Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 20-02-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Godkendelse af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (C)

Sagsnummer: 18/3653

Godkendelse af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (C)


Administrativ indstilling
Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • de valgte personer indstilles godkendt af Byrådet.

Sagsfremstilling
Ifølge Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3.
 
Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer, hvoraf de 2 er udpeget af Byrådet, mens de 7 øvrige vælges umiddelbart efter kommunalvalget og senest 1. april i det efterfølgende år.
 
Udvalget fungerer i en 4-års valgperiode indtil udgangen af den måned, hvor et nyt udvalg er valgt.
 
Der blev afholdt valgmøde til Folkeoplysningsudvalget den 25. januar 2018.
 
Følgende personer blev indstillet på mødet:
 
For hovedområde 1 ”Den folkeoplysende voksenundervisning”
 
 • Brian Kronborg med Knud Mønsted som stedfortræder.
 
For hovedområde 2 ”Det frivillige foreningsarbejde”
 
 • Idrætsforeninger: Sanne Vestergaard, Jørn Holmgaard og Thue Uhre Lauridsen med følgende stedfortrædere: Inge Lise Møller Jensen, Nicolai Brøndum Hansen og Jens Peter Jørgensen.
 • Ikke idrætslige foreninger: Jan Møller Pedersen med Hans Henrik Krogsgård Madsen som stedfortræder.
 • Senioraktiviteter: Bent Andersen med Henrik Nielsen som stedfortræder.
 
Lokale handicapforeninger:
 
 • Jens Chr. Christensen med Gerda Poulsen som stedfortræder.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
De valgte personer indstilles godkendt.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

2.Gennemgang af økonomien på Sundhedsområdet (B)

Sagsnummer: 18/3408

Gennemgang af økonomien på Sundhedsområdet (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om økonomien på Sundhedsområdet for 2018.

Sagsfremstilling
Udvalget for sundhed, kultur og fritid har ønsket en gennemgang af økonomien på sundhedsområdet 2018.
 
Sundhedsområdet har et budget på 217 millioner kr.
 
Administrationen udarbejdet et oplæg og gennemgår dette på udvalgsmødet.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Udvalget blev orienteret om økonomien på sundhedsområdet for 2018.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

3.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.01.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.01.2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:
 
4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
 
Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.
 
Handling:
Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.
 
6. Tæt opfølgning
Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.
 
Handling:
Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.
Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.
 
I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.
 
Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.
 
Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.
Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.
Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

Bilag

4.Projekt VUT "Virksomhedsvendt udryknings team (B)

Sagsnummer: 18/3411

Projekt VUT "Virksomhedsvendt udryknings team (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter projektkommissoriet til nyt projekt VUT ”Virksomhedsvendt udrykningsteam.

Sagsfremstilling
Projekt Virksomhedsvendt Udrykningsteam er en del af Jobcenterets råderumsforslag for 2018 og er tilrettelagt i et samarbejde mellem Jobcenter Vejen og Brørup Sundhedscenter.
Argumenterne for at opstarte projektet er, at Vejen Kommune ønsker at være erhvervsvenlig kommune og dette projekt skal tilgodese virksomhedernes behov for støtte i forhold til fastholdelse og især den forebyggende indsats for medarbejdere og borgere, der indgår i tilbud via en beskæftigelsesrettet indsats.
 
Projektet er et to årigt projekt og der er afsat 2.925.000 kr. til projektet. De økonomiske midler er overført fra Udvalget for arbejdsmarked og integration til Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
 
Det overordnede mål med projektet er følgende:
 
 
Der er aktuelt ca. 100 borgere på virksomhedscentrene i Vejen Kommune. Et virksomhedscenter er en privat eller offentlig virksomhed med samarbejdsaftale med Jobcenteret. Målet med aftalen er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for Jobcentret.
 
Sundhedsafdelingen har nu sammen med chefkonsulenter fra Jobcentret formuleret et projektkommissorium og der er ansat 3 medarbejdere til projektet, som starter 1. marts 2018.
 
Projektkommissoriet er medsendt sagsfremstillingen og Udvalget skal drøfte om der ønskes andre succeskriterier eller leverancer i forhold til projektet

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 2.925.000 kr. over to år.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Udvalget har drøftet projektkommissoriet.
 

Bilag

5.Ændring af fritvalgsordning til tandpleje for børn og unge, samt omsorgstandpleje (B)

Sagsnummer: 18/4812

Ændring af fritvalgsordning til tandpleje for børn og unge, samt omsorgstandpleje (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 
 • Udvalget orienteres om ny bekendtgørelse for fritvalgsordning vedrørende tandpleje til børn og unge, samt omsorgstandplejen.

Sagsfremstilling
Reglerne for fritvalg for børn og unge samt omsorgstandplejepatienter er blevet ændret pr. 1. januar 2018. Bekendtgørelsen er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

Børne- og ungetandpleje

Det betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Vejen Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Vejen Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten.


Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge. I Vejen Kommune er det kun muligt at skifte behandler hver 12. måned.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Alle forslag til behandling på kr. 1500,- og der over skal først godkendes af tandplejens kontor.

Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af Kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.
 
Omsorgstandpleje

Personer, der får tilbudt omsorgstandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud, der omfatter:
 1. Generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale. Denne indsats foregår fortrinsvis i patientens hjem.
 2. Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. Kan i visse tilfælde være nødvendigt at foretage i hjemmet.
 3. Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Behandlingerne vil ofte kræve særligt udstyr i form af lifte mm.
Borgeren skal kontakte tandplejens kontor, hvis han/hun ønsker at overgå til privat behandling. Alle forslag til behandling af omsorgstandplejepatienter på kr. 1500,- og derover skal først godkendes af tandplejens kontor.

Specialtandplejepatienter har ikke mulighed for at benytte sig af fritvalgs ordningen.
 
Lederen fra tandklinikken i Vejen Kommune har sendt brev rundt til alle privat praktiserende tandlæger og har herudover rettet personlig kontakt til dem alle for at sikre, at der fremadrettet er et godt samarbejde mellem parterne til gode for borgerne i Vejen Kommune.
Brevet til de praktiserende tandlæger er vedlagt sagsfremstillingen.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Der vides ikke, hvor mange borgere der vil benytte fritvalgsordningen, men der laves månedlige opgørelse, som Udvalget præsenteres for 1 gang årligt. Tandklinikken er budgetreguleret i henhold til de antal børn og unge, der kommer i klinikken. Dette reguleres årligt.

Personalemæssige konsekvenser
Der vides ikke for nuværende om ordningen får konsekvenser for medarbejderne. I tilfælde af, at mange borgere i Vejen Kommune vælger privat praktiserende tandlæger, vil det betyde nedgang i normeringen og herved også fyringer i tandklinikken.

Retsregler og andre forskrifter
Der henvises til bilaget med Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017.

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Udvalget blev orienteret om den nye bekendtgørelse for fritvalgsordning vedrørende tandplejen.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

Bilag

6.Status på kronikerindsatsen 2017 (B)

Sagsnummer: 18/3409

Status på kronikerindsatsen 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter statusrapport for kronikerindsatsen 2017.
 • Udvalget drøfter de fremtidige udfordringer i forhold til udvikling af antallet på kroniker området og de praktiserende lægers fremtidige rolle i kroniker indsatsen.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommune varetages kronikerindsatsen af det tværfaglige Kronikerteam bestående af fysioterapeuter, sygeplejersker, diætist og misbrugskonsulent i Livsstilsafdelingen på Brørup Sundhedscenter.
Teamet tilbyder borgere med kronisk sygdom en helhedsorienteret indsats med fokus på fysisk træning og undervisning – de såkaldte kronikeruddannelser.
 
I Vejen Kommune ses der, som generelt i Danmark, en stigning i antallet af borgere med kronisk sygdom. Dette på grund af stigende levealder og flere borgere, der får kronisk sygdom, som ofte er livsstilsrelaterede.
 
Personalet i Kronikerteamet har i 2017 arbejdet målrettet med udvikling af tilbuddet, så det følger Region Syddanmarks forløbsprogrammer, samt kliniske retningslinjer for de enkelte diagnoser og giver borgeren netop det tilbud, der skal til, for at denne kan mestre livet med en kronisk sygdom. Der er stor fokus på, at borgerne får sundhedsindsatser, hvor flere faggrupper understøtter borgeren i forhold til de individuelle problematikker, der opstår ved kronisk sygdom.
Teamet understøtter borgernes individuelle målsætninger og arbejder forebyggende i det omfang det er muligt afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er.
 
Kronikerteamet varetager indsatser til borgere med lungesygdomme (KOL), hjertesygdomme (infarkter), sukkersyge (diabetes 1 og 2) og kræft rehabilitering.
 
Modtagne henvisninger til kronikerindsatsen
 
År
I alt
Antal henviste fra egen læge
Antal henviste fra sygehus (GOP)
2014
181
121
60
2015
163
113
50
2016
203
132
71
2017
224
148
76
 
 
 
 
 
 
Af tallene ses en stigning i antallet af henvisninger i alt fra 2016 til 2017 på 10%. Dette er en forventet stigning i henhold til nationale prognoser.
 
Modtagne henvisninger til kronikerindsatsen fordelt på diagnoser

Tallene er ikke tidligere opgjort på diagnoser, så derfor er her kun 2017 tal.
 
Diagnose
2017
KOL (lungesygdomme)
63
Hjerte
77
Diabetes (sukkersyge)
61
Osteoporose(knogleskørhed)
22
Claudicatio intermittens
1
 
 
Modtagne henvisninger til cancerrehabilitering

Af tallene ses en stigning i antallet af henvisninger i alt fra 2016 til 2017 på 35%
 
År
I alt
Antal henviste fra egen læge
Antal henviste fra sygehus (GOP)
2016
37
22
15
2017
50
43
7
 
Overenskomst med PLO
 
I overenskomsten med PLO (de praktiserende læger) står der beskrevet følgende:
 • En del af aktiviteten på sygehusambulatorierne vedrørende patienter med KOL og diabetes 2 flyttes ud i almen praksis.
 • Der indføres et fast årligt kronikerhonorar pr. diabetes- og KOL patient, som omfattes af programmet.
 • Der er aftalt et øget opsporingsindsats i forhold til KOL patienter og en indsats for børn med astma. De praktiserende læger skal fremover udarbejde elektroniske forløbsplaner for sygdomsforløbet for patienter med KOL og diabetes.
 
Der er på baggrund af indgået forhandling nedsat en styregruppe, hvor direktør fra Fredericia og Esbjerg Kommune er indgået. Styregruppen skal indgå aftaler og lave implementeringsplan vedrørende den nye overenskomst for almen praksis. Første møde er afholdt d. 22 januar 2018. Der foreligger ikke referat fra mødet på nuværende tidspunkt.
Administrationen vil gerne drøfte eventuelle udfordringer med Udvalget vedrørende ny overenskomstaftale og hvad det kan komme til at betyde for Vejen Kommunes kronikerindsats.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Udvalget drøftede statusrapport for kronikerindsatsen 2017 samt de fremtidige udfordringer i forhold til udvikling af antallet på kroniker området og de praktiserende lægers fremtidige rolle i kroniker indsatsen.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

7.Status og udvikling på området med vederlagsfrit fysioterapi 2017 (B)

Sagsnummer: 18/3414

Status og udvikling på området med vederlagsfrit fysioterapi 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter status og udvikling på området vedrørende vederlagsfrit fysioterapi 2017.

Sagsfremstilling
Vederlagsfri fysioterapi jf. Sundhedslovens § 140 a
 
Ordningen blev indført i 1989 og omfattede dengang personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet således, at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Den 1. august 2008 overtog kommunerne myndighedsansvaret for både den vederlagsfri fysioterapi samt vederlagsfri ridefysioterapi. Kommunerne fik ligeledes mulighed for at etablere egne tilbud, således at borgerne frit kan vælge mellem kommunale og private tilbud. Vejen Kommune har haft et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi siden 2011.
Fysioterapien kan foregå individuelt, på hold, eller som en kombination af begge. Tilbuddet omfatter derudover ridefysioterapi på hold.
Som udgangspunkt tilbydes individuel fysioterapi maksimalt 20 gange pr. år. Såfremt lægen og fysioterapeuten er enige om, at personen har behov for mere end 20 gange pr. år, kan der laves en undtagelse.
Det kommunale tilbud foregår på Brørup Sundhedscenter eller på Kærdalen i Vejen, eller som hjemmetræning hvis borgeren af helbredsmæssige årsager ikke kan komme ind til træning. Det er vores mål at sikre sammenhæng mellem træningen og anden kommunal hjælp.
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid er siden 2014 årligt præsenteret for en analyse af udviklingen af den vederlagsfri fysioterapi, herunder ridefysioterapi.
Ifm. analysen i 2015 er der administrativt udarbejdet en handleplan i forhold til overordnede problematikker. Denne handleplan er evalueret ifm. præsentationen af analysen i 2016, og en ny handleplan for 2016/2017 blev godkendt.
 
Der er nu lavet en opgørelse efter 3. kvartal i 2017. Der er udarbejdet et statusnotat, som er medsendt sagsfremstillingen som bilag.

Tidligere behandling
13.05.2013 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
22.04.2015 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
29.09.2016 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser
Der forventes, at udgifterne til vederlagsfrit fysioterapi ligger på niveau med 2016 regnskabet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Udvalget har drøftet status og udvikling på området vedrørende vederlagsfrit fysioterapi 2017.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

Bilag

8.Status og udvikling på genoptræningsområdet i Vejen Kommune 2017 (B)

Sagsnummer: 18/3412

Status og udvikling på genoptræningsområdet i Vejen Kommune 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter status og udvikling på genoptræningsområdet i 2017.

Sagsfremstilling
I henhold til godkendt årshjul for 2018 får Udvalget en status på udviklingen inden for genoptræningsområdet. Der har igennem de sidste år været stor politisk fokus på, at borgerne får en genoptræningsplan for at vedligeholde eller styrke deres funktionsniveau, samtidig skal dette gøres hurtigt efter sygehus indlæggelse. Genoptræningsplaner er visiteret til sundhedsafdelingen ud fra et lægefagligt skøn.
 
Vejen Kommunes sundhedsafdelings forpligtelser på træningsområdet fremgår primært af sundhedsloven og serviceloven. Vejen Kommune har myndighedsansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven.
 
I nedenstående afsnit præsenteres udviklingen på følgende områder:
 • Genoptræning i henhold til Sundhedsloven
 • Genoptræning og vedligeholdende træning i henhold til Serviceloven
 • Intensiv træningstilbud til borgere med parkinson eller sclerose.
 • Børneområdet.
 
Genoptræning i henhold til Sundhedsloven
 
Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient/borger, evt. pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.
Genoptræningsindsatser efter sundhedsloven varetages primært af autoriserede sundhedspersoner. Genoptræning kan udgøre en del af en bredere rehabiliteringsindsats på linje med andre tilbud, som samlet har det formål at forbedre eller vedligeholde patientens funktionsevne.
 
Genoptræningsplanen fremsendes til hjemkommunen, borgeren samt egen læge til orientering. Genoptræningsplanen skal angive om borgeren har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Genoptræningsindsatser skal leveres af regionerne, hvis en borger har behov for genoptræning på specialiseret niveau. I denne situation har bopælskommunen myndigheds- og finansieringsansvaret for opgaven, mens regionerne har driftsansvaret.
 
I Vejen Kommune ser udviklingen i almene og specialiserede genoptræningsplaner således ud i perioden fra 2007-2017:
 
 
Udvikling vedrørende genoptræningsplaner.
 
Det fremgår af figuren at vi har modtaget 17 % flere almene genoptræningsplaner i 2017 ift. 2016. Stigninger i antal almene genoptræningsplaner fra år til år er reglen med årlige vækstrater mellem 1,8 % og 9,5 % i perioden 2012-2017, men stigningen fra 2016 til 2017 er ekstraordinær stor med 17,2 % eller 227 planer.
Det er primært genoptræningsplaner til borgere med problemer fra ryg, skulder og knæ.
 
Udvikling vedrørende genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau.
 
I 2015 blev der indført genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Vejen Kommune har hverken i 2015, 2016 eller 2017 modtaget denne type genoptræningsplaner. Sundhedsstyrelsen forventer, at der er 6-8 personer pr. 100.000 indbyggere pr. år som får behov for en sådan genoptræningsplan.
 
Hvor modtager Vejen Kommune genoptræningsplaner fra?
 
De fleste borgere fra Vejen Kommune med genoptræningsplan bliver visiteret fra Sygehus Lillebælt: 62 % i 2017 (57 % i 2016) hvilket viser en tendens til, at flere og flere retter fokus mod øst frem for som tidligere mod Sydvestjysk Sygehus i vest: 25 % i 2017 (31 % i 2016).
4 % kommer fra Sygehus Sønderjylland og resten fra øvrige sygehuse (9 %).
 
Genoptræning og vedligeholdende træning iht. Serviceloven
 
Målgruppen for træning iht. Serviceloven er borgere med en betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, som af terapeuten vurderes at have behov for målrettet træning.
Formålet med tilbuddet er dels at tilbyde målrettet træning for at forbedre og/eller fastholde borgerens funktionsniveau og fremme selvhjulpenhed i daglige aktiviteter, dels at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til et sygehusophold. Målet hermed er at bringe borgeren op på det funktionsniveau, pågældende havde inden sygdommen.
Tilbuddet er organiseret på samme måde som genoptræning ifm. sygehusbehandling (1. afsnit)
 
Antallet af henvisninger har i årene 2008-2017 ligget på mellem 169 og 225 om året, med 183 i 2015; 205 i 2016 og 198 i 2017.
 
Intensivt træningstilbud for borgere med Parkinson eller sclerose
 
Med hjemmel i træningsparagraffen i Serviceloven og for midler fra værdighedspuljen er der etableret et intensivt træningstilbud til borgere med Parkinson, sclerose eller andre fremadskridende neurologiske sygdomme. Træningstilbuddet skal ses i tæt sammenhæng med etableringen af en funktion som koordinator for målgruppen i Social & Ældre. 
Formålet med indsatsen er at borgerne generhverve tabte funktioner, fastholde funktionsevnen samt udskyde funktionsevnetab:
 • ud fra gældende anbefalinger og/eller nye lovende træningskoncepter
 • ud fra en konkret individuel vurdering og borgerens ønsker og behov
 • i sammenhæng med andre indsatser
 
Formålet med indsatsen er desuden, at målgruppen oplever (og fastholder) et øget aktivitetsniveau, der kan være med til at forebygge hjerte-karsygdomme, osteoporose, depression og træthed; samt at målgruppen mestrer de udfordringer som deres sygdom/handicap byder dem i hverdagen.
 
Børneområdet 
 
Børn henvises til børnefysioterapeuter i henhold til både Serviceloven (råd og vejledning ift. sansemotorisk udvikling) og Sundhedsloven (genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, oftest på baggrund af et medfødt handicap)
Der er etableret mulighed for ambulante træningsforløb og flere holdtilbud på Sundhedscentret. Med projekterne ”Børn i balance” og ”Baby i balance”, som har fået støtte af forebyggelsespuljen, sættes bredt ind i forhold til børns motoriske udvikling, inden skolestart.  Nyere forskning antyder, at der høstes større gevinster pr. investerede krone, jo yngre målgruppen er.
Ved hjælp af ovennævnte projekter og kompetenceudvikling af andre faggrupper til at have fokus på børns motoriske udvikling kan ses, at henvisninger til råd og vejledning er faldet fra 245 henvisninger(2015) til 212 (2017). Samme udvikling ses i forhold til børn, der henvises med skæve kranier – 83 henvisninger i (2015) til 25 henvisninger i (2017).

Tidligere behandling
25.01.2016 Udvalget for sundhed, kultur og fritid
22. 01.2016 udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Udvalget har drøftet status og udvikling på genoptræningsområdet i 2017.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

9.Status på forebyggende hjemmebesøg (C)

Sagsnummer: 16/3319

Status på forebyggende hjemmebesøg (C)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 
 • høringssvar fra Ældrerådet tages til efterretning.
 • kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg sendes til i Økonomi udvalget og til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling
Udvalget for sundhed, kultur og fritid sendte den 19. december 2017 kvalitetsstandard og praksis omkring forebyggende i høring i Ældrerådet. Ældrerådet har afgivet følgende høringssvar:
 • ”Forslag: Kunne man primært benytte kommunale aktivitetscentre til fællesmøder i de byer hvor sådanne findes?
 • Ældrerådet ønsker hidtidig alderstrin bibeholdt.
 • Hævelsen af alderen for hvornår hjemmebesøg tilbydes kan resultere i at nogle borgere ”falder gennem systemet” – det opfattes som en forringelse af kommunens serviceniveau. ”
 
Høringssvar fra Ældrerådet ønskes drøftet i Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-12-2017:
 
Kommunerne har gennem en årrække været forpligtede til at yde en forebyggende indsats i form af forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere over 75 år. Hyppigheden af disse besøg har varieret efter gældende lovgivning på området og været fastlagt til at skulle foregå i borgerens eget hjem.
 
Den hidtidige lovgivning på området har foreskrevet, at alle borgere i kommunen skulle tilbydes mindst et forebyggende hjemmebesøg om året fra deres 75. år, hvis de ikke modtog personlig eller praktisk hjælp fra kommunen.
 
Ny lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg fra 1. januar 2016.
 
De lovmæssige rammer foreskriver, at kommunerne skal tilbyde:
 • Mindst et årligt besøg til borgere, der er fyldt 80 år.
 • Et forebyggende hjemmebesøg til borgeren i dennes fyldte 75. år.
 • Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere fra 65 år og op til 79 år, hvis de vurderes at være i risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
 
Lovgivningen åbner op for, at besøgene kan foregå andre steder i kommunen og i sammenhæng med andre kommunale, forebyggende indsatser, ligesom besøgene fortsat kan foregå i borgernes egne hjem.
 
Nyt i lovgivningen er også fokus på borgere i risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne i aldersgruppen 65 til 79 år, som ikke i forvejen modtager hjælp fra kommunen. Der afventes en nærmere definition af målgruppen fra Sundhedsstyrelsen side, som har varslet en guide til opsporing af netop sårbare ældre borgere i denne gruppe.
 
Aftalte leverancer i henhold til godkendt kvalitetsstandard.
 
 • Informationsmøder, kaldet ”Fødselsdage”, hvor borgere, der fylder 75 og 80 år i 2017 inviteres via e-Boks/brev. Fødselsdagene indeholder oplæg om sundhed, trivsel og tryghed og afholdes på fem placeringer i kommunen for så vidt muligt at tilgodese borgere i de forskellige egne af Vejen Kommune.
 • Borgere, der fylder 75 eller 80 år i 2017 og som vælger ikke at deltage i fødselsdagene kontaktes og tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.
 • Borgere, der er 81 år eller ældre modtager årligt brev med dato for besøg. Borgeren kontaktes i dagene før besøget med påmindelse om besøget.
 • Sårbare 65 til 79-årige tilbydes behovsbestemt forebyggende hjemmebesøg ud fra borgerens samlede ressourcer og risiko for tab af funktionsevne, herunder:
  • Tilbud om besøg 6 – 8 uger ved ægtefælles død eller dennes flytning på plejehjem.
  • Tilbud om besøg på baggrund af bekymring fra familie, venner eller naboer med flere.
  • Opsporing af særligt sårbare ved forebyggelseskonsulenterne ved hjælp af en række målrettede indsatser.
 
Status
 
Vejen Kommune har som noget nyt afholdt fødselsdage for 75- og 80 årige. I alt 802 borgere modtog invitationen og 249 deltog i arrangementerne rundt i lokalområderne. Der er som bilag medsendt en oversigt over hvor mange der ikke ønskede, at deltage, hvor mange der gerne ville have hjemmebesøg i stedet for og hvor mange der ikke har meldt tilbage til Vejen Kommune.
 
I forhold til øvrig målgruppe, så har 627 antal personer modtaget 1 eller flere hjemmebesøg i 2017. 1516 borgere har afvist alle tilbud om forebyggende hjemmebesøg.
 
Med baggrund i ovenstående erfaringer med ny lovgivning anbefaler administrationen følgende ændringer i kvalitetsstandarden og ønsker ændrede tiltag drøftet med Udvalget og herefter til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet:
 • Borgere der er ældre en 80 år tilbydes, at deltage i fødselsdags arrangementerne, da mange 80 årige er friske og selv ønsker/kan transportere sig til arrangementerne og vil gerne være sammen med andre i stedet for at besøget afholdes i eget hjem.
 • Borgere, der ikke deltager i fælles arrangementer, har tidligere fået brev med dato for besøget. Dette ønskes ændret til, at borgerne tilbydes besøg via E post eller telefonopringninger. Denne ændring skyldes, at flere borgere skal have muligheden for at betragte de forebyggende hjemmebesøg som tilbud og derfor frivilligt kan vælge til og fra i tilbuddet.  
 • Målgruppen for forebyggende hjemmebesøg ønskes udbygget til, at alle tilflyttere til Vejen Kommune i aldersgruppen kan få tilbudt besøg af Vejen Kommune.
 • I 2018 vil fælles arrangementerne blive afholdt på 7 lokale centre i stedet for 6.
 
Forslag til ændret kvalitetsstandard er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen og ændringer er markeret med gult i standarden.

Tidligere behandling
21.02.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
29.03.2017 Ældrerådet.
18.04.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
02.05.2017 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser
Ingen konsekvenser

Retsregler og andre forskrifter
Ingen konsekvenser

Høring
Ældrerådet

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-12-2017
Godkendt.
Sagen ændres til B-sag, idet sagen sendes til høring i Ældreråd, efterfølgende behandling i udvalget Sundhed, Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og Byråd.
 

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Sundhedsafdelingen og ældrerådet er i dialog for at sikre en fælles forståelse af kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg. Dette har betydning for Ældrerådets høringssvar.
 
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
 

Bilag

10.Sund i job - slutevaluering af projektet (B)

Sagsnummer: 18/3549

Sund i job - slutevaluering af projektet (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 • Udvalget drøfter resultaterne fra slutevaluering af projekt Sund i job.

Sagsfremstilling
Siden august 2013 har Vejen Kommune kørt projekt Sund i Job for sygedagpengemodtagere, hvor formålet har været: ”At medvirke til at afkorte eller forebygge perioder med udbetaling af overførselsindkomster via et sundhedsfremmende henvisningstilbud med et beskæftigelsesfremmende mål”.
 
På baggrund af midtvejsevalueringen i april 2015 blev det politisk besluttet at overføre projektet til drift ved dets udløb pr. 31. juli 2016. I april 2016 er der gennemført en slutevaluering af projektet, der har givet anledning til dialog mellem Jobcenter og sundhedsafdeling omkring projektets videre forløb. Der er siden projektstart blevet justeret på bl.a. målgruppe og indsatser til borgerne, hvilket har ført til ændringer af projektets succeskriterier i forhold til det tidligere projekt. Projektet kaldes Sund i job II fra august 2016 til december 2017. Det er politisk blevet besluttet, at projektet går i drift pr. 1. januar 2018.
 
Sund i Job II har foregået i tæt samarbejde med Jobcenterets Team Sundhed. Der er lavet status på projektet hver tredje måned samt aftalt møder parterne imellem hvert halve år, hvor der evalueres på:
 
 • Antal henviste
 • Progressionen hos borgerne
 • Effekt af indsatserne i projektet
 • Inddragelse af teknologi i projektet - inddragelse af data fra Fasit og brug af tablets i dataindsamlingen
 
Formålet er gennem øget sundhed at ruste deltagerne til i højere grad at genvinde stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Der har været 149 borgere i projekt Sund i Job II fra august 2016 til december 2017.
49 borgere er fortsat aktive i Sund i Job II.
 
Borgerne har ud fra en individuel tilrettelagt handleplan kunnet deltage i følgende indsatser:
 
 • Motiverende samtaler
 • Smertemestringsforløb
 • SØVNvejledning
 • Psykologsamtaler til 30. marts 2017
 • Samtaler ved coach fra 1. april 2017
 • Endorfinejagten – motion for depressionsramte
 • Tour de Frisk Luft – gåtur i den frie natur sammen med idræts og bevægelseskonsulent fra Kultur & Fritid.
 • Fysisk træning to gange ugentligt
 • KøkkenTjansen
 • 1-2 vejledningssamtaler hos diætist og/eller fysioterapeut
 • Erhvervsrettede samtaler (dog ikke som eneste henvisningsårsag)
 • Økonomisk vejledning på hold
 
Efter sammenlagt 4,5 år med Sund i Job vurderes projektets styrke at være:
 
 • En individuel tilgang til hver enkelt borger
 • At der tilbydes en bred vifte af sundhedstilbud
 • Simpel henvisningsprocedure
 • Let tilgængelighed for borgerne og samarbejdspartnere (især de henvisende) til projektmedarbejderen
 • Fokus på at finde fællesnævnere blandt de henvistes problematikker for efterfølgende at skabe nye tilbud i Livsstilsafdelingen
 • At efterværn tilbydes til alle
 • Der skal fortsat være fokus på, at deltagelse i forløbet skal kunne kombineres med arbejdsmarkedsrettet aktivitet.
 
Der er medsendt en slutevaluering af projektet. Udvalget for arbejdsmarked og integration har besluttet, at projektet sættes i drift og der udarbejdes derfor en indsats beskrivelse i forhold til fremtidige indsatser. Dette gøres i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets afdelingen.

Tidligere behandling
19.02.2013 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
05.03.2013 Økonomiudvalget.
12.03.2013 Byrådet.
21.04.2015 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
22.04.2015 Beskæftigelsesudvalget.
21.03.2017 Udvalget for arbejdsmarkedet og integration
22.03.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Udvalget for arbejdsmarked og integration bevilgede d. 31. juni 2016 964.372 kr. årligt til gennemførelse af indsatsen vedrørende Sund i job.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Udvalget har drøftet resultaterne fra slutevaluering af projekt Sund i job.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

Bilag

11.Temadrøftelse: Sundhedsaftale 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/3413

Temadrøftelse: Sundhedsaftale 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter, hvilke politiske prioriteringer og tendenser Vejen Kommune vurderer, der skal tænkes ind i ny Sundhedsaftale 2019-2022.
 • Udvalget orienteres om tids- og procesplan for udvikling af Sundhedsaftalen 2019-2022.

Sagsfremstilling
Region Syddanmark og de 22 kommuner indgik i 2014 en Sundhedsaftale for 2015 – 2018. Sundhedsaftalen er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.
 
Regionerne, kommunerne og de praktiserende læger skal nu påbegynde et samarbejde om en ny Sundhedsaftale 2019 – 2022. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede i august 2017 en tids- og procesplan, som er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Den nye Sundhedsaftale skal indsendes til Sundhedsstyrelsen 1. juli 2019, således at Sundhedsaftalen er gældende fra 1. september 2019.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at der afholdes et formøde for formænd og næstformænd om formiddagen 4 maj 2018. Der ønskes på tværs af kommuner og regionen politiske drøftelser i forhold til den fremtidige Sundhedsaftale. Der ønskes derfor, at Udvalget for sundhed, kultur og fritid opstarter en drøftelse af, hvilke politiske tendenser, temaer, områder og prioriteringer Vejen Kommune ønsker, at tænke ind i samarbejdet omkring den nye Sundhedsaftale. I nedenstående afsnit beskrives kort de tidligere politiske drøftelser og erfaringer samarbejdspartnerne i kommunerne har haft med Sundhedsaftalen 2015-2018.
 
Tidligere evalueringer af Sundhedsaftalen 2015-2018
 
Sundhedskoordinationsudvalget afholdte i slutningen af 2016 en række politiske opsamlingsmøder, hvor formænd og næstformænd for sundhedsudvalgene blev inviteret ind. Formålet med møderne var, at gøre status på samarbejdet, drøfte fælles udfordringer og finde fælles løsninger. Møderne var en kombination af statusoplæg fra Sundhedskoordinationsudvalget og de deltagende kommuner, samt gruppedrøftelser og dialog.
 
Den generelle tilbagemelding fra både kommuner og Sundhedskoordinationsudvalget var, at arbejdet med sundhedsaftalen forløber konstruktivt og godt. Sundhedsaftalen er et vigtigt redskab til sammen at skabe et sammenhængende syddansk sundhedsvæsen. Fra flere sider blev det imidlertid fremhævet, at det har taget lang tid at få etableret den rette tværsektorielle organisering omkring sundhedsaftalearbejdet. Lokalt arbejdes der også med implementering af indsatser, der blev besluttet i den tidligere sundhedsaftale, og som videreføres i den nuværende aftale og skaber værdi for borgerne.
 
Der blev indskrevet en række perspektiver for det fremadrettede sundhedssamarbejde og erfaringer til Sundhedsaftalen 2019 – 2022.
 
 • Politisk ejerskab - Både under udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen skal der være et stærkt og vedvarende politisk ejerskab.
 • Effekter og gevinster for borgerne - Værdien for borgerne af de enkelte indsatser skal tydeliggøres, og der skal i højere grad fokuseres på effekter og gevinster af indsatserne. Fælles data er derfor nødvendige.
 • Færre mål og indsatser - Det er et gennemgående politisk ønske, at den kommende sundhedsaftale skal indeholde færre mål og indsatser, så der i højere grad lægges op til en prioritering af fokus og ressourcer.
 
Referatet fra Sundhedskoordinationsudvalget er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.
 
Inden Udvalget opstarter drøftelser vedrørende ny Sundhedsaftale vil administrationen give et kort oplæg i forhold til samarbejdet og nuværende organisering omkring Sundhedsaftalen.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Udvalget har drøftet, hvilke politiske prioriteringer og tendenser Vejen Kommune vurderer, der skal tænkes ind i ny Sundhedsaftale 2019-2022.
 
Udvalget peger på
 • Politisk ejerskab til sundhedsaftalen
 • Effekter og fokus for borgerne
 • Færre mål og indsatser
 • Overordnet strategisk tilgang, der sikrer retning og mindre kompleksitet
 
Udvalget er blevet orienteret om tids- og procesplan for udvikling af Sundhedsaftalen 2019-2022.
 

Bilag

12.Børnekultur på Tværs - ansøgning om støtte (B)

Sagsnummer: 17/22283

Børnekultur på Tværs - ansøgning om støtte (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at:
 • de ansøgte 100.000 kroner bevilliges til Børnekultur på Tværs i 2018 og tages fra Udviklingspuljen.

Sagsfremstilling
Udvalget for Sundhed, kultur og fritid søges om 100.000 kroner fra Udviklingspuljen til arrangementet Børnekultur på Tværs i efterårsferien 2018. Udviklingspuljen har i 2018 et samlet beløb på 297.000 kr.

Baggrund
I Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid (vedtaget september 2013), er et af indsatsområderne ’opbakning og udvikling af kulturlivet’. I den tilhørende handleplan (godkendt november 2014) står der, at der i 2018 skal arrangeres en børnekulturdag, hvor kulturinstitutioner og foreninger bidrager med forskellige aktiviteter. Tanken er at starte i Vejen i 2018 med mulighed for i årene herefter at flytte arrangementet videre til Rødding, Brørup og Holsted, så de fire store byer skiftes til at afholde det.
 
Som der står i handleplanen kræver det ekstra økonomi, da det ikke udelukkende kan finansieres af kulturinstitutionernes egne budgetter – de medfinansierer med arbejdstid til planlægning og afholdelse af de aktiviteter, de hver især byder ind med til det samlede program.
 
Koncept for Børnekultur på Tværs
Børnekultur på Tværs ønsker at give børnefamilier og børn i børnehaver/dagpleje og indskoling mulighed for at opleve, hvad det lokale kulturliv har at byde på, gerne så aktiviteter kombineres på en ny måde. Hele Vejen Kommunes børnefamilier og dagtilbud inviteres med.
 
Det skal foregå tirsdag i uge 42 2018 kl. 9-17 (9-12 for børn på 0-6 år og 14-17 for børn på 6-12 år) flere steder i Vejen. Det ligger i efterårsferien og giver dermed mulighed for at både familier (forældre/bedsteforældre med (børne)børn) og dagplejere, børnehaver og SFO kan deltage.
 
Ved at lægge det et tidspunkt, hvor både familier kan tage deres (børne)børn med og daginstitutioner og SFO også kan deltage, rammes en bred gruppe af børn. I daginstitutioner og SFO går også de børn, hvis familier typisk ikke gør brug af kulturtilbud. Dermed er der en god chance for at få børn inddraget, som ikke er typiske brugere af kulturinstitutionernes tilbud.

Ideen er, at kulturinstitutionerne rykker væk fra deres vante omgivelser og ind i andre, så aktiviteterne får et twist og opleves på en ny måde. I den vedhæftede konceptbeskrivelse er der nævnt en række ideer til konkrete aktiviteter. Et tog vil køre rundt mellem aktiviteter og gøre det lettere for særligt de små børn at komme rundt til flere aktiviteter.
 
Organisering
Styregruppen består af:
Trine V. Petersen, Vejen Musikskole
Peter Holland, Vejen Kommunes Biblioteker
Marie Strøm Nielsen, Vejen Kunstmuseum/Billedskolen
Signe Grüner Hansen, Vejen Idrætscenter

Styregruppen har fået sparring af:
Janus Harloff Lynggaard, Gesten Børnecenter
Kirsten Kotewitz, Dagplejen
Søs Sidsel Greve Nielsen, indskolingen på Højmarkskolen
Jette Teglmand, områdeleder for børnehaverne i Vejen

Styregruppen evaluerer arrangementet sammen med de involverede frivillige og vurderer, om der er grundlag for en senere ansøgning om støtte til en gentagelse i 2019 i en af de andre store byer.

Tidligere behandling
11.11.2014 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Koordinering på tværs
Det kræver mange arbejdstimer at koordinere arrangementet ud over hvad kulturinstitutionerne kan stå for. Institutionerne bidrager med hvert deres arrangement, men Børnekultur på Tværs skal hæves op over summen af institutionernes bidrag: ambitionen er et helstøbt, tværgående arrangement, der inddrager både institutioner og foreningsliv.
 
Styregruppen involverer frivillige personer til at lave tværgående aftaler, inddrage foreninger og sikre sammenhæng i programmet. På grund af opgavens kompleksitet og tidsforbrug vil der i tidsbegrænset periode være tale om aflønning af disse personer. Dette får forankring ved Vejen Idrætscenter. Styregruppen forestiller sig 2-3 dygtige, solide ildsjæle med stort lokalkendskab og erfaring med kultur og organisering. Der er ikke tale om aflønning af eksisterende medarbejdere.
 

Udgifter

Tidsbegrænset aflønning af frivillige
40.000
Materialer til workshops på dagen
20.000
Faciliteter
10.000
Ekstra arrangement i svømmehallen
4.500
Tog til at køre rundt mellem arrangementer/steder
6.000
Markedsføring – foldere, plakat, annoncer
10.000
Uforudsete udgifter
5.000
KODA – opførselsafgift
1.000
Understøttelse af foreningers madsalg
3.500
I alt udgifter
100.000
 
Værdi af medfinansierede arbejdstimer fra kulturinstitutionerne
50.000


Indtægter/medfinansiering
Som udgangspunkt skal aktiviteter være gratis, og der er dermed ikke indtægter.

Indtægter fra salg af mad vil tilfalde de foreninger, der står for madsalg og indkøb af madvarer og ikke dette arrangement.
 
Kulturinstitutionerne medfinansierer med arbejdstid til at planlægge og gennemføre deres aktiviteter samt deltagelse i styregruppen.
 
Finansieringsbehovet er 100.000 kroner, som Udvalget for sundhed, kultur og fritid søges om.

Eventuel fremtidig finansiering
Styregruppen evaluerer arrangementet og vurderer, om Børnekultur på Tværs skal gentages i 2019. I givet fald vil udvalget blive anmodet om medfinansiering i forhold til Udviklingspuljen 2019. Hvis arrangementet skal leve videre efter 2019, vil der blive fremsat et budgetforslag om at indarbejde udgiften i kommunens budget.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Der er fra Udvalget opbakning til projektet, der ønskes også børneteater og buskørsel fra strategiske steder i Kommunen, så vidt muligt inden for den ønskede økonomiske ramme. Arbejdsgruppen melder tilbage til Udvalget på næstkommende møde vedrørende budgetstrategiske overvejelser og konsekvenser for dagen i forhold til Udvalgets ønsker.
 
Afbud: Malene Kaiser Nielsen.

Bilag

13.Efterretningssager

Efterretningssager


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Intet.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

14.Lukket punkt