Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 19-02-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Anlægsbevilling byggemodning 2018 (C)

Sagsnummer: 18/3487

Anlægsbevilling byggemodning 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 2,75 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til byggemodning af etape 1, boligområde ved Gl Hygumvej i Rødding.
 • der gives et rådighedsbeløb på 2,65 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til byggemodning af Rugtoften, etape 3 i Skodborg.
 • der gives et rådighedsbeløb på 0,121 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til skitseprojektering af fremtidige byggemodninger i Gesten og Glejbjerg.
 • rådighedsbeløbene på i alt 5,521 mio. kr. finansieres af pulje til boligformål i byer og landsbyer (omkostningssted 002.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I budget 2018 er der afsat 5,521 mio. kr. til boligformål i byer og landsbyer.
 
Puljen foreslås anvendt til følgende byggemodninger, i overensstemmelse med den vedtagne plan for boligudstykninger 2017 – 2020 vedhæftet som bilag:
 
 • Boligområde ved Gl Hygumvej (Slagterigrunden) i Rødding.
 • Boligområde ved Rugtoften, etape 3 i Skodborg.
 • Skitseprojektering af byggemodninger, fortrinsvis i Gesten og Glejbjerg.
 
Samtidig hermed søges ikke-forbrugte midler på pulje til boligformål 2017 overført til 2018 til udførelse af byggemodning ved Bækkegaard i Bække.
 
På byrådets møde den 14. november 2017 blev der samtidig frigivet en anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til køb af jord og byggemodning af boliggrunde i Andst. Arbejdet er ligeledes planlagt påbegyndt i 2018. 
 
Udover ovennævnte byggemodninger planlægges nye etaper af Kongeengen projekteret i 2018 med henblik på grundsalg primo 2019.
 
Gl. Hygumvej i Rødding (Slagterigrunden)
Der søges frigivet 2,75 mio. kr. til udførelse af første etape af et boligområde ved Gl. Hygumvej i Rødding (Slagterigrunden). Der forventes overført 0,4 mio. kr. fra budget 2017 til 2018, idet det samlede overslag til byggemodning er beregnet til 3,150 mio. kr.
 
Arealet er omfattet af lokalplan 280. Første etape omfatter lokalplanens delområde 2, som er udlagt til boligformål i form af åben/lav bebyggelse samt til grønt område med sø.  Delområde 2 kan indrettes med ca. 10 byggegrunde. I henhold til lokalplanen skal grundene i området minimum være 950 m².
 
Projektet planlægges udført henover sommer og efterår 2018, grundsalg i september og overtagelse senest i november 2018.
 
Rugtoften, etape 3
Der søges frigivet 2,650 mio. kr. til udførelse af sidste etape af et boligområde ved Rugtoften i Skodborg. Der forventes overført 0,870 mio. kr. fra budget 2017 til 2018. Det samlede overslag er beregnet til 3,5 mio. kr.
 
Arealet er omfattet af lokalplan 263. Der etableres ca. 15 grunde med en minimumsstørrelse på 700 m².
 
Projektet planlægges udført henover sommer og efterår 2018, grundsalg i september og overtagelse senest i november 2018.
 
Skitseprojektering af byggemodninger
Der søges frigivet 121.000 kr. til skitseprojektering af mulige byggemodninger ved Hovedgaden i Gesten og Nyvang/Stadionvej i Glejbjerg.
 
Skitseprojekteringen planlægges igangsat i efteråret 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløb til byggemodning på Gl Hygumvej, Rødding, Rugtoften, etape 3, Skodborg samt forprojektering i Gesten og Glejbjerg i 2018 på i alt 5,521mio. kr. finansieres af pulje til boligformål i byer og landsbyer og er til stede på investeringsoversigten for 2018 på omkostningssted 002.001.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

2.Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning - Brørup Nord (C)

Sagsnummer: 18/3548

Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning - Brørup Nord (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsarealer ved Brørup Nord.
 • rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. finansieres af pulje til erhvervsformål (omk.sted 003.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I budget 2017 er der afsat 5,521 mio. kr. til pulje til erhvervsformål.
 
Der søges frigivet 2,0 mio. kr. til udførelse af etape 1 af erhvervsudstykning ved Brørup Nord.
 
Arealet er omfattet af lokalplan 282, område til erhvervsformål nord for Brørup.
 
Arealet er beliggende mellem Esbjergvej og motorvej E 20, øst for Vejlevej og det eksisterende
erhvervsområde ved Stenbro Allé. Adgangsvej til området vil blive anlagt fra rundkørslen mellem Vejlevej og Stenbro Allé. Kortbilag er vedlagt.
 
Etape 1 omfatter området nord for adgangsvejen.
 
I den nordvestlige del af området reserveres et areal til forsinkelsesbassin og adgangsvej hertil efter nærmere aftale med Vejen Forsyning.
 
Arealerne planlægges sat til salg i april/maj. Arealet sættes til salg i valgfri grundstørrelser, dog minimum 2.400 m2. Den endelige udformning og placering af stikveje vil derfor afhænge af antallet af solgte grunde og størrelsen heraf. Selve anlægsarbejdet planlægges udført i perioden maj – august 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløb i alt 2,0 mio. kr. finansieres af pulje til erhvervsformål, og er til stede på investeringsoversigten for 2018 på omk.sted 003.001.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

3.Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Holsted og Føvling (C)

Sagsnummer: 18/3810

Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Holsted og Føvling (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • rådighedsbeløb på 4,273 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling frigives til anlæg af cykelsti mellem Holsted og Føvling.

 • rådighedsbeløbet på 4,273 mio. kr. finansieres af de afsatte midler på investerings-oversigten 2018 under omk.sted 222.732, Cykelsti mellem Holsted og Føvling.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Ved prioritering af pulje 2017 til anlæg af cykelstier har Byrådet på mødet den 7. februar 2017 besluttet, at der blandt andet skulle etableres en dobbeltrettet cykelsti mellem Holsted og Føvling langs Ribevej – Føvlingvej.
 
Samlet pris for projektet er beregnet til 7,7 mio. kr. og fordeles over to år 2017 og 2018. Der er i 2017 frigivet 3,427 mio. kr., og der søges nu om frigivelse af den resterende anlægs-bevilling på 4,273 mio. kr.
 
Anlægsarbejdet er planlagt udført i perioden april – september 2018.

Tidligere behandling
12.12.2016    Udvalget for teknik og miljø.
16.01.2017    Udvalget for teknik og miljø.
31.01.2017    Økonomiudvalget.
07.02.2017    Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives et rådighedsbeløb på 4,273 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til anlæg af cykelsti mellem Holsted og Føvling. Rådighedsbeløbet på 4,273 mio. kr. finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten 2018 under omk.sted 222.732, Cykelsti mellem Holsted og Føvling.


Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Indstilles godkendt.

4.Tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)

Sagsnummer: 18/3286

Tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Tillæg nr. 17 til spildevandsplanen omhandler separering af regn- og spildevand i Hovborg samt nedlæggelse af Hovborg renseanlæg.
 
Nedlæggelse af de mindre decentrale renseanlæg er et led i strategien for spildevands-planlægning i Vejen Kommune, hvor renseanlæg skal nedlægges og spildevandet fremover pumpes til rensning på Holsted renseanlæg. Der er i dag fælleskloak i Hovborg med undtagelse af områderne Hovborg Hytteby og boligområdet Kroskoven. Regnvand og spildevand i den resterende del af Hovborg skal skilles ad, så der kun pumpes spildevand til rensning på renseanlægget.
 
Mulighederne for nedsivning ved lokale løsninger (LAR-løsninger) er gode i Hovborg, hvor der er meget sand i undergrunden. I tråd med kommunens klimatilpasningsplan tilbydes ejendomme indenfor det område, hvor der skal ske separering af regnvand, mulighed for at udtræde af kloakforsyningen med regnvand mod tilbagebetaling af en del af tilslutningsafgiften. Med udtræden af kloakforsyningen fraskrives samtidig retten til at aflevere regnvand til det offentlige ledningsnet.
 
Borgerne i Hovborg har været inddraget i projektet ved borgermøder og med muligheder for at komme med ønsker til håndtering af overfladevand. Valg af løsninger sker med størst mulig hensyntagen til de fremsatte ønsker. De tekniske løsninger er endnu ikke endeligt på plads.
 
Der er indhentet tilkendegivelser om udtræden fra de ejendomme, der skal separere regnvand og spildevand. Stort set alle ejendomme ønsker at udtræde af kloakforsyningen, hvilket har medført en ny situation. Overfladevand vil ikke fremover være en blanding af tagvand fra ejendomme samt vejafvanding.

Vejen Forsyning og Vejen Kommune er i dialog med henblik på afklaring af ejerskab til bassin- og ledningsanlæg, der udelukkende leder vejvand. Dette arbejde forventes afklaret inden udløb af høringsperiode for indeværende forslag. 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen. Det er Vejen Forsyning, der skal tilbagebetale tilslutningsafgift til borgerne. Eventuelle yderligere udgifter afhænger af udfald af ejerskabsdrøftelsen. Drift- og anlægsomkostninger afklares forud for endelig vedtagelse af tillægget.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 726 af 1. juni 2016.

Høring
Forslaget skal i offentlig høring i otte uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

5.Anvendelse af midler til byforskønnelse (B)

Sagsnummer: 18/980

Anvendelse af midler til byforskønnelse (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • afsatte midler til byforskønnelse anvendes til øget græsklipning, som beskrevet i sagen.

Sagsfremstilling
På budgettet for 2018 og overslagsårene er der afsat en driftsudvidelse på 350.000 kr. til forskønnelse af grønne områder i byerne.
 
Disse midler foreslås anvendt til at opgradere græsplejeniveauet i - og nær - byer, da der ofte kommer borgerhenvendelser om, at græsset ønskes klippet oftere. Dette gælder fortrinsvis rabatter ved boligveje, langs stier og ved indfaldsveje til byerne.
 
På nuværende tidspunkt klippes rabatter i disse områder fire gange årligt i byzone. I landzonen klippes to gange årligt. Det foreslås, at klippefrekvensen for en stor del af disse arealer øges til 6 – 8 årlige klipninger. Arealerne fremgår af bilag 1.
 
Derudover er der en del arealer, som har en mere ekstensiv drift og klippes 0 – 2 gange årligt. Disse arealer foreslås opgraderet til græsklipning 2 - 8 gange årligt afhængig af områdets placering. Arealerne fremgår af bilag 2.
 
De arealer, som foreslås opgraderet, opfylder følgende kriterier:
 
 • Stier og rabatter langs veje inden for byzonen.
 • Stier og rabatter langs veje i de små byer i landzonen.
 • Korte strækninger, der forbinder to byer.
 • Indfaldsveje og områder omkring bygrænser.
 • Rastepladser.
 • Udvalgte større græsarealer i byerne.
 
Nogle af de større arealer, som ligger i ubebyggede områder eller har lav rekreativ værdi, opgraderes ikke.
 
De foreslåede ændringer fremgår af nedenstående skema:
 
 
Ændring
Areal/m2
Antal arbejdssteder
Rabatgræs (4 x årligt) til Græsflade (6-8 x årligt)
512.000
2.122
Fælledgræs (2 x årligt) til Rabatgræs (4 x årligt)
17.000
14
Naturgræs (0-1 x årligt) til Fælledgræs (2 x årligt)
11.000
6
Fælledgræs (2 x årligt) til Græsflade (6-8 x årligt)
82.000
79
 
 
Der gøres opmærksom på, at en konsekvens ved at øge antallet af græsklipninger er, at dyre- og plantelivet mindskes. Der lever mange flere dyrearter i langt græs, og dermed øges biodiversiteten i kommunen ved ekstensiv pleje af græsarealer.
 
Vejen Kommune har i november 2014 vedtaget en strategi for biodiversitet. Formålet med strategien er at øge borgernes viden om biodiversitet, herunder nødvendigheden af den, og hvordan tabet at den kan standses.
 
Den foreslåede øgede græsklipning er ikke ønskelig ud fra dette perspektiv.
 
Der arbejdes dog med, at græsset under træernes kroner (drypzonerne) ikke bliver klippet så ofte. Dette gøres dels af hensyn til biodiversiteten og dels for at undgå at beskadige træerne.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget omfatter anvendelse af driftsudvidelse på 350.000 kr. i 2018 og overslagsårene vedtaget af Byrådet ved behandling af budget 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Godkendt.

Bilag

6.Anvendelse af midler til vedligeholdelse af grusveje (B)

Sagsnummer: 18/503

Anvendelse af midler til vedligeholdelse af grusveje (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • afsatte midler til vedligeholdelse af grusveje anvendes som beskrevet.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har i dag ca. 232 km grusveje. Vejene er primært beliggende i det åbne land, og vejene har varierende trafikbelastning.
 
Vedligeholdelsen af grusvejene består i, at vejene slæbes, så ujævnheder fyldes med grus.
Hvis der er større huller, efterfyldes de med grus inden vedligeholdelse. Desuden tilføres nyt slidlagsgrus forår og efterår.
En effektiv vedligeholdelse er betinget af, at vejen har en tilpas belægning af vejgrus, der kan bearbejdes af vejhøvlen, og at vejen er velafvandet.
 
Driften af grusvejene udføres efter en driftsbeskrivelse, som er vedlagt. Frekvens og indsatser sker naturligvis også efter budgettet på området.
 
Arbejdet med vedligehold af grusveje har udviklet sig i takt med, at der er udviklet bedre og mere effektiv materiel – dog er det en fordel, at mandskabet, der udfører opgaven, kender de enkelte veje og deres opbygning. Tidligere skete hulopfyldning manuelt og var meget tidskrævende – dette sker i dag med udlægning med maskiner.
 
Vedligeholdelsen af grusveje er påvirket af klimaforandringerne i forhold til den forøgede nedbørsmængde. Herudover er der de forandringer, der sker blandt andet inden for landbruget med biogasanlæg, hvor landbrugserhvervet leverer gylle og får afgasset gylle retur. Det har givet en væsentlig forøgelse af trafikken på grusvejene med tunge transporter.
 
Grusvejene er ofte ikke bygget til den øgede trafikmængde samt til kørsel med de lastbiltransporter, der anvendes i dag. Transporterne kører hver dag året rundt uden hensyn til vejrliget, og transporterne kører ofte i pendulfart, så to lastbiler mødes på de smalle veje, hvilket forårsager store skader på vejenes rabatter og sidearealer.
Strukturforandringen inden for landbruget med færre og større bedrifter har også givet mere trafik, idet vejene også anvendes som transportveje med foder og afgrøder mellem flere ejendomme.
 
På baggrund af det øgede slid på grusvejene blev der udarbejdet budgetønske til budget 2018-2021, og budget for grusveje er blevet tilført yderligere 500.000 kr.
 
I 2017 udgjorde budgettet til grusveje 2.017.000 kr. Budgettet udgjorde indtil 2010 ca. 2.400.000 kr., hvor det på baggrund af en besparelse blev reduceret med 400.000 kr. til niveauet for 2017.
 
Som ved asfaltveje sker der et tab af ”Vejkapital”, når vejene ikke vedligeholdes optimalt og/eller brugen ændres, og der dermed er forøget nedslidning. Dette er tilfældet for grusvejene, hvor der opleves et større antal huller etc.
 
På enkelte veje er trafikken og anvendelsen forøget så meget, at en større opgradering er nødvendig. Der er veje som Ulvehøjvej, som vedligeholdes som en klasse A vej (megen trafik og skolebus). Her er der tidligere fremsat forslag om en opgradering til en asfaltvej.
Der er ligeledes øvrige strækninger, hvor det kan være en løsning. Dette arbejdes der på at få fastlagt/afklaret.
 
Det forøgede budget på 500.000 kr. foreslås i 2018 anvendt til følgende konkrete aktioner.
 
Forbedring af afvandingsforholdene:
Husmandsvej ved Gesten, Gesten Kærvej, og Bøgeskovvej, Gjerndrup.
Vejene er oversvømmede af overfladevand fra tilstødende marker.
Der skal etableres nye vejgrøfter og afvandingsrørledninger.
Udgiften anslås til ca. 250.000 kr.
 
Afdækning af pakstensbærelag med vejgrus på delstrækninger af
Trøksvej, Mølvejsgårdsvej, Vanggårdsvej, Baslundvej, Henneksdamvej, Mojbølvej og Røjbølvej.
Vejene har en samlet længde af ca. 11.000 m, og der forventes udlagt vejgrus på ca. 4.500 m. Udgiften anslås til ca. 250.000 kr.
 
Der er udover trafikbelastninger og afvandingen to problemstillinger med flere af grusvejene. I den sydlige del er der mangel på slidlagsgrus, og i den nordlige del manglende bundopbygning.
 
Der udarbejdes i 2018 oplæg til driftsbeskrivelse og genopbygningsplan for grusvejene og det fremadrettede serviceniveau.

Der pågår kontinuerligt i forbindelse med budget drøftelse af serviceniveau for grusveje samt stillingtagen til asfaltering af enkelte grusveje.

Ud over sagen arbejdes administrativt med en opdateret beskrivelse af veje og grusveje i forhold til opgradering, herunder fra grusveje til asfalt.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Forøgelsen af driftsbudgettet på 500.000 kr. anvendes som beskrevet til forbedring af konkrete vejstrækninger.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Godkendt.
Det vurderes kontinuerligt om der er andre muligheder for vedligeholdelse.

Bilag

7.Afgørelse i klagesag vedrørende ekspropriation på Grindstedvej (B)

Sagsnummer: 17/16969

Afgørelse i klagesag vedrørende ekspropriation på Grindstedvej (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 12. juni 2017 af gennemføre ekspropriation af arealer til udvidelse af Grindstedvej samt til etablering af en cykelsti. Kommunens ekspropriationsbeslutning blev påklaget til Vejdirektoratet af en lodsejer.
 
Vejdirektoratet har behandlet klagen og afgjort, at ekspropriationsbeslutningen er lovlig. Afgørelsen er vedlagt som bilag.
 
Lodsejeren kan indbringe Vejdirektoratets afgørelse til domstolene som civilt søgsmål inden for seks måneder.
 
Vejen kommune sender nu spørgsmålet om erstatning for ekspropriationen til Taksations-kommissionen til afgørelse.
 
Byrådet har besluttet, at Grindstedvej skal udvides til 8,0 m kørebane fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej. Fra Hovborgvej skal vejen udvides til 7,0 m, og der anlægges cykelsti langs vejens østside.
Projektet er som følge af klagen over kommunens ekspropriationsbeslutning opdelt i to etaper.
Etape 1
Omfatter den nordlige strækning fra Hovborgvej til Holmeåvej med krydsombygning og anlæg af cykelsti.
 
Etape 2
Omfatter den sydlige strækning fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej.
 
Anlægsarbejdet for etape 1 har været udbudt i licitation. Anlægsarbejdet er gået i gang, og det skal være afsluttet senest den 1. juni 2018.
 
Etape 2, strækningen fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej udbydes medio februar 2018 med henblik på, at arbejdet kan igangsættes medio april 2018 og afsluttes ved udgangen af 2018.
 
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

8.Cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd (B)

Sagsnummer: 17/12489

Cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Teknik & Miljø udarbejder skitseforslag for en dobbeltrettet cykelsti syd om Askov fra Askov-Malt Skole til Vejen Syd - boligområderne omkring Kongehøj.

 • Teknik & Miljø samtidig undersøger mulighederne for at etablere yderligere hastighedsdæmpende tiltag gennem Askov, som foreslået af Askov Bylaug.

 • skitseforslag forelægges for Udvalget i foråret 2018 med henblik på valg af løsning til fremsendelse til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommunes cykelruteplan indgår en cykelsti gennem Askov, prioriteret med ”høj prioritet”, og en cykelsti syd om Askov prioriteret med ”middel prioritet”.
 
På mødet i Byrådet den 7. februar 2017 blev det besluttet at afsætte 300.000 kr. til forundersøgelser og skitseprojektering af cykelstier, fortrinsvis cykelstier gennem Askov langs Vejenvej og Maltvej.
 
De eksisterende forhold i Askov er, at der er en smal cykelsti i nordsiden gennem hele byen. I sydsiden er der ingen cykelsti, og cyklisterne, herunder skolebørn, færdes derfor på kørebanen.
 
Teknik og Miljø har fået skitseret forskellige løsninger for etablering af cykelstier i begge sider igennem Askov, herunder mulighederne for enkeltrettede cykelstier eller delte stier, hvor fodgængere og cyklister adskilles af skift i belægningen.
 
Pladsforholdene i Askov er meget trange, og selv ved arealerhvervelse fra de tilstødende haver og forarealer vil der være lange strækninger, hvor stierne ikke kan opnå en hensigtsmæssig bredde i henhold til vejreglerne.
 
På den baggrund har Teknik & Miljø fået vurderet de mulige løsninger af en ekstern trafiksikkerhedsrevisor, som er uddannet til at vurdere trafiksikkerheden i anlægsprojekter.
Trafiksikkerhedsrevisionen af cykelstier gennem Askov er vedlagt som bilag.
 
Trafiksikkerhedsrevisorens konklusion er, at der ikke er plads til at udføre de skitserede stifaciliteter hensigtsmæssigt. Samlet set vurderer revisoren, at anlæg af ensrettet fællessti eller delt sti på Maltvej ikke vil forbedre den faktiske trafiksikkerhed. Anlæg af cykelsti, der kantstensafgrænses fra kørebanen, vil givetvis forbedre den oplevede trafiksikkerhed (trygheden) for især børn (skoleelever under 12 år) og deres forældre, men der vil være en stor risiko for, at dette er "falsk tryghed", da erfaringer med anlæg af cykelsti og især anlæg af cykelfaciliteter under meget smalle forhold vil medføre flere trafikulykker og flere personskader end uden cykelfaciliteter. Den oplevede trafiksikkerhed vil afhænge meget af hvor mange fodgængere, der færdes på strækningen, og hvilken adfærd fodgængere og cyklister har.
 
Teknik & Miljø har præsenteret skitseprojektet for Askov Bylaug, der anbefaler, at der i stedet anlægges en cykelsti syd om byen til de store boligområder ved Mannehøj/Kongehøj/Kongeen-gen. Referat fra møde med Askov Bylaug er vedlagt som bilag. Askov Bylaug foreslår samtidig, at der udføres hastighedsdæmpende tiltag gennem byen.
 
På baggrund af trafiksikkerhedsrevisionen og udtalelserne fra Askov Bylaug anbefaler Teknik & Miljø, at der udarbejdes skitseforslag og overslag for en dobbeltrettet cykelsti syd om Askov. Skitseforslagene drøftes med Askov Bylaug og Askov-Malt Skole.
 
Det skal bemærkes, at også Grundejerforeningen Højene, som dækker boligområderne i Vejen Syd, har ytret stort ønske om en sti syd om Askov på et møde med Teknik & Miljø.
 
Cykelstien syd om byen vil indirekte forbedre forholdene for cyklister på de eksisterende smalle stistrækninger gennem Askov, idet de smalle cykelstier bedre kan fungere, hvis der kun er få bløde trafikanter, der anvender dem. Hvis de store grupper af børn fra de sydlige boligområder henvises til en sydlig sti, vil problemerne med smalle stier for de bløde trafikanter gennem byen blive mindre.
 
Vejen Kommune opnåede i 2017 tilskud fra den statslige cykelpulje til sikring af cykelrute til Askov-Malt Skole i form af 40 % tilskud til anlæggelse af cykelstier gennem Askov. Etablering af en cykelsti syd om byen kræver en tilladelse fra Vejdirektoratet til projektændring for, at der kan opnås støttemidler fra cykelpuljen. Ansøgning om projektændring kan ske, når de nye udarbejdede skitseforslag er forelagt for Byrådet.
 

Tidligere behandling
21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.
05.09.2017 Økonomiudvalget.
12.09.2017 Byrådet.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.
30.01.2018 Økonomiudvalget.
06.02.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Projektet for sikring af skolevej til Askov-Malt Skole har opnået tilskud fra den statslige cykelpulje på max. 2,44 mio. kr., svarende til 40 % af det samlede overslag, 6,1 mio. kr., for stier gennem Askov. Byrådet behandler accept af den tildelte støtte på mødet den 6. februar 2018.
 
Det forventes, at der kan etableres en cykelsti syd om Askov inden for den økonomiske ramme i cykelpuljeansøgningen. De økonomiske konsekvenser ved anlæggelse af en cykelsti syd om Askov belyses yderligere i forbindelse med udarbejdelsen af skitseforslag. Overskydende midler anbefales anvendt til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i Askov.
 
Vejdirektoratet skal godkende projektændringer, for at tilskuddet kan opretholdes.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Godkendt.

Bilag

9.Ny taxilov pr. 1. januar 2018 (B)

Sagsnummer: 18/2466

Ny taxilov pr. 1. januar 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • tilsyn med de kommunalt udstedte tilladelser overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sagsfremstilling
Den 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft. Med loven overtager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen al administration af fremtidige tilladelser til persontransport.
 
De væsentligste ændringer er, at der fremover kun er én tilladelse til persontransport, universal tilladelse, frem for i dag, hvor der er tilladelser til taxi, sygetransport, limousine samt OST (tilladelser udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen).
 
I overgangsperioden indtil 1. januar 2021 udstedes der årligt et antal nye universal tilladelser, 650 i 2018 samt 500 i 2019 og 2020. Derefter imødekommes alle ansøgere, såfremt de opfylder de satte krav. Det betyder, at fra 1. januar 2021 er der ingen antalsbegrænsning.
 
De nye universal tilladelser skal tilknyttes et kørselskontor og ikke et bestillingskontor som i dag – Vejen Kommune har dog dispensation for tilknytning af bestillingskontor. Alle kan søge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at blive godkendt som kørselskontor, såfremt de opfylder kravene dertil.
 
Derudover overtager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedelse af nye chaufførkort (tidligere kaldet førerkort) samt trafikbøger, som dog overgår til elektroniske trafikbøger ved udgangen af 2020.
 
Alle kommunalt udstedte tilladelser fortsætter som hidtil, indtil vognmændene søger om ombytning til universal tilladelser ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller til gyldigheds-perioden udløber.
 
Det betyder, at kommunen fremover udelukkende udsteder erstatninger for allerede udstedte tilladelser samt førerkort. Derudover varetager kommunen udstedelse af toldattester samt trafikbøger til tilladelser udstedt af kommunen.
 
Den nye lov giver mulighed for at overdrage administrationen med de kommunalt udstedte tilladelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det har ingen betydning for vognmændene.
 
Kommunen kan anmode Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om overdragelse med seks måneders varsel fra modtagelse af ansøgning ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oprettet hjemmesiden Taxilov.dk, som kan give svar på de spørgsmål, de forskellige aktører i branchen må have.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Forhandlinger om udligningen mellem kommune og stat (DUT-midler) er ikke afsluttet. Ifølge oplysninger pr. 11. januar 2018 vil det for Vejen Kommune dreje sig om 26.721 kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.m. nr. 107 af 30. januar 2013 (gældende til 31.12.2017).
Taxilov nr. 1538 af 19. december 2018 (gældende pr. 1. januar 2018).

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Godkendt.

Bilag

10.Organisk affald fra husstande (B)

Sagsnummer: 18/1039

Organisk affald fra husstande (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • planlægningen af ny indsamlingsordning igangsættes.
 
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Seks nye affaldsdirektiver fra EU sætter højere mål for fremtidens genanvendelse, og det betyder blandt andet, at det fra 2023 bliver et krav med separat indsamling af organisk affald fra husholdningerne, så det bliver muligt, at genanvende det.
 
Af Vejen Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 fremgår, at processen med indførelse af en indsamling af organisk affald fra private husstande skal påbegyndes i 2018.
Målet er, at der i 2022 indsamles mindst 150 kg organisk affald pr. husstand pr. år for at opfylde Ressourceplanens mål om at genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.
Til sammenligning blev i 2016 genanvendt 39 % af husholdningsaffaldet svarende til 371 kg til genanvendelse pr. husstand.

Vejen Kommune har pt. ca. 18.900 husstande fordelt på:
 • 13.200 Parcelhuse og stuehuse.
 • 3.500 Rækkehuse.
 • 2.000 Etageboliger.
 • 200 andre boligtyper.

For at fremskaffe det bedst mulige grundlag for beslutningen om hvilke(n) ordning(er) der skal etableres i Vejen Kommune, arbejdes med følgende:
 
1. Indsamling af viden fra etablerede ordninger, forsøg og undersøgelser fra andre kommuner og affaldsselskaber.
2. Resultater fra Vejen Kommunes egne forsøg og etablerede ordninger.
3. Inddragelse af Vejen Kommunes borgere i forbindelse med beslutningsprocessen.
 
Ad. 1. og 2. Der er gennemført mange forsøg rundt om i landet, hvor der er afprøvet:
 
· Beholdertyper, for eksempel sække kontra plastbeholdere, 1-kammer kontra 2-kammer beholdere.
· Hyppighed af indsamling, for eksempel ugentlig tømning kontra 14-dages tømning.
· Køkkenbeholdere, for eksempel papirsposer, bioposer eller plastposer.
· Metoder for behandling af det indsamlede affald, for eksempel bioforgasning kontra kompostering samt forskellige typer af forbehandlingsanlæg.
· Informationsniveauet overfor borgerne.
· Skal ordningen indføres i hele kommunen på én gang, eller etapevis.
 
Resultaterne af forsøgene er ikke helt entydige, men på mange områder peger de dog i samme retning:
 
· 1-kammer beholdere giver typisk et renere produkt med færre fejlsorteringer.
· Ugentlig tømning anbefales i sommerhalvåret på grund af risikoen for lugtgener og fluelarver i affaldet, mens 14-dages tømning godt kan benyttes i vinterhalvåret.
· Valg af køkkenposer kan afhænge af forbehandlingsanlæggets behandlingsmetoder. Hvis poserne frasorteres og brændes, er der for eksempel ingen grund til at vælge bioposer eller papirsposer.
· Bioforgasning og efterfølgende udkørsel af restproduktet på landbrugsjord er pt. det eneste energimæssigt forsvarlige alternativ til forbrænding.
· Borgerne skal inddrages i processen, og informationsniveauet skal være højt både før, under og efter indførelsen af ny indsamlingsordning for at opnå det bedste resultat.
 
Se bilag 1 for resultaterne fra forsøg i henholdsvis Vejen, Esbjerg og Favrskov kommuner.

Ad. 3. Borgerinddragelse tænkes gennemført i flere tempi:
 
· Spørgeundersøgelse, hvor alle borgere opfordres til at besvare en række spørgsmål om ønsker til ordningen.
· Borgermøde, i stil med det, der blev gennemført i 2013 i forbindelse med udarbejdelse af den seneste affaldsplan. Her inviteres borgerne til et møde/workshop med information fra kommunen om mulige ordninger og mulighed for borgerne for at fremsætte ønsker og holdninger til disse.
· Løbende information på hjemmeside/facebook i annoncer, foldere, radiospots eller andet.

Tidsplan
 
Emne
Periode
Afdækning af muligheder, økonomisk behov mm.
1. kvartal 2018
Borgerinddragelse
2.-3. kvartal 2018
Politisk behandling:
Beslutning af hvilke(n) ordning(er), der vælges
Løbende ved beslutningsprocesser
Udbud af:
          Behandling og indsamling
          (ét samlet udbud eller to separate)
          Beholdere (separat udbud)
 
1. halvår 2019
 
3. kvartal 2019
Implementering af ordningen:
Information til borgere.
Udkørsel af nye beholdere.
Igangsætning af ny indsamling.
Opfølgning/udbedring af fejl og mangler.
2.-4. kvartal 2020
Løbende i hele perioden
Oktober 2020
1. november 2020
Løbende
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Udgifter til planlægning og afholdelse af borgermøde afholdes af driftsbudgettet inden for affaldsområdet.  

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Godkendt.

Bilag

11.Revision af Miljøtilsynsplan (B)

Sagsnummer: 18/3085

Revision af Miljøtilsynsplan (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til Miljøtilsynsplan godkendes.

 • forslaget udsendes i fire ugers høring og herefter offentliggøres endeligt, hvis der ikke indkommer væsentlige bemærkninger.

Sagsfremstilling
Kommunens miljøtilsyn for industri og landbrug er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indebærer regler om, at kommunen skal udarbejde/revidere en miljøtilsynsplan og herefter offentliggøre den.
 
Kravet til indhold er, at der skal udarbejdes en overordnet tilsynsplan. Planen skal sendes i høring i minimum fire uger og skal herefter offentliggøres.
 
Planen opdateres mindst hvert fjerde år.
 
Forslag til Miljøtilsynsplan er vedlagt som bilag. Den indeholder de oplysninger, bekendtgørelsen angiver som obligatoriske.
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 497 af 15. maj 2013.

Høring
Forslag til Miljøtilsynsplan skal i offentlig høring i fire uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Godkendt.

Bilag

12.Miljøtilsynskampagne 2017 og 2018 - Industri (B)

Sagsnummer: 17/23265

Miljøtilsynskampagne 2017 og 2018 - Industri (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • redegørelsen for tilsynskampagnen 2017 tages til efterretning.

 • miljøtilsynskampagnen 2018 bliver en kvalitetssikring af dataregistreringer.

Sagsfremstilling
Miljøtilsynskampagne 2017
Ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert år gennemføre to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.
 
Teknik & Miljø valgte i 2017 at udføre en kampagne på hvert af områderne.
 
På industrimiljøområdet er der udført en kvalitetssikring af dataregistreringer i forhold til tilsynspligtige virksomheder. Fokus var på opsporing af nye tilsynspligtige metalforarbejdende virksomheder (>100 m2), der er registreret i CVR, og som ikke indgår i Vejen Kommunes fagsystem under regelmæssigt tilsyn efter brugerbetalingsbekendtgørelsen.  
 
Kampagnen bestod af:
- CVR søgning med udvalgt branchekode.
- Datasøgning.
- Besigtigelse.
- Vurdering.
 
Datasøgning
Datasøgning i forhold til maskinværksteder (> 100 m2) resulterede i 42 nye metalforarbejdende virksomheder, som ikke er registreret til regelmæssigt tilsyn.
 
Indsamling af oplysninger om virksomhederne blev gennemført som første led i kvalitetssikringen ved hjælp af kommunens fagsystemer og øvrige databaser. Virksomhederne er kontaktet for en nærmere drøftelse om de erhvervsmæssige aktiviteter på ejendommen, og der er foretaget en besigtigelse af udvalgte virksomheder.
 
Besigtigelse
Virksomhederne blev besigtiget, vurderet og orienteret om reglerne. Tilsynspligt med de nye virksomheder blev alene vurderet på baggrund af værkstedets størrelse (>100 m2) med metalforarbejdende maskiner.
 
Konklusion
Aktiviteterne på de i alt 42 ejendomme er vurderet i forhold til kommunal tilsynspligt. Der vil blive udført regelmæssigt tilsyn med 15 af de nye virksomheder med maskinværksteds-aktiviteter. Yderligere to nye virksomheder er vurderet tilsynspligtige, blandt andet et autoværksted og en autolakeringsvirksomhed.
 
Vejen Kommunes afgørelse om tilsynspligt er meddelt til 17 nye virksomheder. Der gennemføres et ordinært basistilsyn med virksomhederne i 2018.
 
Miljøtilsynskampagne 2018
Teknik & Miljø fører tilsyn med virksomheder, der enten er miljøgodkendelsespligtige eller opført på en liste over virksomheder, der er omfattet af brugerbetaling. Disse virksomheder skal have regelmæssige tilsyn, hvor tilsynshyppigheden er fastlagt i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. I tidens løb er virksomheder lukket, samtidig med nye er opstået. Formentlig er der en del virksomheder, der ikke er med på Vejen Kommunes liste over tilsynspligtige virksomheder.
 
Teknik & Miljø indstiller derfor, at miljøtilsynskampagnen for industrimiljøområdet i 2018 bliver en kvalitetssikring af dataregistreringer.
 
Kampagnen vil i praksis være baseret på screening af listen over nye virksomheder fra erhvervsregistret med en udvalgt branchekode. Efterfølgende vil virksomhederne blive kontaktet, besigtiget og orienteret om reglerne.
Kampagnetilsynet afsluttes ved vurdering af tilsynspligt i forhold til de valgte branchekoder.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1476 af den 12. december 2017.
Bekendtgørelse om brugerbetaling nr. 1475 af den 12. december 2017.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Orienteringen taget til efterretning.

13.Regler for regulering af husdyrbrug (B)

Sagsnummer: 18/3032

Regler for regulering af husdyrbrug (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • sagsbehandlingstider justeres efter ny lovgivning.

 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrlov inklusiv seks tilhørende bekendtgørelser i kraft.
 
Med den nye husdyrlov er der lavet gennemgribende om på reglerne for tilladelser, godkendelser og anmeldelser, hvilket også medfører ændringer i den kommunale sagsbehandling af husdyrsager.
 
Samtidig er der ændret på det fælleskommunale it-system til indsendelse af ansøgninger.
 
Fremover er det nu alle husdyrbrug med et samlet produktionsareal, hvor dyr opholder sig, over 100 m², loven gælder for.
 
Med den nye husdyrlov adskilles reguleringen af markarealer og staldanlæg. Samtidig ændres definitionen af, hvornår et husdyrbrug vil være omfattet af henholdsvis en tilladelse eller en godkendelse. Grænsen for godkendelse vil fremadrettet svare til en ammoniakemission på 3.500 kg/år.
 
Grænsen for godkendelser gik tidligere ved 250 DE. Fremadrettet vil den nye lov betyde, at kvægbrug skal godkendes ved ca. 600 DE og mink ved ca. 100 DE. Mindre husdyrbrug skal i stedet have udarbejdet en tilladelse.
Der er ikke ændringer for svine- og fjerkvægbrug i forhold til de tidligere regler.
 
Markarealer
Markarealer vil fremover reguleres af generelle regler. Der er vedtaget en ny fosforregulering og en ny efterafgrødemodel, som skal sikre, at udledningen af næringsstoffer ikke forringes i forhold til den nuværende beskyttelse. Den nye arealregulering administreres og kontrolleres via gødningsregnskabssystemet under Landbrug- og Fiskeristyrelsen.
 
Kommunen skal således ikke længere vurdere eller fastsætte vilkår til udbringningsarealer i miljøgodkendelser/-tilladelser. Vilkår til arealer i eksisterende godkendelser/tilladelser er ophævet pr. 1. august 2017.
 
Med den nye husdyrlov er der også kommet nye tilsynsopgaver for kommunerne. Det vedrører generelle tekniske krav ved udbringning af husdyrgødning og til ammoniakfølsom natur, krav om foranstaltninger til at forebygge erosion af jord til vandmiljøet samt krav til mængden af zinkholdigt smågrisegylle, der må udbringes pr. ha.
 
Staldanlæg
Staldanlæg skal fortsat godkendes gennem konkrete godkendelser eller tilladelser. Udgangspunktet for den nye regulering er, at det nuværende beskyttelsesniveau opretholdes.
Godkendelse/tilladelser vil fremadrettet blive baseret på antal m² produktionsareal og ikke som i dag, hvor godkendelse/tilladelser gives til antal dyr.
 
Nye lofter for sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser
Der indføres krav om maksimal sagsbehandlingstid for tilladelser (§ 16b) og tillæg til godkendelser (§ 16a, stk. 4). Udgangspunktet er, at disse sager skal afgøres hurtigst muligt og senest 90 dage fra den dag, hvor sagen kan opfattes som fyldestgørende oplyst.
Frister for sagsbehandlingstid er bortfaldet for andre typer af sager, men det anføres i lovgivningen, at de skal afgøres indenfor rimelig tid.
Brugerbetaling
Der skal fortsat opkræves brugerbetaling for alle husdyrejendomme, der hører under definitionen erhvervsmæssigt dyrehold.
 
Der skal som hidtil ikke ske brugerbetaling ved ubegrundede naboklager eller anmeldesager.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Den 7. juli 2017 har Miljøstyrelsen sendt et økonomisk høringsbrev til KL. Brevet beskriver de forventede økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2017 til 2020 og frem. Oplægget er, at der i 2020 forventes en samlet besparelse på 11,1 mio. kr. årligt.
 
De økonomiske forhandlinger mellem KL og Miljøstyrelsen er endnu ikke afsluttet.

Personalemæssige konsekvenser
Tilpasning af ny administrationspraksis.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (LBK nr. 256 af 21.03.2017) inklusiv seks tilhørende bekendtgørelser.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

14.Referat fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i Sydtrafik - januar 2018 (B)

Sagsnummer: 18/748

Referat fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i Sydtrafik - januar 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • referaterne tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Referater fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i Sydtrafik den 26. januar 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Taget til efterretning.

Bilag

15.Månedlig budgetopfølgning - januar 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning - januar 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Budgetrapporten for januar måned for Teknik & Miljø er gennemgået.

Der er ingen bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning på området.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Taget til efterretning.

Bilag

16.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Orientering taget til efterretning.

17.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.