion på arbejdsevnen.
 • Arbejdsmarkedserfaring i procent.
På baggrund af evaluering anbefales, at projektet overgår til ordinær drift.

Tidligere behandling
23.08.2017 Udvalget for arbejdsmarked og integration.
23.08.2017 Udvalget for social og ældre.
24.05.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.
24.05.2018 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser
400.000 kr. til finansiering af teamkoordinator finansieres af Arbejdsmarkedsafdelingen via det skabte råderum og ved at ændre pladsfordelingen, således at der fremadrettet bliver 24 pladser til borgere, som får et træningstilbud efter LAB loven § 32 og 36 borgere, som har et tilbud efter Servicelovens § 103.

Personalemæssige konsekvenser
Projektleder fastansættes som teamleder.

Retsregler og andre forskrifter
Servicelovens § 103 og Lov om aktiv beskæftigelse § 32.

Høring
Høring i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 24-05-2018
Sagen ændres til C-sag.
Indstilles godkendt, herunder at der årligt afrapporteres til politisk niveau omkring evaluering og effekt.
Under personalemæssige konsekvenser er det ved en fejl skrevet teamleder, der er tale om en teamkoordinator.
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
Afbud: Peter Fallesen (A)
          Martin Boye (I)
          Marie Ebsen (A)
          Anni Grimm (O)
          Morten Thorøe (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt som indstillet af udvalgene.

Bilag

31.Godkendelse af Vejen Kommunes politikker for perioden 2018 - 2021 (C)

Sagsnummer: 18/17924

Godkendelse af Vejen Kommunes politikker for perioden 2018 - 2021 (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Byrådet godkender Vejen Kommunes politikker for de syv politikområder.

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i 2017 et styringskoncept for Vejen Kommune. Konceptet indebærer blandt andet en politisk styring, hvor Byrådet formulerer politikker, der skal vise borgerne, virksomhederne og den kommunale organisation, hvad politikkerne lægger vægt på, samt hvad der kendetegner den gode løsning af de kerneopgaver, Byrådet vælger at sætte fokus på.
Efterfølgende vil politikkerne blive omsat til handlinger via strategier, som fagudvalgene skal udarbejde – nogle sammenhænge på tværs af fagudvalgene.
 
Politikområderne
Vejen Kommunes styringskoncept er bygget op omkring syv politikområder. For hvert af de syv politikområder udarbejdes en politik, der skal være retningsgivende for Byrådets arbejde i indeværende periode.
 
Byrådet godkendte den 27. juni 2017 overskrifterne til syv politikområder for byrådsperioden 2018 – 2021, som er:
 • Bosætning, erhverv og infrastruktur.
 • Kultur, medborgerskab og dannelse.
 • Miljø og natur.
 • Sunde børn.
 • Sunde voksne.
 • Uddannelse og arbejdsmarked.
 • Økonomi, ledelse og innovation.
 
Politikkonference
I begyndelsen af maj måned 2018 var Byrådet samlet til politikkonference. På konferencen blev indholdet til politikker drøftet og formuleret i en proces for Byrådet.
 
Efterfølgende er afholdt temamøde i Byrådet den 29. maj 2018, hvor udkast til formulering af de syv politikker blev drøftet.
 
Udkast til politikker for 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Den kommunale styrelseslov

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt med enkelte ændringer, som indarbejdes i bilaget til Byrådets behandling.

Bilag

32.Stillingtagen til mødekalender 2019 (C)

Sagsnummer: 18/16753

Stillingtagen til mødekalender 2019 (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Økonomiudvalget drøfter forslag til økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder 2019 med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.
 • efter Byrådets godkendelse af økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder sendes forslag til politisk mødekalender 2019 til drøftelse hos de respektive fagudvalg.

Sagsfremstilling
Ifølge Styrelseslovens §8 træffer Byrådet hvert år beslutning om, hvor og hvornår de ordinære møder skal afholdes.
 
Tilsvarende fastlægger de stående udvalg selv deres mødekalender, jf. Styrelseslovens §20.
 
Der foreligger forslag til mødekalender 2019.
 
Efter godkendelse af tidspunkter for økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder sendes forslag til fagudvalgsmøderne til behandling i de stående udvalg.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Styrelsesloven §8 og §20.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

33.Revisionsopgaven 2019-2022 (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

34.Almene boliger i Brørup (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt, idet der ikke hermed er taget stilling til, hvornår skema A kan godkendes.

35.Almene boliger i Rødding bymidte (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Frank Schmidt-Hansen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Godkendt.

36.Opkøb af boligejendomme i Rødding (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Frank Schmidt-Hansen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilles godkendt.

37.Ansættelse af områdeleder (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

38.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.